Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to: - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Moduł kształcenia - Business English 30 2,0
Zarządzanie Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Współczesne koncepcje zarządzania 5,0 Współczesne problemy makroekonomiczne 15 3,0 Prawo gospodarcze Etyka w zarządzaniu Zastosowania statystyki w zarządzaniu Seminarium magisterskie 105 20,0 Zarządzanie strategiczne 6,0 Zarządzanie procesami Rachunkowość zarządcza Przedsiębiorczość Psychologia w zarządzaniu Badania operacyjne Laboratorium treningu kierowniczego I Źródło:

8 Przedsiębiorczość i Zarządzanie MŚP
Specjalność Przedsiębiorczość i Zarządzanie MŚP Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

9 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP
Przedmiot Wykład Ćwiczenia prowadzący Sektor MSP we współczesnej gospodarce 30h 15h Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK Dr Dorota Grego-Planer Formy wspierania MSP Dr Katarzyna Liczmańska Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu Dr Waldemar Glabiszewski Intraprzedsiębiorczość Kreowanie wizerunku menedżera Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa Strategiczne współdziałanie MSP Planowanie nowych przedsięwzięć Zarządzanie marką Przedsiębiorczość międzynarodowa

10 Po ukończeniu specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem student między innymi: zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz planowania nowych przedsięwzięć, zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy dotyczące kooperacji międzyorganizacyjnej, a zwłaszcza strategicznych form współpracy przedsiębiorstw sektora MSP, potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, dotyczące ekspansji krajowej i międzynarodowej przedsiębiorstw sektora MSP oraz kreowania marki globalnej, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych, posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w sferze działań marketingowych, prorozwojowych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw sektora MSP, także w roli ich lidera (kierownika)

11 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP to współpraca z biznesem!!!
XXI Forum Gospodarcze Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, biznes dla nauki 3 marca 2014r. Seminarium dla przedsiębiorców i studentów Lewiatan/Lewiatan Business Angels 7 marca 2014r.

12 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – nasi Absolwenci to m.in.:
Sławomir Konarski – Dyrektor Handlowy STALPRODUKT CENTROSTAL KRAKÓW Sp. z o.o. Mariusz Błażejewicz – Dyrektor Działu/Prokurent THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. Bogusław Kostecki – Dyrektor Handlowy CEDERROTH POLSKA S.A. – SORAYA-DERMIKA GROUP Rafał Warmbier - właściciel firmy JADE, Prezes Zarządu eBUSINESS.PL Katarzyna Liczmańska - Dyrektor Strategiczny SOBIESKI Sp. z o.o., BELVEDERE GROUP

13 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP - dla kogo specjalność???
dla osób przedsiębiorczych, żądnych sukcesu finansowego, odpowiedniej pozycji społecznej, sprawnych organizacyjnie, lubiących praktykę, nie bojących się ryzyka w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

14 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – miejsce zatrudnienia!!!
Studenci specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP są przygotowywani m.in. do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze zarówno produkcyjnej, jak i usługowej, realizacji funkcji menedżera zarządzającego małym, średnim, a także dużym przedsiębiorstwem, objęcia stanowiska kierowniczego różnego szczebla zarządzania i w różnych obszarach aktywności każdego przedsiębiorstwa, również dużego i międzynarodowego.

15 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – miejsce zatrudnienia!!!
Możesz również pracować jako: specjalista ds. zarządzania marką, specjalista ds. wdrażania projektów unijnych, specjalista ds. rozwoju firmy, product manager, specjalista ds. innowacyjności przedsiębiorstw. Twoja wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania spełnią oczekiwania nie tylko pracodawców z sektora małych i średnich firm, ale także korporacji międzynarodowych!!!

16 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – osiągnięcia!!!
SPECJALNOŚĆ KATEDRY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MSP WŚRÓD 100 NAJLEPSZYCH PROGRAMÓW MAGISTERSKICH NA ŚWIECIE

17 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP to:
Studia praktyczne wyróżnione na arenie międzynarodowej !!! Udział w konferencjach Współpraca z biznesem Wyjazdy zagraniczne Uczestnictwo w kole naukowym PROJEKTOWNIA Monitoring absolwentów


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google