Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

3 Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Szkoły Sukcesy Baza dydaktyczna Baza dydaktyczna Po lekcjach Po lekcjach Rekrutacja 2013/2014 Współpraca

4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum

5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technikum Technik Ekonomista Technik Ekonomista Technik Technologii Odzieży Technik Technologii Odzieży Technik Informatyk Technik Informatyk Technik Logistyk Technik Logistyk Technik Mechanik Technik Mechanik Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Organizacji Reklamy Technik Organizacji Reklamy Technik Mechatronik Technik Mechatronik Technik Rolnik Technik Hotelarstwa Technik Kształtowania Krajobrazu

6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 UWAGA Zdobycie tytułu w wybranych zawodach jest jednoznaczne z uzyskaniem drugiego - robotniczego zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych - kucharz technik technologii odzieży - krawiec technik budownictwa - betoniarz zbrojarz technik mechanik - operator obrabiarek skrawających technik mechatronik - monter mechatronik Jeśli wybierzesz naukę w technikum, możesz także, uzupełniając kwalifikację, uzyskać drugi tytuł technika np.: technik ekonomista - technik rachunkowości technik informatyk - technik teleinformatyk technik budownictwa - technik drogownictwa, technik dróg i mostów

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W naszej szkole możesz zdobyć między innymi następujące zawody: Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi proponujemy kształcenie w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz kucharz cukiernik,cukiernik, krawiec,krawiec, stolarz,stolarz, sprzedawca,sprzedawca, kucharz,kucharz, piekarz,piekarz, elektryk,elektryk, tapicer,tapicer, fryzjer,fryzjer, ślusarz,ślusarz, wędliniarz,wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych,mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-monter maszyn i urządzeń,mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnychmonter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych monter-elektronik,monter-elektronik, murarz-tynkarz,murarz-tynkarz, blacharz samochodowy,blacharz samochodowy, rolnik,rolnik, elektromechanik,elektromechanik, lakiernik.lakiernik.

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Jeśli wybierzesz naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej to po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz dodatkowej kwalifikacji będziesz mógł uzyskać tytuł technika np.: sprzedawca - technik handlowiec piekarz - technik technologii żywności murarz-tynkarz - technik budownictwa mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych

9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Ekonomista Kształcenie młodzieży w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w zakresie gospodarki rynkowej. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista daje obszerną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej oraz kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. W trakcie kształcenia uzyskasz niezbędne umiejętności: → stosowanie instrumentów marketingu, → redagowanie korespondencji, → obsługiwanie nowoczesnych urządzeń biurowych, → sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych, → prowadzenie księgowości firmy, → prowadzenie negocjacji, → wykorzystywanie programów komputerowych, → stosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej. Po ukończeniu szkoły masz możliwość podjęcia pracy: w różnych firmach i instytucjach w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, na następujących stanowiskach: referent ds. handlu, referent ds. sprzedaży, referent ds. kadr i płac, pracownik ds. biurowych, pracownik administracyjny, pracownik recepcji i sekretariatu, pracownik telemarketingu, pracownik ds. księgowości, pracownik ds. bankowości, specjalista ds. zakupów, specjalista ds. odpraw celnych, specjalista ds. reklamy, intendent księgowy, magazynier - sprzedawca, handlowiec, kasjer - sprzedawca, zaopatrzeniowiec.

10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Logistyk Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności w naszym kraju. Większość nowo tworzących się miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo – spedycyjne. Rozwija się infrastruktura magazynowa i właśnie w tym sektorze usług logistycznych: magazynowanie – przeładunek – składowanie i zarządzanie zapasami widzimy możliwość pracy dla naszych przyszłych absolwentów. Niedaleka odległość Grodziska Wlkp. od autostrady A-2 skłoni inwestorów do tworzenia w tym obrębie nowoczesnych powierzchni magazynowo - przeładunkowych. Program kształcenia w zawodzie technik logistyk obejmuje bloki nauczania z zakresu: → logistyki (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), → podstaw transportu i spedycji, → zarządzania zapasami i magazynem, → prawa, → język angielski dla logistyków → języków obcych (dwa) dla logistyków, → gospodarki elektronicznej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.

11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Organizacji Reklamy Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy potrafi: planować i organizować działalność reklamową i promocyjną, określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa, sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej, opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych, prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych (na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer), agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Może również kontynuować naukę na studiach jak również rozpocząć własną działalność.

