Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2013 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2013 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2013 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec

2 W 2013 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr XXXI/257/12012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. następujące programy zdrowotne:

3 „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu - wyłoniony w drodze konkursu. Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat. Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania w 2012 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego. W ramach tego programu były wykonywane: - mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi, - opis zdjęcia mammograficznego, - USG piersi. - USG piersi. W okresie realizacji programu, tj. od marca do grudnia 2013 r. na badania zgłosiły się 194 kobiety, tj. 3,5% mieszkanek Bolesławca (rocznik od 1962 do 1972 oraz poniżej 1943 roku). Badania mammograficzne wykonano u 199 kobiet, a u 175 kobiet wykonano badanie USG piersi. Wydatkowano - 28.410 zł.

4 " Profilaktyka chorób wzroku u dzieci" Realizatorem programu była Pani Elżbieta Ośko lek. med. prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską - podmiot wyłoniony w drodze konkursu. U dzieci z klas I szkół podstawowych w ramach programu zostały wykonane : badania ostrości wzroku, badania komputerowe wad wzroku, badania dna oka oraz ukierunkowano rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 207 uczniów, tj. 76,38 % w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań. W 45 przypadkach stwierdzono wady wzroku. Wszystkie dzieci zostały objęte dalszym leczeniem (poza programem). Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2013 r. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.175 zł.

5 Zestawienie liczby uczniów objętych badaniami wzroku i stwierdzonych nieprawidłowości Placówka liczba uczniów klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań wzroku liczba dzieci u których wykonano przegląd % (kol. 3/2) liczba dzieci z wadą wzroku % stwierdzonych nieprawidłowości do ilości przebadanych dzieci 123456 SP 1 504590,001226,67 SP 2 523771,15718,92 SP 3 342573,53312,00 SP 4 655076,921632,00 SP 5 513976,47615,38 PSP Oxpress 191157,8919,09 Razem27120776,384521,74

6 Program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy u dzieci” Realizatorem programu była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Grabskiego 19, Legnica, podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 325 uczniów, tj. 90% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 27 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 46 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego. W porównaniu z rokiem poprzednim o 4,1% zmniejszyła się ilość dzieci z próchnicą zębów stałych, a o 4,4% zmniejszyła się ilość dzieci wymagających wizyty u ortodonty. Program realizowany był od marca do czerwca 2013 r. Wydatkowano środki w wysokości 8.000 zł

7 Zestawienie liczby uczniów objętych badaniami jamy ustnej i stwierdzonych nieprawidłowości Placówka liczba uczniów klas II liczba dzieci u których wykonano przegląd % (kol. 3/2) liczba dzieci z próchnicą zębów stałych % (kol. 5/3) liczba dzieci u których konieczne jest leczenie ortodontyczne % (kol. 7/3) liczba dzieci u których stwierdzo no nieprawid łowości % stwierdzonych nieprawidłowości do ilości przebadanych dzieci 12345678910 SP 1 10610094,077,01717,02424,0 SP 2 605693,047,1814,31221,4 SP 3 272696,013,8311,5415,4 SP 4 1139885,01010,21313,32323,5 SP 5 574579,0511,1511,11022,2 Razem36332590,0278,34614,27322,5

8 „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” Realizatorem programu był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu. W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady. Przebadano 456 dzieci, tj. 80% w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3 i 6 letnich. Nieprawidłowości stwierdzono u 89 dzieci, tj. 19,5%. Na ten cel wydatkowano kwotę - 11.856 zł.

9 Liczba dzieci z prawidłową postawą oraz z wadami kończyn dolnych i postawy

10 Na realizację programów zdrowotnych określonych Uchwałą Nr XXXI/257/12012 Rady Miasta Bolesławiec przewidziano środki w wysokości 54.395 zł. Badania wykonano na ogólną kwotę 53.441 zł.

11 Ponadto w roku 2013: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu realizowało zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne” W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało łącznie 320 osób niepełnosprawnych. Ze środków Gminy Miejskiej dofinansowano opłaty za przejazd na turnusy. Gmina Miejska Bolesławiec wsparła realizację tego zadania w kwocie 5.000 zł. Bolesławiecki Klub „Amazonek” realizował zadanie „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki automasażu kończyny górnej skorzystało 55 kobiet, przy wsparciu finansowym gminy w wysokości 4.000 zł.

12 W roku 2013 w ramach realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii realizowano następujące programy profilaktyczne:

13 „HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM” Związek Harcerstwa Polskiego realizował „Program przeciwdziałania uzależnieniom Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu w roku 2013” Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Programem objęto ok. 120 dzieci i młodzieży. Zadanie realizowano od czerwca do grudnia 2013 roku. Wydatkowano środki w wysokości 9.500 zł.

14 „Stop demoralizacji” Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu realizował działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii p.n. „Stop! Demoralizacji”. Realizacja programu polegała na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy podzielonymi na grupy. Praca z młodzieżą opierała się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia. Programem objęto ok. 140 osób, członków OHP. Koszt realizacji zadania: 10.200 zł.

