Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?."— Zapis prezentacji:

1 JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

2 Osiągnięcia dyplomanta (wyniki pracy - teoretyczne i praktyczne)
MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych Osiągnięcia dyplomanta (wyniki pracy - teoretyczne i praktyczne) są istotne, ale..... recenzent stawia ocenę na podstawie analizy TEKSTU PRACY DYPLOMOWEJ

3 Praca dyplomowa – rodzaj dokumentu (raport naukowy)
CEL Praca dyplomowa – rodzaj dokumentu (raport naukowy) Ogólne zasady tworzenia dokumentów dotyczą także PRACY DYPLOMOWEJ Cel: systematyzacja wiedzy przypomnienie wybranych zasad omówienie specyficznych aspektów przekazanie użytecznych(?) informacji uzyskanie tytułu zawodowego mgr inż.

4 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

5 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

6 PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST?
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA kompletne pod względem merytorycznym opracowanie postawionego zadania, wykazujące umiejętność samodzielnego rozwiązania problemu badawczego; zadanie to może mieć charakter projektu, ale wymagane jest nowatorskie podejście do propozycji rozwiązania lub do użytych narzędzi projektowania (np. ich udoskonalenie) źródło: Dyplomowanie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Komisja Kształcenia Rady Wydziału EiTI, 2000

7 + PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? METODA PROBLEM ROZWIĄZANIE NARZĘDZIA
w pracy mgr - wymagane nowatorskie podejście algorytm, struktura układu, struktura danych, ... METODA + PROBLEM ROZWIĄZANIE układ (projekt układu), moduł programowy, zależność (relacja), ... NARZĘDZIA aparatura pomiarowa, systemy CAD, symulatory, ...

8 PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK
Projekt [+ realizacja] „systemu” (układ, moduł programowy) Mikrosystem z samo-testowaniem części analogowej Testowanie przetworników analogowo-cyfrowych metodą histogramową Małoszumowy przetwornik prąd/napięcie z automatyczną regulacją wzmocnienia Studium analityczno-badawcze z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich Pakiet programów do analizy dużych sieci wykorzystujących technikę macierzy rzadkich dla potrzeb diagnostyki układów analogowych Modelowanie i symulacja wielostopniowych przetworników analogowo- cyfrowych w środowisku Matlab/Simulink

9 PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK
metoda, narzędzie (projektowania, analizy, ...) Badanie właściwości elektrycznych warystorowych ograniczników przepięć z ZnO Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych i szumowych krzemowych ogniw słonecznych

10 CYKL DYPLOMOWANIA (2 semestry)
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu

11 NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ
oryginalne sformułowanie problemu nie opracowano dotychczas aplikacji wykorzystującej nowo opracowane układy scalone (a jest konkretne zapotrzebowanie) nie zbadano dotychczas zależności ... od ... (a jest to celowe, ponieważ ...) nowa/udoskonalona metoda dotychczas realizowano tę funkcję programowo; proponowana jest bardziej wydajna realizacja sprzętowa znane są realizacje tego modułu/algorytmu w układach FPGA, jednak żadna z nich nie wykorzystuje wbudowanych modułów pamięci; proponowana jest realizacja korzystająca z tego typu modułów dotychczas badano to zjawisko używając ...; proponowane jest użycie innego zestawu narzędzi, obejmującego ...

12 NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ
znaczne udoskonalenie/przystosowanie narzędzia standardowy (dostępny) symulator uszkodzeń nie ma funkcji umożliwiającej modelowanie uszkodzeń typu ...; niezbędne jest jego przystosowanie standardowy (dostępny) system CAD nie akceptuje struktury i formatu danych dostarczanych przez zleceniodawcę projektu; niezbędne jest jego dostosowanie sygnał otrzymywany na wyjściu badanego obiektu nie odpowiada parametrom wymaganym w standardowym (dostępnym) systemie pomiarowym; niezbędne jest dostosowanie systemu - zbudowanie odpowiedniego konwertera

13 NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ
nowe rozwiązanie wykorzystanie nowych układów programowalnych itp. w projektach modułów i kart bloków systemów elektronicznych zastosowanie techniki CPS do pomiarów parametrów impedancyjnych elementów RLC

