Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2013

2 CELE I METODOLOGIA BADANIA

3 CELE BADANIA

4 METODY I TECHNIKI BADAWCZE

5 WNIOSKI Z BADANIA

6 NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Wskaźniki: 1)Liczba dnia absencji zawodowej 2)Wydatki ZUS na świadczenia 3)Liczba osób hospitalizowanych 4)Liczba zgonów 5)Liczba zachorowań wśród osób pod opieką lekarza POZ 6)Liczba chorych leczonych w jednostkach ambulatoryjnej opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób uzależnionych … Źródła: GUS, ZUS, CSIOZ Krajowy Rejestr Nowotworów WHO, NIZP-PZH Śląski Urząd Wojewódzki Świadczenia ZUS na 1 pracującego (w PLN)

7 POTRZEBY ZDROWOTNE Lp.Grupa chorobowaW tym w szczególności: 1.Choroby układu krążenia (I00 - I99) Choroba niedokrwienna serca (I20-I25) Choroby naczyń mózgowych (I60-I69) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) 2.Nowotwory (C00-D48) Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca (C34) Nowotwór złośliwy sutka (C50) Nowotwór złośliwy jelita grubego (C18) Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61) Nowotwór złośliwy żołądka (C16) 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48) zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 4.Choroby układu oddechowego (J00-J99) Zapalenie płuc (J12-J18) Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40–J47) 5.Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)

8 NOWOTWORY Zachorowania i zgodny na 10 tys. ludności (2011)

9 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA Liczba osób hospitalizowanych (2013)

10 ZABURZENIA PSYCHICZNE Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego na 10 tys. ludności (2013)

11 CHOROBY UKŁ. ODDECHOWEGO Długość hospitalizacji w dniach (2013)

12 SPÓJNOŚĆ - RPO A DOKUMENTY STRATEGICZNE I DANE STATYST. Zakres programów zdrowotnych jest zgodny ze stanem problemów zdrowotnych (dane statystyczne), jak i zakresem problemów zdrowotnych wskazywanych w dokumentach strategicznych tj. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i Strategii Polityki Społecznej Woj.. Śląskiego na l. 2006-2020 oraz zał. nr 1 do Policy Paper. Brak w typach operacji - choroby układu oddechowego oraz układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, na które wskazuje jako istotne Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, jak i projekt RPO. Programy zdrowotne wdrażane będą w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi aktywne i zdrowe starzenie się w ramach trzech typów operacji: Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy. Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (fiszka projektu systemowego – dot. chorób układu krążenia oraz zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania).

13 DOŚWIADCZENIA - PODDZIAŁANIE 2.3.1 PO KL CASE STUDY staży będących przykładem dobrych praktyk (n=5) BADANIE CAWI uczestników staży N=328 ANALIZA DESK RESEARCH dokumentów programowych i strategicznych, sprawozdawczości z wdrażania PO KL, dokumentacji konkursowej, danych systemów SIMIK i PEFS oraz opracowań nt. innowacyjności gospodarki Projekt: Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych (Instytut Medycyny Pracy w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi): 1) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Alergii Zawodowej 2) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Boreliozy Pochodzenia Zawodowego 3) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Chorób Układu Krążenia 4) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Psychospołecznych Zagrożeń w Środowisku Pracy 5) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Chorób Układu Ruchu i Obwodowego Układu Nerwowego Wywołanych Sposobem Wykonywania Pracy 6) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Chorób Zawodowych Skóry 7) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Chorób Narządu Słuchu Pochodzenia Zawodowego 8) Kompleksowy Program Profilaktyczny Dotyczący Chorób Zakaźnych u Personelu Medycznego

14 DOŚWIADCZENIA - PODDZIAŁANIE 2.3.1 PO KL CASE STUDY staży będących przykładem dobrych praktyk (n=5) BADANIE CAWI uczestników staży N=328 Projekt: Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy (Instytut Medycyny Pracy) 1) Kompleksowy Program Ukierunkowany Na Powroty Do Pracy Dla Osób Z Pylicą Płuc 2) Kompleksowy Program Ukierunkowany Na Powroty Do Pracy Osób Z Chorobami Alergicznymi 3) Kompleksowy Program Ukierunkowany Na Powroty Do Pracy Osób Z Zaburzeniami Głosu O Podłożu Zawodowym Projekt: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego) – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii

15 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY w POKL DZIAŁANIA W PROJEKTACH Badania i analizy Działania edukacyjne Działania informacyjno-promocyjne Opracowanie programów Wdrożenie wybranych elementów programów (np. turnusy rehabilitacyjne) ODBIORCY PROGRAMÓW Osoby z grup zawodowych zagrożonych zwiększonym ryzykiem zachorowalności na określone w programach choroby (grupy ryzyka) Lekarze specjaliści, lekarze medycyny pracy, pracownicy PIS, PIP oraz służb BHP

