Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prawidłowych relacji międzyludzkich. Czym są uczucia? Uczucie to coś, co towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Naukowo nazwać je możemy procesem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prawidłowych relacji międzyludzkich. Czym są uczucia? Uczucie to coś, co towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Naukowo nazwać je możemy procesem."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prawidłowych relacji międzyludzkich

2 Czym są uczucia? Uczucie to coś, co towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Naukowo nazwać je możemy procesem psychicznym, czy stanem emocjonalnym. Uczucia odzwierciedlają nasz stosunek do otoczenia (innych ludzi), ale i do samego siebie. Uczucia motywują nas do wielu czynów, sprawiają, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Uczuciami tłumaczymy wiele naszych zachowań, np. ”nie pomogę mu, bo go nienawidzę”, albo wręcz przeciwnie „pomogę mu, bo go kocham” czy też „pomogę mu, bo mu współczuję”. Skąd biorą się uczucia? Nie wiadomo. Część z nich z pewnością ma związek z naszym wychowaniem, jest wynikiem wzorców przekazywanych nam przez rodziców, nasze bezpośrednie otoczenie.

3 Ekspresja emocji jest sprawą uniwersalną, tzn. większość osób pokazuje podobnie swoje emocje, jednak istnieją różnice indywidualne. Jeden wściekły człowiek krzyczy, przeklina i rzuca wszystkim, co mu wpadnie w ręce, a inny zaciska zęby, zwężają mu się źrenice i można powiedzieć, że „gotuje się w środku”. Ale patrząc i na pierwszego i na drugiego z łatwością zgadniemy, że są bardzo źli, chociaż wyrażają to inaczej. Najwięcej informacji co dzieje się z człowiekiem odgadujemy z wyglądu jego twarzy. Ludzka mimika jest bardzo bogata.

4  Znając swoje emocje, możemy zrozumieć samych siebie. Dorośli, znający swoje uczucia, choć bywają zestresowani, potrafią powstrzymać się od płaczu. Dziecku jest znacznie trudniej – nie rozumie, co czuje.  Otwarte mówienie o uczuciach pozwala nawiązać głęboki, szczery kontakt z ludźmi.  Znając swoje uczucia, możemy nad nimi zapanować.

5

6 Rodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca już niemal od najdawniejszych czasów. Już najwcześniejsze cywilizacje opierały swoje istnienie właśnie na rodzinie. Po pierwsze to rodzina, jako jedyna grupa społeczna rozrasta się nie tylko poprzez przyjmowanie członków z zewnątrz, ale również, a nawet przede wszystkim, przez rodzenie dzieci, zapewniając tym samym biologiczną ciągłość społeczności.

7 Rodzina to pierwsza grupa, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka jest ona podstawowym elementem, bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować.

8 Rodzina jest dla nas bardzo istotna. Uważamy, że jest ona podstawą do ciepłego, dobrego życia. Sądzimy, iż rodzina powinna być przykładem dla dzieci, aby nie "zeszły" na złą drogę i zostały wychowane tak, jak trzeba.

9 Dom to ciepło, miłość i zaufanie. W domu każdy człowiek czuje się swobodnie i bezpiecznie. Rodzina są to ludzie, którzy w każdym momencie życia potrafią pomóc i pocieszyć. Rodzina potrafi się z tobą śmiać, ale również potrafi z tobą płakać.

10 Grono rodzinne powinno być naszym azylem bezpieczeństwa. Przez wielu z nas dom jest nazywany „gniazdem”, w którym zostaliśmy nauczeni wszystkiego. Do niego zawsze też powinniśmy mieć szacunek jako do miejsca, w którym się wychowaliśmy, przeżyliśmy chwile radosne, smutne, otrzymując wsparcie, zrozumienie, przygotowanie do przyszłego, dorosłego życia.

11

12 Dzieci na wózkach czują się odrzucone i eliminowane ze społeczeństwa. Doświadczają wielu krzywd w swoim życiu. A przecież są takie same jak my. Muszą być bardzo silne psychicznie jak i fizycznie aby zmagać się z problemami codziennego życia. Na szczęście są jeszcze miejsca gdzie mogą czuć się tak jak ich rówieśnicy.

13 FAR- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR pomaga w całej Polsce, w różnych rejonach (oddziałach). W jednym z nich jak widać na pokazanych wyżej zdjęciach Klaudia jest wolontariuszką.

14 Cheerleaderki na wózkach Jest to pierwsza tego typu sekcja w Polsce. Trenerka tylko na czas treningów siada na wózek aby przygotowywać dziewczyny do występów.