14 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

15 PLAN (STRUKTURA) PRACY
standardowy początek część wstępna część główna zakończenie bibliografia [załączniki]

16 STANDARDOWY POCZĄTEK standardowy początek strona tytułowa część
wstępna oświadczenie spis treści część główna zakończenie bibliografia [załączniki]

17 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
STRONA TYTUŁOWA Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Forma i poziom studiów: Kierunek studiów: Praca dyplomowa magisterska Temat pracy: Opiekun pracy: Zakres pracy: Gdańsk, 2010 rok

18 Oświadczenie Oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem samodzielnie. Wszystkie informacje umieszczone w pracy uzyskane ze źródeł pisanych oraz informacje ustne pochodzące od innych osób zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami. ………………………………………………………… podpis dyplomanta

19 TYTUŁ PRACY informacyjny zwięzły (względnie krótki) bez zbędnych słów
najczęściej nadużywane słowa: metoda, system, algorytm, badanie, analiza, nowy, efektywny, optymalny(?), … Miernik impedancji zrealizowany na przetworniku AD5933 zamiast Miernik impedancji zrealizowany na 12-bitowym konwerterze Z/C AD5933 Mikro-system z samo-testowaniem części analogowej Mikro-system oparty na mikrokontrolerze ATmega 16 z samo-testowaniem części analogowej

20 ? PO STRONIE TYTUŁOWEJ Autor pragnie podziękować
Panu dr. inż. Bogdanowi Babackiemu za ...

21 ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY
standardowy początek część wstępna część wstępna 5-25 % część główna zakończenie % zakończenie bibliografia [załączniki]

22 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

23 CZĘŚĆ WSTĘPNA Tło - definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy] Motywacja Cel pracy (zadanie do wykonania), postawienie problemu (nieformalne) standardowy początek część wstępna Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania, ale nie np. funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) część główna zakończenie bibliografia [załączniki]

24 CZĘŚĆ WSTĘPNA Tytuł pracy: MIERNIK IMPEDANCJI ZREALIZOWANY NA PRZETWORNIKU AD5933 Cel pracy: Projekt oraz realizacja prototypu miernika impedancji na bazie przetwornika impedancyjnego AD5033 sterowanego z komputera PC za pomocą interfejsu USB. Ograniczenia zakresu tematycznego: porównanie tylko z realizacjami bazującymi na CPS porównanie na przykładzie miernika ATLAS_SOLLICH Tło - definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy] Motywacja Cel pracy (zadanie do wykonania), postawienie problemu (nieformalne) standardowy początek część wstępna Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania, ale nie np. funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) część główna zakończenie bibliografia [załączniki]

25 CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI Nie musi być w jednym rozdziale
CZĘŚĆ WSTĘPNA  1. Wstęp SPIS TREŚCI Wstęp (Wprowadzenie) ... (charakterystyka obszaru) Cel pracy (sformułowanie poprzedzone motywacją) Istniejące rozwiązania ... Temat (nie tytuł) pracy: Realizacja miernika do spektroskopii impedancyjnej, która jest od wielu lat jedną z podstawowych metod badawczych obiektów modelowanych dwójnikami wieloelementowymi 1. Wstęp //potrzeba stosowania spektroskopii impedancyjnej// 2. Ukierunkowanie na potrzeby pomiarów na obiektach w terenie //ogólna dyskusja, jakie obiekty...//

26 CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI Nie musi być w jednym rozdziale
CZĘŚĆ WSTĘPNA  1. Wstęp SPIS TREŚCI Wstęp (Wprowadzenie) ... (charakterystyka obszaru) Cel pracy (sformułowanie poprzedzone motywacją) Istniejące rozwiązania ... W przypadku jednego rozdziału część wstępna może być podzielona na podrozdziały Niezależnie od podziału na rozdziały/podrozdziały cel pracy (zadanie do wykonania) – wyróżniony