12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Informatyk Absolwenci to fachowo przygotowani specjaliści w zawodach: → administratora serwerów i sieci komputerowych, → programisty w najnowszych językach programowania, → twórcy i operatora baz danych, → twórcy grafik reklamowych, → twórcy stron WWW. Możliwości zdobycia pracy w zawodzie technika informatyka są ogromne. Każdy absolwent szkoły będzie mógł świadczyć usługi informatyczne prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek, pracować w firmach komputerowych, dużych i małych przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych oraz ośrodkach obliczeniowych. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko szybko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Technik informatyk w toku kształcenia zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: → biegłego posługiwania się systemami operacyjnymi, → sprawnej obsługi pakietu programów użytkowych i narzędziowych, → swobodnego posługiwania się językami obsługi wybranych baz danych, → swobodnego programowania w językach: C++, Pascal, Delphi, → obsługi serwisowej urządzeń komputerowych i peryferyjnych, → tworzenia i edycji grafiki wektorowej i grafiki rastrowej, → tworzenia i edycji animacji komputerowych, → projektowania graficznego interfejsu użytkownika, → praktycznej znajomości oraz umiejętności administrowania, konfigurowania i montażu sieci: Novell, Linux, Unix, Windows, → operowania siecią i zasobami internetowymi, → sprawnego posługiwania się dokumentacją i literaturą informatyczną, → organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz wymogami BPH i PPOŻ.

13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Technologii Odzieży Możecie tu zrealizować swoje marzenia: nauczycie się tajników projektowania odzieży, dowiecie się jak dobierać ubiory do danej sylwetki, poznacie historię ubioru, będziecie mogli spełnić się jako modelki i modele, poznacie tajniki kreowania ubiorów, nauczycie się obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia odzieżowe. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii odzieży uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę w laboratorium, we wzorcowni, w dziale przygotowywania produkcji, w krojowni, w szwalni, w dziale kontroli jakości na stanowiskach: brygadzista, mistrz, technolog. Technik technologii odzieży przygotowany jest do samodzielnego wykonywania pracy, obejmującej zdania: opracowanie dokumentacji wzorca odzieży, nadzorowanie wykonania wzorca odzieży, organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby odzieżowe, badanie oraz kontrolowanie jakości materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych, nadzorowanie eksploatacji maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych, organizowanie procesu wytwarzania odzieży miarowej w zakładzie usługowym. Absolwenci tego kierunku nauczania są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami w zakładach odzieżowych.

14 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Mechatronik W procesie kształcenia nabędziesz następujące umiejętności: → czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, → projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesne urządzeń mechatronicznych i linii produkcyjnych, → programowania i nastawiania parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych, → instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowane w mechatronice, → diagnozowania stanu urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywania ich naprawy, → prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, → sporządzania protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw, → programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, → programowania sterowników PLC, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach: → konstruktora, → technologa, → mistrza, → kierownika działu obsługi i napraw; zaopatrzeniowca, → sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, → operatora i programisty CNC, → diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Mechanik w trakcie nauki kształtowane są umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, kształcenie prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym, w trakcie trwania nauki wykorzystywane są nowoczesne technologie edukacyjne i techniki kształcenia, podczas nauki poznasz nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle, poznasz nowoczesne programy komputerowe wspomagania projektowania i wspomagania wytwarzania (CAD/CAM), możesz zdobywać dodatkowe umiejętności zawodowe poprzez specjalistyczne kursy zawodowe, darmowy kurs prawa jazdy, praktyki i staże – również zagraniczne, będziesz miał możliwość udziału w programach i wymianach zagranicznych, z nauczycielami możesz komunikować się również poprzez Internet (przesyłanie prac, zadań domowych, konsultacje porady) Po uzyskaniu tytułu technika mechanika masz gwarancję znalezienia pracy w Polsce i za granicą. Zostaniesz również bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach politechnicznych.

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulację, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów ds. żywienia. Zdrowe odżywianie jest modne. Coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Absolwent będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Technik Budownictwa Kształcenie w zawodzie technik budownictwa ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych. Zakres tematyczny programu został ustalony na poziomie gwarantującym nabycie przez ucznia wymaganej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności z zakresu tej specjalności. Czteroletni program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących, następujące przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, technologia budownictwa, podstawy projektowania, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowlanych, eksploatacja robót budowlanych. W programie przewidziana jest praktyka zawodowa, która odbędzie się w wymiarze po trzy tygodnie w klasie II i III. Tytuł technika budownictwa uprawnia do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: → kierowania robotami budowlanymi, → prowadzenia dokumentacji budowy, → przygotowania i kontrolowania produkcji budowlanych w różnych działach przedsiębiorstwa, → sprawowania nadzoru budowlanego w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, → sporządzania kosztorysów i mniej skomplikowanych prac projektowych, → wykonywania inwentaryzacji budowlanych.

