Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2014

2 Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 1 kwietnia 2014 roku po raz trzynasty przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych Celem sprawdzianu było przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu zbadano umiejętności: · czytania, · pisania, · rozumowania, · korzystania z informacji, · wykorzystywania wiedzy w praktyce.

3 W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 33uczniów.
Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru) i 6 zadań otwartych (4 krótkiej odpowiedzi i 2 rozszerzonej odpowiedzi). Maksymalna liczba punktów, którą zdający uzyskiwał za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 40, w tym: punktów za zadania zamknięte, 9 za zadania krótkiej odpowiedzi i 11 za zadania rozszerzonej odpowiedzi. Uczniowie klasy VI naszej szkoły uzyskali punkty, które przedstawia wykres rozkładu punktów w szkole:

4 Procentowy rozkład wyników w naszej szkole
najniższy wynik - od 7 do 19,6 punktów - uzyskało 9 osób – 27,3% bardzo niski - od 19,7 do 21,4 punktów – uzyskały 4 osoby – 12,2% wynik niski - od 21,5 do 23 punktów - uzyskały 4 osoby – 12,2% niżej średni od 23,1 do 24,5 punktów - uzyskała 1 osoba – 3% średni od 24,6 - do 26 punktów - uzyskała 1 osoba – 3% wyżej średni - od 26,1 do 27,5 punktów - uzyskały 2 osoby – 6% wysoki – od 27,6 do 29,2 punktów – uzyskały 2 osoby – 6% bardzo wysoki – od 29,3 do 31,3 punktów - uzyskały 4 osoby – 12,2% najwyższy -od 31,4 do 37,7 punktów – uzyskało 6 osób – 18,1% Uzyskane punkty dały średni wynik szkoły – 24,05

5 Jak interpretować uzyskane punkty?
Jeżeli ze sprawdzianu uzyskałeś: to osiągnąłeś: oznacza to że: do 23 punktów (staniny od 1 do 3) obszar wyników niskich jesteś zagrożony niskimi osiągnięciami w gimnazjum, wymagasz zatem dodatkowej pomocy (pracy) od 24 do 27,5 punktów (staniny od 4 do 6) obszar wyników średnich osiągnąłeś średnie wyniki, które mogą pomóc Ci uczyć się gimnazjum, ale powinieneś doskonalić to co już umiesz, popracować nad tym czego jeszcze nie opanowałeś zbyt dobrze od 27,6 punktów (staniny od 7 do 9) obszar wyników wysokich dysponujesz znacznym potencjałem, który w gimnazjum koniecznie należy wykorzystać

6 Wyniki szkoły na tle wyników wojewódzkich

7 Porównanie wyników opanowania podstawowych umiejętności przez klasy VI naszej szkoły w latach

8 Porównanie średnich wyników szkoły w latach 2009-2014 w skali staninowej
nazwy staninów najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy rok 2009 7,9 -17,0 17,1 - 18,7 18,8 - 20,0 20,1 - 21,3 21,4 - 22,7 22,8 - 24,1 24,2 - 25,6 25,7 - 27,7 27,8 - 35,7 rok 2010 7,6 - 18,5 18,6 - 20,3 20,4 - 21,8 21,9 - 23,2 23,3 - 24,8 24,9 - 26,2 26,3 - 27,8 27,9 - 29,9 30,0 - 37,7 rok 2011 8,8 - 19,7 19,8 - 21,4 21,5 - 22,8 22,9 - 24,2 24,3 - 25,6 25,7 - 26,9 27,0 - 28,4 28,5 - 30,2 30,3 - 37,0 rok 2012 5,3 - 17,1 17,2 - 18,8 18,9 - 20,1 20,2 - 21,4 24,3 - 25,9 26,0 - 28,0 28,1 - 36,2 rok 2013 4,8 - 17,8 17,9 - 19,5 19,6 - 21,1 21,2 -22,6 22,7 - 24,3 24,4 - 25,9 26,0 - 27,7 27,8 - 30,1 30,2 - 37,2 rok 2014 7,0 - 19,6 19,7 - 21,4 21,5 -23,0 23,1 - 24,5 24,6 - 26,0 26,1 - 27,5 27,6 - 29,2 29,3 - 31,3 31,4 - 37,7 Skale staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014 ogłaszane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

9 Stopień opanowania podstawowych umiejętności w latach 2009- 2014
I - czytanie II - pisanie III - rozumowanie IV - korzystanie z informacji V - wykorzystanie wiedzy w praktyce rok 2009 MOCNA STRONA PROBLEM ŚREDNIO OPANOWANY rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

10 Wyniki sprawdzianu po kl. VI – kwiecień 2014
Osiągnięcia uczniów 57,5% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania x 100 Średnia punktów 24,05 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Modalna 30 Najczęstszy wynik Mediana 22,5 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego rosnąco lub malejąco(50%uczniów ma wynik wyższy, a 50% wynik niższy) Odchylenie standardowe 7,6 Rozproszenie wyników uczniów w odniesieniu od wyniku średniego. Im większa wartość odchylenia tym większe jest zróżnicowanie uczniów pod wzg stopnia opanowania umiejętności

