Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opole, 3 października 2014 r. Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opole, 3 października 2014 r. Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Opole, 3 października 2014 r. Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 Dominika Rzadkowska Kierownik Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

2 2 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt kwiecień 2014 r. przekazany do Komisji Europejskiej

3 3 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 RPO WO 2014-2020 dla organizacji pozarządowych II. E-OPOLSKIE IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ

4 4 II. E-OPOLSKIE Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Główne typy przedsięwzięć wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e -administracji, e -zdrowia, e -edukacji, e -kultury, systemów informacji przestrzennej wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów

5 5 II. E-OPOLSKIE Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.)

6 6 IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Cel szczegółowy 2: ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA Główne typy przedsięwzięć kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych dokapitalizowanie innych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe

7 7 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU Główne typy przedsięwzięć budowa, przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

8 8 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia

9 9 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych projekty informacyjno - promocyjne, w tym organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych

10 10 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 3: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIAST POPRZEZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI OBSZAROM ZDEGRADOWANYM Główne typy przedsięwzięć przygotowanie terenu pod powtórne wykorzystanie poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów będących pozostałością działalności przemysłowej na cele użytkowe wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe, połączone z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem

11 11 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 3: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIAST POPRZEZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI OBSZAROM ZDEGRADOWANYM (c.d.) Główne typy przedsięwzięć budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów na terenach zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele środowiskowe i rekreacyjne, umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz powiadamiania o ich poziomie, w tym infrastruktura techniczna niezbędna do ich wykonania

12 12 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 5: ZACHOWANIE UNIKATOWEJ STRUKTURY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Główne typy przedsięwzięć budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime

13 13 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Cel szczegółowy 5: ZACHOWANIE UNIKATOWEJ STRUKTURY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, inwentaryzacji przyrodnicze reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych Typ beneficjenta: organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania

14 14 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, coaching, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcie trenera pracy realizowane w ramach zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

15 15 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz monitorowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych na rynku pracy, m.in. poprzez realizację badań, ewaluacji i analiz oraz wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w monitorowanie rynku pracy metod organizacji pracy upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy

16 16 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć usługi w zakresie pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody wsparcie usług świadczonych w ramach sieci EURES Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w tym podmioty uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

17 17 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 2: WZROST LICZBY NOWYCH MIEJSC PRACY Główne typy przedsięwzięć bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wsparcie szkoleniowo – doradcze instrumenty finansowe, w tym preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 18 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 3: WZROST ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW Główne typy przedsięwzięć poprawa jakości zarządzania rozwojem MSP (zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie w sytuacji kryzysowej) szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników MSP oraz doradztwo dla MSP w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w tym przekwalifikowanie pracowników oraz pomoc w zmianie profilu działalności

19 19 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Cel szczegółowy 5: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH Główne typy przedsięwzięć tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w ramach nowych form aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo lub przebywających na urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich / wychowawczych sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3

20 20 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH Główne typy przedsięwzięć badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, w tym szczepienia dzieci do drugiego roku życia diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, w tym wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

21 21 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej poprawa dostępu do mieszkań chronionych i wspomaganych kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi

22 22 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć koordynowanie i monitorowanie usług społecznych w regionie rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi, starszymi, w tym niepełnosprawnymi z uwzględnieniem aspektu jakościowego (deinstytucjonalizacja usług) Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej, podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami zależnymi, podmioty działające na rzecz poprawy stanu zdrowia.

23 23 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 2: PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Główne typy przedsięwzięć zintegrowane/ zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno -zawodowej zachęcanie do zatrudnienia grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy

24 24 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 2: PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (c.d.) Główne typy przedsięwzięć kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji koordynacja działań na rzecz integracji społecznej, w tym monitorowanie i ewaluacja regionalnej polityki społecznej Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz włączenia społecznego.

25 25 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ REGIONALNEGO SEKTORA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ Główne typy przedsięwzięć wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, w tym m.in. finansowanie założenia/przystąpienia/ zatrudnienia w spółdzielni socjalne koordynacja polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

26 26 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ REGIONALNEGO SEKTORA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ (c.d.) Główne typy przedsięwzięć tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej wsparcie dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej Główne typy beneficjentów: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty działające na rzecz włączenia społecznego

27 27 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE Główne typy przedsięwzięć zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego wsparcie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego m.in. w zakresie przygotowania ich do zmiany sposobu prowadzenia lekcji, skutecznej realizacji celów podstawy programowej oraz stosowania aktywizujących metod pracy

28 28 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie procesu rozwoju wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji wspieranie rozwoju ucznia młodszego na kolejnych etapach edukacyjnych

29 29 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie edukacji, która umożliwi rozwój indywidualnych predyspozycji i zdolności uczniów wzmocnienie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ramach poradnictwa edukacyjnego i zawodowego Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze edukacji

30 30 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 2: WZROST SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ODPOWIADAJĄCEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć zwiększenie udziału pracodawców w procesie tworzenia oferty kształcenia zawodowego wzmocnienie zaangażowania pracodawców w organizację kształcenia praktycznego uczniów i nauczycieli rozwój współpracy szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższym

31 31 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 2: WZROST SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ODPOWIADAJĄCEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego wzmocnienie doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego wsparcie doradztwa zawodowego młodzieży Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej

32 32 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć zwiększenie udziału u osób dorosłych w ramach praktycznego uczenia się organizowanego również we współpracy z pracodawcami wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych np. informatycznych, językowych, społecznych obywatelskich itp. w celu wykorzystania ich w karierze zawodowej i specjalistycznej

33 33 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć podwyższanie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców województwa w zakresie branż kluczowych dla rozwoju regionu zwiększenie dostępu do innowacyjnych ofert kształcenia ustawicznego w formach kształcenia ogólnego i zawodowego

34 34 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć upowszechnienie kształcenia ustawicznego w regionie zapewnienie elastycznych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych szkoleniowych potrzeb osób dorosłych np. kształcenie na odległość, które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia

35 35 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Cel szczegółowy 2: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH MIEJSKICH Główne typy przedsięwzięć odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczych i rozwoju usług

36 36 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Cel szczegółowy 2: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH MIEJSKICH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynków do prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej

37 37 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Cel szczegółowy 3: WZMOCENIENIE I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W KLUCZOWYCH DLA REGIONU OBSZARACH Główne typy przedsięwzięć wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie modernizacja obiektów infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym

38 38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opole, 3 października 2014 r. Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO 2014-2020 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google