15 Dzieci na wózkach nigdy się nie poddają. Są w stanie znieść brak akceptacji przez otoczenie. Zawsze dążą do spełnienia swoich marzeń, dlatego są godne podziwu, szacunku a przede wszystkim TOLERANCJI! Więc zastanówmy się dwa razy jak zachowamy się w stosunku do nich. Autorki: Klaudia Necel Anna Pietrzykowska

16 PRZEMOC WOBEC DZIECI PRZYGOTOWAŁY: SANDRA LIESKE AGATA HIRSZ

17

18

19

20 Przemoc emocjonalna SMS szantażowanie groźby poniżanie plotki obgadywanie wyśmiewanie bicie kopanie Przemoc słowna Przemoc fizyczna izolowanie wrogie gesty i miny manipulowanie związkami przyjaźni szarpanie okradanie zamykanie w pomieszczeniach złośliwe filmy na stronach internetowych

21 braku wiary we własne możliwości niesprawiedliwości depresji i nerwic bólu złych wyników w nauce braku zaufania do drugiego człowieka

22 „gang” sprawca i jego poplecznicy grupa zdominowana przez gang, lub odcinająca się od przemocy Gang działa poprzez skuteczną perswazję. Argumentacja perswazji odwołuje się do: szantażu i poczucia współwiny pokusy „ Działanie gangu” powoduje: strach, bierność, zagubienie, lęki niebezpieczne sytuacje, np. w klasie, na osiedlu depresje, samookaleczenia, bezradność

23 „Nie boję się, gdy problem mam, mogę rozmawiać, nie jestem sam.” „Nie bij mnie mamo, nie bij mnie tato, lepiej mnie przytul i przebacz za to...” Przemoc wobec rówieśników stosują najczęściej dzieci, którym brakuje zainteresowania, troski, opieki ze strony matki lub ojca. Przemoc w rodzinie:

24 „Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.”

25 dowartościowywać pozytywne zachowania osób sprawiających trudności wychowawcze pomagać w rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych ułatwiać kontakty z psychologiem, terapeutą, pedagogiem powoływać specjalne instytucje, które wspomogą rodziców i szkołę organizować zajęcia edukacyjne, które pomogą w nauce, zaspokajaniu własnych potrzeb w pozytywny sposób Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy?

26 Jak skutecznie bronić się przed przemocą i agresją?  informować osoby dorosłe o doznanej przemocy (np. nauczycieli, rodziców, policję)  przede wszystkim wołać o pomoc  nie ulegać szantażom i pokusom – być asertywnym  unikać kontaktu z osobami agresywnymi lub je ignorować  unikać miejsc, gdzie stosuje się przemoc i agresję  zadzwonić na „Niebieską Linię”

27

28 Konwencja o prawach dziecka - to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach. Został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. W konwencji zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

29 Konwencja składa się z 54 artykułów. Katalog utworzono na podstawie następujących zasad:  dobra dziecka,  równości  poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców  pomocy państwa Dokument obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne.

30  prawo do życia i rozwoju,  prawo do tożsamości  prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,  prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,  prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,  prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,  prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,  prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

31  prawo do odpowiedniego standardu życia,  prawo do ochrony zdrowia,  prawo do zabezpieczenia socjalnego,  prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

32  prawo do nauki  prawo do korzystania z dóbr kultury,  prawo do informacji,  prawo do znajomości swoich praw.

33  prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

34

35 Kodeks ucznia to zbiór praw i obowiązków uczniowskich określający relacje między uczniem i nauczycielem w szkolnym procesie edukacyjnym, obejmującym kształcenie i wychowanie. Przestrzega zasady wspomagania rodziców w dziele wychowania.

36  prawa ucznia,  obowiązki ucznia,  nagrody,  kary.

37  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  swobody wyrażenia myśli i przekonań;  rozwijania zainteresowań zdolności i talentów;  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;  pomocy w przypadku trudności w nauce.

38  przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;  okazywania szacunku dorosłym, koleżankom i kolegom;  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;  poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi;  dbania o honor i tradycje szkoły;  systematycznego przygotowywania się do lekcji.

39  rzetelną naukę i pracę na rzecz społeczności szkolnej;  wzorową pracę;  wybitne osiągnięcia w nauce, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, itp.

40 Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń zostaje ukarany. Rodzaje kar:  upomnienie wychowawcy klasy;  upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;  przeniesienie do równoległej klasy;  przeniesienie do innej szkoły.

41 Z całym dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej szkoły lub w bibliotece szkolnej, sięgając do statutu szkoły, §24. pkt.4.,5. oraz §25.

42 Prezentację przygotowali uczniowie klasy Va


Pobierz ppt "Tworzenie prawidłowych relacji międzyludzkich. Czym są uczucia? Uczucie to coś, co towarzyszy człowiekowi od urodzenia. Naukowo nazwać je możemy procesem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google