Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015."— Zapis prezentacji:

1 Debata dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015

2 PRIORYTET I Stworzyć warunki dla skutecznego przeciwdziałania bezrobociu jako jednej z głównych przyczyn istniejących problemów społecznych w powiecie.

3 PRIORYTET II Przeciwdziałać dalszej pauperyzacji i rozwarstwianiu społecznemu mieszkańców powiatu tarnogórskiego

4 CEL PIERWSZORZĘDNY I Stworzyć warunki dla promocji i aktywizacji rynku pracy.

5 Opis kierunków działań: 1.Dostosowanie istniejących programów i form kształcenia do wymogów rynku pracy. Dokonywanie analiz lokalnego rynku pracy i jego potrzeb, elastyczne dostosowanie form aktywizacji, zastosowanie nowej formy kształcenia – przygotowania zawodowego dorosłych.

6 Opis kierunków działań: 2. Tworzenie programów specjalnych dla wyselekcjonowanych grup bezrobotnych. Rok 2009 r. tworzenie dodatkowych programów aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla grup bezrobotnych: powyżej 45 roku życia, do 30 roku życia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, posiadających postawy przedsiębiorcze.

7 c.d. Realizowane programy: Wejście na rynek pracy, Mała przedsiębiorczość filarem lokalnego rynku pracy Mobilni 45+ Wsparcie na starcie Recepta na kryzys – Nasze wsparcie Twój sukces Usuwanie skutków powodzi w gminach powiatu tarnogórskiego N owe miejsca pracy – lekarstwem na kryzys

8 c.d. Rok 2010 r. tworzenie dodatkowych programów aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla grup bezrobotnych: będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, posiadających postawy przedsiębiorcze, zamieszkałych na terenach dotkniętych klęską powodzi.

9 c.d. Realizowane programy: Zwolnili Cię – weź sprawy w swoje ręce Zdążyć z pomocą tonącej nadziei Wejdź do świata pracy Gotowi do startu – staż! Dotacja szansą na pracę

10 c.d. Rok 2011 r. tworzenie dodatkowych programów aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla grup bezrobotnych: zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, do 30 roku życia. Realizowane programy: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Program specjalny Nowa szansa – drogą do kariery.

11 Opis kierunków działań: 3. Uruchomienie i wspieranie różnych struktur pośrednictwa pracy. Punkty Informacyjno – Doradczych w 7 gminach powiatu tarnogórskiego, Biura Pośrednictwa Pracy przy Parafii pw. Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach.

12 CEL PIERWSZORZĘDNY II Stworzyć warunki wsparcia finansowego, inicjatyw tworzących miejsca pracy i samozatrudnienia.

13 Opis kierunków działań: 1. Praca w ramach aktywizacji absolwentów. Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W latach 2009 – 2011 doradcy zawodowi prowadzili zajęcia w szkołach ponadgimnazajalnych z zakresu planowania działań zawodowych.

14 c.d. Staże absolwenckie: Rok 2009 organizacja 1 554 staży Rok 2010 organizacja 1055 staży Rok 2011 organizacja 556 staży

15 Opis kierunków działań: 2. Pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej Rok 2009 przyznanie 295 dotacji Rok 2010 przyznanie 306 dotacji Rok 2011 przyznanie 80 dotacji

16 CEL PIERWSZORZĘDNY III Stworzenie efektywnego systemu zapewniającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych

17 Opis kierunków działań: 1. Oferty szkoleniowe umożliwiające zdobywanie nowych kwalifikacji osobom niepełnosprawnym. Organizowanie szkoleń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rok 2009 16 osób Rok 2010 4 osoby Rok 2011 3 osoby

18 Opis kierunków działań: 2. Zbudowanie systemu zapewniającego wsparcie w miejscu pracy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Opracowanie “Programu aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu tarnogórskiego na lata 2011-2015”,

19 c.d. Realizacja programu aktywizacji osób niepełnosprawnych JUNIOR 2010 – 3 osoby odbywające staż 2011 - 3 osoby odbywające staż

20 CEL PIERWSZORZĘDNY IV. Zwiększyć umiejętności osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do ulokowania się na rynku pracy.

21 Opis kierunków działań: 1. Wyposażenie bezrobotnych w wiedzę niezbędną do stawienia czoła na rynku pracy. Zajęcia aktywizacyjne z zakresu rynku pracy dla osób tymczasowo aresztowanych. Od 2009r. prowadzone były zajęcia dla osadzonych. Otwarcie punktu konsultacyjno – doradczy dla osób opuszczających Areszt Śledczy

22 Opis kierunków działań: 2. Rozszerzenie działalności klubów pracy. - W latach 2009 - 2011 porady doradcy zawodowego udzielane punkcie konsultacyjnym przy Parafii pw. Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach.

