Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo podatkowe Wykład. Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego  Prawo międzynarodowe a prawo europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo podatkowe Wykład. Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego  Prawo międzynarodowe a prawo europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo podatkowe Wykład

2 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego  Prawo międzynarodowe a prawo europejskie

3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw

4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą

5 Umowy modelowe  Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska)  Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) 1977  Uaktualnione wersje : 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 i 2010.  Umowa modelowa Rady Społeczno- gospodarczej ONZ -1980  Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone (ostatnia wersja 2006 r.)

6 Umowy modelowe  Umowa Modelowa OECD  Cele :pkt 16 wstępu  Komentarze  Uwagi państw (ang.Observations)  Zastrzeżenia państw (ang.Reservations)  Pkt 31 Wstępu

7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo krajowe  Art.91 Konstytucji

8 Słowniczek MPP  „ Treaty override” – klauzula, która przewiduje, że późniejszy niż data wejścia umowy w życie, przepis krajowy może uchylić zasadę szczególną przewidzianą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (pierwszeństwo prawa krajowego).

9 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Zasady interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

10 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Artykuł 31 konwencji Wiedeńskiej  Ogólna reguła interpretacji  1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.  2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:  a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu;  b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu.  3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:  a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień;  b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;  c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.  4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

11 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Artykuł 32  Uzupełniające środki interpretacji  Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:  a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo  b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.

12 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  art3(2) KM OECD  Przy stosowaniu tej konwencji przez umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa.

13 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Metody wykładni postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odbiegają od metod stosowanych w prawie krajowym : metoda językowa, systemowa i celowościowa

14 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Autonomiczność prawa traktatowego  Prawo traktatowe nie może być interpretowane w kontekście prawa krajowego.  Prawo krajowe i prawo traktatowe mogą być interpretowane tylko w ich własnym kontekście.

15 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Prawo krajowe może być brane pod uwagę przy wykładni UPO (UPO- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) jeżeli nic innego nie wynika z samej umowy  Najpierw należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe sposoby wykładni postanowień umowy.

16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Niektóre postanowienia UPO wyraźnie odsyłają do prawa krajowego jednego z umawiających się państw.  Wtedy drugie umawiające się państwo jest związane interpretacją dokonaną zgodnie z prawem drugiego państwa.  Przykłady : Art. 6 ust.2; Art.10 ust.3 MK OECD

17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Znaczenie MK OECD i Komentarza do niej  Ani MK ani Komentarz nie są źródłem prawa !  Stanowią część materiałów służących wykładni historycznej  UPO z reguły nie powielają w 100 % treści MK-OECD

18 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Znaczenie Komentarza  Pkt 29 Wstępu

19 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Zmiany MK OECD i Komentarza

20 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Trzy wersje MK OECD : 1963,1977,1992  Od 1992 r. KM OECD jest stale poprawiana. Dotyczy to także komentarzy.  Która wersja i które komentarze powinny być uwzględniane przy interpretacji UPO ? 

21 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Wstęp pkt 33-35  Interpretacja „ w duchu zmienionego komentarza”  Brak zgody na interpretację „ a contrario”

22 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  Krytyka ze strony części doktryny :  późniejsze komentarze nie stanowią kontekstu w rozumieniu art.31(1) Konwencji Wiedeńskiej  Tylko wersja KM OECD i komentarzy w momencie zawarcia umowy powinna być brana pod uwagę  Późniejsze komentarze - traktowane jak doktryna, poglądy ekspertów i w tym sensie mogą być brane pod uwagę.  Postanowienia w samych UPO.

23 Słowniczek MPP  Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment.

24 Słowniczek MPP  Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo podatkowe Wykład. Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego  Prawo międzynarodowe a prawo europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google