Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to: - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Moduł kształcenia - Business English 30 2,0
Zarządzanie Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Współczesne koncepcje zarządzania 5,0 Współczesne problemy makroekonomiczne 15 3,0 Prawo gospodarcze Etyka w zarządzaniu Zastosowania statystyki w zarządzaniu Seminarium magisterskie 105 20,0 Zarządzanie strategiczne 6,0 Zarządzanie procesami Rachunkowość zarządcza Przedsiębiorczość Psychologia w zarządzaniu Badania operacyjne Laboratorium treningu kierowniczego I Źródło:

8 Specjalność Logistyka procesów gospodarczych
Zarządzanie Specjalność Logistyka procesów gospodarczych Logistyka to nie tylko sprawa wojska, to nie to samo co transport, magazynowanie czy spedycja. Jest to wiedza o charakterze interdyscyplinarnym, bezpośrednio wykorzystywana w praktyce, nie tylko sfery gospodarczej, ale w każdej celowej aktywności człowieka. Każdy człowiek, organizacja, podmiot gospodarczy realizuje zadania logistyczne, ale też i korzysta z efektów działań logistycznych. Wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów, takich jak: materiały, surowce, energia, informacje, wyroby gotowe itd., które muszą być zapewnione w odpowiedniej ilości, miejscu i w odpowiednim czasie – to jest kolejny bezwzględnie konieczny warunek efektywności, skuteczności i konkurencyjności współczesnych działań gospodarczych, za urzeczywistnienie którego odpowiada współczesna LOGISTYKA.

9 człowiek organizacja korzysta z efektów działań logistycznych podmiot gospodarczy

10 Logistyka procesów gospodarczych
materiały właściwe dobra we właściwej ilości we właściwym czasie o właściwej jakości po właściwym koszcie we właściwe miejsce surowce energia informacje wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów logistyka wyroby gotowe

11 Dlaczego logistyka? Logistyka to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Obsługa logistyczna przedsiębiorstw to najbardziej dynamicznie rozwijający się element rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i dynamiki wzrostu przychodu globalnego brutto. W logistyce nie można się nudzić! Dla kogo? Dla osób, które lubią nowe wyzwania, chcą posiąść liczącą się na rynku pracy wiedzę interdyscyplinarną, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku. Dla każdego, kto posiada umiejętność logicznego myślenia.

12 Co czeka studenta? Oferta pełnego, nowoczesnego pakietu wiedzy logistycznej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych oraz najciekawszych studiów przypadków z praktyki. Przedmioty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie informatycznych systemów klasy ERP, jak również informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych, prowadzone w laboratoriach komputerowych.

13 + organizowane spotkania z praktykami
Specjalność: Logistyka procesów gospodarczych (Uchwała RW z ) Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Prowadzący zajęcia Wykład Ćwiczenia Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej E 30 prof. dr hab. M. Chaberek Spedycja Z mgr I. Wasielewska-Marszałkowska Infrastruktura logistyczna 45 dr I. Sobczak Strategie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw dr. I Sobczak Prognozowanie i planowanie obsługi logistycznej 15 dr hab. J. Bruzda, prof. UMK Logistyka miejska dr hab. Marek Zarębski, prof. UMK Logistyka personalna, obsługa imprez masowych  0 prof. dr hab. Hanna Karaszewska Logistyka regionalna Logistyczna obsługa klienta dr Joanna Petrykowska Centra logistyczne i systemy informatyczne dr Sylwester Bejger Modelowanie procesów i systemów logistycznych Controlling procesów logistycznych Źródło: + organizowane spotkania z praktykami

14 Czego student się nauczy?
organizacja logistyki w przedsiębiorstwie planować i oceniać procesy logistyczne narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistyką projektowanie procesów i systemów logistycznych inżynieria globalnych łańcuchów dostaw obsługa logistyczna klienta strategie logistyczne Zarządzanie procesami i systemami logistycznymi Certyfikat SAP University Alliances

15 praca przedsiębiorstwo komercyjne administracja wojsko urzędy
organizacje non profit

16 praca spedytorzy zarządzający transportem zarządzający magazynami
projektanci procesów i systemów logistycznych współtworzący rozwiązania informatyczne do zarządzania zaopatrzeniem, dystrybucją, produkcją zarządzający łańcuchami dostaw prognozujący zapotrzebowanie pierwotne i planujący zapotrzebowanie wtórne zarządzający siecią zaopatrzenia i dystrybucji zarządzający zapasami doradca w różnych organizacjach

17 Logistyka procesów gospodarczych

18 Pod opieką Katedry Logistyki działa studenckie Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR”


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google