Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do otrzymania dyplomu magistra. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W procesie edukacji studentów WNEiZ w zakresie wiedzy najważniejsze efekty kształcenia to: ­ posiadanie wiedzy dotyczącej dyscypliny finansów i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji; - wiedza o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości procesów gospodarczo-społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu; - wykorzystanie wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze ekonomiczno-finansowym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i jej instytucjach; - pogłębiona wiedza na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; - odpowiednia wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz praw autorskich; - posiadanie właściwej wiedzy na temat statystycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym; - znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

4 Finanse i Rachunkowość W kolejnych efektach kształcenia studenci osiągną umiejętności, wśród których najważniejsze z nich to: - krytyczna analiza złożonych zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz interpretacja związków zachodzących między nimi; - analiza przebiegu i przyczyn zjawisk ekonomiczno-finansowych, formułowanie własnych opinii na ten temat, a także budowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja; - umiejętność selekcji informacji pochodzących z różnorodnych źródeł niezbędnych do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomiczno-finansowych oraz prawidłowe wyciąganie wniosków; - znajomość metod prognozowania i modelowania procesów i zjawisk finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii, finansów i polityki gospodarczej; - umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

5 Finanse i Rachunkowość W zakresie kompetencji społecznych absolwent WNEiZ UMK w Toruniu posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - ma umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej, i osób z otoczenia zawodowego, a także postępuje właściwie w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

6 Finanse i Rachunkowość Absolwent kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych i w odpowiednich instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu finansów i rachunkowości, jednostkach resortowych, w konsultingu i doradztwie finansowym; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

7 Finanse i Rachunkowość Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Polityka pieniężna Egzamin 3005,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 30 8,0 Strategie finansowe przedsiębiorstw Egzamin 15306,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 012020,0 Prawo finansowe Egzamin 30155,0 Rachunek kosztów Egzamin 30 8,0 Standardy sprawozdawczości finansowej Egzamin 3005,0 Zarządzanie instytucjami kredytowymi Egzamin 1503,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – finanse i rachunkowość Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw - opieka KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI Przedmiot Forma zaliczenia Liczba godzin wykładuLiczba godzin ćwiczeńECTSProwadzący Wealth Management & Private Banking E1503,0 Prof. dr hab. Leszek Dziawgo Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym E3005,0Dr Dorota Krupa Współczesne trendy na rynku usług finansowych E15 5,0 Dr Dorota Krupa Bankowość elektronicznaE15 5,0Dr Michał Polasik Relacje inwestorskie i etyka na rynku finansowym Z3005,0 Prof.. dr hab. Danuta Dziawgo Wycena opcjiZ1503,0Dr Ewa Dziawgo Finansowanie rynku nieruchomościZ1502,0 Prof. dr hab. Ewa Siemińska Wycena przedsiębiorstwaE15307,0Dr Michał Buszko Negocjacje biznesoweZ0153,0Dr Ewa Zysnarska Zarządzanie ekspozycją dewizowąE15305,0Dr Michał Buszko Finanse korporacji międzynarodowych i doradztwo podatkowe Z3005,0Dr Robert Huterski Ubezpieczenia w biznesieE15 6,0Dr Damian Walczak

9 Przeznaczenie i cel specjalności Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących rozwijać zdolności analityczne i pragnących zdobyć praktyczną, profesjonalną wiedzę w zakresie finansów, inwestycji finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalność ma na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie doradztwa i zarządzania finansami pozwalających absolwentom na skuteczne konkurowanie na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

10 Najważniejsze efekty przedmiotowe Absolwenci kończący specjalność będą potrafili, m.in. : Identyfikować oraz charakteryzować zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne instrumenty i rozwiązania finansowe. Oceniać źródła finansowania działalności jednostek gospodarczych, a także ustalać ich koszty. Wyceniać instrumenty finansowe oraz jednostki gospodarcze. Oceniać ryzyko finansowe występujące w działalności podmiotów gospodarczych. Stosować instrumenty finansowe wspomagające działalność podmiotów gospodarczych. Stosować nowoczesne metody i techniki inwestowania na rynku finansowym.

11 Cechy specjalności: 12 przedmiotów specjalnościowych oraz seminaria. Proponujemy przedmioty autorskie nie dostępne na innych uczelniach. Koncentrujemy się dostarczaniu najnowszej, praktycznej wiedzy finansowej.

