Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji Dr Mirosława Żmudzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji Dr Mirosława Żmudzka."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji Dr Mirosława Żmudzka

2 Plan wykładu Istota efektywnego nauczania Wstępne warunki efektywnej pracy nauczyciela Kompetencje specjalistyczne nauczyciela Kompetencje dydaktyczne Kompetencje psychologiczne

3 Istota efektywnego nauczania Efektywne nauczanie można poznać po rezultatach pracy nauczyciela. W modelu nauczania tradycyjnego efektywność nauczyciela określona jest przez wysoki poziom wiedzy opanowanej przez ucznia pamięciowo.

4 Istota efektywnego nauczania W modelu nowoczesnym za efektywne nauczanie przyjmuje się wzrost lub utrzymywanie na wysokim poziomie chęci (motywacji) do nauki, zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak samodzielnej, oraz wzrost kompetencji uczniów( Hamer 1994).

5 Wstępne warunki efektywnej pracy nauczyciela Pozytywny stosunek do ludzi a zwłaszcza do dzieci Motywacja nauczyciela do pracy.Istnieje wprost proporcjonalna zależność między poziomem motywacji nauczyciela a poziomem motywacji uczniów.

6 Wstępne warunki efektywnej pracy nauczyciela Motywacja nauczyciela do pracy Jest funkcją zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, takich jak: - Potrzeba szacunku, czyli akceptacji, uznania - Potrzeba samorealizacji( samoaktualizacji) - Potrzeba poznawcza, czyli wiedzy i rozumienia rzeczywistości

7 Kompetencje nauczyciela Kwalifikacje to papier urzędowy. Można je mieć, ale nie mieć kompetencji. Kompetencje to wiedza i umiejętności, które posiadamy.Wyróżniamy kompetencje specjalistyczne, dydaktyczne i psychologiczne nauczyciela.

8 Kompetencje specjalistyczne To wiedza i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu ( edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej itd.) Trzeba je doskonalić czyli uczyć się ustawicznie

9 Kompetencje specjalistyczne Kompetentny nauczyciel: - wie, czego nie wie - nie boi się pytać tego, kto wie - ma świadomość, że nie wszystko wie - chce się rozwijać( uczyć)

10 Kompetencje dydaktyczne Planowanie i przygotowanie zajęć: - scenariusz zajęć zawierający czytelne i jasne cele ogólne i operacyjne - Treści, metody i struktura zajęć odpowiednie do uczniowskich zainteresowań, oczekiwań i potrzeb - Zajęcia planowane tak, aby łączyły przeszłe i następne

11 Kompetencje dydaktyczne Planowanie i przygotowanie zajęć: - materiały, środki dydaktyczne dobrze przygotowane i sprawdzone w odpowiednim czasie - Wszystkie decyzje w zakresie planowania podjęte zgodnie z możliwościami uczniów i treściami kształcenia - Zajęcia pobudzające dzieci do uwagi i zgodne z ich zainteresowaniami

12 Kompetencje dydaktyczne Przeprowadzanie zajęć: - nauczyciel przygotowany, zrelaksowany, zadowolony i zainteresowany tematem zajęć - Polecenia nauczyciela jasne i zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów - Pytania nauczyciela mające różny charakter, cel i formę oraz pozwalające na wiele odpowiedzi i zachęcające do ich poszukiwania

13 Kompetencje dydaktyczne Przeprowadzanie zajęć: - Odpowiednio przygotowane warianty aktywności sprzyjające procesowi uczenia się każdego dziecka - Uczniowie aktywnie zaangażowani w zajęcia, które stwarzają warunki do ich własnej i samodzielnej pracy, często o charakterze badawczym

14 Kompetencje dydaktyczne Przeprowadzanie zajęć: - Techniki zachęcania uczniów do aktywności np. przez pracę w parach, trójkach, większych grupach - Umiejętne rozmieszczanie uczniów w klasie( aranżacja przestrzeni) - Uwzględnianie różnych typów odbiorców ( słuchowcy, wzrokowcy, dotykowcy, kinestetycy- różne metody nauczania

15 Kompetencje psychologiczne Pozytywne nastawienie do ludzi: - Autentyczność. Nie można się bać być sobą.Przyznanie sobie prawa do popełniania błędu. Zachowanie zdrowej proporcji między myśleniem o sobie w kategoriach negatywnych i pozytywnych. Myślenie pozytywne sprzyja dobremu samopoczuciu,sympatii do siebie i do uczniów. Ugruntowanie w sobie szacunku dla innych.Zmniejszanie dystansu.