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Baza dydaktyczna W szkole są następujące sale dydaktyczne: pięć pracowni komputerowych, dwie pracownie gastronomiczne, warsztaty krawieckie, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, sklepik, radiowęzeł, samochód do prowadzenia „Nauki jazdy”, pracownia techniki biurowej oraz następujące sale lekcyjne: pracownia chemiczna, fizyczna, historyczna, geograficzna, biologiczna, przysposobienia obronnego, przedmiotów mechanicznych, budowy pojazdów mechanicznych, pracownie przedmiotów ekonomicznych, pracownie techniki biurowej, przedmiotów odzieżowych, pracownie polonistyczne, matematyczne, pracownia obsługi klienta i konsumenta, 4 pracownie językowe, pracownia tapicerska i stolarska, itd.

19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Zajęcia pozalekcyjne W szkole można także miło spędzić czas po lekcjach. Działają między innymi: Szkolny klub turystyczny KLOPS Szkolny klub turystyczny KLOPS Koło filmowe Custom Shot Klub Europejski Radiowęzeł Towarzystwo pomocy zwierzętom SALAMANDRA SKS – 10 sekcji I wiele innych, takich jak: Koło Informatyczne, Koło Historyczne, Koło Promocji Szkoły, Centrum Multimedialne, Koło Miłośników Literatury „Mol książkowy”

20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Klub turystyczny KLOPS Członkostwo w klubie wiąże się z licznymi wyjazdami na obozy, campingi, wyprawy w góry. Dzięki KLOPS-om zdobywamy nową wiedzę i umiejętności z zakresu geografii, historii, kultury i wielu innych.

21 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Koło filmowe Custom Shot Szkolna grupa filmowa Custom Shot zajmuje się produkcją spotów oraz teledysków. Uruchomiona jest telewizja szkolna, w której można obejrzeć reportaże z uroczystości szkolnych. Można już w Internecie zobaczyć produkcje grupy: kolejne wydania „Wiadomości z Różowej”, klip „Darci - My Room” oraz film „Wielki Człowiek Małej Ojczyzny”

22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Klub europejski Wstąpienie do klubu wiąże się z poszerzeniem wiedzy na temat UE, organizowaniem konkursów, wycieczek integracyjnych z innymi klubami. Sukcesem Klubu była wygrana w konkursie wiedzy o miastach partnerskich Grodziska Wlkp. Koło posiada własną gazetę „Euro-Fan”

23 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Radiowęzeł Zakres działania radiowęzła obejmuje audycje: muzyczne (pop, rock, hip-hop) informacje o życiu szkoły i ogłoszenia. Członkowie koła organizują specjalne audycje: walentynkowe, z okazji dnia chłopca, dnia kobiet a także z okazji dnia niepodległości.

24 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 SALAMANDRA SKPTOP „Salamandra” obejmuje działania związane z ochroną przyrody, współpracując z krajowymi organizacjami ekologicznymi w zakresie praw zwierząt. Członkowie koła organizują Powiatową Wystawę Psów. Sukcesem jest wykupienie koni i przekazanie ich ośrodkom rehabilitacyjnym.

25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 PEGAZ Zakres działania koła „Pegaz” obejmuje organizacje wystaw malarskich, historycznych oraz wycieczek do muzeów, kina itd.. Przygotowane wystawy cieszą się dużą popularnością.

26 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Zajęcia sportowe SKS Czeka na was 10 sekcji sportowych, między innymi: aerobiku, piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, gier i zabaw, tenisa stołowego, speedbadmingtona, siłownia. Zajęcia prowadzone są w sympatycznej atmosferze przez super („menów” i „menki”) fachowców w szkolnej sali gimnastycznej oraz Grodziskiej Hali Sportowej.