27 CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) Cel: w zestawieniu z wynikami pracy dyplomanta powinien pokazać, że: dyplomant nie tworzy czegoś, co wcześniej stworzyli inni dyplomant umie twórczo korzystać z doświadczeń (wyników pracy) innych przegląd literatury – przed przystąpieniem do realizacji zadań (części praktycznej), a nie w trakcie pisania pracy warto robić notatki

28 CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) może być w części głównej powinien dotyczyć zasadniczego tematu pracy (zadania) Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Związek z innymi pracami: Implementacja panelu LCD w analizatorze implementacja przetwornika AD5933 do spektroskopii impedancyjnej ale nie ogólne informacje o panelach LCD (może być krótko w części „tło – definicja obszaru”) Uwaga: odwołania do literatury powinny być także w innych rozdziałach/podrozdziałach

29 CZĘŚĆ WSTĘPNA - PRZYKŁAD
Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Wstęp motywacja potrzeba pomiarów impedancji obiektów technicznych specyfika pomiarów impedancji obiektów wysoko-impedancyjnych przetwornik AD5933 jako efektywny układ do realizacji spektroskopii impedancyjnej  cel pracy: opracowanie i realizacja analizatora do spektroskopii impedancyjnej... założenie: realizacja oparta na AD5933 Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji (przegląd literatury) ...

30 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

31 CZĘŚĆ GŁÓWNA „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania)
standardowy początek Problem 1 - metoda - rozwiązanie ... Problem k Metoda - problem 1 - ... - problem k Rozwiązanie część wstępna „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania część główna zakończenie bibliografia [załączniki]

32 „PODSTAWY TEORETYCZNE”
Zasada: Tylko to, co ma bezpośredni związek z dalszą częścią pracy Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Wstęp motywacja cel pracy założenie: realizacja oparta na AD5933 Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji ale tylko wtedy gdy zadaniem dyplomanta jest dokonanie wyboru odpowiedniej metody (porównanie eksponujące cechy istotne dla dokonania wyboru), nie zaś gdy narzucona jest realizacja wynikająca, na przykład z dostępu do wybranych układów 3. Koncepcja i projekt analizatora impedancji część wstępna część główna

33 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU (ZADANIA)
CZĘŚĆ GŁÓWNA „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” przeznaczenie systemu - charakterystyka użytkownika wymagania ograniczenia dotyczące realizacji systemu (narzucone, założone) możliwości realizacji wymagań – wstępna dyskusja

34 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU
WYMAGANIA funkcje systemu - „funkcjonalność” w tym ograniczenia zakresu funkcji (z uzasadnieniem) parametry układ: gabaryty, szybkość, pobór mocy, ... oprogramowanie: szybkość działania, ... współdziałanie z otoczeniem (innymi systemami oraz użytkownikiem) – interfejs utrzymanie np. możliwość wprowadzania zmian Wymagania mogą mieć charakter bezwzględny (system musi ...) lub „postulatywny” (system powinien ...)

35 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU
OGRANICZENIA dotyczące realizacji systemu - narzucone, założone wynikające z charakterystyki użytkownika (dostępność zasobów, ...) związane z dostępem dyplomanta do zasobów (elementy, oprogramowanie, narzędzia CAD) związane z możliwościami czasowymi wykonawcy

36 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU
WYMAGANIA, OGRANICZENIA – PRZYKŁAD Temat pracy: Miernik impedancji zrealizowany na przetworniku AD5933 WYMAGANIA/OGRANICZENIA Miernik ma działać przy następujących ograniczeniach występujących w pomiarach na obiektach w terenie: zasilanie z akumulatorów 12 V, pobór prądu max. 200 mA (czas pracy min. 10 godz.), zakres temperatur od 0 do 400C, wilgotność względna do 80%. Miernik ma spełniać następujące wymagania: pomiar impedancji w zakresie 100 Ω < |Zx | < 100 MΩ, zakres częstotliwości od 1 mHz do 1 MHz, sygnał o programowanej amplitudzie 0,01 V, 0,1 V i 1 V.

