Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do otrzymania dyplomu magistra. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W procesie edukacji studentów WNEiZ w zakresie wiedzy najważniejsze efekty kształcenia to: ­ posiadanie wiedzy dotyczącej dyscypliny finansów i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji; - wiedza o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości procesów gospodarczo-społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu; - wykorzystanie wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze ekonomiczno-finansowym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i jej instytucjach; - pogłębiona wiedza na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; - odpowiednia wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz praw autorskich; - posiadanie właściwej wiedzy na temat statystycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym; - znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

4 Finanse i Rachunkowość W kolejnych efektach kształcenia studenci osiągną umiejętności, wśród których najważniejsze z nich to: - krytyczna analiza złożonych zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz interpretacja związków zachodzących między nimi; - analiza przebiegu i przyczyn zjawisk ekonomiczno-finansowych, formułowanie własnych opinii na ten temat, a także budowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja; - umiejętność selekcji informacji pochodzących z różnorodnych źródeł niezbędnych do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomiczno-finansowych oraz prawidłowe wyciąganie wniosków; - znajomość metod prognozowania i modelowania procesów i zjawisk finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii, finansów i polityki gospodarczej; - umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

5 Finanse i Rachunkowość W zakresie kompetencji społecznych absolwent WNEiZ UMK w Toruniu posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - ma umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej, i osób z otoczenia zawodowego, a także postępuje właściwie w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

6 Finanse i Rachunkowość Absolwent kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych i w odpowiednich instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu finansów i rachunkowości, jednostkach resortowych, w konsultingu i doradztwie finansowym; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

7 Finanse i Rachunkowość Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Polityka pieniężna Egzamin 3005,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 30 8,0 Strategie finansowe przedsiębiorstw Egzamin 15306,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 012020,0 Prawo finansowe Egzamin 30155,0 Rachunek kosztów Egzamin 30 8,0 Standardy sprawozdawczości finansowej Egzamin 3005,0 Zarządzanie instytucjami kredytowymi Egzamin 1503,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – finanse i rachunkowość Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa ***specjalność dla liderów***

9 Finanse i rachunkowość Dlaczego inżynieria finansowa?  zapewnia bardzo dobrą znajomość zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych, a w szczególności instrumentów finansowych  daje przewagę konkurencyjną w postaci znajomości metod ilościowych i symulacji komputerowych w finansach  pozwala z powodzeniem łączyć aspekty psychologiczne z nauką i metodami ilościowymi  wpisuje się w zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów potwierdzone przez rosnącą pozycję inwestycyjną Polski na rynku międzynarodowym

10 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Nieco historii… Louis Bachelier w swojej pracy doktorskiej „Théorie de la spéculation”, obronionej 29 marca 1900 roku, zaproponował pierwszy teoretyczny model procesu ceny akcji. Był to proces stochastyczny, tzw. ruch Browna, wyprzedzając Alberta Einsteina (1905). W 1973 roku Fischer Black i Myron Scholes zaproponowali popularny model rynku typu (Bond, Stock) w postaci układu dwóch równań, z których jedno jest deterministyczne i opisuje wartość obligacji lub stan rachunku bankowego ze stałą stawką procentową, a drugie jest stochastycznym równaniem różniczkowym względem procesu ruchu Browna i opisuje bieżącą cenę akcji. Model Blacka-Scholesa pozwala wyliczyć nie tylko sprawiedliwie cenę opcji typu europejskiego na akcje, ale również wyznaczyć strategię redukcji ryzyka (hedging). Efekt: NOBEL 1997

11 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Nieco historii… Chociaż model Blacka-Scholesa i jego późniejsze modyfikacje prowadzą do skomplikowanych równań stochastycznych, postęp w metodach numerycznych i informatycznych umożliwia przybliżone (komputerowe) ich rozwiązywanie. Dlatego właśnie najlepsze banki, w celu wyznaczenia bezpiecznych strategii, zmuszone są do szukania pomocy u matematyków, fizyków, ekonometryków i informatyków. Tak dzieje się zarówno w Zurychu, jak i w Nowym Yorku, Tokio czy Londynie. Jednym z wielu fizyków, którzy zajęli się pracami nad funkcjonowaniem giełdowych zależności jest Emanuel Derman kierownik grupy strategii ilościowych w banku Goldman Sachs, który prawie 13 lat zmagał się z niedoskonałością równania Blacka-Scholesa. Jak twierdzi sam Dorman, owa praca jest dla inżynierii, matematyki finansowej tym samym, czym mechanika Newtonowska w fizyce. "To coś w rodzaju fundamentu, na którym opiera się cała dyscyplina."

