Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego Szczecin, 15 lipca 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.05.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkursy ogłoszone w ramach projektów innowacyjnych w 2009 roku W okresie od 13 października do 30 grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym w tematach: Priorytet VI: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej” Priorytet IX: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Żaden wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkursy ogłoszone w ramach projektów innowacyjnych w 2010 roku Priorytet VII: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” „Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” Priorytet VIII: „Tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań podwyższających innowacyjność i adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw na poziomie regionalnym” „Wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług - informacyjnych, doradczych i finansowych - dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity” Trzy wnioski spośród 22 złożonych w odpowiedzi na konkursy innowacyjne w ramach Priorytetu VII i VIII zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Pięć wniosków zostało skierowanych do korekty bądź uzupełnienia. Z 9 beneficjentami została podpisana umowa o dofinansowanie (w tym 1 z Priorytetu VIII).

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkursy ogłoszone w ramach projektów innowacyjnych w 2011 roku Priorytet VIII: „Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki" „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+" „Poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw" Priorytet IX: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy" Dnia 31 marca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkursy otwarte na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VIII oraz IX. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. Dnia 31 marca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkursy otwarte na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VIII oraz IX. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Czym jest projekt innowacyjny testujący? Projekty innowacyjne poszukują NOWYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA problemów. Projekty standardowe nastawione są na rozwiązywanie problemów przy pomocy znanych, sprawdzonych sposobów.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykład projektu standardowego:  zorganizowanie tradycyjnego kursu szkoleniowego dla grupy pracowników 50+ w zakresie zastosowania technologii IT w oparciu o zdiagnozowany deficyt wiedzy u pracowników tej grupy, co w konsekwencji zwiększy ich szanse na rynku pracy;  odbiorcy działań: grupa 50 +; Przykład projektu innowacyjnego testującego:  wypracowanie nowego podejścia do nauczania grupy 50+ w zakresie stosowania IT nowego programu, nowej metodyki nauczania ze względu na specyfikę tej grupy;  grupa docelowa użytkowników: trenerzy, instytucje szkoleniowe; (wymiar docelowy, wymiar testowania, wymiar upowszechniania i włączania)  grupa docelowa odbiorców: grupa 50+ (wymiar docelowy, wymiar testowania, wymiar upowszechniania i włączania);  upowszechnianie i włączanie.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Co stanowi o innowacyjności projektu w ramach PO KL?  cel  produkt finalny  wymiary innowacyjności: I grupa docelowa, II problem, III forma wsparcia  etapowość realizacji

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie CEL Celem projektu innowacyjnego testującego jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PRODUKT FINALNY Efektem realizacji projektu innowacyjnego musi być PRODUKT rozumiany jako: MODEL - system założeń, pojęć i zależności między nimi pozwalający opisać (zamodelować) w przybliżony sposób jakiś aspekt rzeczywistości; NARZĘDZIE – umożliwia i/lub ułatwia realizację określonych działań, zadań; INSTRUMENT – element narzędzia, wspierający jego skuteczność i efektywność.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie GRUPA DOCELOWA (I wymiar innowacyjności) Osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych, lepszych, skuteczniejszych rozwiązań czy podejść. Projekt innowacyjny może:  być skierowany do grup pomijanych lub wykluczanych;  proponować aktywne metody wsparcia skierowane do grup dotychczas wspieranych biernie;  kierować działania do grup dobrze znanych i dotychczas szeroko i aktywnie wspieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie GRUPA DOCELOWA (I wymiar innowacyjności) c.d.: Użytkownicy – to ci, którzy otrzymują do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia. Mogą mieć charakter instytucjonalny bądź pozainstytucjonalny, np. powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej, instruktorzy, pośrednicy pracy, nauczyciele. Odbiorcy – to ci, których problemy będą mogły być złagodzone lub skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie. Wymiary grup docelowych:  docelowy;  upowszechnienia i włączenia;  testowania.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PROBLEM (II wymiar innowacyjności) W projekcie innowacyjnym skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązania problemu, który do tej pory nie był przedmiotem polityki państwa, a więc problemu:  nieznanego;  znanego, lecz niedostrzeganego;  dobrze znanego.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie FORMA WSPARCIA (III wymiar innowacyjności)  wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi, lub  proponowanie znanych, sprawdzonych metod wobec innych grup niż te, które dotychczas były objęte daną metodą, lub  doskonalenie dotychczasowych metod, wprowadzając do nich korekty, stosując je wobec tych samych co dotychczas grup.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Warunkiem przejścia do drugiego etapu projektu jest opracowanie oraz uzyskanie akceptacji „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego”. Faza: DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU Faza: TWORZENIE PARTNERSTWA (jeśli jest przewidziane) ETAP I Faza: OPRACOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU ORAZ STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE DO GŁÓWNEGO NURTU

