Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski."— Zapis prezentacji:

1 LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski

2 Zawartość Wprowadzenie GHS, CLP, wartości progowe SN Nowe obowiązki Główne zmiany Implementacja 5 5

3 Cykl zmian SEVESO III SEVESO II SEVESO I Dyrektywa 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 Dyrektywa 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 Dyrektywa 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 Dyrektywa 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r.

4 Wprowadzenie Podwyższenie poziomu ochrony Zwiększenie dostępu do informacji Zmniejszenie Ilości awarii GHS  CLP Społeczeństwo Przyczyny nowelizacji Nowy unijny system klasyfikacji substancji I mieszanin

5 Główne zmiany Dyrektywa 67/548/EWG GHS

6 Zasady nowej dyrektywy Wzmocnienie procedur związanych z informowaniem społeczeństwa i jego udziału w procesie decyzyjnym Wzmocnienie kontroli Rozsz. przep. dot. PZPA, SZB, POR Zakres oparty o nowy system klasyfikacji Państwa Członkowskie mogą zaostrzyć wymagania

7 Wprowadzenie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE SEVESO III

8 GHS Główny powód zmian GHS - Global Harmonized System (Globalny System Zharmonizowany) Rok 2003 CLP Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Obowiązuje od stycznia 2009r. W przygotowaniu

9 Kategorie substancji niebezpiecznych SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (nazwane) 34 pozycje48 pozycji SEVESO II SEVESO III

10 SEVESO II  bardzo toksyczne,  toksyczne,  utleniające,  wybuchowe,  łatwopalne,  wysoce łatwopalne,  skrajnie łatwopalne,  bardzo toksyczne dla  organizmów wodnych,  toksyczne dla organizmów wodnych,  reagujące gwałtownie w zetknięciu z wodą,  wyzwalające gazy toksyczne w zetknięciu z wodą. Główne zmiany SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (kategorie) SEVESO III  Zagrożenia dla zdrowia  działanie toksyczne  Zagrożenia fizyczne  mat. wybuchowe  gazy łatwopalne  aerozole  gazy utleniające  ciecze łatwopalne  s. samoreaktywne i nadtlenki organiczne  s. stałe i ciekłe piroforyczne  s. stałe i ciekłe utleniające  Zagrożenia dla środowiska  niebezpieczne dla środowiska  Pozostałe zagrożenia  reagujące gwałtownie z wodą (gazy łątwopalne, toksyczne) H P E O

11 Główne zmiany POZYCJA NR 34 (zmiany) Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne Text 2Text 3Text 4 Benzyny i benzyny ciężkie Nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych) Nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych) Paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne właściwości pod względem palności oraz zagrożeń dla środowiska jak produkty obok Ciężki olej opałowy Oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów gazowych) Nowelizacja wprowadzona w lutym 2014r.

12 Główne zmiany SZB Zarządzanie i kontrola ryzyka związanego ze starzeniem się instalacji SZB PZPA Obowiązek wdrożenia PZPA przez SZB, także przez ZZR (chyba, że zastosowano inne rozwiązania – kompromis RoB Uwzględnienie scenariuszy poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych (np. trzęsienie ziemi, powódź) Wnioski z analogicznych awarii w danym sektorze technologicznym

13 Główne zmiany PO-R Obowiązek uwzględnienia efektów domina przy ustalaniu działań ograniczających skutki awarii Wymóg konsultacji społecznych w procesie jego opracowywania oraz wprowadzania w nim znaczących zmian Wymóg konsultacji z załogą zakładu, z uwzględnieniem odpowiednich długoterminowych pracowników i podwykonawców

14 Główne zmiany EFEKT DOMINO Identyfikacja zakładów i obszarów narażonych, obowiązek wymiany informacji i jej udostępniania, w tym na potrzeby ZPO-R Obowiązek informowania prowadzącego zakład przez organ właściwy, jeśli ten posiada dodatkowe informacje z innych obiektów przemysłowych

15 Główne zmiany Obowiązek opracowania planu (systemu) kontroli (obejmuje plany rutynowych/ /planowych kontroli) Minimalna częstotliwość kontroli: ZoDR 1/rok, ZoZR 1/3 lata, chyba, że prowadzona jest systematyczna ocena zagrożeń poważnymi awariami Niezależna od przedkładanych RoB Wzmocnienie wymagań w przypadku wystąpienia awarii Obowiązek przeprowadzenia nierutynowej kontroli, tak szybko jak to jest możliwe, w przypadku wystąpienia awarii, zdarzeń awaryjnych oraz poważnych skarg

