Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Zarządzanie Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

3 Zarządzanie Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

4 Zarządzanie Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to : - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

5 Zarządzanie Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

6 Zarządzanie Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

7 Zarządzanie Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Współczesne koncepcje zarządzania Egzamin 3005,0 Współczesne problemy makroekonomiczne Egzamin 1503,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 1502,0 Etyka w zarządzaniu Egzamin 1503,0 Zastosowania statystyki w zarządzaniu Zaliczenie 15 5,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Zarządzanie strategiczne Egzamin 30 6,0 Zarządzanie procesami Zaliczenie 1502,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 15 4,0 Przedsiębiorczość Egzamin 15 4,0 Psychologia w zarządzaniu Zaliczenie 1502,0 Badania operacyjne Zaliczenie 15 4,0 Laboratorium treningu kierowniczego I Zaliczenie 0302,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Zarządzanie Specjalność Logistyka procesów gospodarczych Logistyka to nie tylko sprawa wojska, to nie to samo co transport, magazynowanie czy spedycja. Jest to wiedza o charakterze interdyscyplinarnym, bezpośrednio wykorzystywana w praktyce, nie tylko sfery gospodarczej, ale w każdej celowej aktywności człowieka. Każdy człowiek, organizacja, podmiot gospodarczy realizuje zadania logistyczne, ale też i korzysta z efektów działań logistycznych. Wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów, takich jak: materiały, surowce, energia, informacje, wyroby gotowe itd., które muszą być zapewnione w odpowiedniej ilości, miejscu i w odpowiednim czasie – to jest kolejny bezwzględnie konieczny warunek efektywności, skuteczności i konkurencyjności współczesnych działań gospodarczych, za urzeczywistnienie którego odpowiada współczesna LOGISTYKA.

9 człowiek organizacja podmiot gospodarczy korzysta z efektów działań logistycznych

10 Logistyka procesów gospodarczych wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów materiały surowce informacje energia wyroby gotowe -właściwe dobra -we właściwej ilości -we właściwym czasie -o właściwej jakości -po właściwym koszcie -we właściwe miejsce logistyka

11 Dlaczego logistyka? Logistyka to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Obsługa logistyczna przedsiębiorstw to najbardziej dynamicznie rozwijający się element rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i dynamiki wzrostu przychodu globalnego brutto. W logistyce nie można się nudzić! Dla kogo? Dla osób, które lubią nowe wyzwania, chcą posiąść liczącą się na rynku pracy wiedzę interdyscyplinarną, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku. Dla każdego, kto posiada umiejętność logicznego myślenia.

12 Co czeka studenta? Oferta pełnego, nowoczesnego pakietu wiedzy logistycznej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych oraz najciekawszych studiów przypadków z praktyki. Przedmioty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie informatycznych systemów klasy ERP, jak również informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych, prowadzone w laboratoriach komputerowych.

13 Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Prowadzący zajęcia WykładĆwiczenia Wsparcie logistyczne działalności gospodarczejE300 prof. dr hab. M. Chaberek SpedycjaZ030 mgr I. Wasielewska-Marszałkowska Infrastruktura logistycznaE450 dr I. Sobczak Strategie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostawZ450 dr. I Sobczak Prognozowanie i planowanie obsługi logistycznejE1530 dr hab. J. Bruzda, prof. UMK Logistyka miejskaZ150 dr hab. Marek Zarębski, prof. UMK Logistyka personalna, obsługa imprez masowychZ 030 prof. dr hab. Hanna Karaszewska Logistyka regionalnaE300 dr hab. Marek Zarębski, prof. UMK Logistyczna obsługa klientaZ15 dr Joanna Petrykowska Centra logistyczne i systemy informatyczneZ1545 dr Sylwester Bejger Modelowanie procesów i systemów logistycznychZ015 dr hab. J. Bruzda, prof. UMK Controlling procesów logistycznychE300 prof. dr hab. M. Chaberek Specjalność: Logistyka procesów gospodarczych (Uchwała RW z 22.05.2013) Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

14 Czego student się nauczy? planować i oceniać procesy logistyczne organizacja logistyki w przedsiębiorstwie inżynieria globalnych łańcuchów dostaw narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistyką strategie logistyczne obsługa logistyczna klienta projektowanie procesów i systemów logistycznych Zarządzanie procesami i systemami logistycznymi Certyfikat SAP University Alliances

15 praca przedsiębiorstwo komercyjne administracja wojsko urzędy organizacje non profit

16 praca spedytorzy zarządzający transportem zarządzający magazynami projektanci procesów i systemów logistycznych współtworzący rozwiązania informatyczne do zarządzania zaopatrzeniem, dystrybucją, produkcją zarządzający łańcuchami dostaw prognozujący zapotrzebowanie pierwotne i planujący zapotrzebowanie wtórne zarządzający siecią zaopatrzenia i dystrybucji zarządzający zapasami doradca w różnych organizacjach

17 Logistyka procesów gospodarczych

18 Pod opieką Katedry Logistyki działa studenckie Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR”


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google