Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Zarządzanie Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

3 Zarządzanie Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

4 Zarządzanie Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to : - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

5 Zarządzanie Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

6 Zarządzanie Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

7 Zarządzanie Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Współczesne koncepcje zarządzania Egzamin 3005,0 Współczesne problemy makroekonomiczne Egzamin 1503,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 1502,0 Etyka w zarządzaniu Egzamin 1503,0 Zastosowania statystyki w zarządzaniu Zaliczenie 15 5,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Zarządzanie strategiczne Egzamin 30 6,0 Zarządzanie procesami Zaliczenie 1502,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 15 4,0 Przedsiębiorczość Egzamin 15 4,0 Psychologia w zarządzaniu Zaliczenie 1502,0 Badania operacyjne Zaliczenie 15 4,0 Laboratorium treningu kierowniczego I Zaliczenie 0302,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Specjalność: Inżynieria decyzji menedżerskich Zarządzanie

9

10 Inżynieria Decyzji Menedżerskich Specjalność Inżynieria Decyzji Menedżerskich kierowana jest do studentów pragnących podjąć pracę specjalisty w zakresie rozwiązywania problemów przygotowywania decyzji w zarządzaniu organizacją gospodarczą, jednostką budżetową oraz wszelkich instytucji posługujących się pieniądzem. Wskazane jest aby osoba wybierająca tę specjalność prezentowała wysokie wartości etyczne i wykazywała chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Szczególnie przeznaczona jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej informacji o działalności gospodarczej jednostki.

11 Zarządzanie Dlaczego Inżynieria Decyzji Menedżerskich?  zapewnia bardzo dobrą znajomość zagadnień ekonomicznych  daje przewagę konkurencyjną w postaci znajomości metod ilościowych i symulacji komputerowych w ekonomii  wpisuje się w zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów potwierdzone przez rosnącą liczbę stanowisk analitycznych w polskich przedsiębiorstwach

12 Zarządzanie Dlaczego Inżynieria Decyzji Menedżerskich?  specjalność Inżynieria Decyzji Menedżerskich kierowana jest do studentów pragnących podjąć pracę specjalisty w zakresie rozwiązywania problemów przygotowywania decyzji w zarządzaniu organizacją gospodarczą, jednostką budżetową oraz wszelkich instytucji posługujących się pieniądzem.

13 Zarządzanie Dlaczego Inżynieria Decyzji Menedżerskich?  po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę na różnych szczeblach zarządzania, rosnąca skala globalizacji gospodarki powoduje, iż ma on także szansę na uzyskanie pracy w charakterze doradcy specjalisty w oddziale firmy międzynarodowej w kraju lub za granicą  absolwent specjalności może także pracować jako doradca specjalista w zakresie diagnozowania i prognozowania organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych, będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

14 Zarządzanie Dlaczego Inżynieria Decyzji Menedżerskich?  na studiach magisterskich o specjalności Inżynierii Decyzji Menedżerskich studenci zdobędą umiejętność w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów decyzyjnych  szczególny nacisk położony zostanie na zdolność podejmowania optymalnych decyzji w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych

15 Zarządzanie Profil absolwenta i jego umiejętności: W trakcie studiów na specjalności Inżynieria Decyzji Menedżerskich absolwent zdobędzie wykształcenie z zakresu:  zarządzania, ekonomii oraz finansów dające wiedzę specjalistyczną w mikro-i makroskali oraz wymiarze globalnym  szczegółowych metod zarządzania oraz szeroko pojętych metod ilościowych oraz informatyki, wraz z umiejętnością ich praktycznego wykorzystania

16 Zarządzanie Profil absolwenta i jego umiejętności: Zdobyta wiedza ogólna pozwoli na:  lepsze zrozumienie roli, jaką odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej  lepsze zrozumienie działania mechanizmów rynkowych  samodzielny opis i analizę realnie istniejących struktur gospodarczych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr i usług finansowych

17 Zarządzanie Profil absolwenta i jego umiejętności: Zdobyta wiedza ogólna pozwoli na:  ocenę skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych  ocenę efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk, jak i organizacji użyteczności publicznej

18 Zarządzanie Profil absolwenta i jego umiejętności: Zdobyta wiedza specjalistyczna pozwoli na wykształcenie umiejętności w zakresie:  planowania, organizowania oraz prowadzenia różnych działań w przedsiębiorstwie  gromadzenia, przetwarzania, analizowania i interpretacji danych statystycznych  wykorzystania posiadanej wiedzy do wyboru optymalnych decyzji Wymienione umiejętności są niezbędne w analizach funkcjonowania rynku dóbr, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz kosztów utrzymania.

