Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej:

2 Finanse i Rachunkowość
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do otrzymania dyplomu magistra. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Finanse i Rachunkowość
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W procesie edukacji studentów WNEiZ w zakresie wiedzy najważniejsze efekty kształcenia to: ­ posiadanie wiedzy dotyczącej dyscypliny finansów i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji; - wiedza o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości procesów gospodarczo-społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu; - wykorzystanie wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze ekonomiczno-finansowym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i jej instytucjach; - pogłębiona wiedza na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; - odpowiednia wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz praw autorskich; - posiadanie właściwej wiedzy na temat statystycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym; - znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

4 Finanse i Rachunkowość
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W kolejnych efektach kształcenia studenci osiągną umiejętności, wśród których najważniejsze z nich to: - krytyczna analiza złożonych zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz interpretacja związków zachodzących między nimi; - analiza przebiegu i przyczyn zjawisk ekonomiczno-finansowych, formułowanie własnych opinii na ten temat, a także budowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja; - umiejętność selekcji informacji pochodzących z różnorodnych źródeł niezbędnych do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomiczno-finansowych oraz prawidłowe wyciąganie wniosków; - znajomość metod prognozowania i modelowania procesów i zjawisk finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii, finansów i polityki gospodarczej; - umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

5 Finanse i Rachunkowość
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W zakresie kompetencji społecznych absolwent WNEiZ UMK w Toruniu posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - ma umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej, i osób z otoczenia zawodowego, a także postępuje właściwie w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Finanse i Rachunkowość
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość Absolwent kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych i w odpowiednich instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu finansów i rachunkowości, jednostkach resortowych, w konsultingu i doradztwie finansowym; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Finanse i Rachunkowość
Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – finanse i rachunkowość Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Polityka pieniężna 5,0 Rachunkowość zarządcza 8,0 Strategie finansowe przedsiębiorstw 15 6,0 Seminarium magisterskie 120 20,0 Prawo finansowe Rachunek kosztów Standardy sprawozdawczości finansowej Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3,0 Więcej:

8 Finanse i rachunkowość
Specjalność: Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw - opieka KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI Przedmiot Forma zaliczenia Liczba godzin wykładu Liczba godzin ćwiczeń ECTS Prowadzący Wealth Management & Private Banking E 15 3,0 Prof. dr hab. Leszek Dziawgo Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 30 5,0 Dr Dorota Krupa Współczesne trendy na rynku usług finansowych Bankowość elektroniczna Dr Michał Polasik Relacje inwestorskie i etyka na rynku finansowym Z Prof.. dr hab. Danuta Dziawgo Wycena opcji Dr Ewa Dziawgo Finansowanie rynku nieruchomości 2,0 Prof. dr hab. Ewa Siemińska Wycena przedsiębiorstwa 7,0 Dr Michał Buszko Negocjacje biznesowe Dr Ewa Zysnarska Zarządzanie ekspozycją dewizową Finanse korporacji międzynarodowych i doradztwo podatkowe Dr Robert Huterski Ubezpieczenia w biznesie 6,0 Dr Damian Walczak

9 Przeznaczenie i cel specjalności
Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących rozwijać zdolności analityczne i pragnących zdobyć praktyczną, profesjonalną wiedzę w zakresie finansów, inwestycji finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalność ma na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie doradztwa i zarządzania finansami pozwalających absolwentom na skuteczne konkurowanie na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

10 Najważniejsze efekty przedmiotowe
Absolwenci kończący specjalność będą potrafili, m.in. : Identyfikować oraz charakteryzować zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne instrumenty i rozwiązania finansowe. Oceniać źródła finansowania działalności jednostek gospodarczych, a także ustalać ich koszty. Wyceniać instrumenty finansowe oraz jednostki gospodarcze. Oceniać ryzyko finansowe występujące w działalności podmiotów gospodarczych. Stosować instrumenty finansowe wspomagające działalność podmiotów gospodarczych. Stosować nowoczesne metody i techniki inwestowania na rynku finansowym.

11 Cechy specjalności: 12 przedmiotów specjalnościowych oraz seminaria.
Proponujemy przedmioty autorskie nie dostępne na innych uczelniach. Koncentrujemy się dostarczaniu najnowszej, praktycznej wiedzy finansowej.

