Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel Uregulowanie podstaw prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel Uregulowanie podstaw prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i rachunkowości MSSF/MSR

2 Cel Uregulowanie podstaw prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostki z jej sprawozdaniami z poprzednich okresów oraz ze sprawozdaniami innych jednostek.

3 Części składowe sprawozdania finansowego
Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysków i strat; zestawienia zmian w kapitale własnym, pokazującego: wszystkie zmiany w kapitale własnym lub zmiany w kapitale własnym inne niż wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału własnego, działającymi w ramach uprawnień przysługujących właścicielom kapitału własnego; rachunku przepływów pieniężnych; informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

4 Rzetelność sprawozdania
Rzetelna prezentacja wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie z definicjami i warunkami ujęcia aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Zastosowanie MSSF, skutkuje tym, że sprawozdanie finansowe spełnia wymóg rzetelnej prezentacji.

5 Rzetelność sprawozdania
Rzetelna prezentacja wymaga: doboru i stosowania zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z MSR 8, prezentowania informacji, które dostarcza informacji przydatnych, wiarygodnych, porównywalnych i zrozumiałych, zapewnienia dodatkowych ujawnień informacji.

6 Zgodność z MSSF-ami Jednostka, której sprawozdanie finansowe jest zgodne z MSSF, umieszcza wyraźną i niezawierającą zastrzeżeń informację o tym fakcie w informacji dodatkowej. Sprawozdania finansowego nie można uznać za zgodne z MSSF, jeśli nie spełnia ono uregulowań wszystkich MSSF.

7 Kontynuacja działalności
Kierownictwo ocenia zdolność jednostki do kontynuowania działalności. Kierownictwo bierze pod uwagę wszelkie dostępne informacje dotyczące przyszłości, która odpowiada przynajmniej dwunastu miesiącom od dnia bilansowego, choć nie musi się do tego okresu ograniczać.

8 Zasada memoriału Sprawozdania finansowe, z wyjątkiem rachunku przepływów pieniężnych, musi być zgodne z zasadą memoriału. W przypadku stosowania zasady memoriału pozycje są ujmowane jako aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty.

9 Ciągłość prezentacji Sposób prezentacji i grupowania pozycji sprawozdań finansowych utrzymuje się w niezmienionej formie w kolejnych okresach, chyba że: w następstwie znaczącej zmiany charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności lub analizy jej sprawozdań finansowych jest oczywiste, że inna prezentacja lub klasyfikacja byłaby bardziej odpowiednia, mając na uwadze kryteria wyboru i wprowadzania zasad rachunkowości zawarte w MSR 8; potrzeba zmiany sposobu prezentacji wynika ze standardu lub interpretacji.

10 Istotność i kompensowanie
Każdą istotną kategorię podobnych pozycji prezentuje się w sprawozdaniu finansowym oddzielnie. Nie kompensuje się aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, chyba że jest to wymagane lub dopuszczone przez standard lub interpretację. Aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty były wykazywane oddzielnie. Kompensowanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy odzwierciedla istotę transakcji lub innego zdarzenia, osłabia zdolność zrozumienia przez użytkowników zarówno przeprowadzonych transakcji, innych zdarzeń i warunków, które zaistniały, jak i możliwość oceny przez nich przyszłych przepływów środków pieniężnych jednostki.

11 Identyfikacja sprawozdania
W sposób wyraźny identyfikuje się każdą część sprawozdania finansowego. W nagłówkach stron i skróconych nagłówków kolumn na każdej stronie sprawozdania finansowego zamieszcza się następujące informacje: nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne, stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki, czy grupy kapitałowej. dzień bilansowy lub okres objęty sprawozdaniem finansowym, waluta prezentacji, poziom zaokrągleń, które zastosowano przy prezentacji kwot.

12 Okres sprawozdawczy Sprawozdanie finansowe prezentuje się co najmniej za okresy roczne. Jeśli dzień bilansowy jednostki gospodarczej ulegnie zmianie i sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres dłuższy lub krótszy od jednego roku, jednostka, poza podaniem okresu objętego sprawozdaniem finansowym, ujawnia także: przyczynę, dla której stosowany jest dłuższy lub krótszy okres; fakt, iż dane porównawcze w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej nie są całkowicie porównywalne.

13 Podział aktywów i pasywów
Jednostka dokonuje w bilansie podziału aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe, z wyłączeniem przypadku, gdy prezentacja oparta o kryterium płynności dostarcza informacji, które są wiarygodne i bardziej przydatne. Jeśli wyjątek ten ma zastosowanie, wszystkie aktywa i zobowiązania porządkuje się ogólnie według kryterium płynności.

