Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski."— Zapis prezentacji:

1 LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski

2 Zawartość Wprowadzenie GHS, CLP, wartości progowe SN Nowe obowiązki Główne zmiany 1 1 2 2 3 3 4 4 Implementacja 5 5

3 Cykl zmian SEVESO III SEVESO II SEVESO I Dyrektywa 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 Dyrektywa 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 Dyrektywa 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 Dyrektywa 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r.

4 Wprowadzenie Podwyższenie poziomu ochrony Zwiększenie dostępu do informacji Zmniejszenie Ilości awarii GHS  CLP Społeczeństwo Przyczyny nowelizacji Nowy unijny system klasyfikacji substancji I mieszanin

5 Główne zmiany Dyrektywa 67/548/EWG GHS

6 Zasady nowej dyrektywy Wzmocnienie procedur związanych z informowaniem społeczeństwa i jego udziału w procesie decyzyjnym Wzmocnienie kontroli Rozsz. przep. dot. PZPA, SZB, POR Zakres oparty o nowy system klasyfikacji Państwa Członkowskie mogą zaostrzyć wymagania

7 Wprowadzenie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE SEVESO III

8 GHS Główny powód zmian GHS - Global Harmonized System (Globalny System Zharmonizowany) Rok 2003 CLP Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Obowiązuje od stycznia 2009r. W przygotowaniu

9 Kategorie substancji niebezpiecznych SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (nazwane) 34 pozycje48 pozycji SEVESO II SEVESO III

10 SEVESO II  bardzo toksyczne,  toksyczne,  utleniające,  wybuchowe,  łatwopalne,  wysoce łatwopalne,  skrajnie łatwopalne,  bardzo toksyczne dla  organizmów wodnych,  toksyczne dla organizmów wodnych,  reagujące gwałtownie w zetknięciu z wodą,  wyzwalające gazy toksyczne w zetknięciu z wodą. Główne zmiany SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (kategorie) SEVESO III  Zagrożenia dla zdrowia  działanie toksyczne  Zagrożenia fizyczne  mat. wybuchowe  gazy łatwopalne  aerozole  gazy utleniające  ciecze łatwopalne  s. samoreaktywne i nadtlenki organiczne  s. stałe i ciekłe piroforyczne  s. stałe i ciekłe utleniające  Zagrożenia dla środowiska  niebezpieczne dla środowiska  Pozostałe zagrożenia  reagujące gwałtownie z wodą (gazy łątwopalne, toksyczne) H P E O

11 Główne zmiany POZYCJA NR 34 (zmiany) Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne Text 2Text 3Text 4 Benzyny i benzyny ciężkie Nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych) Nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych) Paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne właściwości pod względem palności oraz zagrożeń dla środowiska jak produkty obok Ciężki olej opałowy Oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów gazowych) Nowelizacja wprowadzona w lutym 2014r.

12 Główne zmiany SZB Zarządzanie i kontrola ryzyka związanego ze starzeniem się instalacji SZB PZPA Obowiązek wdrożenia PZPA przez SZB, także przez ZZR (chyba, że zastosowano inne rozwiązania – kompromis RoB Uwzględnienie scenariuszy poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych (np. trzęsienie ziemi, powódź) Wnioski z analogicznych awarii w danym sektorze technologicznym

13 Główne zmiany PO-R Obowiązek uwzględnienia efektów domina przy ustalaniu działań ograniczających skutki awarii Wymóg konsultacji społecznych w procesie jego opracowywania oraz wprowadzania w nim znaczących zmian Wymóg konsultacji z załogą zakładu, z uwzględnieniem odpowiednich długoterminowych pracowników i podwykonawców

14 Główne zmiany EFEKT DOMINO Identyfikacja zakładów i obszarów narażonych, obowiązek wymiany informacji i jej udostępniania, w tym na potrzeby ZPO-R Obowiązek informowania prowadzącego zakład przez organ właściwy, jeśli ten posiada dodatkowe informacje z innych obiektów przemysłowych

15 Główne zmiany Obowiązek opracowania planu (systemu) kontroli (obejmuje plany rutynowych/ /planowych kontroli) Minimalna częstotliwość kontroli: ZoDR 1/rok, ZoZR 1/3 lata, chyba, że prowadzona jest systematyczna ocena zagrożeń poważnymi awariami Niezależna od przedkładanych RoB Wzmocnienie wymagań w przypadku wystąpienia awarii Obowiązek przeprowadzenia nierutynowej kontroli, tak szybko jak to jest możliwe, w przypadku wystąpienia awarii, zdarzeń awaryjnych oraz poważnych skarg

