Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA NACZELNA SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 7 - 8 MARCA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA NACZELNA SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 7 - 8 MARCA 2009."— Zapis prezentacji:

1 RADA NACZELNA SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 7 - 8 MARCA 2009

2 STRATEGIA ROZWOJU ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO DO ROKU 2009 Obszar PRACA Z KADRĄ Opis zmiany Kadra jest kompetentna i czuje się odpowiedzialna za organizację. Praca z kadrą ma charakter świadomych, długofalowych działań, uwzględniających pozyskiwanie, motywowanie, wspieranie, ocenianie, pracę z opiekunami prób, rozwój przez funkcje oraz zdobywanie stopni instruktorskich..

3 Obszar: PRACA Z KADRĄ cel 1: Zwiększenie odpowiedzialności kadry za organizację, tak aby: harcmistrzowie współtworzyli dorobek organizacji, zwiększyła się liczba instruktorów, którzy zdobyli kolejne stopnie instruktorskie, Najważniejsze działania organizacji: Przygotowanie i wspieranie przez komendy chorągwi i Główną Kwaterę ZHP pracy z kadrą harcmistrzowską (motywowanie podharcmistrzów, wysoka jakość prób harcmistrzowskich, prowadzenie pracy z harcmistrzami, budowanie wizerunku harcmistrza).

4 cel 3: Usprawnienie systemu pracy z kadrą, tak aby: harcerskie komendy przyjęły i wdrożyły programy pracy z kadrą będące sposobem realizacji długofalowej polityki kadrowej (pozyskiwania, motywowania, rozwoju przez funkcje, oceniania, rozwoju w ramach stopni instruktorskich, pracy z opiekunami prób), a czynną rolę w ich realizacji pełniły zespoły kształcenia i komisje stopni instruktorskich, Najważniejsze działania organizacji: Opracowanie przez Główną Kwaterę ZHP zasad planowania długofalowej polityki kadrowej (pozyskiwania, motywowania, rozwoju przez funkcje, oceniania, rozwoju w ramach stopni instruktorskich, pracy z opiekunami prób ), przygotowanie wybranych osób i komend do jej realizacji,

5 HARCMISTRZOWIE W ORGANIZACJI Wiek harcmistrzów (dane z 2007 r.) do 25 lat- 13 osób 26 - 30 lat - 85 osób 31 - 40 lat - 376 osób 41 - 50 lat - 790 osób 51 - 60 lat - 1117 osób 61 - 70 lat - 679 osób Powyżej 70 r. ż. - 629 osób 87,2% powyżej 40 r. ż.

6 INSTRUKTORZY W STOPNIU HARCMISTRZA W ORGANIZACJI WG SPISU w 2005 r. – 3336 w 2006 r. – 3783 w 2007 r. - 3690

7 ILOŚĆ PODHARCMISTRZÓW I HARCMISTRZÓW W ORGANIZACJI PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ KOMENDANTA HUFCA Wg spisu harcerskiego z lat: 2006 – ogółem - 381 w tym: w stopniu phm. – 102 w stopniu hm. - 262 2007 - ogółem - 362 w tym: w stopniu phm. – 94 w stopniu hm. - 246 2009 – ogółem - 383 w tym: w stopniu phm. - 146 w stopniu hm.- 189

8 ILOŚĆ PRZYZNANYCH STOPNI HARCMISTRZA W OSTATNICH 3 LATACH 2006 r. – 87 2007 r. – 67 2008 r. - 83

9 CELE ZMIAN W SYSTEMIE STOPNI Przygotowując zmiany w regulaminie, wzięliśmy pod uwagę dane statystyczne i opinie instruktorów dotyczące funkcjonowania systemu stopni, w tym ocenę układanych programów prób i efektów pracy KSI. Postawiliśmy sobie następujące cele: - zwiększenie liczby młodych harcmistrzów w organizacji, - zdynamizowanie zdobywania stopni instruktorskich jako istotnego elementu pracy z kadrą, - podniesienie jakości prowadzonych prób.

10 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Podniesienie jakości prób czyli zadania KSI Wspieranie i monitorowanie ich pracy oraz praca z opiekunami (szkolenia i jego zadania) Do zadań komisji stopni instruktorskich (KSI) należy: - stymulowanie rozwoju instruktorów, - prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, - zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków, - wspieranie i nadzorowanie KSI niższego szczebla. MONITORING PRACY KSI (NADAWANIE UPRAWNIEŃ JAK NA PHMNA 1,2 LUUB 3 LATA)-WSPARCIE-PONIESIENIE JAKOŚCI

11 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY CD Zmotywowanie do otwierania prób phm i hm poprzez zwiększenie liczby potencjalnych opiekunów Opiekunem próby może być: na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz; na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki: - uzyskał zgodę właściwej komisji stopni instruktorskiej, - ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, - ma otwartą próbę harcmistrzowską, - jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę przewodnikowską; na stopień harcmistrza – harcmistrz.

12 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY CD KSI bliżej hufców – międzyhufcowe KSI na phm POWOŁYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI MIĘDZYHUFCOWEJ KSI Na wniosek zainteresowanych komend hufców komendant chorągwi może powołać międzyhufcową KSI. Komendant chorągwi po uzyskaniu pozytywnej opinii KSI chorągwi nadaje międzyhufcowej KSI na okres maksimum trzech lat prawo prowadzenia prób na stopień podharcmistrza.

13 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY CD STYMULOWANIE ROZWOJU INSTRUKTORÓW KSI stymuluje rozwój instruktorów, m.in. przez: - budowanie etosu stopnia instruktorskiego, - dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich, - dbałość o poziom merytoryczny spotkań KSI ze zdobywającymi stopień i opiekunami, - budowanie dobrego wizerunku KSI.


Pobierz ppt "RADA NACZELNA SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 7 - 8 MARCA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google