Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2014."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2014

2 Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 1 kwietnia 2014 roku po raz trzynasty przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych Celem sprawdzianu było przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu zbadano umiejętności: · czytania, · pisania, · rozumowania, · korzystania z informacji, · wykorzystywania wiedzy w praktyce.

3 W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 33uczniów. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru) i 6 zadań otwartych (4 krótkiej odpowiedzi i 2 rozszerzonej odpowiedzi). Maksymalna liczba punktów, którą zdający uzyskiwał za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 40, w tym: 20 punktów za zadania zamknięte, 9 za zadania krótkiej odpowiedzi i 11 za zadania rozszerzonej odpowiedzi. Uczniowie klasy VI naszej szkoły uzyskali punkty, które przedstawia wykres rozkładu punktów w szkole:

4 Procentowy rozkład wyników w naszej szkole najniższy wynik - od 7 do 19,6 punktów - uzyskało 9 osób – 27,3% bardzo niski - od 19,7 do 21,4 punktów – uzyskały 4 osoby – 12,2% wynik niski - od 21,5 do 23 punktów - uzyskały 4 osoby – 12,2% niżej średni od 23,1 do 24,5 punktów - uzyskała 1 osoba – 3% średni od 24,6 - do 26 punktów - uzyskała 1 osoba – 3% wyżej średni - od 26,1 do 27,5 punktów - uzyskały 2 osoby – 6% wysoki – od 27,6 do 29,2 punktów – uzyskały 2 osoby – 6% bardzo wysoki – od 29,3 do 31,3 punktów - uzyskały 4 osoby – 12,2% najwyższy -od 31,4 do 37,7 punktów – uzyskało 6 osób – 18,1% Uzyskane punkty dały średni wynik szkoły – 24,05

5 Jak interpretować uzyskane punkty? Jeżeli ze sprawdzianu uzyskałeś: to osiągnąłeś: oznacza to że: do 23 punktów (staniny od 1 do 3) obszar wyników niskich jesteś zagrożony niskimi osiągnięciami w gimnazjum, wymagasz zatem dodatkowej pomocy (pracy) od 24 do 27,5 punktów (staniny od 4 do 6) obszar wyników średnich osiągnąłeś średnie wyniki, które mogą pomóc Ci uczyć się gimnazjum, ale powinieneś doskonalić to co już umiesz, popracować nad tym czego jeszcze nie opanowałeś zbyt dobrze od 27,6 punktów (staniny od 7 do 9) obszar wyników wysokich dysponujesz znacznym potencjałem, który w gimnazjum koniecznie należy wykorzystać

6 Wyniki szkoły na tle wyników wojewódzkich

7 Porównanie wyników opanowania podstawowych umiejętności przez klasy VI naszej szkoły w latach 2009-2013

8 Porównanie średnich wyników szkoły w latach 2009-2014 w skali staninowej Skale staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014 ogłaszane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nazwy staninównajniższy bardzo niskiniskiniżej średniśredni wyżej średniwysoki bardzo wysokinajwyższy rok 20097,9 -17,017,1 - 18,718,8 - 20,020,1 - 21,321,4 - 22,722,8 - 24,124,2 - 25,625,7 - 27,727,8 - 35,7 rok 20107,6 - 18,518,6 - 20,320,4 - 21,821,9 - 23,223,3 - 24,824,9 - 26,226,3 - 27,827,9 - 29,930,0 - 37,7 rok 20118,8 - 19,719,8 - 21,421,5 - 22,822,9 - 24,224,3 - 25,625,7 - 26,927,0 - 28,428,5 - 30,230,3 - 37,0 rok 20125,3 - 17,117,2 - 18,818,9 - 20,120,2 - 21,421,5 - 22,822,9 - 24,224,3 - 25,926,0 - 28,028,1 - 36,2 rok 20134,8 - 17,817,9 - 19,519,6 - 21,121,2 -22,622,7 - 24,324,4 - 25,926,0 - 27,727,8 - 30,130,2 - 37,2 rok 20147,0 - 19,619,7 - 21,421,5 -23,023,1 - 24,524,6 - 26,026,1 - 27,527,6 - 29,229,3 - 31,331,4 - 37,7

