Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów) Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów) Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów) Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009

2 Zespół ds. opracowania opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (obszaru kształcenia inżynierów) Efekty uczenia się dla obszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia i II stopnia profil ogólny (podstawowy)

3 WIEDZA Studia I stopniaStudia II stopnia ma wiedzę w zakresie podstaw matematyki, fizyki, chemii, informatyki(?) i innych dyscyplin nauki (biologia, geologia,...) związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską ma dobrze podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, informatyki(?) i innych dyscyplin nauki (biologia, geologia,...) związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską, (umożliwiającą w szczególności analizę i modelowanie obiektów i procesów typowych dla tej dyscypliny (?) ma elementarną wiedzę w zakresie różnych dyscyplin (?) inżynierskich (mechaniki, elektroniki/elektrotechniki, inż. materiałowa,...) tak samo ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną inżynierską ma głębszą, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną inżynierską ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi obszarami reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej tak samo ma podstawową wiedzę o głównych trendach rozwojowych i niektórych(?) najnowszych osiągnięciach w obszarze reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej ma wiedzę o głównych trendach rozwojowych i najnowszych osiągnięciach w obszarze reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu życia systemów i urządzeń technicznych oraz zna i rozumie specyfikę i metody rozwiązywania typowych zadań inżynierskich związanych z poszczególnymi fazami życia tak samo zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych (społecznych, ekonomicznych, prawnych,...) uwarunkowań działalności inżynierskiej ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych (społecznych, ekonomicznych, prawnych,...) uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem i prowadzenia działalności biznesowej/gospodarczej tak samo

4 UMIEJĘTNOŚCI Studia I stopniaStudia II stopnia a)UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE (niezwiązane lub luźno związane z obszarem kształcenia inżynierskiego) potrafi pracować indywidualnie i w zespole, także multidyscyplinarnym, zawierającym specjalistów spoza obszaru techniki potrafi pracować indywidualnie i w zespole, także multidyscyplinarnym, zawierającym specjalistów spoza obszaru techniki, oraz w zespole międzynarodowym potrafi kierować zespołem, także multidyscyplinarnym, w skład którego wchodzą osoby o różnych kwalifikacjach oraz specjaliści spoza obszaru techniki potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w językach obcych tak samo ma umiejętność samokształcenia się tak samo

5 UMIEJĘTNOŚCI Studia I stopniaStudia II stopnia b) BAZOWE umiejętności inżynierskie potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań inżynierskich tak samo potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji tak samo potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski tak samo potrafi planować i przeprowadzać badania o charakterze analitycznym i eksperymentalnym; potrafi formułować i testować hipotezy badawcze potrafi interpretować informacje zebrane z różnych źródeł oraz wyciągać wnioski i formułować opinie potrafi interpretować informacje zebrane z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich tak samo potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich różne metody, w tym analizę matematyczną, modelowanie komputerowe i eksperymenty praktyczne tak samo potrafi ocenić/zbadać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – zintegrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne ma umiejętności niezbędne do pracy w laboratorium i w środowisku produkcyjnym (lub zbliżonym) oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą tak samo

6 UMIEJĘTNOŚCI (2) Studia I stopniaStudia II stopnia c) UMIEJĘTNOŚCI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM ZADAŃ/PROBLEMÓW INŻYNIERSKICH potrafi dokonać analizy (i krytycznej oceny?) istniejących rozwiązań technicznych (obiektów, procesów i metod) potrafi zaproponować koncepcyjnie rozwiązania techniczne (modele, systemy, procesy,...) potrafi zidentyfikować i sformułować opis (specyfikację) prostych zadań/problemów inżynierskich, charakterystycznych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej potrafi zidentyfikować i sformułować opis (specyfikację) złożonych zadań/problemów inżynierskich, charakterystycznych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej (także w jej nowych obszarach) oraz wykraczających poza obszar tej dyscypliny, w tym zadań/problemów koncepcyjnie nowych, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych potrafi ocenić przydatność znanych (rutynowych?) metod (sposobów podejścia?) do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego charakterystycznego dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę/właściwe podejście potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej (także w jej nowych obszarach) oraz wykraczające poza obszar tej dyscypliny, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, stosując nowe (oryginalne? innowacyjne?) metody (sposoby podejścia?) (oparte na wynikach badań?) potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system, urządzenie lub proces, typowy dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować oraz zrealizować złożony system, urządzenie lub proces, związany z reprezentowaną dyscypliną inżynierską i ew. innymi dyscyplinami potrafi - uwzględniając istniejące ograniczenia - dokonać wyboru oraz użyć do projektowania i realizacji projektu właściwych, nowoczesnych metod, technik, narzędzi i sprzętu (aparatury?) tak samo potrafi zmodyfikować/przystosować istniejące oraz opracować i zrealizować nowe narzędzia i sprzęt (aparaturę?) niezbędne do projektowania i realizacji projektu

7 INNE KOMPETENCJE (POSTAWY) Studia I stopniaStudia II stopnia ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych tak samo ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje tak samo ma świadomość ważności i zrozumienie prawnych aspektów (uwarunkowań?) działalności inżynierskiej (w tym kwestii ochrony własności intelektualnej) i związanej z tym odpowiedzialności tak samo ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej tak samo ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową tak samo potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowychtak samo potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczytak samo rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały tak samo

8 Efekty uczenia się dla obszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia – profil ogólny Analiza kompatybilności

9 Efekty uczenia się dla obszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia – profil ogólny Analiza kompatybilności a) UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE (niezwiązane lub luźno związane z obszarem kształcenia inżynierskiego) //personal and interpersonal skills// efekty generyczneefekty dla kształcenia inżynierów KRK (II_2009) QF_LLLQF_EHEA (Dublin) EUR- ACE ABETJABEEIEACDIO potrafi pracować indywidualnie i w zespole, także multidyscyplinarnym, zawierającym specjalistów spoza obszaru techniki P3, P1? 3.1, 3.24B_III. pre B_VI. 1 DS.EA_93.1 potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w językach obcych U524B_VI. 2 GFS.EA_1 0 3.2 ma umiejętność samokształcenia sięU65IGS.EA_1 2 2.4.6 UMIEJĘTNOŚCI

10 Efekty uczenia się dla obszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia – profil ogólny Analiza kompatybilności UMIEJĘTNOŚCI

11 Efekty uczenia się dla obszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia – profil ogólny Analiza kompatybilności UMIEJĘTNOŚCI

12 Efekty uczenia się dla oszaru kształcenia inżynierów studia I stopnia – profil ogólny Analiza kompatybilności

13 Dziękuję za uwagę – to już koniec !


Pobierz ppt "Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów) Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google