Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Dzie ń zdrowego ś niadania w klasie II A Publicznej Szko ł y Podstawowej nr 1 w Radomsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Dzie ń zdrowego ś niadania w klasie II A Publicznej Szko ł y Podstawowej nr 1 w Radomsku."— Zapis prezentacji:

1

2 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Dzie ń zdrowego ś niadania w klasie II A Publicznej Szko ł y Podstawowej nr 1 w Radomsku

3 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Ś niadanie to najwa ż niejszy posi ł ek dnia. Dzi ę ki niemu nasze dzieci maj ą energi ę do nauki, lepiej koncentruj ą si ę podczas lekcji i maj ą si łę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzie ń ! 8 listopada to Europejski Dzie ń Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzie ń ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m. in. w Wielkiej Brytanii. Dlatego w ł a ś nie wybrali ś my t ę dat ę. Wszystkim nam zale ż y, aby dzieci by ł y zdrowe i mia ł y energi ę do nauki i zabawy. Chcieliby ś my tak ż e, aby mia ł y równy start i nie czu ł y si ę gorsze od innych. Codzienne ś niadanie pomaga im dobrze zacz ąć dzie ń i daje równy start w szkolne obowi ą zki. Akcja „ Ś niadanie daje moc” daje w ł a ś nie tak ą szans ę, aby tego dnia dzieci w klasie zjad ł y wspólnie ś niadanie. B ę d ą mia ł y frajd ę nie tylko z dzielenia si ę z innymi, ale tak ż e spróbowania nowych smaków, dowiedzenia si ę, co lubi ą na ś niadanie inne dzieci i dlaczego w ł a ś ciwie ś niadanie jest takie wa ż ne. Przyk ł ad, który mo ż e przemówi ć do wyobra ź ni dzieci? Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczk ę, a ucze ń bez ś niadania nie b ę dzie mia ł si ł y do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. I DLATEGO PRZYST Ą PILI Ś MY DO AKCJI!

4 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC We wtorek 8 listopada rano w ponad dwóch tysi ą cach polskich szkó ł, w tym tak ż e w naszym mie ś cie, uczniowie wraz z ze swoimi nauczycielami i rodzicami przygotowywali zdrowe ś niadanie.

5 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Na szkolnych ł awkach drugoklasistów z „Jedynki” pojawi ł y si ę zdrowe i ś wie ż e produkty: warzywa, owoce, jogurty, w ę dliny, gruboziarniste pieczywo... By ł o w czym wybiera ć. Ś niadanie by ł o smaczne, kolorowe, a przede wszystkim zdrowe, czyli daj ą ce uczniom energi ę na ca ł y dzie ń, potrzebn ą do nauki, ale tak ż e zabawy.

6 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC W trakcie ś niadania dzieci dowiedzia ł y si ę co to jest piramida ż ywieniowa, us ł ysza ł y o zdrowych produktach oraz o tym czego w swojej diecie powinny unika ć. Specjaln ą prelekcj ę, w trakcie której dzieci ch ę tnie zg ł asza ł y si ę do odpowiedzi, przeprowadzi ł a mama jednego z uczniów Anna Brzozowska. - Dzieci wykaza ł y si ę du żą znajomo ś ci ą tego co jest zdrowe, a co szkodzi, co oznacza, ż e ich rodzice dbaj ą o zdrowe ż ywienie swoich pociech – uwa ż a wychowawca klasy II A Ma ł gorzata Litwi ń ska.

7 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Wszyscy zaanga ż owani we wtorkow ą akcj ę wykazali si ę pomys ł owo ś ci ą i zaanga ż owaniem. Uczniowie klasy II A wiedz ą na temat zdrowego ż ywienia, któr ą pog łę bili podczas ś niadania i prelekcji. Rodzice i Ma ł gorzata Litwi ń ska z pe ł nym po ś wi ę ceniem przygotowuj ą c fantastyczne kanapki i potrawy, które by ł y nie tylko smaczne i zdrowe, ale tak ż e cieszy ł y oko tym bardziej zach ę caj ą c do si ę gni ę cia po warzywo zamiast tak popularnego i szkodliwego chipsa czy cukierka.

8 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Ca ł emu wydarzeniu z uwag ą przygl ą da ł a si ę ekipa lokalnej telewizji NTL. Reporter Maciej Sygitowicz przeprowadzi ł kilka wywiadów z uczniami, rodzicami i wychowawc ą klasy. Wieczorem mo ż na by ł o obejrze ć relacj ę ze ś niadania jako jedn ą spo ś ród wiadomo ś ci. Tydzie ń pó ź niej w lokalnym tygodniku „Gazeta Radomszcza ń ska” mo ż na by ł o przeczyta ć relacj ę z akcji.

9 Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Nie ma w ą tpliwo ś ci, ż e za rok wtedy ju ż trzecioklasi ś ci wezm ą udzia ł w akcji Ś niadanie daje moc, czyli po raz drugi obchodz ą c Dzie ń Zdrowego Ś niadania!


Pobierz ppt "Wtorek 8 listopada Ś NIADANIE DAJE MOC Dzie ń zdrowego ś niadania w klasie II A Publicznej Szko ł y Podstawowej nr 1 w Radomsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google