12 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Nagrody Nobla:  2013 – Lars P. Hansen, Eugene Fama i Robert Shiller – za empiryczną analizę cen aktywów.  2003 – Robert F. Engle i Clive W. J. Granger – za stosowanie metod analizy szeregów czasowych do opisu: zmienności (Engle), wspólnych trendów (Granger) finansowych szeregów czasowych. Prace te uznano za ważne, ponieważ na rynkach finansowych często dochodzi do przypadkowych fluktuacji i gwałtownych zwrotów, które mogą mieć wpływ na ceny i wartość akcji oraz innych instrumentów finansowych.  1997 – Robert C. Merton i Myron S. Scholes – za opracowanie w latach siedemdziesiątych metody wyceny instrumentów pochodnych.  1990 – Harry M. Markowitz, William F. Sharpe i Merton H. Miller – za wymyślenie sposobu oceny akcji spółek i obligacji oraz własne pomysły na ocenę różnych inwestycji.

13 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa „Ilościowcy” w urzędach centralnych NBP, Ministerstwo Finansów: Rada Naukowa NBP: prof. dr hab. Roman Głowacki (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) dr hab. Józef Kolonko, prof. UE w Katowicach prof. dr hab. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (Szkoła Główna Handlowa) prof. dr hab. Jacek Osiewalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) prof. dr hab. Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

14 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Czasopismo „Bank i kredyt” REDAKTOR NACZELNY - Aleksander Welfe ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO - Marek Gruszczyński CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: Agnieszka Alińska Tomasz Łyziak Katarzyna Bień Michał Majsterek Eugeniusz Gatnar Jerzy Marzec Jan Hagemejer Michał Rubaszek Marcin Kolasa Zbigniew Żółkiewski

15 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Gdzie znaleźć pracę?  NBP  Banki komercyjne, inwestycyjne oraz ich centrale  Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne  Instytucje ubezpieczeniowe  Doradztwo inwestycyjne  Organy Komisji Nadzoru Finansowego  Korporacje finansowe i niefinansowe o zasięgu międzynarodowych i krajowym  Instytucje naukowo-badawcze w kraju i zagranicą  Przedsiębiorstwa, które potrzebują osób ze znajomością metod ilościowych i ich zastosowaniach w finansach Efekt: dobra praca i wysoka płaca

16 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Przedmiot Wykład + ćwiczenia (godziny) Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa – dr W. Orzeszko 30+30 Instrumenty inżynierii finansowej – dr E. Dziawgo 30+30 Ekonometria finansowa – prof. dr hab. M. Osińska, dr J. Górka 30+30 Informatyka w finansach i bankowości – dr J. Jaskólska, dr A. Zawadzki 0+30 Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury – dr hab. J. Bruzda, prof. UMK 15+0 Modelowanie zmienności i analiza ryzyka rynkowego – dr hab. P. Fiszeder, prof. UMK 15+15 Zastosowania symulacji w inżynierii finansowej – dr J. Górka 0+30 Analiza techniczna – dr hab. P. Fiszeder, prof. UMK 15+0 Analiza międzynarodowych rynków finansowych – dr hab. P. Fiszeder, prof. UMK; dr D. Piotrowski 15+0 Finanse behawioralne – prof. dr hab. J. Stawicki 15+0

17 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu. Ma pogłębioną wiedzę na temat statycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące. Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym. Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach – wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa oraz gospodarstw domowych.

18 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk finansowych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska finansowe, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk finansowych, rozszerzoną o zdolność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

19 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych Dążenie do rozwoju: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz inspirowania do tego innych. Analityczne myślenie: Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii.

20 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Osobowość kandydatów:  Odwaga  Zdolności analityczne  Umiejętność kojarzenia faktów  Ciekawość  Brak oporów przed metodami ilościowymi

21 Finanse i rachunkowość Inżynieria finansowa Działalność kół naukowych Studenckie Koło Giełdowe Głównym obszarem zainteresowania koła jest Giełda Papierów Wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii inwestowania http://www.skg.umk.pl/

22 Zapraszamy serdecznie


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google