11 Wskaźnik łatwości zadań

12 Łatwość / trudność zadań na sprawdzianie po klasie VI dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17
Nr zadania Wskaźnik łatwości Standard Badana czynność ucznia Stopień trudności Uwagi 1. 0,79 CZYTANIE Odczytuje główną myśl tekstu ŁATWE 2. 0,76 Odczytuje inf. zawarte w tekście UMIARKOWANIE TRUDNE 3. 0,67 Porównuje inf. zawarte w tekście 4. 0,7 Wnioskuje na podstawie inf. zawartych w tekście 5. 0,64 Charakteryzuje bohatera tekstu 6. 0,73 Określa uczucia osoby mówiącej 7. Odczytuje w wierszu przenośne znaczenia 8. Rozpoznaje bezpośredni zwrot- odbiorcy 9. Określa funkcję epitetów 10. Rozpoznaje cechy charakterystyczne tekstu 11. 0,24 ROZUMOWANIE Wyznacza wskazania wagi zgodnie z warunkami zadania TRUDNE 12. 0,45 Wybiera rysunek przedstawiający figurę w skali 13. WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza łączną długość krawędzi prostopadłościanu 14. 0,55 Oblicza największą wielokrotność uł. dzies. spełniającą warunki zadania

13 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza czas trwania zdarzenia ŁATWE
15. 0,79 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza czas trwania zdarzenia ŁATWE 16. 0,55 Oblicza ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej UMIARKOWANIE TRUDNE 17. 0,45 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wykorzystuje inf. z tekstu TRUDNE 18. 0,64 19. 0,85 Wykorzystuje inf. z dwóch różnych źródeł 20. 0,48 21. 0,58 Dorysowuje brakujące siatki prostopadłościanu 22. 0,42 ROZUMOWANIE Oblicz liczbę miejsc, stosując porównywanie ilorazowe i rożnicowe 23. 0,73 Wyznacza liczbę produktów, które można kupić za określoną kwotę 24. Oblicza wielokrotność liczby

14 Pisze ogłoszenie na zadany temat UMIARKOWANIE TRUDNE
25.-1 0,67 PISANIE Pisze ogłoszenie na zadany temat UMIARKOWANIE TRUDNE 25.-2 0,55 Przestrzega norm ortograficznych 26.-1 Pisze opowiadanie na zadany temat 26.-2 0,27 Stosuje styl-treści i formy opowiadania TRUDNE 26.-3 0,24 Pisze poprawnie pod względem językowym 26.-4 0,58 Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 26.-5 0,48 Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym

15 Zadanie, które sprawiło uczniom największą trudność.
Rysunek do zadania 11. 0,2 kg 1,4 kg ??? 11. Na rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika oraz tego samego pojemnika napełnionego po brzegi mąką. Jakie będzie wskazanie wagi, kiedy znajdzie się na niej ten sam pojemnik, z którego odsypano połowę ilości mąki? A. 0,9 kg B. 0,8 kg C. 0,7 kg D. 0,6 kg

16 Przyczyny uzyskania niskiego wyniku sprawdzianu po kl. VI w 2014r.
obniżona sprawność intelektualna dzieci, brak motywacji do nauki, słaba frekwencja uczniów w zajęciach dodatkowych, niedostateczna współpraca szkoły z częścią rodziców. nonszalanckie podejście do obowiązków szkolnych niektórych uczniów (nie odrabianie zadań domowych, częste nieprzygotowanie do zajęć, brak chęci poprawy ocen…) częsta nieobecność na lekcjach Zarówno szkoła, jak i poszczególni nauczyciele podejmowali rozmaite działania, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

17 Wspomniane działania to przede wszystkim:
diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów (analiza próbnych sprawdzianów w klasie V i VI), współpraca z Poradnią PP w celu otrzymania wskazówek do pracy z uczniami, organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i z języka polskiego, organizowanie dodatkowych zajęć przed sprawdzianem dla uczniów klas szóstych, znajomość i stosowanie standardów egzaminacyjnych (zaznajamianie uczniów i ich rodziców ze standardami wymagań, uwzględnianie tych standardów w planach pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów), uczenie samodzielności, systematyczności i radzenia sobie ze stresem (prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, systematyczna kontrola wiadomości i umiejętności uczniów, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat stresu i organizacji warsztatu pracy). Wynik sprawdzianu wskazuje, że podjęte działania w przypadku niektórych uczniów okazały się nieskuteczne. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia programu naprawczego, mającego na celu uzyskanie lepszych wyników na sprawdzianach zewnętrznych w dalszych latach.

18 Wnioski końcowe: Na lekcjach wszystkich przedmiotów zwiększyć ilość ćwiczeń obejmujących zagadnienia zawarte w standardach, na których opanowanie należy zwrócić szczególną uwagę (pisanie, rozumowanie). Na lekcjach języka polskiego: - zwiększyć ilość ćwiczeń doskonalących stosowanie stylu opowiadania, zachowanie formy i treści. - zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z doskonaleniem sprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej Na lekcjach matematyki : - należy wybierać zadania wymagające rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności figur geometrycznych oraz obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy, długości, pola, wagi, skali… - treści zadań winny być bliskie codziennym doświadczeniom uczniów. - zwiększyć ilość zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe - konieczne jest ćwiczenie umiejętności praktycznych - ograniczenie nauczania czysto pojęciowego - zwiększyć ilość zadań, wykorzystując dane z wykresów, tabel… Na zajęciach dodatkowych dla klas VI skupić szczególnie uwagę na ćwiczenie tych umiejętności, które obejmuje standard II, III, IV czyli te, które wypadły najsłabiej. Wprowadzać tego typu zadania do testów i sprawdzianów przedmiotowych. Współpracować z nauczycielami nauczania zintegrowanego w celu wprowadzenia ćwiczeń, które sprawiają uczniom większe trudności już na pierwszym etapie edukacyjnym (zwłaszcza w zakresie pisania i rozumowania)


Pobierz ppt "Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google