Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowy podział środków dla powiatowych urzędów pracy na rok 2013 (w tys. zł): Powiatowy urząd pracy Kwota na PO KL 100% rezerwy samorządu województwa Powiatowy urząd pracy Kwota na PO KL 100% rezerwy samorządu województwa Białogard 4 029,8 Myślibórz 2 938,3 Choszczno 3 744,1 Police 2 939,5 Drawsko Pom. 3 982,4 Pyrzyce 3 146,6 Goleniów 3 680,7 Sławno 4 154,0 Gryfice 3 981,4 Stargard Szcz. 5 659,2 Gryfino 4 490,5 Szczecin 9 968,2 Kamień Pom. 2 951,2 Szczecinek 6 262,0 Kołobrzeg 2 090,4 Świdwin 3 389,6 Koszalin 8 571,0 Świnoujście 672,9 Łobez 3 153,8 Wałcz 2 604,4 Razem: 82 410,0

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w 2013 r. : Rozpoczęcie naboru: 01.03.2013 r. Zakończenie naboru: 11.03.2013 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby w wieku 15-30 lat, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 40%. -ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20% stanowią osoby w wieku 50-64 lata, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 30%. -ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz na zakończenie realizacji projektu wskaźnik efektywności zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 25 %. - ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). W pkt. 3.2 należy podać % liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w stosunku do ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (wg. stanu na dzień 31 stycznia br.) oraz dane, w oparciu o które wyliczony został % os. niepełnosprawnych. Liczbę osób niepełnosprawnych należy ująć w tabeli 3.2.1. Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 4. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia dla uczestników niekwalifikujących się do wymienionych w kryterium dostępu nr 1, 2 i 3 grup docelowych na poziomie co najmniej 40%. - ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5. W ramach projektu 100% uczestników jest objętych Indywidualnym Planem Działania i/lub modyfikacją IPD sporządzonego nie wcześniej niż w okresie 6 m-cy poprzedzających przystąpienie uczestnika do projektu. - ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości. Szczegółowe kryteria dostępu:

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 6. Minimum 10% wartości projektu w 2013 r. przeznaczone jest na realizację wsparcia w postaci Przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. - ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 oraz dokonać odpowiednich wyliczeń w części IV Budżet projektu. Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie przez IP w oparciu o budżet projektu. Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Maksymalna liczba uczestników powracających do udziału w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie przekracza 30% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji. - ww. kryterium należy literalnie zapisać w pkt. 3.2

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podstawa prawna i dokumenty programowe Ustawa z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 14 sierpnia 2012 r.) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011r. nr K (2011) 9058. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dnia 1 lipca 2012r. (obowiązujący od 1 stycznia 2012r.). System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie należy stosować aktualne wersje dokumentów będących częścią systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. :  Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2012 r.)  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.)  Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 24 grudnia 2012 r.)  Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (wersja ze stycznia 2013 r.)  Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 10 lutego 2011 r.)

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie powiatowe urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów: Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.) Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja ze stycznia 2013 r.) Poradnika: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – aktualizacja grudzień 2010.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie w 2013 roku

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZĘŚĆ I. INFORMACJA O PROJEKCIE 1.6 Numer konkursu: nie dotyczy 1.8 Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2013; 2.1. Nazwa projektodawcy: Powiat … - Powiatowy Urząd Pracy w …. ; 2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa – gmina, wspólnota samorządowa - powiat 2.3 NIP: numer NIP jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu); 2.4 REGON: numer REGON jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu);

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2.5 Adres siedziby: adres siedziby powiatu; 2.6 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy; 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: pracownik pup zajmujący się bezpośrednio wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu; 2.7.1 do 2.7.3 - informacje ułatwiające kontakt z pracownikiem; 2.7.4 – Adres : adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy;

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.1 należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu; należy wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu zgodne z koncepcją SMART (cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie działania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości); należy ustalić wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych (obowiązkowy wskaźnik realizacji celu głównego – Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie); oraz spełniające kryteria dostępu należy wskazać wartość docelową wskaźnika; należy ustalić w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru); należy opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa;

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 należy opisać osoby, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej; w opisie należy uwzględnić podział na: osoby, które kontynuują udział w projekcie (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budżetowym oraz na osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w danym roku budżetowym); opis grupy docelowej powinien być spójny z tabelą 3.2.1; należy opisać sposób rekrutacji wraz ze wskazaniem działań informacyjno – promocyjnych;

