Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2012 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2012 rok"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2012 rok

2 W 2012 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr XVII/140/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. następujące programy zdrowotne:

3 „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”
Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu - wyłoniony w drodze konkursu. Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat. Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania w 2011 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego. W ramach tego programu były wykonywane: - mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi, - opis zdjęcia mammograficznego, - USG piersi. W okresie realizacji programu, tj. od marca do grudnia 2012 r. na badania zgłosiły się 194 kobiety, tj. 3,5% mieszkanek Bolesławca (rocznik od 1962 do 1972 oraz poniżej 1943 roku). Badania mammograficzne wykonano u 194 kobiet, a u 174 kobiet wykonano badanie USG piersi. Badania wykonano na kwotę zł.

4 "Profilaktyka chorób wzroku u dzieci"
Realizatorem programu była Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Elżbieta Ośko, podmiot wyłoniony w drodze konkursu. W ramach programu zostały wykonane: badania ostrości wzroku, badania komputerowe wad wzroku, badania dna oka, oraz ukierunkowano rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 160 uczniów, tj. 43,6% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I. W 45 przypadkach stwierdzono wady wzroku. Badania wykonano na kwotę zł.

5 „Profilaktyka próchnicy u dzieci”
Realizatorem programu był Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Władysława Grabskiego 19, Legnica, wyłoniony w drodze konkursu. Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Badania zostały przeprowadzone przez lekarza stomatologa przy pomocy pielęgniarek i higienistek w szkolnych gabinetach pielęgniarskich. Do badań zgłosiło się 322 uczniów, tj. 94% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 40 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 60 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego. Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2012 r. Badania wykonano na kwotę zł.

6 „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”
Realizatorem programu był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o. w Bolesławcu. W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady. Badania wykonano u 425 dzieci, tj.75% w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3 i 6 – letnich. U 177 dzieci stwierdzono wady kończyn dolnych, u 87 dzieci stwierdzono wady postawy. Ogółem nieprawidłowości stwierdzono u 264 dzieci, tj. 62 % przebadanych. Termin realizacji od października do grudnia 2012 r. Badania wykonano na kwotę zł.

7 przewidziano środki w wysokości 52.000 zł.
Na realizację programów zdrowotnych określonych Uchwałą Nr XVII/140/11 Rady Miasta Bolesławiec przewidziano środki w wysokości zł. Badania wykonano na ogólną kwotę zł, tj. 94,58%.

8 Termin realizacji zadania od stycznia do listopada 2012 r.
W drodze otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego, wyłoniono realizatora zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia rehabilitacyjno-kulturalne dla osób niepełnosprawnych”, którym było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu. W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało łącznie 240 osób niepełnosprawnych. Ze środków Gminy Miejskiej dofinansowano opłaty za przejazd na turnusy. 50 osób korzystało z dofinansowania zajęć na krytym basenie. Planowane środki finansowe na wsparcie tego zadania – zł wykorzystano w 100%. Termin realizacji zadania od stycznia do listopada 2012 r.

9 „Walka z rakiem piersi u kobiet”
„Bolesławiecki Klub „Amazonek” realizował zadanie „Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”. Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki automasażu kończyny górnej skorzystało 48 kobiet. Planowane środki finansowe na wsparcie zadania – zł. Środki wykorzystano w 100%.

10 realizowano następujące projekty i programy profilaktyczne:
W roku 2012 w ramach realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii realizowano następujące projekty i programy profilaktyczne:

11 „HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”
Realizator Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Programem objęto ok. 220 dzieci i młodzieży. Wykorzystano środki w wysokości zł. Zadanie realizowano od czerwca do grudnia 2012 roku.

12 „Stop! Demoralizacji” Realizatorem programu było Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu Program polegał na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami Hufca Pracy i opierał się na budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość. Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie zdrowego stylu życia. Działaniami w ramach programu objęto średnio 140 osób, członków OHP. Planowane środki w wysokości zł przekazano w 100 %. Zadanie realizowano w ciągu całego 2012 roku.