12 Sylwetka absolwenta Specjalność umożliwia podjęcie pracy w:
Działach finansowych przedsiębiorstw Instytucjach finansowych Firmach audytorskich (działy Corporate Finance) Firmach doradztwa finansowego Urzędach centralnych

13 Sylwetka absolwenta c.d.
Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę na stanowiskach: Analityka finansowego Doradcy klienta detalicznego, prywatnego lub korporacyjnego Konsultanta Menedżera finansowego Maklera giełdowego Doradcy finansowego lub inwestycyjnego

14 O nas KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
Prof. Dr hab. Leszek Dziawgo – kierownik (bankowość, rynek kapitałowy) Prof. Dr hab. Bożena Kołosowska (finanse przedsiębiorstw, ubezpieczenia) Dr Michał Buszko (bankowość, rynek walutowy, rynek kapitałowy) Dr Agnieszka Huterska (bankowość, rynek instrumentów pochodnych) Dr Robert Huterski (finanse publiczne, finanse międzynarodowe) Dr Dorota Krupa (rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne) Dr Dariusz Piotrowski (rynek kapitałowy, bankowość inwestycyjna, finanse publiczne) Dr Michał Polasik (bankowość elektroniczna, systemy płatności) Dr Damian Walczak (ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw) Mgr Janusz Kunkowski (rynek kapitałowy) Mgr Agnieszka Żołądkiewicz (finanse przedsiębiorstw)

15 Osiągnięcia naszej Katedry
W 2008 r. byliśmy gospodarzami Konferencji Katedr Finansowych (największe wydarzenie nauki i praktyki polskich finansów), a w 2014 r. międzynarodowej konferencji FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Uczestniczymy w komitetach redakcyjnych: Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, E-finanse. Recenzujemy referaty konferencji ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także prace doktorskie i habilitacyjne innych uczelni ekonomicznych. Uczestniczymy w Komitecie Naukowym PAN, grantach MNiSW, WiB, Voucher badawczy oraz projektach UE.

16 Osiągnięcia naszej Katedry c.d.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia jako profesorowie programu ERASMUS (Hiszpania, Portugalia) oraz jako VISITING PROFESSOR (Francja). Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych, np. Global Division Santander Universidades oraz z firmą Equens SE - paneuropejskim operatorem rozliczeniowym. Redagujemy własne czasopismo w j. angielskim Copernican Journal of Finance and Accounting!

17 Publikacje pracowników
Około trzydziestu pozycji rocznie. Pozycje książkowe o wysokiej renomie w Polsce (Private banking, Bankowość elektroniczna, Giełdowe instrumenty pochodne, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Kredytowe instrumenty pochodne, Zielony rynek finansowy, Inwestycje alternatywne). Artykuły w najbardziej prestiżowych zagranicznych magazynach finansowych (International Journal of Bank Marketing). Również publikacje eksperckie w magazynach Forbes, Newsweek, Gazeta Bankowa, Bank i Kredyt, Bezpieczny Bank.

18 Związki z praktyką Cyklicznie zapraszamy gości, pełniących stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych (dyrektor przedstawicielstwa UBS w Polsce, prezes Kredyt Banku SA, członkowie zarządu NBP, dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dyrektor BIK). Prowadzimy działalność ekspercką oraz trenerską dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw (PKO BP SA, BOŚ SA, NBP, TU SKANDIA, NEUCA SA). Współpracujemy w ramach projektów z wybranymi instytucjami i przedsiębiorstwami (VISA, MasterCard, Neuca SA, Apator SA, Allegro, mbank, BZWBK SA, Bank Spółdzielczy w Toruniu).

19 Związki z praktyką Pracownikiem Katedry jest makler papierów wartościowych. Pracownicy Katedry prowadzą własną działalność gospodarczą Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych (w tym w SGH), EMBA (Dominican University of Chicago) i szkoleń (TARR, OiRP). Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy unikatowy projekt studiów podyplomowych e-biznesu.

20 Działalność kół naukowych
Obecnie przy katedrze działają obecnie 4 koła naukowe: Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego Studenckie Koło Giełdowe Koło Naukowe Forum E-biznesu Studenckie Naukowe Koło Bankowości

21 Działalność kół naukowych
Wszystkie koła wykazują bardzo dużą aktywność w zakresie działalności badawczej (projektów) oraz cyklicznego organizowania konferencji praktyczno-naukowych (np. Dni e-biznesu, Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy, Bilon w gospodarce czyli nie rozmieniajmy się na drobne).

22 Jakość kształcenia Prace magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników Katedry są nagradzane w ogólnopolskich konkursach ekonomicznych (bankowość islamska, bankowość spółdzielcza). Istotnie zwiększone zainteresowanie absolwentami WNEiZ o wykształceniu finansowym. Obecność dużej liczby banków i firm doradztwa finansowego na targach pracy w UMK. Zatrudnienie absolwentów w prestiżowych podmiotach (NBP, zagraniczne instytucje finansowe).

23 ZAPRASZAMY Katedra Zarządzania Finansami


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google