Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu wejherowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu wejherowskiego."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu wejherowskiego

2 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

3 Bezpieczna żywność - taka, po której spożyciu nie występują ujemne skutki zdrowotne. Bez zanieczyszczeń:  fizycznych (ciała obce, napromienianie żywności)  chemicznych (pestycydy, przekroczone limity substancji dodatkowych- konserwanty, barwniki, aromaty itd.),  biologicznych (chorobotwórcze mikroorganizmy, szkodniki) O bezpieczeństwie żywności decydują wszystkie etapy produkcji i obrotu żywności.

4 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI „Od pola do stołu”.

5 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Inspekcje nadzorujące bezpieczeństwo i jakość żywności  Państwowa Inspekcja Sanitarna  Inspekcja Weterynaryjna  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  Inspekcja Handlowa  Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

6 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Przedmiotem nadzoru PIS nad bezpieczeństwem żywności jest:  produkcja żywności, w tym produkcja pierwotna środków spożywczych (z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego),  transport i magazynowanie żywności,  wprowadzanie żywności do obrotu handlowego,  żywienie zbiorowe, w tym dystrybucja żywności w systemie cateringowym,  produkcja i obrót materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością.

7 Bezpieczeństwo żywności Produkcja pierwotna (podstawowa) Produkcja pierwotna oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, łowiectwo i rybołówstwo, zbieranie runa leśnego. Produkty pierwotne to produkty ziemi, pochodzące z hodowli, polowań i połowów  produkty pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,  pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże,  zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych) zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

8 Bezpieczeństwo żywności Skażenia mikrobiologiczne żywności na etapie produkcji pierwotnej Odnotowano przypadki zakażenia norowirusem malin eksportowanych z Polski do Skandynawii oraz podejrzenia zakażenia owoców eksportowanych do Włoch i Irlandii wirusem WZW A (wystąpiły tam przypadki zachorowań). Kilka lat temu wystąpiła w Niemczech epidemia wywołana przez bakterię E.coli O157:H7, którą zanieczyszczone były kiełki roślinne do bezpośredniego spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higienicznymi na plantacjach warzyw i owoców, w szczególności w zakresie:  jakości wody stosowanej do uprawy i mycia owoców,  stosowanie odpowiednich metod nawożenia (wyeliminowanie możliwości nawożenia fekaliami),  właściwej higieny podczas zbioru, pakowania i transportu do punktów skupu.

9 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Podstawowe akty prawne:  ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, w tym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,  ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych,  ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,  USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

10 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Zatwierdzanie i rejestracja zakładów Każdy zakład produkujący lub wprowadzający do obrotu żywność oraz zakład działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością musi być wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności. Większość zakładów żywnościowo-żywieniowych musi uzyskać zatwierdzenie (nie dotyczy to m.in. handlu przez internet, automatów ulicznych do dystrybucji żywności, gospodarstw agroturystycznych, produkcji pierwotnej). Warunkowe zatwierdzenie może być udzielone, gdy spełnione są wymagania techniczne i infrastrukturalne, ale występują braki w dokumentacji zakładu. Łączny czas warunkowego zatwierdzenia zakładu nie może przekraczać 6 miesięcy.

11 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Odpowiedzialność przedsiębiorcy Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiada za produkcję, przetwarzanie i dystrybucję żywności w swoim zakładzie. W tym celu opracowuje systemy kontroli wewnętrznej, które obejmują:  Dobrą praktykę higieniczną  Dobrą praktykę produkcyjną  Procedurę opartą na zasadach HACCP

12 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI HACCP Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli System ten zapobiega wprowadzeniu do obrotu produktów niebezpiecznych poprzez:  identyfikację zagrożeń (zanieczyszczeń)  wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (mierzalnych)  określenie sposobu monitorowania kpk  określenie działań korygujących Przykłady kpk: monitorowanie temperatury przechowywania żywności nietrwałej mikrobiologicznie, monitorowanie parametrów pasteryzacji (czas i temperatura) Kpk- miejsca, w których są największe zagrożenia zanieczyszczenia żywności