14 Aktywa obrotowe Dany składnik aktywów zalicza się do aktywów obrotowych, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów: jego realizacja jest oczekiwana w normalnym cyklu operacyjnym jednostki lub istnieje zamiar jego sprzedaży lub zużycia w normalnym cyklu operacyjnym jednostki; jest utrzymany głównie z przeznaczeniem do obrotu; jego realizacja jest oczekiwana w ciągu dwunastu miesięcy po dniu bilansowym; stanowi składnik środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (MSR 7), chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany czy wykorzystania do uregulowania zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

15 Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązanie zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów: oczekuje się, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki; jest utrzymany głównie z przeznaczeniem do obrotu; jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego; jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

16 Rachunek zysków i strat
W RZiS prezentacja kosztów może być prezentowana w układzie: porównawczym (rodzajowym), funkcjonalnym (kalkulacyjnym). Każda z metod odpowiada potrzebom różnych rodzajów jednostek, standard wymaga od kierownictwa dokonania wyboru najbardziej przydatnej i wiarygodnej prezentacji.

17 Rachunek przepływów pieniężnych
Informacje na temat przepływów pieniężnych dostarczają użytkownikom sprawozdań finansowych podstawę do oceny zdolności jednostki do generowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz do oceny potrzeb jednostki związanych z wykorzystywaniem tych przepływów. MSR 7 określa wymogi dotyczące prezentacji rachunku przepływów pieniężnych i związanych z nim ujawnianych informacji.

18 Informacja dodatkowa Informację dodatkową prezentuje się w sposób usystematyzowany, jeśli jest to możliwe w praktyce. Każda pozycja bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych powinna zawierać odsyłacz do ewentualnych danych jej dotyczących, przedstawionych w informacji dodatkowej.

19 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

20 Cel Uregulowanie minimalnej treści śródrocznego raportu finansowego oraz zasad ujmowania i wyceny odnoszących się do pełnego lub skróconego sprawozdania finansowego za okres śródroczny. Szczególnie jednostkom, których papiery wartościowe znajdują się w publicznym obrocie, zaleca się: sporządzanie śródrocznych raportów finansowych przynajmniej na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego; oraz udostępnianie śródrocznych raportów finansowych nie później niż w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu śródrocznego.

21 Termin Okres śródroczny jest okresem sprawozdawczym krótszym od pełnego roku obrotowego. Śródroczny raport finansowy oznacza raport finansowy zawierający pełne sprawozdanie finansowe (MSR 1) lub skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za okres śródroczny.

22 Informacja objaśniająca
Użytkownik śródrocznego raportu finansowego danej jednostki posiada także dostęp do ostatniego rocznego raportu finansowego tej jednostki. Nie ma zatem konieczności, aby w informacji dodatkowej do śródrocznego raportu finansowego zamieszczać stosunkowo nieznaczące aktualizacje informacji, które już zostały przedstawione w informacji dodatkowej do ostatniego rocznego raportu finansowego.

23 Konsolidacja Śródroczny raport finansowy sporządza się w oparciu o te same zasady konsolidacji, jak w rocznym sprawozdaniu finansowym. Jeśli roczny raport finansowy jednostki oprócz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierał jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, standard nie wymaga ani nie zakazuje włączania jednostkowego sprawozdania jednostki dominującej do śródrocznego raportu finansowego danej jednostki.

24 Okresy prezentacji danych
Raporty śródroczne zawierają śródroczne sprawozdanie finansowe za następujące okresy: bilans na koniec bieżącego okresu śródrocznego i bilans porównawczy na koniec bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego, rachunek zysków i strat za bieżący okres śródroczny i narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym rachunkiem zysków i strat za porównywalne okresy śródroczne (bieżący i od początku roku do danego dnia), bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, sprawozdanie przedstawiające zmiany w kapitale własnym narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego, rachunek przepływów pieniężnych za bieżący rok obrotowy do danego dnia wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego.

25 Okresy prezentacji danych
Okres bieżący Dane porównawcze Bilans Na koniec bieżącego okresu śródrocznego Na koniec bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego Rachunek zysków i strat Bieżący okres śródroczny i narastająco za bieżący rok obrotowy do dnia sprawozdania Porównawczy okres śródroczny i bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Narastająco za bieżący rok obrotowy do daty sprawozdania Porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego

26 Przychody sezonowe Przychody, które uzyskiwane są sezonowo, cyklicznie lub sporadycznie w ciągu roku obrotowego nie są antycypowane ani przenoszone do rozliczenia w czasie na śródroczny dzień sprawozdawczy, jeśli ich antycypacja lub przeniesienie w czasie nie byłyby odpowiednie na koniec roku obrotowego jednostki. Do takich przykładów zalicza się przychody z tytułu dywidend, tantiemy i dotacje państwowe. Ponadto niektóre jednostki regularnie uzyskują wyższe przychody w niektórych okresach śródrocznych roku obrotowego w porównaniu z innymi okresami śródrocznymi, jak na przykład sezonowe przychody punktów sprzedaży detalicznej. Takie przychody ujmuje się w momencie ich uzyskania.

27 Koszty ponoszone nierównomiernie
Koszty, które ponoszone są nierównomiernie w ciągu roku obrotowego jednostki, antycypuje się lub przenosi do rozliczenia w czasie na śródroczny dzień sprawozdawczy wtedy i tylko wtedy, gdy ich antycypacja lub przeniesienie do rozliczenia w czasie są również odpowiednie na koniec roku obrotowego.


Pobierz ppt "Cel Uregulowanie podstaw prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google