16 Kompetencje psychologiczne Umiejętność unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się ludzi: - Przyczyny zakłóceń w komunikacji: - Niepełna świadomość niektórych własnych motywów - Nieuwzględnianie możliwości uczniów

17 Kompetencje psychologiczne Przyczyny zakłóceń w komunikacji: - Sprzeczność języka ciała ze słowami - Przedwczesna interpretacja motywów - Filtr percepcyjny. Polega na tym, że widzimy głównie to, co chcemy zobaczyć, słyszymy to, co chcemy usłyszeć( uprzedzenia) - Komunikowanie jednostronne

18 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: - Aktywne słuchanie wymaga: okazywania szacunku i akceptacji, koncentracji uwagi, kontaktu wzrokowego lekkiego pochylenia ciała, używania zachęcających zwrotów podtrzymujących rozmowę, otwartości na punkt widzenia ucznia, powściągliwości w wyrażaniu własnego zdania, empatii, parafrazowania, zadawania pytań.

19 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: - Przemawianie.Koncentracja na zadaniu. Jasna struktura wypowiedzi. Zrozumiały język. Stosowanie przykładów. Modulowanie głosu. Kontrolowanie siły głosu i tempa mówienia.Patrzenie na ludzi. Pilnowanie czasu.

20 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: -Rozmawianie. Bądź miły. Używaj zrozumiałego języka. Zwróć uwagę na język ciała ucznia i dostosuj do niego swoje zachowanie. Postaraj się zrozumieć jego punkt widzenia. Nie przerywaj, nie domyślaj się motywów. Nie poniżaj. Nie zmuszaj do przyznawania ci racji. Stosuj komunikaty „ ja”. Mów o zachowaniach.Zakończ rozmowę pozytywnie.

21 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: -Asertywność.To umiejętność zachowania się zdecydowanego, ale bez agresji, spokojnego i łagodnego, ale bez lęku. Wiąże się z szacunkiem do innych.

22 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: -Asertywność. Techniki: „Zdartej płyty”:utrudnia uczniowi ponawianie propozycji,której nie akceptujemy. Zwroty: „tak zdecydowałam”, „chcę”, „nie chcę”, „to jest dla mnie ważne”

23 Kompetencje psychologiczne Asertywność. Techniki: „ Zasłona z mgły”: polega na dopuszczaniu, że w stawianych nam zarzutach jest część prawdy np. „ być może masz rację, trudno w pełni być obiektywnym, staram się wziąć wszystko pod uwagę, może mi pomożesz spojrzeć na sprawę z Twojego punktu widzenia.

24 Kompetencje psychologiczne Asertywność. Techniki: Danie sobie czasu na ustosunkowanie się do zarzutów Technika „ czterech asertywnych kroków”: 1.To co robisz przeszkadza mi w skupieniu uwagi-nazwanie problemu

25 Kompetencje psychologiczne Asertywność. Techniki: Technika „ czterech asertywnych kroków”cd.: 2.jest mi trudno, nie radzę sobie z tym, czuję, że za chwilę wybuchnę- mówienie o własnych emocjach 3.gdybyś spróbował posłuchać spokojnie, tego co mam do powiedzenia-propozycja 4.mógłbym dokończyć temat i byłbym Ci wdzięczny- pokazanie skutków.