37 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU - UWAGI
Sformułowanie problemu może być narzucone przez opiekuna w znacznym stopniu tworzone przez studenta (może być częścią postawionego zadania) w obu przypadkach potrzebna dyskusja typu „dlaczego tak, a nie inaczej” zwłaszcza w pracy magisterskiej Jeśli – w ramach sformułowanych ograniczeń – wybór (elementów, oprogramowania, ...) jest pozostawiony dyplomantowi, to wybór ten jest elementem metody rozwiązania (a nie sformułowania problemu)

38 OCENA ROZWIĄZANIA przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu”
CZĘŚĆ GŁÓWNA „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” Stopień realizacji wymagań funkcjonalnych Poprawność rozwiązania (funkcjonowania systemu) - weryfikacja (symulacja) - testowanie zajmuje niekiedy ok. 50% czasu realizacji zadania musi znaleźć odzwierciedlenie w tekście pracy

39 OCENA ROZWIĄZANIA (cd.)
Właściwości (parametry) rozwiązania określone w wymaganiach inne np. złożoność układu (liczba elementów logicznych), złożoność programu (liczba linii kodu), ... Porównanie z innymi rozwiązaniami znanymi z literatury, poprzednio zrealizowanymi w zespole, ... - analiza - symulacja - pomiary

40 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

41 ZAKOŃCZENIE Podsumowanie informacji zawartych w głównej części pracy
m.in. zalety i ograniczenia proponowanych metod i rozwiązań Interpretacja (wnioski) m.in. co wynika z oceny proponowanych rozwiązań itp. Zakres zastosowań proponowanego rozwiązania Perspektywy wdrożenia Perspektywy kontynuacji (rozszerzenia zakresu tematycznego pracy, ...)

42 ZAKOŃCZENIE Krytyczna refleksja
czym różniłoby się podejście i ew. wyniki, gdyby Autor rozpoczynał realizację pracy dziś? czym różniłoby się podejście i ew. wyniki, gdyby przyjąć inne wymagania/ograniczenia/założenia? Przewidywane kierunki zmian w podejściu do problemu postęp technologii przyszłe uwarunkowania ekonomiczne ...

43 LITERATURA 1. Barsukov E., Macdonald J. R.: Impedance Spectroscopy. John Wiley & Sons, 2005. Angelini E. at all: Handheld Impedance Measurement System with Seven Decade Capability and Potentiostatic Function. IEEE Trans. Instrum. and Meas. vol. 55, No. 2/2006, pp Application Note AD5933 (Rev.0):1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer. Analog Devices, 2005. 4.

44 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

45 a czego zwykle nie ma CO POWINNO BYĆ
Wskazanie alternatywnych możliwości rozwiązania postawionego zadania/problemu zadań/problemów cząstkowych Opis procesów decyzyjnych w tym uzasadnienie wyboru przyjętej metody rozwiązania Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Jak (zrealizować postawione zadanie)”? trzeba wyjaśnić „Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej”?

46 a czego zwykle nie ma (cd.)
CO POWINNO BYĆ a czego zwykle nie ma (cd.) Opis trudności, jakie wystąpiły podczas realizacji pracy Opis procedury badania poprawności zaproponowanego rozwiązania Porównanie zaproponowanego rozwiązania z innymi rozwiązaniami Krytyczna refleksja

47 a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ
Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby formalnie, brak tego elementu dyskwalifikuje pracę – nie powinna być oceniana !!!

48 a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ
Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby a czego czasem nie ma Przykład Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Prace wykonano w zespole dwuosobowym. Dyplomanci wspólnie określili architekturę analizatora, na podstawie której dokonano podziału prac i zdefiniowano interfejsy. Marek Kiwilszo opracował moduł pomiarowy bazujący na mikrosystemie AD5933 oraz wykonał oprogramowanie komputera PC. Jacek Jurek opracował oprogramowanie mikrokontrolera oraz obsługi wyświetlacza dotykowego. Wiele prac wykonano wspólnie, po dyskusji, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania (w spisie treści zaznaczono szczegółowo podział zadań).