23 c.d. - W ramach Mobilnego Poradnictwa Zawodowego działającego przy Klubie Pracy zostały zorganizowane w 2009r. spotkania informacyjne przy parafii św. Józefa w Kaletach – Jędrysku i w parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim. Spotkania te zaowocowały zorganizowaniem zajęć aktywizacyjnych nt. “Szukam Pracy!”

24 c.d. - W 2011r. zorganizowano zajęcia aktywizacyjne, nt. “Jak efektywnie poszukiwać pracy”, skierowane głównie do osób młodych, w parafiach pw. Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej i pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.

25 Opis kierunków działań: 3. Dostosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych z uwzględnieniem osób mających trudności na rynku pracy. - W latach 2009 -2010 doradcy zawodowi przedstawili prezentację dot. pracy doradcy zawodowego i działalności Klubu Pracy

26 c.d. - W roku 201r. doradcy zawodowi przygotowali prelekcję dotyczącą “Autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej” oraz zorganizowali punkt porad i informacji zawodowej.

27 c.d. - Ogólnopolski Tydzień Kariery W październiku 2011r. w ramach którego odbyła się konferencja tematyczna pt.: “Doradca w codzienności - różnorodność działań doradczych” oraz zorganizowano Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego.

28 c.d. - Dokonywanie analiz lokalnego rynku pracy i jego potrzeb, elastyczne dostosowanie form aktywizacji, zastosowanie nowej formy kształcenia – przygotowania zawodowego dorosłych, popularyzacja szkoleń indywidualnych pod konkretne potrzeby osób bezrobotnych (w latach 2009 -2011).

29 CEL DRUGORZĘDNY I. Podjąć działania na rzecz wsparcia finansowego rodzin.

30 Opis kierunków działań: 1. Tworzenie programów na rzecz wspierania rodzin najuboższych - realizacja projektów systemowych - realizacja programu PEAD - realizacja programu “pomoc państwa w zakresie dożywiania” - realizacja programu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety”

31 Opis kierunków działań: 2. Baza danych potrzeb oparta na sprawnym wywiadzie środowiskowym rodzin potrzebujących pomocy Wdrożenie programów komputerowy HELIOS, POMOST, FAMILIA lub FUNDA i stałe uzupełnianie, na podstawie wywiadów środowiskowych, baz danych generowanych w tych programach.

32 Opis kierunków działań: 3. System wspierania edukacji dzieci z rodzin najuboższych - pomoc materialna zgodnie regulacjami prawnymi - pomoc ze strony Rad Rodziców w szkołach - nagrody pieniężne dla najzdolniejszych uczniów - system stypendiów szkolnych - zasiłek szkolny

33 c.d. - zakup podręczników szkolnych i wyprawek szkolnych - realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie szkoły” - stypendia dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów “Nauka droga do sukcesu na Śląsku”

34 c.d. - w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu prowadzony jest program “Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – internet w domu i szkole” dla dzieci przekazywane są laptopy

35 CEL DRUGORZĘDNY II. Zaangażowanie sektora prywatnego dla finansowania zadań z pomocy społecznej zgodnej z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.

36 Opis kierunków działań: 1. Identyfikacja zadań pomocy społecznej możliwych do przekazania w ramach outsorsingu. - realizacja programów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

37 c.d. - usługi opiekuńcze podstawowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi gastronomiczne

38 Opis kierunków działań: 2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych, w tym organizacji przykościelnych w ich działalności skierowanej do beneficjentów pomocy społecznej. - Współpraca ze stowarzyszeniami Caritas, Rodzin Abstynenckich, Rodzin Katolickich w zakresie realizacji programu PEAD

39 c.d. - współpraca ze stacja Opieki Caritas, kołem Kobiet, innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie poszczególnych gmin w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy.

40 c.d. -zlecenie do prowadzenia przez Zgromadzenia Zakonne 3 domów pomocy społecznej mieszczących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego -z lecenie do prowadzenia przez organizacje pozarządowe Warsztatów Terapii Zajęciowej

41 CEL DRUGORZĘDNY III. Rozwijać różne formy wolontariatu dla obniżenia kosztów realizowania zadań pomocy społecznej.

42 Opis kierunków działań: 1. Budowa struktur wolontariatu w oparciu o szkoły ponadgimnazjalne. Zarejestrowane Szkolne koło Caritas – II L.O. im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, oraz działający wolontariat w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach struktur szkolnych

43 Opis kierunków działań: 2. Powołanie Centrum Wolontariatu na terenie powiatu.,,Tarnogórskie Centrum Wolontariatu” powołane przez Stowarzyszenie,,Centrum WIP”- powstało w 2009r.