9 Stopień opanowania podstawowych umiejętności w latach 2009- 2014 I - czytanieII - pisanie III - rozumowanie IV - korzystanie z informacji V - wykorzystanie wiedzy w praktyce rok 2009 MOCNA STRONAPROBLEM ŚREDNIO OPANOWANY rok 2010 MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANY rok 2011 MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANY PROBLEM rok 2012 MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANY MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANY rok 2013 MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANY rok 2014 MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANYPROBLEM ŚREDNIO OPANOWANY

10 Wyniki sprawdzianu po kl. VI – kwiecień 2014 Osiągnięcia uczniów 57,5% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania x 100 Średnia punktów24,05 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Modalna30Najczęstszy wynik Mediana22,5 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego rosnąco lub malejąco(50%uczniów ma wynik wyższy, a 50% wynik niższy) Odchylenie standardowe 7,6 Rozproszenie wyników uczniów w odniesieniu od wyniku średniego. Im większa wartość odchylenia tym większe jest zróżnicowanie uczniów pod wzg stopnia opanowania umiejętności

11 Wskaźnik łatwości zadań

12 Łatwość / trudność zadań na sprawdzianie po klasie VI dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 Nr zadania Wskaźnik łatwości StandardBadana czynność uczniaStopień trudnościUwagi 1.0,79CZYTANIEOdczytuje główną myśl tekstuŁATWE 2.0,76CZYTANIEOdczytuje inf. zawarte w tekście UMIARKOWANIE TRUDNE 3.0,67CZYTANIEPorównuje inf. zawarte w tekścieŁATWE 4.0,7CZYTANIE Wnioskuje na podstawie inf. zawartych w tekście ŁATWE 5.0,64CZYTANIECharakteryzuje bohatera tekstu UMIARKOWANIE TRUDNE 6.0,73CZYTANIEOkreśla uczucia osoby mówiącejŁATWE 7.0,79CZYTANIEOdczytuje w wierszu przenośne znaczeniaŁATWE 8.0,76CZYTANIERozpoznaje bezpośredni zwrot- odbiorcyŁATWE 9.0,73CZYTANIEOkreśla funkcję epitetówŁATWE 10.0,79CZYTANIE Rozpoznaje cechy charakterystyczne tekstu ŁATWE 11.0,24ROZUMOWANIE Wyznacza wskazania wagi zgodnie z warunkami zadania TRUDNE 12.0,45ROZUMOWANIE Wybiera rysunek przedstawiający figurę w skali TRUDNE 13.0,7 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza łączną długość krawędzi prostopadłościanu ŁATWE 14.0,55 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza największą wielokrotność uł. dzies. spełniającą warunki zadania UMIARKOWANIE TRUDNE

13 15.0,79 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza czas trwania zdarzeniaŁATWE 16.0,55 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Oblicza ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej UMIARKOWANIE TRUDNE 17.0,45 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wykorzystuje inf. z tekstuTRUDNE 18.0,64 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wykorzystuje inf. z tekstu UMIARKOWANIE TRUDNE 19.0,85 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wykorzystuje inf. z dwóch różnych źródeł ŁATWE 20.0,48 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wykorzystuje inf. z dwóch różnych źródeł TRUDNE 21.0,58 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Dorysowuje brakujące siatki prostopadłościanu UMIARKOWANIE TRUDNE 22.0,42ROZUMOWANIE Oblicz liczbę miejsc, stosując porównywanie ilorazowe i rożnicowe TRUDNE 23.0,73 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAK. Wyznacza liczbę produktów, które można kupić za określoną kwotę ŁATWE 24.0,79ROZUMOWANIEOblicza wielokrotność liczbyŁATWE