27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Dyrekcja Szkoły DYREKTOR: mgr inż. Anna Matysiak ZASTĘPCY DYREKTORA: mgr inż. Andrzej Makles /organizacja pracy w szkole/ mgr inż. Barbara Cichos /nadzór nad sprawami wychowawczymi/ mgr Aldona Banaszak /nadzór nad procesem dydaktycznym/

28 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Sukcesy Szkoły Konkursy Projekty EWD

29 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 KONKURSY Przykładowe areny współzawodnictwa szczebla ogólnopolskiego i.wojewódzkiego, na których nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w ubiegłym i bieżącym roku szkolnym to: Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Młodzieżowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Konkurs Cukierniczy, Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny, Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka Konkurs Literacki dla Młodych Twórców, Ogólnopolski Konkursie NAKRĘĆ SIĘ NA ZDROWIE, Konkurs Internetowy „Pokaż nam język”, Konkurs „Super Matematyk”, Projekt „MATEMATYKA-REAKTYWACJA”, …

30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 KONKURSY Niektóre sukcesy zespołowe i indywidualne uczniów naszej szkoły w ubiegłym i bieżącym roku szkolnym: Literacki sukces w konkursie literackim dla młodych twórców dla Joanny Antas z klasy IV L za opowiadanie pt „Rebeka” Zajęcie 16 miejsca spośród 225 szkół w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Udział w Ogólnopolskim Konkurs II NAKRĘĆ SIĘ NA ZDROWIE, którego głównym organizatorem była Fundacja Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Zajęliśmy: II miejsce w kategorii najlepszy spot Custom Shot i III miejsce w kategorii najlepszy reportaż Custom Shot Udział w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym Włodzimierza Pietrzaka - w kategorii fotograficznej II miejsce zdobyła Katarzyna Krysmann z klasy III C Organizacja Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego - I miejsce zdobyła Patrycja Pazgrat z klasy II L Uczestnictwo w Konkursie Internetowym „Pokaż nam język” - w etapie wojewódzkim na 500 uczestników 49 miejsce zajęła Agnieszka Stamm z klasy IV L Udział w Konkursie „Super Matematyk” - III miejsce zajął Krzysztof Fujak uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej Realizacja projektu „MATEMATYKA-REAKTYWACJA” na ok. 6 tysięcy uczestników w tzw. „złotej dwusetce” znalazło się 5 uczniów naszej Szkoły

31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 KONKURSY Niektóre sukcesy zespołowe i indywidualne uczniów naszej szkoły w ubiegłym i bieżącym roku szkolnym: Realizacja projektu „Cała prawda o elektrowni atomowej” - w Wielkopolsce zajmujemy 30 miejsce na 90 startujących szkół Udział w Konkursie o Unii Europejskiej pod patronatem europosła p. Konrad Szymańskiego główną nagrodę - wyjazd do Strasburga zdobyła Sandra Dalaszyńska z klasy II E Udział w Finale Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posłanki p. Sydonii Jędrzejewskiej - II miejsce zdobył Witold Bendowski z klasy II E Jarosław Miś z klasy I E został laureatem Konkursu Wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym – nagrodę wręczył mu w Sejmie Rzeczpospolitej wicepremier p. Waldemar Pawlak Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - wyróżnienie otrzymał Kamil Lemański z klasy II Z Udział w Ogólnopolskim turnieju ExpoSweet - 7 miejsce zajęły Paulina Szłapka i Adrianna Bączyk z klasy II e Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego gdzie główną nagrodą był kurs prawa jazdy – laureaci konkursu to: Rafał Adamczak z klasy II B, Adrian Golczak z klasy II A, Martyna Kostańska z klasy II L

32 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 W szkole realizowane są: projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. staże zagraniczne i kursy doskonalące w Niemczech, pozwalające uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Szkoła posiada prestiżowy Certyfikat Jakości „SZKOŁA PRZEDSIEBIORCZOŚCI” przyznany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

33 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 „Fabricando fit Faber – praktyka czyni mistrza” – program dofinansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobilność. Staż organizowany przez Centrum Szkoleniowe Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą w placówce szkoleniowej w Hennickendorf pod Berlinem. „As kompetencji” – celem projektu było umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” – celem projektu było wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce. Projekty zrealizowane

34 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Projekty realizowane i w przygotowaniu „Odnawialne Źródła Energii – Pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologię OZE” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii. „Akademia CISCO” - oferuje możliwość zdobycia certyfikatu sygnowanego przez firmę CISCO, potwierdzającego uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. „Nauka moją przyszłością” – program dofinansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobilność. W projekcie udział wezmą uczniów z technikum mechanicznego oraz technikum budowlanego i górniczego, którzy odbędą staż w Centrum Szkoleniowym Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą.

