Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Zespołu Nauczycieli do Pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Zespołu Nauczycieli do Pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Działania Zespołu Nauczycieli do Pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014

2 Skład Zespołu Lider Zespołu Anna Ryzak Członkowie Zespołu: Aldona Litwińska Sylwia Pacholec Barbara Tworek Anna Serafin Renata Pachacz Elżbieta Berezecka Urszula Adacha Anna Flis

3 Cele pracy Zespołu zminimalizowanie ilości niepowodzeń szkolnych ucznia stwarzanie warunków do osiągania przez ucznia sukcesów na miarę jego możliwości położenie nacisku na indywidualizacje procesu dydaktycznego utrzymanie ścisłej współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym przygotowywanie materiałów szkoleniowych wspierających pracę nauczycieli w zespołach wychowawczych opracowanie programu pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych monitorowanie i ewaluacja zaplanowanych zadań oraz i dokumentowanie

4 Zadania określenie specyfiki trudności w uczeniu się (przedmioty, rodzaj umiejętności) określenie specyfiki trudności wychowawczych (najczęściej występujące problemy uczniów: agresja, bulimia, anoreksja, nieśmiałość, uzależnienie od komputera, cyber - przemoc) określenie rysu psychologicznego zespołów klasowych sprawiających wyraźne problemy wychowawcze przygotowanie materiałów szkoleniowych do wykorzystania nie tylko przez nauczycieli (nie tyko przez członków zespołu) podjęcie działań mających na celu zachęcenie wszystkich nauczycieli do poszerzania swojej wiedzy psychologicznej m. in. z wykorzystaniem lektury takich czasopism jak: Charaktery, Psychologia w szkole, Emocje

5 Sposób realizacji sporządzenie wykazu uczniów posiadających pinię i orzeczenia Poradni (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych) wyciągnięcie wniosków z wyników klasyfikacji śródrocznej ze szczególnym uwzględnieniem listy przedmiotów, których zostało wystawionych najwięcej ocen niedostatecznych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014) bieżące udostępnianie nauczycielom materiałów przygotowanych przez Zespół przeprowadzenie co najmniej dwóch audycji o tematyce psychologicznej skierowanych zarówno do uczniów jak i nauczycieli spotkania szkoleniowe z udziałem specjalisty

6 Działania podjęte przez Zespół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 Ustalenie planu działań Zespołu (określenie głównych celów pracy, zadań, sposobów ich realizacji, osób realizujących i sposobu dokumentowania) Przeprowadzenie konsultacji planu działań przez lidera zespołu z jego członkami, a szczególności z Panią Aldoną Litwińską (pomoc w sformułowaniu głównych założeń pracy Zespołu) Sporządzenie przez Panią Aldonę Litwińską we współpracy z wychowawcami klas wykazu uczniów klas pierwszych mających opinię i orzeczenie Poradni (określenie rodzaju dysfunkcji)

7 Spotkania członków Zespołu (wymiana doświadczeń, analiza i dyskusja nad treścią artykułów zawartych w literaturze fachowej m.in. Psychologii w szkole, Charakterach i Emocjach) Udostępnianie materiałów z zakresu wiedzy psychologicznej innym nauczycielom. Konsultacje lidera Zespołu z wychowawcami w sprawach dotyczących specyficznych problemów wychowawczych (Barbara Tworek, Elżbieta Berezecka)

8 Spotkanie z przedstawicielem Poradni (konsultacje w sprawie postępowania z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych) Zapoznanie uczniów klas pierwszych ze specyfiką pracy szkolnego psychologa(z jakimi problemami mogą zwrócić się o pomoc i radę IX –X 2013) Opracowanie wstępnej diagnozy psychologicznej (w czasie ogniska integracyjnego) klas ITS i ITB Częste konsultacje wychowawcy klasy ITS z psychologiem szkolnym w sprawie trudności z integracją zespołu klasowego.

9 Bardzo częste indywidualne rozmowy psychologa szkolnego z poszczególnymi uczniami klasy ITS dotyczące nie tylko frekwencji,ale również specyficznych trudności w przyswajaniu wiedzy i specyficznych problemów rodzinnych i wychowawczych. Udostępnienie wszystkim nauczycielom artykułu pochodzącego z książki Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Romana Soleckiego pt. Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania. Zawierającego odpowiedź na pytanie: Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze w klasie i w szkole? (tablica ogłoszeń – pokój nauczycielski) Przeprowadzenie przez psychologa szkolnego pogadanki w ramach godziny wychowawczej na temat profilaktyki uzależnień (klasa ITS)

10 Działania podjęte przez Zespół w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 Realizacja planu pracy Zespołu. Spotkania członków Zespołu (wymiana doświadczeń, analiza i dyskusja nad treścią artykułów zawartych w literaturze fachowej) m.in. Psychologii w szkole, Charakterach i Emocjach. Udostępnianie materiałów z zakresu wiedzy psychologicznej.

11

12  Historia jednego przypadku. Z obserwacji przebiegu psychoedukacyjnego rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Uczniowie z orzeczeniami i opiniami.  Nauczyciele i uczniowie. Dwie strony barykady..Tej wojny nie można wygrać - 8 kroków do współpracy. Udostępnione artykuły

13 Konsultacje lidera Zespołu z wychowawcami i nauczycielami w sprawach dotyczących specyficznych problemów wychowawczych (klasa IITD, II1/3, I1/3) Częste konsultacje wychowawcy klasy ITS z psychologiem szkolnym w sprawie trudności wychowawczych w zespole klasowym. Przeprowadzenie w klasie ITS cyklu lekcji wychowawczych poświęconych komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

14 Przygotowanie audycji (treść umieszczona na stronie internetowej szkoły) na temat radzenia sobie ze stresem i sposobów powtarzania materiału do egzaminu maturalnego.

15

16 Kontynuacja w klasach: IAW, IIAW, ITS, ITL, ITB specyficznej formy pracy z uczniem na lekcji historii i historii i społeczeństwa polegającej na motywowaniu w ciekawy sposób wszystkich uczniów do aktywności na lekcjach(poza formami motywacji ujętymi w PSO z historii, zbieranie odpowiedniej ilości naklejek, sfinalizowanie otrzymaniem „Żaby”, jako specjalnej nagrody za aktywność na lekcji)

17

18 Efekty pracy Zespołu w roku szkolnym 2013/2014. Pogłębienie wiedzy psychologicznej nauczycieli. Opracowanie analizy psychologicznej poszczególnych zespołów klasowych. Rozwiązanie problemowych wychowawczych w poszczególnych zespołach klasowych. Pogłębienie wiedzy psychologicznej uczniów. Stworzenie cieszącej się wśród uczniów zainteresowanie formy nagradzania aktywności uczniów w czasie procesu nauczania. Wprowadzenie nowej formy nagradzania aktywności uczniów Żaby nie tylko historycznej – I edycja rok szkolny 2013/2014.

19 Plany na przyszłość. Kontynuacja działań Zespołu podjętym w roku szkolnym 2013/2014. Przygotowanie cyklu audycji skierowanych do uczniów i nauczycieli poświęconych tematyce psychologicznej. Udział członków Zespołu w szkoleniach w ramach Projektu HIP. Organizacja Szkolnego Dnia z Psychologią.

20 Dziękuję za uwagę Autor prezentacji Anna Ryzak


Pobierz ppt "Działania Zespołu Nauczycieli do Pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google