Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu."— Zapis prezentacji:

1 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznika 2012/2013 Pomiar początkowy rocznika 2011/2012 Pomiar po roku od zakończenia studiów Karolina Klęba p.o. Kierownika Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa Prawna: Art. 13b znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 1 października 2014 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Pkt. 1 „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi monitoring karier zawodowych absolwentów, zwany dalej monitoringiem” Pkt. 12 „W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów”

3 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO „Monitoring jest prowadzony na podstawie danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów POL-on, oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek” „Wyniki monitoringu w postaci zagregowanej, przedstawiające w szczególności losy zawodowe grup absolwentów po roku, trzech latach i pięciu latach od ukończenia studiów, udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. „Uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych absolwentów” Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

4 Populacja badawcza: Badaniem objęci są absolwenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem badania jest dostarczenie informacji o potrzebach dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do wymogów rynku pracy. Cele badania: BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Absolwent – osoba która zakończyła studia I, II stopnia oraz/lub jednolite studia magisterskie. Losy zawodowe – definiowane są jako droga zawodowa osób kończących studia wyższe. Główne pojęcia:

5 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Metodyka zbieranych danych: ETAP 1 – Pomiar początkowy Rozdanie każdemu absolwentowi UR formularza osobowego wraz z wyrażeniem zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Rozdanie absolwentom UR, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu ankiety w celu zebrania podstawowych informacji na temat ich aktywności zawodowej i społecznej podejmowanej podczas studiów ETAP 2 - Badanie CAWI i CATI po roku Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 12 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Rozesłanie przypomnień drogą internetową z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego kwestionariusza. Rozesłanie przypomnień drogą sms-ową osobom, które nie odpowiedziały na ankietę internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opracowanie zebranych danych. Przygotowanie raportu cząstkowego.

6 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ETAP 3 - Badanie CAWI i CATI po 3 latach ETAP 4 - Badanie CAWI i CATI po 5 latach Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 36 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 60 miesiącach od daty ukończenie przez nie studiów. Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego kwestionariusza. Rozesłanie przypomnień drogą sms-ową osobom, które nie odpowiedziały na ankietę internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem. Opracowanie zebranych danych. Przygotowanie raportu. Metodyka zbieranych danych:

7 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Trudności w realizacji badania: badanie losów zawodowych absolwentów dla respondentów ma w dalszym ciągu charakter dobrowolny, niemożliwe jest zapewnienie reprezentatywności dla poszczególnych kierunków i wydziałów, nieprawidłowe lub nieaktualne dane kontaktowe respondentów, problemy techniczne z wypełnieniem ankiety elektronicznej, udział respondentów w innych badaniach prowadzonych przez uczelnię, absolwenci, którzy podejmowali pracę chętniej aktualizowali swoje dane kontaktowe i wypełniali przesłaną ankietę.

8 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznika 2009/2010 pomiar początkowy – badanie pilotażowe Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2009/2010 po roku od zakończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2010/2011 pomiar początkowy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2010/2011 po roku od zakończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2011/2012 pomiar początkowy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2011/2012 po roku od zakończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rocznik 2012/2013 pomiar początkowy Raporty z badania losów zawodowych absolwentów:

9 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Najważniejsze wyniki badania losów zawodowych absolwentów rocznika 2012/2013 pomiar początkowy

10 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wyniki badania w odniesieniu do ogółu absolwentów z 2013 r.: Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2013 roku 6789 osób Liczba absolwentów z 2013 roku, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 5389 osób W badaniu wzięło udział: 79% absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu

11 Absolwenci studiów I stopniaAbsolwenci studiów II stopnia W badaniu wzięło udział 2633 osób (82%) (76,1% kobiet i 23,9 % mężczyzn) W badaniu wzięło udział 2756 osoby (76%) (76,1% kobiet i 23,9 % mężczyzn) Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (100%), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (91%) oraz Wydział Socjologiczno-Historyczny (90%) Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (96%) oraz Wydział Biologiczno-Rolniczy (88%) ekonomia (12,7%) oraz pedagogika (10,5%), a następnie: administracja (7,0%) oraz fizjoterapia (6,8%) pedagogika (12,8%), a następnie ekonomia (10,2%) oraz prawo (9,6%) BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Charakterystyka badanej zbiorowości:

12 Absolwenci studiów I stopniaAbsolwenci studiów II stopnia 52,4% - TAK 47,6% – NIE 67,8% - TAK 32,2% - NIE 25,4% – TAK 74,6% – NIE 26,6% - TAK 73,4% - NIE Czy studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)? 3,0% – TAK 97,0% - NIE 4,1% – TAK 95,9% - NIE BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badani ze względu na aktywność zawodową studentów/absolwentów podczas studiów

13 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Najważniejsze wyniki badania losów zawodowych absolwentów rocznika 2011/2012 po ponad roku od zakończenia studiów

14 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego KWESTIONARIUSZ:

15 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wyniki badania w odniesieniu do ogółu absolwentów z 2012 r.: Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2012 roku Liczba absolwentów z 2012 roku, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Liczba absolwentów z 2012 roku, którzy wzięli udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z 2012 roku (po roku od zakończenia studiów) W badaniu wzięło udział: 12 % spośród wszystkich absolwentów z 2012 roku 14,5 % spośród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu 6716 osób 5793 osób 835 osób

