Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach
RPO WO Dominika Rzadkowska Kierownik Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Opole, 3 października 2014 r.

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA projekt kwiecień 2014 r. przekazany do Komisji Europejskiej 2

3 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych
w ramach RPO WO RPO WO dla organizacji pozarządowych II. E-OPOLSKIE IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 3

4 II. E-OPOLSKIE Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Główne typy przedsięwzięć wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e -administracji, e -zdrowia, e -edukacji, e -kultury, systemów informacji przestrzennej wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów 4

5 Główne typy przedsięwzięć
II. E-OPOLSKIE Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) 5

6 IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA Główne typy przedsięwzięć kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne dokapitalizowanie innych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu 6

7 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU Główne typy przedsięwzięć budowa, przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych 7

8 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia 8

9 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTUROWEJ I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć projekty informacyjno - promocyjne, w tym organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 9

10 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 3: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIAST POPRZEZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI OBSZAROM ZDEGRADOWANYM Główne typy przedsięwzięć przygotowanie terenu pod powtórne wykorzystanie poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe, połączone z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów będących pozostałością działalności przemysłowej na cele użytkowe 10

11 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 3: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIAST POPRZEZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI OBSZAROM ZDEGRADOWANYM (c.d.) Główne typy przedsięwzięć budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów na terenach zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele środowiskowe i rekreacyjne, umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz powiadamiania o ich poziomie, w tym infrastruktura techniczna niezbędna do ich wykonania 11

12 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 5: ZACHOWANIE UNIKATOWEJ STRUKTURY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Główne typy przedsięwzięć budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime 12

13 VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
Cel szczegółowy 5: ZACHOWANIE UNIKATOWEJ STRUKTURY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU (c.d.) Główne typy przedsięwzięć opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, inwentaryzacji przyrodnicze wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych Typ beneficjenta: organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania 13

14 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, coaching, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcie trenera pracy realizowane w ramach zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych 14

15 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz monitorowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych na rynku pracy, m.in. poprzez realizację badań, ewaluacji i analiz oraz wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w monitorowanie rynku pracy metod organizacji pracy 15

16 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć usługi w zakresie pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody wsparcie usług świadczonych w ramach sieci EURES Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w tym podmioty uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES 16

17 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: WZROST LICZBY NOWYCH MIEJSC PRACY Główne typy przedsięwzięć bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej instrumenty finansowe, w tym preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie szkoleniowo – doradcze 17

18 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: WZROST ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW Główne typy przedsięwzięć poprawa jakości zarządzania rozwojem MSP (zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie w sytuacji kryzysowej) wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w tym przekwalifikowanie pracowników oraz pomoc w zmianie profilu działalności szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników MSP oraz doradztwo dla MSP w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami 18

19 VIII. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 5: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WŚRÓD OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH Główne typy przedsięwzięć tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w ramach nowych form aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo lub przebywających na urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich / wychowawczych sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 19

20 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH Główne typy przedsięwzięć badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, w tym szczepienia dzieci do drugiego roku życia diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, w tym wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 20

21 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej poprawa dostępu do mieszkań chronionych i wspomaganych kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi 21

22 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi, starszymi, w tym niepełnosprawnymi z uwzględnieniem aspektu jakościowego (deinstytucjonalizacja usług) koordynowanie i monitorowanie usług społecznych w regionie Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej, podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami zależnymi, podmioty działające na rzecz poprawy stanu zdrowia. 22

23 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Główne typy przedsięwzięć zintegrowane/ zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno -zawodowej zachęcanie do zatrudnienia grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy 23

24 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (c.d.) Główne typy przedsięwzięć koordynacja działań na rzecz integracji społecznej, w tym monitorowanie i ewaluacja regionalnej polityki społecznej kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz włączenia społecznego . 24

25 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ REGIONALNEGO SEKTORA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ Główne typy przedsięwzięć wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, w tym m.in. finansowanie założenia/przystąpienia/ zatrudnienia w spółdzielni socjalne koordynacja polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 25

26 IX. INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ REGIONALNEGO SEKTORA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ (c.d.) Główne typy przedsięwzięć tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej wsparcie dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej Główne typy beneficjentów: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty działające na rzecz włączenia społecznego 26

27 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE Główne typy przedsięwzięć zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego wsparcie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego m.in. w zakresie przygotowania ich do zmiany sposobu prowadzenia lekcji, skutecznej realizacji celów podstawy programowej oraz stosowania aktywizujących metod pracy wsparcie istniejących przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego 27

28 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie procesu rozwoju wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami wspieranie rozwoju ucznia młodszego na kolejnych etapach edukacyjnych 28

29 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 1: WZMOCNIENIE JAKOŚCI PROCESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W REGIONIE (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie edukacji, która umożliwi rozwój indywidualnych predyspozycji i zdolności uczniów zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ramach poradnictwa edukacyjnego i zawodowego wzmocnienie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze edukacji 29

30 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: WZROST SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ODPOWIADAJĄCEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć zwiększenie udziału pracodawców w procesie tworzenia oferty kształcenia zawodowego rozwój współpracy szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższym wzmocnienie zaangażowania pracodawców w organizację kształcenia praktycznego uczniów i nauczycieli 30

31 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: WZROST SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ODPOWIADAJĄCEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego wzmocnienie doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego wsparcie doradztwa zawodowego młodzieży Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej 31

32 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY Główne typy przedsięwzięć wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych np. informatycznych, językowych, społecznych obywatelskich itp. w celu wykorzystania ich w karierze zawodowej i specjalistycznej zwiększenie udziału u osób dorosłych w ramach praktycznego uczenia się organizowanego również we współpracy z pracodawcami 32

33 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć podwyższanie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców województwa w zakresie branż kluczowych dla rozwoju regionu zwiększenie dostępu do innowacyjnych ofert kształcenia ustawicznego w formach kształcenia ogólnego i zawodowego 33

34 X. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY AKTUALIZOWANIA WIEDZY DOSTOSOWANEJ DO REGIONALNEGO RYNKU PRACY (c.d.) Główne typy przedsięwzięć zapewnienie elastycznych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych szkoleniowych potrzeb osób dorosłych np. kształcenie na odległość, które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi upowszechnienie kształcenia ustawicznego w regionie Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia 34

35 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH MIEJSKICH Główne typy przedsięwzięć odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczych i rozwoju usług 35

36 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ NA OBSZARACH MIEJSKICH (c.d.) Główne typy przedsięwzięć wsparcie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynków do prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych Główne typy beneficjentów: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej 36

37 XI. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Główne typy przedsięwzięć
Cel szczegółowy 3: WZMOCENIENIE I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W KLUCZOWYCH DLA REGIONU OBSZARACH Główne typy przedsięwzięć wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie modernizacja obiektów infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego Główne typy beneficjentów: podmioty działające w obszarze kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym 37

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google