14 25.-10,67PISANIEPisze ogłoszenie na zadany temat UMIARKOWANIE TRUDNE 25.-20,55PISANIEPrzestrzega norm ortograficznych UMIARKOWANIE TRUDNE 26.-10,67PISANIE Pisze opowiadanie na zadany temat UMIARKOWANIE TRUDNE 26.-20,27PISANIE Stosuje styl-treści i formy opowiadania TRUDNE 26.-30,24PISANIE Pisze poprawnie pod względem językowym TRUDNE 26.-40,58PISANIE Pisze poprawnie pod względem ortograficznym TRUDNE 26.-50,48PISANIE Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym TRUDNE

15 Zadanie, które sprawiło uczniom największą trudność. Rysunek do zadania 11. 0,2 kg 1,4 kg??? 11. Na rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika oraz tego samego pojemnika napełnionego po brzegi mąką. Jakie będzie wskazanie wagi, kiedy znajdzie się na niej ten sam pojemnik, z którego odsypano połowę ilości mąki? A. 0,9 kgB. 0,8 kgC. 0,7 kgD. 0,6 kg

16 Przyczyny uzyskania niskiego wyniku sprawdzianu po kl. VI w 2014r. obniżona sprawność intelektualna dzieci, brak motywacji do nauki, słaba frekwencja uczniów w zajęciach dodatkowych, niedostateczna współpraca szkoły z częścią rodziców. nonszalanckie podejście do obowiązków szkolnych niektórych uczniów (nie odrabianie zadań domowych, częste nieprzygotowanie do zajęć, brak chęci poprawy ocen…) częsta nieobecność na lekcjach Zarówno szkoła, jak i poszczególni nauczyciele podejmowali rozmaite działania, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

17 Wspomniane działania to przede wszystkim: diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów (analiza próbnych sprawdzianów w klasie V i VI), współpraca z Poradnią PP w celu otrzymania wskazówek do pracy z uczniami, organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i z języka polskiego, organizowanie dodatkowych zajęć przed sprawdzianem dla uczniów klas szóstych, znajomość i stosowanie standardów egzaminacyjnych (zaznajamianie uczniów i ich rodziców ze standardami wymagań, uwzględnianie tych standardów w planach pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów), uczenie samodzielności, systematyczności i radzenia sobie ze stresem (prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, systematyczna kontrola wiadomości i umiejętności uczniów, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat stresu i organizacji warsztatu pracy). Wynik sprawdzianu wskazuje, że podjęte działania w przypadku niektórych uczniów okazały się nieskuteczne. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia programu naprawczego, mającego na celu uzyskanie lepszych wyników na sprawdzianach zewnętrznych w dalszych latach.

18 Na lekcjach wszystkich przedmiotów zwiększyć ilość ćwiczeń obejmujących zagadnienia zawarte w standardach, na których opanowanie należy zwrócić szczególną uwagę (pisanie, rozumowanie). Na lekcjach języka polskiego: - zwiększyć ilość ćwiczeń doskonalących stosowanie stylu opowiadania, zachowanie formy i treści. - zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z doskonaleniem sprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej Na lekcjach matematyki : - należy wybierać zadania wymagające rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności figur geometrycznych oraz obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy, długości, pola, wagi, skali… - treści zadań winny być bliskie codziennym doświadczeniom uczniów. - zwiększyć ilość zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe - konieczne jest ćwiczenie umiejętności praktycznych - ograniczenie nauczania czysto pojęciowego - zwiększyć ilość zadań, wykorzystując dane z wykresów, tabel… Na zajęciach dodatkowych dla klas VI skupić szczególnie uwagę na ćwiczenie tych umiejętności, które obejmuje standard II, III, IV czyli te, które wypadły najsłabiej. Wprowadzać tego typu zadania do testów i sprawdzianów przedmiotowych. Współpracować z nauczycielami nauczania zintegrowanego w celu wprowadzenia ćwiczeń, które sprawiają uczniom większe trudności już na pierwszym etapie edukacyjnym (zwłaszcza w zakresie pisania i rozumowania) Wnioski końcowe:


Pobierz ppt "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google