26 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się -Elastyczność w dostosowywaniu własnego stylu społecznego do stylu społecznego ucznia Wyróżniamy cztery style: ekspresyjny, przywódczy, analityczny i uprzejmy ( Hamer, 1994)

27 Kompetencje psychologiczne Styl ekspresyjny: wysoki stopień asertywności i spontaniczności. Odbiór społeczny:zbyt szybkie podejmowanie decyzji, ekscytowanie się byle czym, popędliwość. Styl analityczny: niski stopień asertywności i spontaniczności. Odbiór społeczny: niekomunikatywni nudziarze

28 Kompetencje psychologiczne Styl przywódczy: wysoka asertywność, niska spontaniczność. Odbiór społeczny: zbyt surowi, zimni, nieprzystępni, skuteczni w działaniu. Styl uprzejmy: niska asertywność, wysoka spontaniczność. Odbiór społeczny: ulegli, konformistyczni, nie maja własnego zdania, lekceważeni.

29 Kompetencje psychologiczne Styl elastyczny: nauczyciel ekspresyjny dobrze pracuje z uczniem o takim samym stylu społecznym. Jeśli uczeń jest przywódcą różnią się spontanicznością i nauczyciel musi zmniejszyć swoją spontaniczność. Jeśli uczeń jest uprzejmy nauczyciel musi dostosować asertywność, czyli dać mu możliwość kontrolowania sytuacji.Najtrudniej nawiązać relację z uczniem analitycznym.

30 Kompetencje psychologiczne Umiejętność prawidłowego komunikowania się: -Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie: walka( rywalizacja), podporządkowanie, unikanie, kompromis, współpraca

31 Kompetencje psychologiczne Rozwiązywanie konfliktów: -Walka(rywalizacja):Najczęściej rozgrywa się podczas rywalizacji o dobre stopnie i aprobatę nauczyciela, co sprzyja egoizmowi, zawiści i zazdrości. Jest strategią pociągającą za sobą wysoki koszt energetyczny i emocjonalny. Jest to styl pozycyjny. Polega na traktowaniu drugiej strony jak wroga, dbaniu tylko o własne interesy, żądaniu ustępstw, oszukiwaniu, stosowaniu gróźb, wywieraniu presji.

32 Kompetencje psychologiczne Rozwiązywanie konfliktów: -Podporządkowanie: To omijanie konfliktu. Strategia miękka. Polega na dążeniu do zaprzyjaźnienia się, ustępowaniu, ufności i naiwności, proponowaniu różnych rozwiązań, poddawaniu się presji. Powoduje poczucie krzywdy.

33 Kompetencje psychologiczne Rozwiązywanie konfliktów: - Unikanie: Jest korzystne w dwóch przypadkach; gdy mamy ważniejsze sprawy do załatwienia, gdy nie mamy wystarczająco mocnych argumentów merytorycznych( czas na zastanowienie się)

34 Kompetencje psychologiczne Rozwiązywanie konfliktów: -Kompromis: Obie strony osiągają istotne dla siebie cele, a rezygnują z nieistotnych - Współpraca: najtrudniejsza strategia. Wymaga akceptacji siebie i innych, tolerancji, aktywnego słuchania, rozmawiania, asertywności, otwartości na odmienny punkt widzenia, twórczego myślenia.

35 Kompetencje psychologiczne - Współpraca polega na: - Respektowaniu wspólnie ustalonych zasad - Traktowaniu się po partnersku - Koncentracji uwagi na tym co łączy - Twardym atakowaniu problemu, miękkim odnoszeniu się do ludzi - Wspólnym opracowaniu różnych możliwości rozwiązania problemu.