49 a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ
Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby a czego czasem nie ma Spis treści ….. 4. STEROWNIK ANALIZATORA IMPEDANCJI (J. Jurek)……………26 4.2. …. 4.3. …. 5. KONCEPCJA I PROJEKT ANALIZATORA IMPEDANCJI…………38 5.1. Koncepcja analizatora impedancji……………………………… 5.2. Moduł pomiarowy (M. Kiwilszo)……………………………………..39 5.3. Projekt modułu pomiarowego (M. Kiwilszo)………………………..40 5.4. Koncepcja sterownika analizatora impedancji (J. Jurek)…………45

50 a często jest CZEGO NIE POWINNO BYĆ
Zbyt obszerne wprowadzenie, niezwiązane z tematem pracy „Pogadanka” popularno-naukowa - przegląd zastosowań spektroskopii impedancyjnej - historia metod pomiaru impedancji Opis powszechnie używanych narzędzi programowych (C++, LabWindows/CVI,…...) Rozważania teoretyczne (wzory, ...) – niewykorzystane w praktycznej części pracy

51 a często jest CZEGO NIE POWINNO BYĆ?
Zbyt obszerna „wiedza literaturowa” na początku głównej części pracy nie mylić z „przeglądem literatury” ! Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Wstęp motywacja cel pracy założenie: realizacja oparta na AD5933 Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji Własności obecnie dostępnych graficznych paneli LCD Koncepcja i projekt analizatora impedancji zbędne

52 odpowiedzieć na pytanie: „Jak i dlaczego właśnie tak?”
„FILOZOFIA” PISANIA PRACY skoncentrować się na opisaniu „wkładu własnego” opisać nie tylko efekt końcowy (wynik pracy), lecz także proces dochodzenia do tego efektu zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej odpowiedzieć na pytanie: „Jak i dlaczego właśnie tak?” „Praca powinna stanowić prezentację logicznego ciągu zdarzeń, przemyśleń i wyborów, jakie doprowadziły do ostatecznego rozwiązania.” T. Starecki

53 STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD
PORÓWNANIE TECHNIK WYKŁADOWYCH W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ (praca magisterska) Cel i zakres pracy Zdalne nauczanie – teoria 2.1. Wstęp 2.2. Czym jest e-learning? 2.3. Dlaczego e-learning? 2.4. Perspektywy 3. Modele zdalnego nauczania 3.1. Kolejne modele i generacje zdalnego nauczania 3.2. Model synchroniczny i asynchroniczny 4. Porównanie różnych platform zdalnego nauczania 16 4.1. – 4.4. Lotus Learning Space, WebCT, Lanstar 2000, CUSeeMe 4.5. Porównanie najważniejszych funkcji pakietów zdalnego nauczania 5. Porównanie trzech technik wykładowych stosowanych w nauczaniu na odległość 20 5.1. Opis aplikacji wykładowej 5.2. Opis wykładu stworzonego w technologii Flash 5.3. Opis kursu w postaci prezentacji PowerPoint 5.4. Porównanie wad i zalet wszystkich trzech form wykładowych 6. Zawartość merytoryczna części wykładowej 27 6.1. Ogólna charakterystyka technik szerokopasmowych (6.1.1 – 6.1.5) 6.2. Klasyfikacja systemów szerokopasmowych (6.2.1 – 6.2.6) 6.3. Telefonia trzeciej generacji (6.3.1 – 6.3.4) 6.4. Architektura fizyczna sieci 3G (6.4.1 – 6.4.4) 6.5. Budowa łącza radiowego (6.5.1 – 6.5.8) 7. Podsumowanie 8. Bibliografia 9. Spis rysunków i tabel