16 EFS Oś VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Priorytet Inwestycyjny 8 vi „Aktywne i zdrowe starzenie się” Wsparcie UE - 47 458 483 EUR Udział wsparcia w całości środków programu -1,36% Typy operacji: Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę i kontynuowały zatrudnienie Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie EFRR Oś X Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna, Priorytet Inwestycyjny 9a „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Wsparcie UE - 115 004 058 EUR (z 9 b), Udział wsparcia w całości środków programu - 3,31% Typy przedsięwzięć: Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. Wskaźniki rezultatu: Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjne opieki zdrowotnej EFS Oś IX Włączenie społeczne, Priorytet Inwestycyjny 9 iv „Aktywne i zdrowe starzenie się” Wsparcie UE - 88 811 405 EUR Udział wsparcia w całości środków programu -2,55% Typy operacji: Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograf. poprzez zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem oraz wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci; Diagnozowanie i leczenie chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających zagrożenie ubóstwem w przyszłości; Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych; Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograf. poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do osób zależnych, niepełnosprawnych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia (nie wyklucza się wsparcia form instytucjonalnych w przypadku gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób zależnych Wskaźniki rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu

17 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE Nakierowane na rozwiązanie problemu nie związanego z jedną konkretną grupą chorób, ale określające daną grupę docelową (9/26) Program Badań Przesiewowych Noworodków Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH (niwelowanie czynników ryzyka innych chorób) Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej (rozwój metod terapii)

18 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE Nakierowane na konkretną grupę chorób - nowotwory Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka piersi Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

19 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE Nakierowane na konkretną grupę chorób – choroby zakaźne (3/26) Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży Program profilaktyki gruźlicy Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce

20 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE Nakierowane na konkretną grupę chorób – choroby układu krążenia (2/26), zaburzenia psychiczne (2/26), zaburzeń wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (2/26) Program profilaktyki chorób układu krążenia Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Psychiatryczna opieka zdrowotna Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej

21 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE DZIAŁANIA diagnostyczne (18 /26) oraz edukacyjno-promocyjne (17 /26). W 12 na 26 programów krajowych podejmowano działania o charakterze pomocniczym i organizacyjnym tj. prowadzenie rejestrów, opracowanie ekspertyz czy wprowadzanie zmian w organizacji służby zdrowia i innych organów państwa. W 9 z analizowanych programów prowadzono działania terapeutyczne, a w 5 realizowano inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w postaci budowy / rozbudowy / modernizacji budynków lub zakupu wyposażenia. ODBIORCY Dzieci (3/26) W żadnym z analizowanych programów nie wyróżniono tej kategorii wiekowej w opisie grup docelowych. W 10 programach przewidziano działania skierowane do przedstawicieli służby zdrowia. 7 programów obejmowało działania skierowane do ogółu społeczeństwa, a 6 programów uwzlędniało działania skierowane do dzieci (w tym noworodków).

22 KOMPLEMENTARNOŚĆ - PROGRAMY KRAJOWE Istnieje potrzeba zapewnienia komplementarności wsparcia RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz działań rehabilitacyjnych. W obszarach tych zachodzi ryzyko dublowania się wsparcia w ramach RPO oraz innych publicznych źródeł finansowania.. Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

23 PROGRAMY REGIONALNE Programy profilaktyczne NFZ Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób odtytoniowych - 2 etapy Program profilaktyki gruźlicy Populacyjny program wczesnego wykrywania (1) raka piersi (2) raka szyjki macicy Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry. Program badań prenatalnych. Śląski Program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2020 Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2010 Wojewódzki Program Walki Z Gruźlicą na lata 2011-2014

24 PROGRAMY LOKALNE Grypy docelowe – dzieci (diagnostyka – stomatologia, wady postawy) i młodzież (edukacyjne), osoby niepełnosprawne, mieszkańcy – akcje plenerowe Działania 1)niezwiązane z konkretną grupą chorobową, zdrowy styl życia 2)informacja i edukacja 3)diagnostyka 4)szczepienia 5)akcje plenerowe, ratownictwo 6)nowotwory - rak piersi, szyjki macicy 7)rehabilitacja