16 Główne zmiany Obowiązek rekontroli w ciągu 6 m-cy (w przypadku stwierdzenia „poważnej niezgodności”) Obowiązek poinformowania prowadzącego zakład o wynikach kontroli w ciągu 4 m-cy Koordynacja z kontrolami prowadzonymi w oparciu o inne przepisy (wspólne kontrole)

17 Kontrola Zalecenia Kontrole Realizacja zaleceń

18 Nowe obszary wyłączone SEVESO II - wszelkie działania przemysłu wydobywczego związane z poszukiwawczymi minerałów w kopalniach i kamieniołomach oraz wydobywaniem ich stamtąd również przy wykorzystaniu otworów wiertniczych - miejsca wysypisk odpadów Art. 4 Art. 2 SEVESO III -eksploatacji, to jest poszukiwania, wydobycia oraz przetwarzania kopalin w kopalniach oraz kamieniołomach, w tym za pomocą odwiertów -morskich poszukiwań i eksploatacji kopalin, w tym węglowodorów - magazynowania gazu w podziemnych obiektach morskich, obejmujących zarówno przeznaczone do tego obiekty magazynowe, jak i obiekty, w których prowadzi się również poszukiwania i eksploatację kopalin, w tym węglowodorów -składowisk odpadów, w tym magazynowania odpadów pod ziemią Obszary wyłączone (wyjątki)

19 Obszary niepodlegające wyłączeniu Podziemne magazynowanie gazu na lądzie w warstwach naturalnych, wodonośnych, kawernach solnych i nieeksploatowanych kopalniach oraz chemiczne i cieplne procesy przetwarzania i składowania powiązane z tymi operacjami, które dotyczą substancji niebezpiecznych Instalacje unieszkodliwiania odpadów z procesów flotacji, w tym stawy osadowe lub obwałowania, zawierające substancje niebezpieczne

20 Definicje zakładów – okres przejściowy ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

21 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

22 NOWY ZAKŁAD  Zakład uruchomiony lub zbudowany 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie  Miejsce działalności, które jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, ze względu na zmiany w instalacjach lub działalności powodujące zmianę w wykazie substancji niebezpiecznych danego zakładu Definicje zakładów – okres przejściowy

23 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

24 ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Zakład, który w dniu 31 maja 2015 r. jest objęty zakresem stosowania dyrektywy 96/82/WE, a od dnia 1 czerwca 2015 r. zostaje objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy bez zmiany swojej klasyfikacji jako zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku Definicje zakładów – okres przejściowy

25 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

26 INNY ZAKŁAD Miejsce działalności objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, z powodów innych niż te Definicje zakładów – okres przejściowy

27 Okres dostosowawczy – szczegóły ZGŁOSZENIE ZAKŁADU w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych; w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

28 Okres dostosowawczy – szczegóły PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM w rozsądnym terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

29 Okres dostosowawczy – szczegóły RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE w przypadku nowych zakładów w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w przypadku innych zakładów w ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

30 Okres dostosowawczy – szczegóły WEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO RATOWNICZY rozsądnym czasie przed rozpoczęciem działalności lub przed wprowadzeniem zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w terminie dwóch lat, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

31 Termin implementacji Implementacja dyrektywy SEVESO III do dnia 31 maja 2015 roku Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2015r.

32 Implementacja do prawa krajowego – zmieniane ustawy Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska SEVESO III

33 Ustawa Prawo ochrony środowiska Implementacja do prawa krajowego Rozporządzenie MG w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Rozporządzenie MG w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Rozporządzenie MSW w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno- ratownicze Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

34 Implementacja do prawa krajowego Rozporządzenie dot. planów operacyjno-ratowniczych – zmiana z Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Obecnie sama ustawa jak i akty wykonawcze do niej „opuściły” Komitet do Spraw Europejskich Akty wykonawcze do Ustawy POŚ na etapie wewnętrznych konsultacji Możliwość powstania opóźnienia w implementacji Dyrektywy

35 Brak jednomyślności Ogromna ilość uwag Sprzeczność interesów Zmiany koncepcji Nachodzące na siebie kompetencje Powody opóźnienia Implementacja do prawa krajowego

36 LOGO kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski


Pobierz ppt "LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google