54 STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD
MIERNIK IMPEDANCJI ZREALIZOWANY NA PRZETWORNIKU AD5933 (praca magisterska) Wstęp (Cel i zakres pracy) 2. Metody pomiaru impedancji 2.1. Układ z prostownikiem fazoczułym 2.2. Metoda wykorzystująca cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS) 3. Przetworniki impedancji AD5933 3.1. Ogólna charakterystyka układu 3.2. Budowa układu AD5933 Konfiguracja wyprowadzeń Funkcjonalny schemat blokowy 3.3. Rejestry układu AD5933 3.4. Parametry techniczne układu 5933 4. Projekt miernika impedancji 4.1. Schemat blokowy 4.2. Schemat ideowy oraz topografia obwodu drukowanego 5. Oprogramowanie miernika impedancji 5.1. Oprogramowanie urządzenia 5.2. Program obsługi miernika Graficzny interfejs użytkownika i jego obsługa Procedura pomiarowa 6. Badanie miernika impedancji 6.1. Stanowisko badawcze 6.2. Badanie rezystancji wyjściowej układu AD5933 6.3. Pomiary z wykorzystaniem wewnętrznego źródła sygnału zegarowego Pomiar rezystancji dekady rezystorowej Pomiar pojemności dekady kondensatorowej Równoległe połączenie dekady rezystancyjnej i kondensatorowej 6.4. Pomiary z wykorzystaniem zewnętrznego źródła sygnału zegarowego 7. Podsumowanie 8. Bibliografia 9. Spis rysunków i tablic 10. Spis zawartości płyty CD-ROM

55 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

56 Jak najmniej!!! OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?
zwięzłe komunikowanie się - cenna umiejętność inżyniera liczba błędów rośnie szybciej niż liniowo w funkcji długości tekstu zadowolenie opiekuna i recenzenta Jak najmniej!!! w praktyce: stron, ale nie więcej niż 70 stron „zasadniczego tekstu” (do bibliografii) – reszta w załącznikach

57 OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?
Niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem objętości pracy przez „ogólne rozważania” (będące kompilacją informacji z literatury) błędy wynikające z niepełnej wiedzy - opis ma charakter selektywny niebezpieczeństwo (pokusa) popełnienia plagiatu niezadowolenie opiekuna i recenzenta

58 OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?
wyczerpujący opis standardowy początek część wstępna „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda Rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania część główna mniej dokładne omówienie zakończenie mniej dokładne omówienie - ew. w załączniku bibliografia [załączniki] Podobne proporcje przy prezentacji na egzaminie dyplomowym!

59 OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?
OPIS ROZWIĄZANIA - NA JAKIM POZIOMIE SZCZEGÓŁOWOŚCI? struktura blokowa (układu, oprogramowania) funkcje poszczególnych modułów i ich współdziałanie (interfejsy) wybrane rozwiązania szczegółowe (oryginalne, sprawiające trudności, ...) ale nie szczegółowy opis oprogramowania projekt obwodu drukowanego (dokumentacja projektu: schematy elektryczne, montażowe w załączniku) Bardziej szczegółowe informacje – w załącznikach struktura logiczna układu kompletne wyniki weryfikacji (symulacji) i testowania „instrukcja użytkownika” Pełna dokumentacja (kodu programu z komentarzami, projektu obwodu drukowanego, ...) – na CD-ROMie

60 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

61 STRUKTURA TEKSTU podział na względnie krótkie fragmenty - podrozdziały
2-3 poziomy zagłębienia struktury średnia długość wydzielonego fragmentu struktury: strony na każdym poziomie łatwo identyfikowalne struktury informacji

62 STYL I FORMA unikanie żargonu
strona czynna (1. czy 3. osoba?) czy bierna? forma bezosobowa? argumenty za stroną czynną łatwiej się pisze (mniej błędów) „wykonawstwo” nie budzi wątpliwości argumenty za stroną bierną „bo tak piszą inni” strona czynna może być interpretowana jako wyraz „nieskromności” czas (teraźniejszy? przeszły? przyszły?)

63 STYL I FORMA liczne elementy graficzne (rysunki, tabele)
dokumentacja źródła (jeśli nie jest dziełem autora) porównania (wybór metody, ocena rozwiązania, ...) ilustrowane tabelami numerowanie elementów graficznych - w ramach rozdziałów (dla wygody) wielkość czcionki na rysunkach - podobna jak w tekście wykaz rysunków i tabel - zbędny wykaz symboli i skrótów?

64 STYL I FORMA podstawowa wielkość czcionki - 12 interlinia
w wersji roboczej – co najmniej 1.5 w wersji ostatecznej – co najwyżej 1.5 „dużo światła” (odstępy) tekst wyrównany do prawego marginesu nowy rozdział – na nowej stronie nagłówki i stopki (bieżąca pagina)? kolor?