13 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Definicja urzędowej kontroli żywności: „Każda forma kontroli, na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, którą właściwy organ wykonuje w celu sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.” Urzędowa kontrola żywności jest przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania przedsiębiorców. Kontrolowany ma obowiązek:  zapewnić dostęp do wszystkich budynków, nieruchomości, instalacji lub innych obiektów infrastruktury,  udostępnić dokumentacje i rejestry uznane za konieczne przez właściwy organ do oceny sytuacji

14 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Sposób sprawowania nadzoru:  Kontrole planowe – zgodnie ze sporządzonym rocznym planem kontroli,  Kontrole interwencyjne – przeprowadzane po otrzymaniu interwencji konsumentów,  Kontrole akcyjne – np. ocenia żywienia w miejscach wypoczynku letniego i zimowego,  Kontrole laboratoryjne – badania chemiczne i mikrobiologiczne zgodne z rocznym harmonogramem,  Ocena żywienia (pobór prób posiłku i ocena jadłospisów) w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,  Udział w dochodzeniach epidemiologicznych w przypadku zatruć pokarmowych

15 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

16 Stan sanitarno-higieniczny obiektów żywności i żywienia. W roku 2013 skontrolowano 907 zakładów na 1800 podległych, nieprawidłowości stwierdzono w 29% skontrolowanych obiektów. Przeprowadzono 1252 kontrole przy obsadzie personalnej Sekcji Żywności wynoszącej 7 osób.

17 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kryteria oceny sanitarnej obiektów żywności i żywienia  stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia oraz otoczenia zakładu,  jakość i identyfikowalność surowców wykorzystywanych do produkcji,  jakość wody stosowanej do przygotowywania żywności,  stan zdrowia personelu pracującego w kontakcie z żywnością,  gospodarka odpadami,  stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (GHP, GMP, HACCP).

18 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

19 Kontrole interwencyjne W roku 2013 przyjęto 61 interwencji, dotyczących następujących zagadnień:  Niewłaściwej jakości zakupionych środków spożywczych,  Wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych,  Niewłaściwego przechowywania środków spożywczych,  Obecności szkodników, 18 interwencji było zasadnych.

20 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Badania laboratoryjne Kierunki badań laboratoryjnych żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (kontrola urzędowa i monitoring)  Mikrobiologia (żywność i kosmetyki),  Pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów),  Metale szkodliwe dla zdrowia (Pb, Cd, Hg, Sn*),  Mikotoksyny,  WWA (m.in. Benzo[a]piren),  Zawartość substancji dodatkowych (barwiki, substancje słodzące, konserwanty),  Azotany  Substancje wzbogacające

21 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Badania laboratoryjne Kierunki badań laboratoryjnych żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków (ciąg dalszy)  Napromienianie żywności,  Skażenia promieniotwórcze,  Zawartość jodu w soli kuchennej,  Poziom akryloamidu w środkach spożywczych poddanych obróbce termicznej,  Parametry jełczenia tłuszczów,  Ocena organoleptyczna, znakowanie,  Migracja globalna i specyficzna z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

22 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Z terenu powiatu pobrano w 2013r do badań 299 próbek, w tym:  293 próbki żywności,  3 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zdyskwalifikowano 6 próbek:  3 próbki lodów z automatu – przekroczona liczba bakterii z rodz. Enterobacteriaceae,  1 próbka „filetu z piersi kurczaka” – zmieniony, nieswoisty zapach,  1 próbka grochu – obecność żywych szkodników,  1 próbka „sernika na zimno” – przekroczenie dozwolonej ilości substancji konserwującej – kwasu sorbowego.