12 Sylwetka absolwenta Specjalność umożliwia podjęcie pracy w: Działach finansowych przedsiębiorstw Instytucjach finansowych Firmach audytorskich (działy Corporate Finance) Firmach doradztwa finansowego Urzędach centralnych

13 Sylwetka absolwenta c.d. Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę na stanowiskach: Analityka finansowego Doradcy klienta detalicznego, prywatnego lub korporacyjnego Konsultanta Menedżera finansowego Maklera giełdowego Doradcy finansowego lub inwestycyjnego

14 O nas KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI 1.Prof. Dr hab. Leszek Dziawgo – kierownik (bankowość, rynek kapitałowy) 2.Prof. Dr hab. Bożena Kołosowska (finanse przedsiębiorstw, ubezpieczenia) 3.Dr Michał Buszko (bankowość, rynek walutowy, rynek kapitałowy) 4.Dr Agnieszka Huterska (bankowość, rynek instrumentów pochodnych) 5.Dr Robert Huterski (finanse publiczne, finanse międzynarodowe) 6.Dr Dorota Krupa (rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne) 7.Dr Dariusz Piotrowski (rynek kapitałowy, bankowość inwestycyjna, finanse publiczne) 8.Dr Michał Polasik (bankowość elektroniczna, systemy płatności) 9.Dr Damian Walczak (ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw) 10.Mgr Janusz Kunkowski (rynek kapitałowy ) 11.Mgr Agnieszka Żołądkiewicz (finanse przedsiębiorstw)

15 Osiągnięcia naszej Katedry W 2008 r. byliśmy gospodarzami Konferencji Katedr Finansowych (największe wydarzenie nauki i praktyki polskich finansów), a w 2014 r. międzynarodowej konferencji FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Uczestniczymy w komitetach redakcyjnych: Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, E-finanse. Recenzujemy referaty konferencji ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także prace doktorskie i habilitacyjne innych uczelni ekonomicznych. Uczestniczymy w Komitecie Naukowym PAN, grantach MNiSW, WiB, Voucher badawczy oraz projektach UE.

16 Osiągnięcia naszej Katedry c.d. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia jako profesorowie programu ERASMUS (Hiszpania, Portugalia) oraz jako VISITING PROFESSOR (Francja). Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych, np. Global Division Santander Universidades oraz z firmą Equens SE - paneuropejskim operatorem rozliczeniowym. Redagujemy własne czasopismo w j. angielskim Copernican Journal of Finance and Accounting!

17 Publikacje pracowników Około trzydziestu pozycji rocznie. Pozycje książkowe o wysokiej renomie w Polsce (Private banking, Bankowość elektroniczna, Giełdowe instrumenty pochodne, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Kredytowe instrumenty pochodne, Zielony rynek finansowy, Inwestycje alternatywne). Artykuły w najbardziej prestiżowych zagranicznych magazynach finansowych (International Journal of Bank Marketing). Również publikacje eksperckie w magazynach Forbes, Newsweek, Gazeta Bankowa, Bank i Kredyt, Bezpieczny Bank.

18 Związki z praktyką Cyklicznie zapraszamy gości, pełniących stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych (dyrektor przedstawicielstwa UBS w Polsce, prezes Kredyt Banku SA, członkowie zarządu NBP, dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dyrektor BIK). Prowadzimy działalność ekspercką oraz trenerską dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw (PKO BP SA, BOŚ SA, NBP, TU SKANDIA, NEUCA SA). Współpracujemy w ramach projektów z wybranymi instytucjami i przedsiębiorstwami ( VISA, MasterCard, Neuca SA, Apator SA, Allegro, mbank, BZWBK SA, Bank Spółdzielczy w Toruniu ).

19 Związki z praktyką Pracownikiem Katedry jest makler papierów wartościowych. Pracownicy Katedry prowadzą własną działalność gospodarczą Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych (w tym w SGH), EMBA (Dominican University of Chicago) i szkoleń (TARR, OiRP). Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy unikatowy projekt studiów podyplomowych e-biznesu.

20 Działalność kół naukowych Obecnie przy katedrze działają obecnie 4 koła naukowe: Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego http://www.knuidf.econ.umk.pl/ Studenckie Koło Giełdowe www.skg.umk.pl Koło Naukowe Forum E-biznesu www.knfeb.econ.uni.torun.pl Studenckie Naukowe Koło Bankowości https://www.facebook.com/SknBankowosciUMK

21 Działalność kół naukowych Wszystkie koła wykazują bardzo dużą aktywność w zakresie działalności badawczej (projektów) oraz cyklicznego organizowania konferencji praktyczno- naukowych (np. Dni e-biznesu, Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy, Bilon w gospodarce czyli nie rozmieniajmy się na drobne).

22 Jakość kształcenia Prace magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników Katedry są nagradzane w ogólnopolskich konkursach ekonomicznych (bankowość islamska, bankowość spółdzielcza). Istotnie zwiększone zainteresowanie absolwentami WNEiZ o wykształceniu finansowym. Obecność dużej liczby banków i firm doradztwa finansowego na targach pracy w UMK. Zatrudnienie absolwentów w prestiżowych podmiotach (NBP, zagraniczne instytucje finansowe).

23 ZAPRASZAMY Katedra Zarządzania Finansami


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google