16 Główne zmiany Obowiązek rekontroli w ciągu 6 m-cy (w przypadku stwierdzenia „poważnej niezgodności”) Obowiązek poinformowania prowadzącego zakład o wynikach kontroli w ciągu 4 m-cy Koordynacja z kontrolami prowadzonymi w oparciu o inne przepisy (wspólne kontrole)

17 Kontrola Zalecenia Kontrole Realizacja zaleceń

18 Nowe obszary wyłączone SEVESO II - wszelkie działania przemysłu wydobywczego związane z poszukiwawczymi minerałów w kopalniach i kamieniołomach oraz wydobywaniem ich stamtąd również przy wykorzystaniu otworów wiertniczych - miejsca wysypisk odpadów Art. 4 Art. 2 SEVESO III -eksploatacji, to jest poszukiwania, wydobycia oraz przetwarzania kopalin w kopalniach oraz kamieniołomach, w tym za pomocą odwiertów -morskich poszukiwań i eksploatacji kopalin, w tym węglowodorów - magazynowania gazu w podziemnych obiektach morskich, obejmujących zarówno przeznaczone do tego obiekty magazynowe, jak i obiekty, w których prowadzi się również poszukiwania i eksploatację kopalin, w tym węglowodorów -składowisk odpadów, w tym magazynowania odpadów pod ziemią Obszary wyłączone (wyjątki)

19 Obszary niepodlegające wyłączeniu Podziemne magazynowanie gazu na lądzie w warstwach naturalnych, wodonośnych, kawernach solnych i nieeksploatowanych kopalniach oraz chemiczne i cieplne procesy przetwarzania i składowania powiązane z tymi operacjami, które dotyczą substancji niebezpiecznych Instalacje unieszkodliwiania odpadów z procesów flotacji, w tym stawy osadowe lub obwałowania, zawierające substancje niebezpieczne

20 Definicje zakładów – okres przejściowy ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD

21 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

22 NOWY ZAKŁAD  Zakład uruchomiony lub zbudowany 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie  Miejsce działalności, które jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, ze względu na zmiany w instalacjach lub działalności powodujące zmianę w wykazie substancji niebezpiecznych danego zakładu Definicje zakładów – okres przejściowy

23 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

24 ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Zakład, który w dniu 31 maja 2015 r. jest objęty zakresem stosowania dyrektywy 96/82/WE, a od dnia 1 czerwca 2015 r. zostaje objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy bez zmiany swojej klasyfikacji jako zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku Definicje zakładów – okres przejściowy

25 ZAKŁAD SEVESO NOWY ZAKŁAD INNY ZAKŁAD ISTNIEJĄCY ZAKŁAD Definicje zakładów – okres przejściowy

26 INNY ZAKŁAD Miejsce działalności objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie, z powodów innych niż te Definicje zakładów – okres przejściowy

27 Okres dostosowawczy – szczegóły ZGŁOSZENIE ZAKŁADU w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych; w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

28 Okres dostosowawczy – szczegóły PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM w rozsądnym terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu, tj. 1 czerwca 2016r. w terminie roku, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

29 Okres dostosowawczy – szczegóły RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE w przypadku nowych zakładów w odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w przypadku innych zakładów w ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

30 Okres dostosowawczy – szczegóły WEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO RATOWNICZY rozsądnym czasie przed rozpoczęciem działalności lub przed wprowadzeniem zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych w przypadku istniejących zakładów o dużym ryzyku – 1 czerwca 2016r. w terminie dwóch lat, licząc od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy do danego zakładu NOWYISTNIEJĄCYINNY

31 Termin implementacji Implementacja dyrektywy SEVESO III do dnia 31 maja 2015 roku Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2015r.

32 Implementacja do prawa krajowego – zmieniane ustawy Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska SEVESO III

33 Ustawa Prawo ochrony środowiska Implementacja do prawa krajowego Rozporządzenie MG w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Rozporządzenie MG w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Rozporządzenie MSW w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno- ratownicze Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

34 Implementacja do prawa krajowego Rozporządzenie dot. planów operacyjno-ratowniczych – zmiana z Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Obecnie sama ustawa jak i akty wykonawcze do niej „opuściły” Komitet do Spraw Europejskich Akty wykonawcze do Ustawy POŚ na etapie wewnętrznych konsultacji Możliwość powstania opóźnienia w implementacji Dyrektywy

35 Brak jednomyślności Ogromna ilość uwag Sprzeczność interesów Zmiany koncepcji Nachodzące na siebie kompetencje Powody opóźnienia Implementacja do prawa krajowego

36 LOGO kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski wwisniewski@mazowsze.straz.pl


Pobierz ppt "LOGO Spotkanie Komendantów ZSP i ZSR DYREKTYWA SEVESO III. Nowa Dyrektywa. Nowe obowiązki. Dębe, 10 kwietnia 2015r. kpt. mgr inż. Wojciech Wiśniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google