19 Zarządzanie Profil absolwenta i jego umiejętności: W szczególności absolwent posługując się wybranymi programami komputerowymi potrafi przeprowadzić samodzielnie analizę dla:  zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużycia czynników produkcji, ich cen, kosztów produkcji oraz lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej  spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych, kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności  podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocie w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących  innych kategorii ekonomicznych

20 Zarządzanie Inżynieria Decyzji Menedżerskich Możliwość podjęcia zatrudnienia na prestiżowym oraz dobrze płatnym stanowisku:  Wywiadownie gospodarcze  Banki komercyjne, inwestycyjne oraz ich centrale  Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne  Instytucje ubezpieczeniowe  Doradztwo inwestycyjne  Korporacje o zasięgu międzynarodowych i krajowym  Komórkach logistycznych oraz planowania zamówień  Przedsiębiorstwa, które potrzebują osób ze znajomością metod ilościowych

21 Ekonomia Przedmioty na specjalności Nazwa przedmiotu Prowadzący Wykład + ćwiczenia (godziny) Mikroekonometria Prof. dr hab. J.W. Wiśniewski30+15 Metody ilościowe w zarządzaniu projektem dr Dorota Górecka30+15 Programowanie obiektowe mgr Wiesław Glura0+30 Wielowymiarowa analiza statystyczna dr Michał Pietrzak0+30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa dr Witold Orzeszko15+15 Programowanie wielokryterialne w podejmowaniu decyzji menedżerskich dr Dorota Górecka15+15 Ekonometria finansowa prof. dr hab. Magdalena Osińska30+15 Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie prof. UMK, dr hab. Elżbieta Szulc30+15 Logistyka w przedsiębiorstwie prof. dr hab. Mirosław Chaberek30+0 Modele optymalnego sterowania gospodarczego dr Joanna Górka0+30 Ekonometria przestrzenna prof. UMK, dr hab. Elżbieta Szulc30+0 Systemy ERP dr Sylwester Bejger0+30 Teoria gier dr Sylwester Bejger15+0

22 Zarządzanie Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:  zdobycie umiejętności posługiwania się rozmaitego typu modelami ekonometrycznymi do opisu i diagnozowania podmiotu gospodarczego oraz procesów w nich występujących  zapoznanie się z decyzyjnymi aspektami wykorzystania narzędzi statystyki i ekonometrii w bieżącej działalności przedsiębiorstwa  zdobycie wiedzy na temat możliwości prognozowania i symulacji oraz ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu firmą  zdobycie wiedzy na temat podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystaniu poznanych metod w gromadzeniu informacji i ich przetwarzaniu decyzyjnym

23 Zarządzanie Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:  poznanie mechanizmy i procesy gromadzenia informacji, niezbędnych w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku  zdobycie wiedzy na temat sformułowania problemu decyzyjnego oraz metod jego rozwiązania, z optymalizacją włącznie, zdobycie wiedzy związanej z teorią i praktyką zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście strategii ukierunkowanej na tworzenie wartości dla właścicieli  zdobycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym przy jednoczesnym uwzględnieniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich  uzyskanie umiejętności posługiwania się narzędziami opisu statystycznego zjawisk i procesów gospodarczych, w celu ich wykorzystania do sprawnego zarządzania

24 Ekonomia Inżynieria Decyzji Menedżerskich Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:  zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym, oraz ich źródła, wzajemne zależności i długofalowe konsekwencje (następstwa)  zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacje instytucji z ich interesariuszami (wewnętrznymi, zewnętrznymi) oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji

25 Ekonomia Inżynieria Decyzji Menedżerskich Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:  zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu zasady i metody racjonalizacji decyzji, w tym szczególnie dotyczących decyzji strategicznych  zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych, opisu, modelowania oraz identyfikowania prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi

26 Ekonomia Inżynieria Decyzji Menedżerskich Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:  potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy jakie wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji wykorzystując wiedzę teoretyczną i formułując własne opinie  potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować  potrafi sprawnie stosować nowoczesne i zaawansowane metody i techniki zarządzania w prognozowaniu i projektowaniu złożonych procesów gospodarczych  potrafi projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem problemów funkcjonowania instytucji oraz kierować realizacją takich przedsięwzięć

27 Zarządzanie Inżynieria Decyzji Menedżerskich Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:  posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności tej wiedzy  posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i wdrażania proponowanych rozwiązań  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie ich oceny, z zastosowaniem metody badawczej  potrafi wykorzystywać w pracy adekwatne do jej treści systemy informatyczne

28 Zarządzanie Inżynieria Decyzji Menedżerskich Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:  kreatywność: posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych, także w roli ich lidera (kierownika)  dążenie do rozwoju: posiada kompetencje w zakresie ciągłego rozwijania swej wiedzy i umiejętności oraz inspirowania do tego innych  praca zespołowa: posiada kompetencje w zakresie tworzenia pozytywnego klimatu organizacyjnego (i zaufania) w zespołach, w których uczestniczy, a zwłaszcza w tych, którymi kieruje  analityczne myślenie: posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku

29 Zarządzanie Inżynieria decyzji menedżerskich Działalność kół naukowych Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych www.knpub.umk.pl Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP kodiserp@umk.pl

30 Zarządzanie


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google