Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Gospodarcze  Publiczne;  Pozarządowe - dostarczają dobra konsumpcji zbiorowej;  Państwo;  Organizacje międzynarodowe; Stopniowo zaciera się granica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Gospodarcze  Publiczne;  Pozarządowe - dostarczają dobra konsumpcji zbiorowej;  Państwo;  Organizacje międzynarodowe; Stopniowo zaciera się granica."— Zapis prezentacji:

1

2  Gospodarcze  Publiczne;  Pozarządowe - dostarczają dobra konsumpcji zbiorowej;  Państwo;  Organizacje międzynarodowe; Stopniowo zaciera się granica między organizacjami gospodarczymi i niegospodarczymi.

3 1. Utworzona przez ludzi; 2. Połączenie ludzi i zasobów materialno – technicznych – system społeczno – techniczny; 3. Celowe zorientowanie: cele indywidualne i zbiorowe uczestników, a także misja – potrzeby klientów; 4. Ekwifinalność; 5. Wewnętrzna struktura;

4 6. Wspólny człon kierowniczy; 7. Rozmyślne zachowanie się – system uczący się; 8. Zdolność do utrwalania wzorców działań; 9. Współdziałanie z otoczeniem – system otwarty.

5 1. Wyodrębnienie ekonomiczne – autonomia wewnętrzna i zewnętrzna; 2. Odrębność organizacyjna – org. jest wyodrębnioną całością pod wzg. techniczno – organizacyjnym.

6 1. Gospodarność – racjonalne postępowanie; 2. Przedsiębiorczość; 3. Rentowność – otrzymywanie z nadwyżką poniesionych nakładów na produkcję.

7 1.określenie jasnego celu; 2.zbadanie środków i warunków do jego osiągnięcia; 3.przygotowanie środków i warunków; 4.wykonanie zamierzonych czynności zgodnie z przyjętym planem; 5.kontrola wyników i wyciągnięcie wniosków.

8  Funkcjonuje w określonym otoczeniu;  Z otoczeniem zachodzą ciągłe interakcje;  Z otoczenia pobiera zasoby;  Do otoczenia dostarcza gotowe produkty lub usługi;  Zasoby na wejściu muszą być mniej warte niż zasoby na wyjściu.

9 Przeds. naturalne Techniczno - technologiczne socjo kultu rowe Polityczno - prawne ekonomiczne MAKROMAKRO przedsię biorstwa Gosp. domo we B+R+I Inst. fin Władze Gmina i społ. lokalna Otoczenie zadaniowe

10  PKB;  Bezrobocie;  Inflacja;  Dostępność i oprocentowanie kredytów;  Kursy walutowe.

11  Swoboda działania,  Możliwości dostępu do rynków zagranicznych  Prawne – reguluje działalność przeds.,  Określa władzę samorządów i rządu,  Jednoznaczność, jasność prawa, jego stabilność,  Decyduje o systemie ewidencji finansowej,  Określa poziom protekcjonizmu,  Promowanie innowacyjności.

12  sposób myślenia społeczeństwa, podstawowe normy i wartości:  Stosunek do czasu i harmonogramów;  Formy komunikacji;  Determinacja i chęć robienia interesu lub nastawienie na relacje międzyludzkie;  Postrzeganie konwenansów;  Istotne wartości społeczne.

13  Demograficzne –decyduje o charakterze popytu;  Socjologiczne – podziały społeczne w danym kraju, sposób pojmowania ról społecznych.  Edukacyjne – jakość zasobów ludzkich, konieczność szkoleń.

14  na ile można przekształcić dostępne zasoby w produkty i usługi  Technika, know-how;  Jaki czas mija od wynalazku do jego wdrożenia w praktyce,  Liczba pojawiających się innowacji,  Kierunek zmian;  Zawsze jest szansą dla jednych, zagrożeniem dla drugich.

15  warunki naturalne danego obszaru, decydujące o ilości i jakości zasobów naturalnych.  Styl życia;  Struktura zakupów;  Zabezpieczenie produktów przed wilgocią;  Dostęp do źródeł energii.

16  ludzie wspólnie zamieszkujący lub podejmujący decyzje zarobkowe i zakupowe na zasadzie dobrowolności.  Są źródłem siły roboczej;  Same stają się przedsiębiorstwami rodzinnymi;  Są udziałowcami przeds.;  Kształtują makrootoczenie.

17  konkurencja – istota gospodarki rynkowej – każdy stara się przedstawić lepszy produkt;  współpraca – jeden partner może zaoferować drugiemu poszukiwane zasoby i umiejętności;  stosunki koopetycji – współpraca i konkurencja – na pewnych płaszczyznach się konkuruje, na pewnych się współpracuje.

18  Zależy od sił i roli państwa;  Coraz większe znaczenie korporacji międzynarodowych;  Decentralizacja administracji publicznej.

19  Banki;  Inne instytucje finansowe;  Międzynarodowe instytucje finansowe.

20  Reprezentują interesy środowisk społecznych, wywierają nacisk  Związki Zawodowe, organizacje pracodawców;  Im lepsza demokracja, tym więcej.

21  Współpraca nauki z przemysłem;  Budżet państwa finansuje badania podstawowe;  Badania stosowane także w labolatorjach korporacyjnych;  Wdrożenia – parki technologiczne.

22  Poziom rozwoju gminy decyduje o warunkach działania;  Firmy przynoszą dochód gminie;  Konsultacje społeczne.


Pobierz ppt " Gospodarcze  Publiczne;  Pozarządowe - dostarczają dobra konsumpcji zbiorowej;  Państwo;  Organizacje międzynarodowe; Stopniowo zaciera się granica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google