13 „SPORTOWE SOBOTY 2012” Program realizowany był pod hasłem "Żyj aktywnie i zdrowo" poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

14 Na realizację działań wykorzystano 41.000 zł.
„SPORTOWE SOBOTY 2012” c.d. Cele programu to: poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne, przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, w tym wskazywanie niekorzystnego wpływu używek na sprawność fizyczną i wydolność organizmu oraz przeciwdziałanie zjawiskom ryzykownym (palenie tytoniu, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze, ucieczki w domu i uczestnictwo w subkulturach o negatywnych wpływach wychowawczych). Od października 2012 r. wzbogacono działania sportowo - rekreacyjne o zajęcia na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka”. W roku 2012 przeprowadzono 460 godzin zajęć na boiskach lub w salach gimnastycznych skierowanych do populacji ok uczniów oraz 60 godzin zajęć w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób. Na realizację działań wykorzystano zł. Zadanie realizowane było w ciągu całego 2012 r. przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

15 „ŻYJ AKTYWNIE” Cel programu:
Organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych. Zrealizowano:

16 „ŻYJ AKTYWNIE” c.d. „Aktywne ferie - ferie bez nudy”
cykl imprez (odbywających się w okresie od r. do r.) z elementami edukacyjnymi Udział czynny 624 osoby, udział bierny ok. 250 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 900 osób

17 „Sportowe wakacje - wakacje bez nudy”
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d. „Sportowe wakacje - wakacje bez nudy” cykl imprez (odbywających się w okresie od r. do r.) stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież Udział czynny osób, udział bierny (rodzice, kibice) ok osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok osób

18 Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d. Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych Udział wzięło 119 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami

19 „ŻYJ AKTYWNIE” c.d. Festyn „Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo”
impreza sportowo – rekreacyjna z elementami edukacyjnymi Udział czynny 350 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 200 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 600 osób

20 Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d. Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych Udział wzięło 91 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami.

21 „ŻYJ AKTYWNIE” c.d. Ogółem na realizację działań w ramach programu „Żyj aktywnie” wykorzystano zł. Zadanie realizowano od stycznia do grudnia 2012 r. Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

22 Sesje o charakterze psychologiczno - pedagogicznym
„Program sesji o charakterze psychologiczno - pedagogicznym poświęconych zagadnieniom życia rodzinnego głównie wychowaniu młodego pokolenia” realizowany był przez Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias. Przeprowadzono 3 sesje mające charakter warsztatowy. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 18 osób. Na realizację działań wykorzystano zł.

23 zorganizowano między innymi:
Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 zorganizowano między innymi:

24 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia terapeutyczne w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, celem zatrzymania choroby alkoholowej w określonych jej stadiach, wyposażenie osób uczestniczących w zajęciach w umiejętności radzenia sobie z „głodem alkoholowym”, a w przypadku osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem w związku z życiem w rodzinie obarczonej problemem alkoholowym. Przeprowadzono 666 godzin zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami rodzin. Realizatorem był Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. W roku 2012 z porad i leczenia w placówce skorzystały 305 osoby uzależnione i 52 osoby współuzależnione-członkowie rodzin z problemem alkoholowym. Pacjenci skorzystali z konsultacji indywidualnych, wizyt diagnostycznych lekarskich - psychiatryczne, psychologiczne, zajęć psychoterapeutycznych. Dofinansowanie realizacji działań wyniosło zł. Zadanie realizowano od stycznia do listopada 2012 r.

25 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii przy ul. Widok 1b. Punkt działał dwa razy w tygodniu: we wtorek w godz – w środę w godz Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację. Z oferty pomocy skorzystały 102 osoby zgłaszające problem z uzależnieniami. Realizatorem było Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”. Koszt wynagrodzenia terapeuty uzależnień – zł.;

26 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania w świetlicach profilaktyczno - środowiskowych funkcjonujących przy szkołach (MZS nr 2; SP3; SP4; MZS nr 3 - GS nr 3), prowadzonych przez parafie i Klub „TOP”.

27 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2012 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google