36 Kompetencje psychologiczne Umiejętność motywowania uczniów: - stwórz luźna, nieformalna atmosferę, demonstruj poczucie humoru, żartuj - Szanuj odmienne zdanie uczniów, zachęcaj do samodzielnego, krytycznego myślenia - Staraj się być lubianym nauczycielem - Reaguj na potrzeby uczniów - Stosuj pomoce audiowizualne

37 Kompetencje psychologiczne Umiejętności motywowania uczniów: - dostosuj metody nauczania do stylów uczenia się uczniów - Dbaj, aby poziom motywacji nie był zbyt niski, ani zbyt wysoki - Obniżaj poziom napięcia i lęku - Próbuj zaciekawić uczniów i rozwijać ich zainteresowania, motywy poznawcze - Oczekuj od nich tego, co w nich najlepsze i mów im o tym

38 Kompetencje psychologiczne Umiejętności motywowania uczniów: -dostosuj wymagania do górnej granicy możliwości uczniów -przypominaj, że błędy i niepowodzenia są normalne w procesie uczenia się -ucz wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek - zachęcaj do odnoszenia sukcesów - Omawiaj konkretne korzyści z każdej lekcji

39 Kompetencje psychologiczne Umiejętności motywowania uczniów: -chwal uczniów często -nagradzaj współpracę -przyznawaj się do błędów -utrzymuj własną motywację do pracy na wysokim poziomie -kontroluj własny poziom stresu

40 Kompetencje psychologiczne Umiejętność budowania zgranych zespołów Lepszy jest team niż grupa. W nim cele są wspólne, uczniowie współpracują, koordynują cele osobiste z celami zespołu. Od członków zespołu wychodzą propozycje. Panuje klimat zaufania i zachęty do wyrażania własnego zdania. Uczniowie są zachęcani do rozwoju indywidualnych umiejętności i otrzymują wsparcie. Nagradza się nonkonformizm.

41 Kompetencje psychologiczne Elastyczność w dostosowywaniu stylu kierowania uczniami do stopnia ich dojrzałości Cztery typy dojrzałości uczniów: Typ I- wysokiej motywacji towarzyszy duża kompetencja Typ 2- wysokiej motywacji towarzyszy mała kompetencja Typ 3- niskiej motywacji towarzyszy duża kompetencja Typ 4- niskiej motywacji towarzyszy mała kompetencja

42 Kompetencje psychologiczne Dojrzałość I typu: wystarczy nie przeszkadzać. Należy zorganizować warunki do nauki i omówić kryteria rozliczania uczniów z obowiązków szkolnych ( styl liberalny). Nadmierna ingerencja może zdekoncentrować, obniżyć wyniki.

43 Kompetencje psychologiczne Dojrzałość typu II: Styl demokratyczny, który polega na nawiązaniu partnerskich stosunków, na życzliwości i współpracy, wspólnym podejmowaniu decyzji i ustalaniu zakresu odpowiedzialności ucznia. Niczego się nie narzuca, zakres wymagań jest jasny dla obu stron. Uczniowie mają inicjatywę.

44 Kompetencje psychologiczne Dojrzałość typu III:Wskazany jest styl klubowy, polegający na nawiązaniu ciepłego, nieformalnego kontaktu i ustaleniu przyczyn obniżenia motywacji ucznia. Nauczyciel koncentruje swoją uwagę na zrozumieniu ucznia i stworzeniu miłej atmosfery.

45 Kompetencje psychologiczne Dojrzałość typu IV: Potrzebny jest tu styl autokratyczny. Zadania jasno określone i początkowo niezbyt trudne. Konieczne jasne kryteria oceny, termin wykonania, forma kontroli. Wydawanie poleceń.

46 Kompetencje psychologiczne Umiejętność kontrolowania stresu. Sposoby rozpoznawania przyczyn stresu: - zapisywanie na kartce: np.. Wysokośc zarobków, niski prestiż, warunki pracy itd.. - Wyobrażanie sobie zagrożenia, którego najbardziej się obawiamy i ćwiczenie strategii postępowania.

47 Kompetencje psychologiczne Umiejętność kontrolowania stresu: - działanie asertywne - Dbanie o zdrowy styl życia - Robienie tego co lubimy i najlepiej umiemy - Przebywanie z pogodnymi ludźmi - Słuchanie innych i próba ich zrozumienia - Lepsza organizacja czasu - Myślenie pozytywne itd..


Pobierz ppt "Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji Dr Mirosława Żmudzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google