23 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF Rodzaje powiadomień: * alarmowe – w przypadku, gdy środek spożywczy może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, * informacyjne – w przypadku przekroczeń, nie powodujących zagrożenia zdrowia i życia. Tryb postępowania: 1. Zbieranie informacji przez powiatowego inspektora sanitarnego który wykrył zagrożenie i przesłanie powiadomienia w systemie RASFF do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 2. Analiza otrzymanego powiadomienia przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego i przesłanie go do Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. 3. GIS powiadamia wojewódzkich inspektorów sanitarnych, na których terenie znajduje się żywność będąca przedmiotem powiadomienia. 4. Wojewódzcy inspektorzy sanitarni powiadamiają powiatowych inspektorów sanitarnych i obligują ich po monitorowania procesu wycofywania z rynku żywności będącej przedmiotem powiadomienia.

24 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)

25 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI System RASFF

26 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Sposoby egzekwowania wymagań prawa żywnościowego 1. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne- kara grzywny do 10.000 zł (osoba fizyczna) lub do 50.000 w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną. 2. Postepowanie mandatowe – grzywny do 500 zł 3. Wnioski o ukaranie do PPWIS – kary pieniężne do wysokości 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia 4. Doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

27 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działanie podejmowane w toku postępowania administracyjnego  ograniczenie lub zakaz wprowadzania do obrotu żywności;  monitorowanie, oraz w razie konieczności, nakazanie wycofania i/lub zniszczenia żywności;  upoważnienie do wykorzystania żywności do celów innych niż te, do których była początkowo przeznaczona;  zawieszenie działania lub zamknięcie całego lub części danego przedsiębiorstwa na właściwy okres czasu;  zawieszenie lub wycofanie zatwierdzenia zakładu;  wszelkie inne środki jakie właściwy organ uznaje za właściwe.

28 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania represyjne podjęte w 2013 roku Wydano 19 decyzji administracyjnych na poprawę stanu higieniczno-sanitarnego zakładów (w tym 2 decyzje wstrzymujące produkcję i obrót żywnością). Nałożono łącznie 64 mandaty karne na łączną kwotę 13.200 zł,dotyczące m.in.  [art. 111 i 113 kw], za niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny  [art. 100 ust.1 p.1 Ustawy o BŻiŻ], wprowadzanie do obrotu lub stosowanie do produkcji przeterminowanych środków spożywczych  [art. 100 ust. 1 p.8 Ustawy o BŻiŻ] brak stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej lub brak opracowanych, wdrożonych lub utrzymanych procedur opartych na zasadach systemu HACCP,  [art. 100 ust. 1 p.7 Ustawy o BŻiŻ]) brak identyfikowalności wprowadzanych do obrotu lub stosowanych do produkcji środków spożywczych

29 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania represyjne Wnioski o ukaranie (art. 103 Ustawy o BŻiŻ) Skierowano 8 wniosków o ukaranie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku za:  Rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  Rozszerzenie profilu prowadzonej działalności poza zakres określony w decyzji,  Prowadzenie działalności wbrew decyzji o wstrzymaniu produkcji środków spożywczych. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nałożył z tego tytułu grzywny w łącznej wysokości 14.000 zł.

30 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Nieprawidłowości rzutujące na bezpieczeństwo żywności na terenie powiatu:  W sklepach w małych miejscowościach- przeterminowana żywność, żywność nietrwała poza urządzeniami chłodniczymi  W obiektach dużej gastronomii – brak identyfikalności żywności, niewłaściwy stan bieżący,  W zakładach produkcji żywności - zły stan techniczny pomieszczeń,  W Domach Opieki Społecznej - wartość odżywcza posiłków i zawartość składników odżywczych niezgodna z normami żywieniowymi,  W żłobkach i przedszkolach żywienie w systemie cateringowym – stosowanie wielokrotne naczyń jednorazowych, brak wyparzania naczyń wielokrotnego użytku, zbyt małe porcje posiłków, za niska temperatura dostarczanych posiłków,  Plantatorzy owoców – niewywiązywanie się z obowiązku rejestracji, brak możliwości nadzoru produkcji pierwotnej pod kątem oceny warunków sanitarno-higienicznych uprawy i zbiorów.

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bezpieczeństwo żywności


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Działania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu wejherowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google