65 JĘZYK Najczęstsze błędy „ilość” zamiast „liczba” (bitów, łączy, ...)
„prędkość” zamiast „szybkość” (transmisji, ...) „oparty o” zamiast „oparty na” (modelu, zasadzie, ...) „nie występowanie” zamiast „niewystępowanie” (zakłóceń, ...) „10-ty”, „90-tych” zamiast „10.”, „90.” uwaga: „spelling checker” kłamie

66 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

67 KRYTERIA OCENY Merytoryczna opinia o pracy powinna zawierać ocenę:
Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale ETI PG Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? Ocena układu pracy, kolejności rozdziałów itp? Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis treści, odsyłacze) Charakterystyka doboru i wykorzystania literatury Merytoryczna ocena pracy Merytoryczna opinia o pracy powinna zawierać ocenę: czy analiza źródeł jest wyczerpująca, krytyczna, właściwie skorelowana z tematem czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom czy forma pracy (układ treści, poprawność językowa, redakcja, ilustracje, terminologia, wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym czy dobrano właściwe metody dla rozwiązania zadania i czy je umiejętnie wykorzystano czy sformułowano prawidłowe wnioski 6. na czym polega samodzielny wkład dyplomanta

68 KRYTERIA OCENY Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale ETI PG Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, stanowisko laboratoryjne, itp.) Kategoria archiwizacyjna: A- kategoria wieczysta – prace wybitna, ocena 5,5 lub 5, B50 – pozostałe prace Ostateczna ocena pracy

69 PLAN PREZENTACJI WYMAGANIA FORMALNE
OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE? OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA JAK OCENIANA JEST PRACA? UWAGI PRAKTYCZNE

70 UWAGI PRAKTYCZNE Pisanie pracy trwa dłużej niż się wydaje
poprawianie zajmuje ok. 40% czasu szczególnie trudne jest „sformułowanie problemu” - wymaga „sprzężenia” od opiekuna Analiza spisu treści jest dobrym narzędziem oceny jakości pracy Opiekun - też człowiek nie jest w stanie przeczytać/zrecenzować pracy (kilku prac) w ciągu dwóch dni niechętnie zabiera się do tej samej pracy (dostarczanej po kawałku) kilka razy W „oprawionej” wersji pracy często zdarzają się elementarne błędy formatowania efekt poprawek w ostatniej chwili

71 UWAGI PRAKTYCZNE Mama, ciocia, narzeczona, ... jest zupełnie dobrym recenzentem pracy (a tym bardziej - prezentacji na egzaminie dyplomowym) poprawi styl, słownictwo (żargon), edycję, ... A może warto rozważyć napisanie pracy (magisterskiej) po angielsku

72 NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK !
ROZSĄDEK PONAD WSZYSTKO Wytyczne, wskazówki, rady nie powinny być traktowane jako dogmat NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK !

73 INNE ŹRÓDŁO INFORMACJI
T. Starecki, Praca dyplomowa – jak realizować, jak pisać i dlaczego

74 Czego zabrakło?

75 JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

76 Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
3 pytania – prezentacja pracy + 2 pytania Prezentacja – 15 – 20 minut + ewentualnie prezentacja działania systemu, układu,… Ocena na podstawie: średniej ze studiów - a, oceny z pracy - b, oceny z egzaminu - c a*0,6 + b* 0,3 + c* 0,1 = w

77 Egzamin dyplomowy w < 3,3 – dostateczny,
3,3 <= w < 3,7 – dość dobry, 3,7 <= w < 4,1 – dobry, 4,1 <= w < 4,5 – ponad dobry, w >= 4,5 – bardzo dobry Komisja może podnieść ocenę wynikową o pół stopnia, musi być uzasadnienie. Komisja może wnioskować o przyznanie dyplomu z oceną celującą (do rektora). Komisja może wnioskować o przyznanie dyplomu Dziekana za wybitną pracę dyplomową.


Pobierz ppt "JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google