35 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Nawiązanie współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Cottbus w zakresie kształcenie i praktyk dla absolwentów szkoły – korzyściami dla uczniów, a późniejszych absolwentów szkoły są m.in. nauka języka niemieckiego, odbycie stażu w wybranych niemieckich zakładach pracy oraz możliwość podjęcia pracy w wybranych zakładach pracy w Niemczech. Nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą BBS Wechloy w Oldenburgu – Głównym celem mają być wymiany polsko-niemieckie w ramach odbywania praktyk. Przygotowanie do współpracy ze szkołą z Francji (Leyce Professionnele Saint - Yves de Bain de Bretagne) oraz szkołą z Niemiec (Theodor-Heuss-Schule - Offenach am Main),– w ramach programu Leonardo da Vinci. Opracowanie wspólnego projektu edukacyjnego na konkurs Comenius 2012 dla technikum o kierunkach ekonomicznych, logistycznych i gastronomicznych. Cel – nawiązanie kontaktów z rówieśnikami współpracujących szkół, poznanie cech kulturowych i mentalności mieszkańców Francji i Niemiec. Projekty realizowane i w przygotowaniu

36 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 W chwili obecnej, nasza szkoła zajmuje 14 pozycję, wśród 250 szkół, w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na co wpłynęły miedzy innymi poniższe sukcesy: II miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w drużynowym tenisie stołowym, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w drużynowym tenisie stołowym, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu Piłce Halowej Chłopców, III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Halowej Chłopców, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej, II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej, II miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w szachach drużynowych

37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 EWD - humanistyczne

38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 EWD – matematyczno - przyrodnicze

39 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Umowy partnerskie z zakładami pracy

40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 umowy o prowadzeniu kierunków kształcenia technik górnictwa otworowego i technik wiertnik ze spółkami Diament i PGNiG w Zielonej Górze (pomoc w zakresie kształcenia praktycznego i teoretycznego), połączone z ofertą zatrudnienia, umowa o prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych z Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie dla zawodu technik mechanik, umowa o współpracy z Fundacją im. E. Łukasiewicza dla technika górnictwa otworowego i wiertnika (darowizny i stypendia), umowa z Izbą Rzemieślniczą w Cottbus w zakresie nauki zawodu w Niemczech połączona z dofinansowaniem przygotowawczego kursu językowego (oferta około 200 zawodów),

41 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 współpraca w zakresie praktyk zawodowych i zatrudnienie absolwentów z firmą Zakłady Mechaniczne Kazimieruk, obecnie w firmie pracuje już kilkunastu absolwentów, umowa współpracy z Fundacją Rozwoju Talentów w zakresie wprowadzenia uczniów na konkurencyjny rynek pracy w formie praktyk, staży i pracy, umowa w zakresie kształcenia praktycznego dla zawodu technik budownictwa z firmą Pos-Remal z Michorzewa, udział w programie partnerskim razem z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu „Razem dla rozwoju rzemiosła”.

42 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014 Praca naszych uczniów i absolwentów Rok szkolny 2010/2011 01 lipca 2011 r. podjęcie stałej pracy przez 5 absolwentów Technikum Mechanicznego w firmie Harx Tooling w Przeźmierowie. 04 lipca 2011 r. podjęcie pracy sezonowej przez 4 uczniów klasy III Technikum Mechanicznego (o specjalizacji obróbka skrawaniem) w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk w Tarnowie Podgórnym. Rok szkolny 2011/2012 15 sierpnia 2012 r. podjęcie stałej pracy przez 5 absolwentów Technikum Mechanicznego (całej specjalizacji obróbki skrawaniem) w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk w Tarnowie Podgórnym, 01 lipca 2012 r. podjęcie pracy sezonowej przez 5 uczniów klasy III Technikum Mechanicznego (o specjalizacji obróbka skrawaniem) w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk w Tarnowie Podgórnym. Rok szkolny 2012/2013 lipiec 2013 r. podjęcie stałej pracy przez 4 absolwentów Technikum Mechanicznego w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk w Tarnowie Podgórnym, lipiec 2013 r. podjęcie stałej pracy przez 1 absolwenta Technikum Mechanicznego w firmie Harx Tooling w Przeźmierowie, lipiec 2013 r. podjęcie stałej pracy przez 1 absolwenta Technikum Mechanicznego w firmie w Kopankach.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google