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 – c.d należy opisać potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie; należy wskazać wiarygodne źródła pozyskiwania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem; należy literalnie wskazać spełnienie kryterium dostępu nr 1,2,3 oraz 4; do grupy docelowej należy wliczyć osoby, które skierowane zostaną na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy; w tabeli 3.2.1 należy wskazać liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.3 zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi; należy szczegółowo opisać poszczególne zadania projektu (wskazać terminy ich realizacji); w opisie każdego zadania należy wskazać liczbę uczestników; należy wskazać produkty, które wytworzone zostaną w wyniku realizacji planowanych zadań oraz wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów oraz częstotliwość ich pomiaru; Zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. W odniesieniu do zadań, których projektodawca nie będzie realizował w ramach projektu w danym roku kalendarzowym w kolumnie czwartej „Cel szczegółowy projektu” punktu 3.3 projektodawca może wybrać z listy rozwijanej dowolny cel szczegółowy określony wcześniej w pkt 3.1.3 wniosku. w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu należy zapisać kryterium dostępu nr 5 dotyczące IPD.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy pamiętać, że w związku z przeprowadzonym w 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z Założeniami do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązany jest przygotować wnioski o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2011, 2012 oraz 2013 z uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 r. Rekomendacje powinny być wdrażane przez PUP w terminach okreslonych w tabeli wdrażania rekomendacji (jeżeli dotyczą PUP).

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.5 należy wskazać wszystkie oczekiwane efekty realizacji Priorytetu VI PO KL adekwatne do charakterystyki projektu oraz grupy docelowej; należy opisać w jaki sposób osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL; należy wskazać wartość dodaną projektu.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pola 3.4, 3.6 i 3.7 nie dotyczą Poddziałania 6.1.3. Dla prawidłowej walidacji wniosku przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w pkt. 3.4 w kolumnie – Cel szczegółowy należy z listy rozwijanej wybrać jakikolwiek cel szczegółowy a w pozostałych polach w pkt. 3.4 wpisać zwrot nie dotyczy. W przypadku pól 3.6 i 3.7 należy wpisać zwrot nie dotyczy.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje dotyczące części IV Budżet w przypadku zadań dotyczących wsparcia dla osób bezrobotnych, należy wskazać liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia. Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów czyli np. jednostkowych kosztów badań lekarskich dla stażystów, stypendiów itp.; Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na dany rok zaleca się, aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy PUP nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wniosku o dofinansowanie jako koszt należy wpisać „0”. koszty pośrednie – należy zaznaczyć pole checkbox „nie dotyczy”; w przypadku, gdy projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis; w przypadku pomocy de minimis należy opisać metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniu do metodologii wyliczenia wkładu prywatnego należy wpisać nie dotyczy.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną ;

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zlecanie zadań merytorycznych W przypadku zlecania zadań merytorycznych w projekcie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) należy wybrać opcję TAK z listy rozwijanej TAK/NIE w kolumnie „Zadania zlecone”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zlecenie zadania merytorycznego oznacza zlecenie całości działań przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom W większości przypadków jedynym zleconym zadaniem merytorycznym w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL będą szkolenia.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86 została udostępniona również wersja 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wczytać przygotowany w GWA-E plik z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek powinien zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginałach) lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej; Wnioski należy złożyć osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w godzinach 8.00-15.00 (pok.306), bądź przesłać na adres siedziby urzędu: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Na kopercie należy dopisać nr pokoju oraz nazwisko opiekuna projektu. Wersja elektroniczna wniosku musi być sporządzona w formacie zip_pokl, zapisana na płycie CD; Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w pliku zip_pokl); Za poprawny nie zostanie uznany wniosek z napisem „wydruk próbny”; Wniosek w całości powinien zostać wypełniony przy pomocy GWA. Jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami;

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek powinien zawierać wszystkie strony (aby uniknąć nieporozumień wniosek należy spiąć i umieścić w teczce z europerforacją); Papierowa wersja wniosku powinna zostać opatrzona (w części V wniosku) pieczęcią instytucji (pieczęć PUP, pieczęć powiatu) oraz pieczęcią imienną i podpisem osoby upoważnionej; Wszystkie wymagane pola powinny zostać prawidłowo wypełnione – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Na etapie oceny formalnej nie jest oceniana treść informacji zawartych w prawidłowo wypełnionych polach wniosku; Wpisy w polach liczbowych muszą być poprawne arytmetycznie. Należy systematycznie wykorzystywać przycisk „wylicz”, funkcja „sprawdź” umożliwia przeprowadzenie walidacji;

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wszelkich informacji na temat Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielają pracownicy Wydziału Projektów Rynku Pracy PO KL: Iwona Orłowska tel. (091) 42 56 268 iwona_orlowska@wup.pl Michalina Skop tel. (091) 42 56 268 michalina_skop@wup.pl Magdalena Smilgin tel. (091) 42 56 267 magdalena_smilgin@wup.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google