16 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Charakterystyka badanej zbiorowości: W badaniu wzięło udział 356 osób (83% kobiety, 17% mężczyźni) 83 % badanych zamieszkuje województwo podkarpackie, 7,9 % małopolskie, 4,3 % lubelskie oraz 2,4 mazowieckie Za granicą mieszka 19 absolwentów studiów pierwszego stopnia – najliczniejsza grupa w Wielkiej Brytanii (7 osób) W badaniu wzięło udział 479 osoby (79% kobiety, 21% mężczyźni) 80 % badanych zamieszkuje województwo podkarpackie, 8,6 % małopolskie, 4,2 % lubelskie oraz 2,9 % mazowieckie 81,6 % badanych zamieszkuje województwo podkarpackie, 8,6 % małopolskie, 4,2 % lubelskie oraz 3,0 % mazowieckie Za granicą mieszka 23 absolwentów studiów drugiego stopnia – najliczniejsza grupa w Wielkiej Brytanii (12 osób)

17 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Najliczniejszą grupę wśród uczestników badania stanowili absolwenci kierunku pedagogika, a następnie: ekonomia i administracja. W przypadku takich kierunków jak: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej czy filozofia - brak wypełnienia ankiety w związku z tym nie daje podstaw do jakichkolwiek uogólnień dotyczących tych kierunków. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z rocznika 2011/2012 w podziale na typ studiów oraz udział w badaniu losów zawodowych po roku od zakończenia studiów. Najliczniej reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (stanowią 15% respondentów) oraz ex aequo Wydziału Prawa i Administracji, Socjologiczno-Historycznego oraz Pedagogiczno-Artystycznego (11%), co jest konsekwencją nie tylko wysokiego odsetka osób wyrażających zgodę na objęcie badaniem, ale przede wszystkim dużej ogólnej liczby studentów tych wydziałów.

18 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Absolwenci studiów drugiego stopnia z rocznika 2011/2012 w podziale na typ studiów oraz udział w badaniu losów zawodowych po roku od zakończenia studiów. Najliczniej reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału Biologiczno – Rolniczego (20%), Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (20%) oraz Pedagogiczno- Artystycznego (19%) i Matematyczno-Przyrodniczego (19%). Najliczniejszą grupę wśród uczestników badania stanowili absolwenci kierunku pedagogika, a następnie: prawa oraz ekonomii. W przypadku takich kierunków jak: zdrowie publiczne czy informatyka - brak wypełnienia ankiety w związku z tym nie daje podstaw do jakichkolwiek uogólnień dotyczących tych kierunków.

19 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Badani ze względu na aktywność ekonomiczną (BAEL) 61% 3,6% 78% 4,4% 64,6% 82,4% 51,8% 7,7% 28,9% 17,7%

20 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Osoby pracujące najemnie ze względu na kierunki Studia I stopnia Osoby pracujące najemnie stanowią ponad 50% ankietowanych absolwentów z kierunków: socjologia, administracja, ekonomia, filologia angielska, informatyka oraz pedagogika. Studia II stopnia Ogółem zatrudnienie lub staż deklaruje ponad 70% ankietowanych absolwentów studiów drugiego stopnia. Najwyższe odsetki pracujących najemnie stwierdzono wśród absolwentów z kierunków: edukacji techniczno-informatycznej, pielęgniarstwo i filologia germańska.

21 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wpływ kształcenia na kompetencje/umiejętności badanych

22 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wpływ kształcenia na kompetencje/umiejętności badanych 52,8% absolwentów w trakcie badania pracowało w pierwszym miejscu pracy Czas poszukiwania pracy: - do jednego miesiąca poszukiwało pracy 19,4% badanych - pracę w trakcie studiów wykonywało 25% badanych Rodzaj umowy – umowa na czas określony 42,7% Związek pracy ze zdobytym w 2012 roku wykształceniem: 31,0% badanych w ogóle nie wskazała związku między pracą a wykształceniem 31,9% badanych określa, iż ich praca jest całkowicie zbieżna z wykształceniem 48,5% absolwentów w trakcie badania pracowało w pierwszym miejscu pracy Czas poszukiwania pracy: - do jednego miesiąca poszukiwało pracy 15,5% badanych - pracę w trakcie studiów wykonywało 26,1% badanych Rodzaj umowy – umowa na czas określony 44,1% Związek pracy ze zdobytym w 2012 roku wykształceniem: 23,7% badanych w ogóle nie wskazała związku między pracą a wykształceniem 37,3% badanych określa, iż ich praca jest całkowicie zbieżna z wykształceniem

23 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wpływ kształcenia na kompetencje/umiejętności badanych Absolwenci decydowali się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej po zakończeniu studiów, choć ponad 1/4 (26,7%) prowadziła firmę już w trakcie studiów. Jako powód założenia własnej firmy najczęściej wskazywano chęć pracy na swoim (40%), ale także trudności ze znalezieniem zatrudnienia (33,3%) Zaledwie 13,3% ankietowanych deklaruje pełny związek prowadzonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów Absolwenci decydowali się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zazwyczaj po zakończeniu, choć ponad 1/4 (28,6%) prowadziła firmę już w trakcie studiów. Jako powód założenia własnej firmy najczęściej wskazywano chęć pracy na swoim (47,6%) oraz trudności ze znalezieniem zatrudnienia (47,6%). Niemal 20% deklaruje brak związku prowadzonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów.

24 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wpływ kształcenia na kompetencje/umiejętności badanych Ponad 55% z badanych to osoby, które pozostają bez pracy krócej niż pół roku, jednak co niemal 13% poszukuje zatrudnienia już ponad rok. W grupie bezrobotnych absolwentów, 78,6% korzysta z przysługującego im prawa do rejestracji w urzędzie pracy i uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Niepokojącym faktem jest to, że ponad 43% bezrobotnych pozostaje bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, a więc są to osoby długotrwale bezrobotne. W grupie bezrobotnych absolwentów, 81,2% korzysta z przysługującego im prawa do rejestracji w urzędzie pracy i uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

25 BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google