44 CEL DRUGORZĘDNY IV Przeciwdziałać zjawisku występującej bezradności i bezdomności.

45 Opis kierunków działań: 1. Program aktywizacji i edukacji społecznej dla osób i środowisk niedostosowanych do życia w społeczeństwie. - Programy Aktywności Lokalnej – obejmujące rodziny niewydolne wychowawczo i niepełnosprawne oraz borykające się z wieloma problemami realizowane na terenie

46 c.d. - Realizacja w gminach i w powiecie programów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

47 c.d. - praca socjalna, wprowadzenie narzędzia jakim jest Kontrakt Socjalny - wdrożenie usługi asystenta rodziny - opłacanie pobytu w noclegowniach dla bezdomnych i schroniskach

48 Opis kierunków działań: 2.Utworzenie noclegowni pod patronatem PCPR - Działanie to należy wykreślić ze strategii z uwagi na niezgodność z regulacją prawną

49 CEL DRUGORZĘDNY V Podjąć działania w kierunku usprawnienia i podwyższenia jakości usług dla osób niepełnosprawnych.

50 Opis kierunków działań: 1. Poprawa dostępu do edukacji i rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. - realizacja programu systemowego “Skrzydła Powiatu” latach 2009-2013, w ramach którego realizuje się między innymi: warsztaty z trenerem pracy, konsultacje w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

51 Opis kierunków działań: 2.Warsztaty terapii zajęciowej - na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

52 Opis kierunków działań: 3. Ośrodki integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Skrzydła Powiatu osoby niepełnosprawne uczestniczą w rehabilitacji zdrowotnej, konsultacjach psychologicznych, psychiatrycznych, w warsztatach wyjazdowych i grupach samopomocowych.

53 CEL DRUGORZĘDNY VI Przeciwdziałać uzależnieniom. Zadania realizowane przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

54 Opis kierunków działań: 1.Poszerzenie działalności i tworzenie nowych ośrodków terapii uzależnień. - realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja gminnych programu przeciwdziałania narkomanii

55 c.d. -współpraca gmin z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień TOTU - finansowanie 27 programów zdrowotnych realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień TOTU - Prowadzenie i finansowanie Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin

56 Opis kierunków działań: 2. Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie sposobów diagnozowania i monitorowania zagrożeń. - Organizowanie na bieżąco spotkań z rodzicami i uczniami szkół, prowadzenie szkoleń w oparciu o programy profilaktyczne

57 c.d. -Prowadzenie szkoleń i superwizji dla pedagogów, - Organizowanie konferencji, - Akcje trzeźwości wśród kierowców, - Druk i rozpowszechnianie ulotek, broszur, publikacji,

58 Opis kierunków działań: 3. Profilaktyka i edukacja na poziomie szkół gimnazjalnych i średnich. - spektakle profilaktyczne, programy w formie teatralnej, pogadanki, konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży, wykłady instruktora terapii uzależnień, realizacja programów profilaktycznych mi. “Niebezpieczny eksperyment”, organizacja Tarnogórskich Dni Profilaktyki,

59 c.d. - współorganizacja Przeglądu Twórczości Abstynenckiej “Zamczysko” - Profilaktyka na sportowo “Mini Olimpiada”, Rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży “Alternatywa” - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym, organizowanie akcji lato w mieście, kolonii profilaktycznych - punkty konsultacyjne z zakresu terapii uzależnień

60 CEL DRUGORZĘDNY VII Stworzenie w powiecie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych wiekiem.

61 Opis kierunków działań: 1.Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Na terenie Gminy Tarnowskie Góry funkcjonuje Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku.

62 CEL DRUGORZĘDNY VIII Tworzyć właściwą i o wysokim standardzie bazę dla realizacji zadań społecznych.

63 Opis kierunków działań: 1.Mieszkania socjalne. Na terenie Gmin z zasobów własnych na bieżąco powstają mieszkania socjalne.

64 Opis kierunków działań: 2. Mieszkania chronione. Prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych na terenie Tarnowskich Gór


Pobierz ppt "Debata dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google