15 „SPORTOWE SOBOTY 2013” Program „SPORTOWE SOBOTY 2013” realizowany poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cele programu to m.in.: poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne, przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień. W roku 2013 wzbogacono działania sportowo- rekreacyjne o zajęcia na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka” oraz uruchomiono działania animacyjne na terenie boiska przy szkole Podstawowej nr 4. Przeprowadzono 220 godzin zajęć skierowanych do populacji ok. 1200 uczniów oraz 132 godziny zajęć w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób. Zadanie realizowane było przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na realizację działań wykorzystano 30.000 zł.

16 Ponadto: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zlecono realizację różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość. Istotnym działaniem była organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych w tym:

17  „Aktywne ferie - ferie bez nudy” - cykl imprez z elementami edukacyjnymi - udział czynny 636 osoby, udział bierny ok. 250 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 900 osób;  „Sportowe wakacje – wakacje bez nudy”- cykl imprez stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - udział czynny 4730 osób, udział bierny (rodzice, kibice) ok. 1800 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 6500 osób;

18 Żyj aktywnie  W ramach realizacji programu „Żyj aktywnie” zorganizowano: - Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – udział wzięło 108 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami; - festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo” - impreza sportowo - rekreacyjna z elementami edukacyjnymi- udział czynny 278 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 200 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 500 osób ; - Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych – udział wzięło 85 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami. Na realizację działań wykorzystano kwotę: 19.964 zł.

19 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W roku 2013 dofinansowano między innymi:  zajęcia terapeutyczne w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, celem zatrzymania choroby alkoholowej w określonych jej stadiach, wyposażenie osób uczestniczących w zajęciach w umiejętności radzenia sobie z „głodem alkoholowym”, a w przypadku osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem w związku z życiem w rodzinie obarczonej problemem alkoholowym. W roku 2013 z porad i leczenia w placówce skorzystało 295 pacjentów uzależnionych, w tym 212 to mężczyźni. Po raz pierwszy leczonych było 115 pacjentów, w tym 86 to mężczyźni. 50 członkowie rodzin z problemem alkoholowym, w tym 27 osób to osoby pierwszorazowe rozpoczynające terapię. Ilość wszystkich wizyt w placówce wyniosła 3600 (konsultacje indywidualne, wizyty diagnostyczne lekarskie - psychiatryczne, psychologiczne, zajęcia psychoterapeutyczne, sesje rodzinne, interwencje kryzysowe). Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 277 spotkań terapeutycznych z grupami, przepracowano 666 godzin. Poradnia oferowała zajęcia w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy, co gwarantowało dostępność działań terapeutycznych. Koszt realizacji programu -19.260 zł.

20 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii c.d. -prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii przez Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację, umówienie miejsca na terapię. osoby oczekujące anonimowości informowano o dostępnych w mieście i okolicach grupach samopomocy. Osoby z problemami przemocy kierowano do Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. W roku 2013 członkowie organizacji przeprowadzili kampanię informacyjną na terenie szkół bolesławieckich; rozprowadzono foldery i ulotki na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie narkomanii. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.800 zł.

21 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii c.d.  finansowano realizację programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej. Działania prowadzono na Krytej Pływalni „Orka”. Programy skierowane były do uczniów klas II szkół podstawowych i gimnazjów. Działaniami objęto średnio ok. 780 uczniów. Przeprowadzono 292 godz. zajęć. Na ten cel wydatkowano 129.564 zł.

22 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii c.d.  finansowano działania w świetlicach profilaktyczno - środowiskowych funkcjonujących przy: 1) szkołach (MZS nr 2; SP3; SP4; MZS nr 3 - GS nr koszt - 41.669 zł, 2) parafiach koszt - 52.000 zł, 3) oraz prowadzonej przez Klub „TOP” - koszt 36.000 zł.

23 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii c.d.  Stowarzyszeniu Przeciw Przemocy „Razem” – dofinansowano prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w siedzibie MOPS w I półroczu 2013 r. W II półroczu prowadzenie Punktu przeniesiono na ul. Mikołaja Brody 13/7. Merytoryczny zakres działań określono na udzielanie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc - dyżury konsultantów (pomoc w 209 przypadkach); (pomoc prawna w 160 przypadkach), dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszenia, podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Na ten cel wydatkowano 15.000 zł.

24 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii c.d. Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin w siedzibie Zarządu przy Al.Tysiąclecia 32 a. Realizacja zdania wspomagała system lokalnej koalicji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy. Udzielono 473 informacji prawnych (z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, prawa pracy). Z pomocy psychologicznej skorzystało 11 osób. Na ten cel wydatkowano 3.000 zł.

25 Miejski Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015 Zadania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015” realizowane były przez prowadzenie poradnictwa psychologiczno-mediacyjnego (luty- sierpień), którego realizatorem była Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P i Św. Mikołaja. W danym okresie z pomocy skorzystały 32 osoby. Działania kontynuowano w okresie od 10.09.2013 r. do 31.12.2013 r. przy ul. Kościelnej 2 – realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zainicjował działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. Pomocą konsultacyjną i mediacyjną objęto 80 osób mieszkańców Bolesławca. Główny cel programu - ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w mieście Bolesławiec. W omawianym okresie pomocą konsultacyjną i mediacyjną objęto 80 osób. Koszt realizacji zadania 18.345 zł.

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2013 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google