Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Zarządzanie Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

3 Zarządzanie Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

4 Zarządzanie Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to : - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

5 Zarządzanie Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

6 Zarządzanie Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

7 Zarządzanie Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Współczesne koncepcje zarządzania Egzamin 3005,0 Współczesne problemy makroekonomiczne Egzamin 1503,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 1502,0 Etyka w zarządzaniu Egzamin 1503,0 Zastosowania statystyki w zarządzaniu Zaliczenie 15 5,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Zarządzanie strategiczne Egzamin 30 6,0 Zarządzanie procesami Zaliczenie 1502,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 15 4,0 Przedsiębiorczość Egzamin 15 4,0 Psychologia w zarządzaniu Zaliczenie 1502,0 Badania operacyjne Zaliczenie 15 4,0 Laboratorium treningu kierowniczego I Zaliczenie 0302,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Specjalność Przedsiębiorczość i Zarządzanie MŚP Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

9 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP PrzedmiotWykładĆwiczeniaprowadzący Sektor MSP we współczesnej gospodarce30h15hDr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK Dr Dorota Grego-Planer Formy wspierania MSP15h30hDr Katarzyna Liczmańska Dr Dorota Grego-Planer Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem30h15hDr hab. Agata Sudolska, prof. UMK Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu30h Dr Waldemar Glabiszewski Intraprzedsiębiorczość30hDr Katarzyna Liczmańska Kreowanie wizerunku menedżera15hDr Waldemar Glabiszewski Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa30h15hDr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK Dr Katarzyna Liczmańska Strategiczne współdziałanie MSP15hDr hab. Agata Sudolska, prof. UMK Planowanie nowych przedsięwzięć30h Dr Katarzyna Liczmańska Dr Dorota Grego-Planer Zarządzanie marką15h Dr Katarzyna Liczmańska Przedsiębiorczość międzynarodowa15hDr Katarzyna Liczmańska

10 Po ukończeniu specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem student między innymi: zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz planowania nowych przedsięwzięć, zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy dotyczące kooperacji międzyorganizacyjnej, a zwłaszcza strategicznych form współpracy przedsiębiorstw sektora MSP, potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, dotyczące ekspansji krajowej i międzynarodowej przedsiębiorstw sektora MSP oraz kreowania marki globalnej, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych, posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w sferze działań marketingowych, prorozwojowych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw sektora MSP, także w roli ich lidera (kierownika)

11 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP to współpraca z biznesem!!! XXI Forum Gospodarcze Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, biznes dla nauki 3 marca 2014r. Seminarium dla przedsiębiorców i studentów – Lewiatan/Lewiatan Business Angels 7 marca 2014r.

12 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – nasi Absolwenci to m.in.: Sławomir Konarski – Dyrektor Handlowy STALPRODUKT CENTROSTAL KRAKÓW Sp. z o.o. Mariusz Błażejewicz – Dyrektor Działu/Prokurent THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. Bogusław Kostecki – Dyrektor Handlowy CEDERROTH POLSKA S.A. – SORAYA-DERMIKA GROUP Rafał Warmbier - właściciel firmy JADE, Prezes Zarządu eBUSINESS.PL Katarzyna Liczmańska - Dyrektor Strategiczny SOBIESKI Sp. z o.o., BELVEDERE GROUP

13 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP - dla kogo specjalność???  dla osób przedsiębiorczych,  żądnych sukcesu finansowego, odpowiedniej pozycji społecznej,  sprawnych organizacyjnie,  lubiących praktykę,  nie bojących się ryzyka w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

14 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – miejsce zatrudnienia!!! Studenci specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP są przygotowywani m.in. do: -prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze zarówno produkcyjnej, jak i usługowej, -realizacji funkcji menedżera zarządzającego małym, średnim, a także dużym przedsiębiorstwem, - objęcia stanowiska kierowniczego różnego szczebla zarządzania i w różnych obszarach aktywności każdego przedsiębiorstwa, również dużego i międzynarodowego.

15 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – miejsce zatrudnienia!!! Możesz również pracować jako: specjalista ds. zarządzania marką, specjalista ds. wdrażania projektów unijnych, specjalista ds. rozwoju firmy, product manager, specjalista ds. innowacyjności przedsiębiorstw. Twoja wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania spełnią oczekiwania nie tylko pracodawców z sektora małych i średnich firm, ale także korporacji międzynarodowych!!!

16 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP – osiągnięcia!!! SPECJALNOŚĆ KATEDRY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MSP WŚRÓD 100 NAJLEPSZYCH PROGRAMÓW MAGISTERSKICH NA ŚWIECIE

17 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP to:  Studia praktyczne wyróżnione na arenie międzynarodowej !!!  Udział w konferencjach  Współpraca z biznesem  Wyjazdy zagraniczne  Uczestnictwo w kole naukowym PROJEKTOWNIA  Monitoring absolwentów www.kzp.umk.pl


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google