Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deficyt i nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deficyt i nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Deficyt i nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2  Art. 216 ust. 2 u.f.p. Wydatki budżetu JST mogą być przeznaczane na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach.  Przepisami tymi są ustawy ustrojowe.  Art. 166 Konstytucji. 1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez JST jako zadania własne. 2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić JST wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.

3  Wydatki budżetu JST są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: 1) zadania własne JST; 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami JST; 3) zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia; 4) zadania realizowane wspólnie z innymi JST; 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych JST, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący JST; 6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4  Katalog z art. 216 ust. 2 u.f.p. nie ma charakteru zamkniętego.  W art. 216 ust. 2 użyto bowiem wyrażenia, że wydatki samorządów mogą być przeznaczane „w szczególności na”, co oznacza, że mogą być także realizowane inne wydatki niewymienione wprost w tym przepisie.  Z art. 216 ust. 2 u.f.p. wynika, że strona wydatkowa budżetu odzwierciedla przede wszystkim rodzaje zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

5  W zakresie wydatków na zadania własne organy samorządu kierują się zasadą samodzielności. Jednakże samodzielność ta nie ma charakteru bezwzględnego i absolutnego, lecz podlega ograniczeniom wynikającym z innych ustaw określających zadania własne JST poszczególnych szczebli.  Zadania takie określone zostały w ustawach ustrojowych (por. np. art. 7 ustawy o samorządzie gminnym).  Samorządy nie mogą się zrzec wykonywania zadań własnych nałożonych na nie ustawowo. Dlatego też inne zadania, które mogą być kreowane i realizowane przez samorządy w związku z przyznanymi im kompetencjami, będą mogły być wykonywane dopiero w dalszej kolejności, po zapewnieniu finansowego pokrycia wydatków na realizację zadań wymienionych w ustawie.

6  Zadania te wynikają z ustaw ustrojowych odnoszących się do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, a także z innych, odrębnych ustaw.  Realizacja tych zadań pokrywana jest dotacjami celowymi z budżetu państwa.

7  Kolejna kategoria wydatków wiąże się z możliwością przejmowania przez JST do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, a także zadań z zakresu innych JST w drodze zawieranych umów i porozumień.  Kwestię możliwości przejmowania zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego uregulowane są w ustawach ustrojowych.  Wyłączna kompetencja w zakresie przejmowania powyższych zadań należy do organu stanowiącego JST, który podejmuje decyzję w tej sprawie w drodze uchwały.  W przypadku przyjęcia takich zadań wydatki przeznaczone na ich wykonywanie muszą zostać wskazane odrębnie w budżecie.

8  Art. 236 ust. 1 u.f.p. W planie wydatków budżetu JST wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ust. 5 Organ stanowiący JST może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

9 W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań JST; 2) zakup i objęcie akcji i udziałów; 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

10 Przez wydatki bieżące budżetu JST rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2) dotacje na zadania bieżące; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych w części związanej z realizacją zadań JST; 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; 6) obsługę długu JST.

11  dotacje podmiotowe: na dofinansowanie prowadzonej działalności mogą być udzielane tylko wówczas, gdy przepisy ustaw odrębnych tak stanowią i tylko podmiotom w nich wymienionym (art. 218 u.f.p.)  dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych (art. 219 u.f.p.).  dotacje przedmiotowe mogą być także udzielane innym podmiotom, ale tylko wtedy, gdy istnieje taka możliwość na podstawie odrębnych przepisów. Kwoty i zakres dotacji określa uchwała budżetowa, a stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący JST.

12  dotacje celowe: dla innych JST stanowiąca formę pomocy finansowej (art. 220 u.f.p.)  Podstawą udzielenia pomocy jest umowa.  Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne.

13  dotacje celowe: mogą być przyznawane także podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych wykonywanych przez te podmioty, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań (art. 221 u.f.p.).  Tryb zlecania zadań i udzielania dotacji określony jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Dotacja celowa może być udzielana także na realizację innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie. W takim przypadku tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa organ stanowiący w drodze uchwały.  Podstawą zlecenia zadania i udzielenia dotacji jest umowa.

14  Art. 250 u.f.p. Zarząd JST, udzielając dotacji celowej, w tym JSFP, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności: 1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji; 2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w u.f.p.

15 Dotacje udzielone z budżetu JST w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu JST w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

16  Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.  Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w u.f.p.

17  Dotacje udzielone z budżetu JST: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 2) pobrane nienależnie – to dotacje udzielone bez podstawy prawnej 3) pobrane w nadmiernej wysokości - to dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.

18  Zwrotowi do budżetu JST podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.  Dotacja taka podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności.  W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

19  Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, ujemna różnica jest natomiast deficytem budżetowym.  Nadwyżka i deficyt mogą pojawić się już na etapie planowania budżetowego, jak i na etapie wykonania budżetu.

20  Art. 217 ust. 2. u.f.p. zakłada możliwość uchwalenia budżetu z zaplanowanym deficytem pod warunkiem wskazania źródeł jego pokrycia.  Deficyt może być finansowany ze środków zwrotnych (kredytów, pożyczek, emisję papierów wartościowych) i środków bezzwrotnych (z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

21  Planowanie nadwyżki w budżecie JST nie zawsze jest oceniane w sposób pozytywny.  Planowanie nadwyżki może oznaczać złą sytuację finansową JST. Uchwalenie budżetu z nadwyżką może mieć miejsce w przypadku, gdy jednostka ma wysokie zobowiązania z tytułów kredytów długoterminowych i grozi jej przekroczenie limitów spłat zobowiązań, określonych w art. 243 u.f.p.  Wówczas w celu spłaty rat tych kredytów samorządy mogą planować nadwyżki.  W przypadku planowanej nadwyżki art. 212 ust. 1 pkt 3 u.f.p. przewiduje obowiązek wskazania jej przeznaczenia.  Powstanie nadwyżki na etapie wykonania budżetu może z kolei oznaczać złe gospodarowanie środkami finansowymi, nierealizowanie zadań w przyjętym zakresie, lub nieprzekazywanie lub niewydatkowanie odpowiednich kwot uchwalonych w budżecie.


Pobierz ppt "Deficyt i nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google