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Faza: TESTOWANIE OPRACOWANEGO PRODUKTU Faza: ANALIZA RZECZYWISTYCH EFEKTÓW TESTOWANEGO PRODUKTU ETAP II Faza: UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE DO GŁÓWNEGO NURTU UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE DO GŁÓWNEGO NURTU Faza: OPRACOWANIE PRODUKTU FINALNEGO

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja projektów we współpracy ponadnarodowej W konkursie nr 1/6.1.1/IN/11 przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie przewiduje się natomiast realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty; Empowerment; Analiza ryzyka; Wartość dodana; Ekspertyzy i doświadczenia PIW Equal; Zakładka Innowacyjność i ponadnarodowość http://www.wup.pl/index.php?id=821

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/IN/11

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 14 611 092 zł Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2011 r. Nabór wniosków: od 30.09.2011 r. Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano na 17.11.2011 r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w temat: "Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodwej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia".

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe: W projektach innowacyjnych grupy docelowe powinny być tak dobrane, aby wpisywały się w cele i zakres Priorytetu VI PO KL oraz sformułowane zgodnie z obszarem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią, osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Brak możliwości finansowania projektu w ramach innych typów operacji PO KL. Uwaga! Jeśli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum, nie oznacza to automatycznie, że jest niezgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. A zatem pytania: Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn ? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? zawarte w Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego PO KL składanego w trybie konkursowym traktowane są rozłącznie.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 złotych. 2.Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy. 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). 4.Projektodawca pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, natomiast w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1. Projekt z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 2. Wypracowane metody będą uwzględniać instrumenty wspierające utrzymanie aktywności zawodowej kobiet. 3. Wypracowane metody będą uwzględniać instrumenty wspierające i promujące tworzenie partnerstw organizacji pracodawców i związków zawodowych. 4. Wypracowanie instrumentów i metod wspierających zawieranie partnerstw technologicznych i/lub wypracowanie instrumentów i metod wspierających tworzenie przedsiębiorczości technologicznej.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Indywidualne konsultacje projektów innowacyjnych z pracownikami WUP w Szczecinie Spotkania odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym EFS w Szczecinie, w pierwsze wtorki każdego miesiąca (w okresie trwania naboru wniosków o dofinansowanie). Uczestnikami konsultacji ze strony Instytucji Pośredniczącej będą pracownicy Punktu Konsultacyjnego EFS w Szczecinie oraz pracownicy właściwych Wydziałów. W spotkaniu ze strony beneficjenta mogą brać udział maksymalnie trzy osoby. Z uwagi na duże zainteresowanie konsultacjami indywidualnymi w roku poprzednim, przygotowaliśmy krótki formularz, który ułatwi proces zgłoszenia na spotkania. Formularz dostępny jest na stronie www.wup.pl. www.wup.pl Formularz dostępny będzie na stornie www.wup.pl w Aktualnościach www.wup.pl

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164/214 e-mail: pokl@wup.pl www.pokl.wup.pl Zakładka Innowacyjność i ponadnarodowość oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google