25 TRENDY  Przełamanie problemu nieskuteczności w docieraniu do adresatów działań prewencyjnych poprzez realizację badań przesiewowych w miejscu pracy oraz podczas imprez lokalnych  Kompleksowe podejście do działań profilaktycznych poprzez uwzględnienie w podejmowanych działaniach wszystkich istotnych czynników ryzyka oraz zorientowanie prowadzonych działań na dokonanie całościowej prozdrowotnej zmiany w zakresie stylu życia  Międzysektorowe podejście do działań prewencyjnych angażujące także inne – poza placówkami ochrony zdrowia – podmioty, tj.: firmy sektora spożywczego, podmioty świadczące usługi gastronomiczne, placówki kształcenia ustawicznego. „Herz für Wien” (Austria)  Integracja danych dotyczących sytuacji zdrowotnej z różnych źródeł pozwalająca na regionalną koordynację prowadzonych działań profilaktycznych, diagnost. i terapeutycznych  Skuteczne łączenie komponentu infrastrukturalnego (wdrożenie systemu) z działaniami „miękkimi” (gł. w wymiarze analitycznym i dot. zarządzania procesami w systemie ochrony zdr.)  Efektywne wykorzystanie danych statystycznych do podejmowania najbardziej trafnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej (w tym: infrastrukturalnych) “The Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival” (CARES) oraz “Building GIS Capacity for Chronic Disease Surveillance” (USA) Choroby układu krążenia

26 TRENDY  Podejmowanie działań profilaktycznych nie tylko w odniesieniu do wiekowych grup ryzyka, ale także do grup, które są w wieku poprzedzającym okres największego nasilenia występowania czynników ryzyka  Uwzględnianie najbliższego otoczenia społecznego (w tym: grupy rówieśniczej) w podejmowaniu skutecznych działań prewencyjnych w sytuacji, gdy program zdrowotny zorientowany jest na zmianę stylu życia oraz określonych nawyków  Wpisywanie się w najnowsze trendy w zakresie zdrowia publicznego, polegające na akcentowaniu roli codziennych nawyków i stylu życia w obszarze prewencji zdrowotnej.  Wykorzystywanie kanałów komunikacyjnych adekwatnych do specyfiki grupy docelowej (w przypadku osób młodych – wykorzystywanie technologii informatycznych i mobilnych ułatwiających prozdrowotną reorientację codziennych zachowań)  Utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programu prozdrowotnego po zakończeniu realizacji właściwych działań prewencyjnych – monitoring wdrażania w życie zaleceń wynikających z uczestnictwa w programie „Ohnekippe” (Niemcy) Choroby nowotworowe

27 TRENDY  Zastosowanie niestandardowego sposobu dotarcia do grupy docelowej poprzez wykorzystanie nieformalnej sieci kontaktów społecznych  Wykorzystanie najbliższego otoczenia społecznego w procesie wpływania na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w badaniach przesiewowych i wdrażania zachowań prozdrowotnych  Objęcie działaniami profilaktycznymi przedstawicieli grup defaworyzowanych społecznie i ekonomicznie oraz zamieszkujących obszary peryferyjne (tj. mających utrudniony dostęp do usług medycznych)  Realizowanie działań prewencyjnych w sposób możliwie najbardziej oddolny, z silnym zaangażowaniem lokalnej społeczności  Aktywizowanie osób uczestniczących w programie w zakresie wtórnej promocji badań profilaktycznych wśród krewnych i znajomych, którzy nie korzystali z oferowanego wsparcia  Celowość podejmowania działań zwiększających responsywność w programach zachęcających do udziału w badaniach profilaktycznych (ze szczególnym uwzględnieniem technik przypominających i motywujących) „Friend to Friend” (USA) Choroby nowotworowe

28 TRENDY  Dostosowanie celów programu do istniejących uwarunkowań i ograniczeń oraz realnych możliwości ich osiągnięcia  Dostosowanie działań projektowych do specyfiki grupy docelowej i jej potrzeb poprzez określone działania poprzedzające właściwą realizację projektu  Zaangażowanie placówek podstawowej codziennej aktywności odbiorców wsparcia (w tym przypadku – szkół) do prowadzonych działań przewidzianych w programie  Przezwyciężenie problemu incydentalności i doraźności prowadzonych działań poprzez relatywnie długi okres objęcia wsparciem uczestników programu  Objęcie działaniami prewencyjnymi osób w wieku szkolnym, co zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej i trwałej zmiany nawyków dotyczących czynników ryzyka określonych chorób  Kompleksowa i wieloaspektowa ewaluacja rezultatów zrealizowanego programu przeprowadzona przez jednostkę naukową “School Health and Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP)” (Australia) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

29 TRENDY  Zorientowanie działań podejmowanych w ramach programu na występowanie negatywnych skutków pogorszenia stanu zdrowia w odniesieniu do sfery zawodowej, przy jednoczesnym wskazywaniu na ryzyko negatywnego oddziaływania aktywności zawodowej na stan zdrowia  Prowadzenie działań prozdrowotnych powiązanych bezpośrednio z aktywnością zawodową w ścisłej współpracy z pracodawcami  Prowadzenie działań w zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń psychicznych  Wykorzystywanie potencjału i wcześniejszych działań różnych typów podmiotów prowadzących działalność w obszarze zbieżnym z zakresem programu “Masto” (Finlandia) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

30 REKOMENDACJE

31 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W ramach realizowanych programów profilaktycznych i diagnostycznych szczególny nacisk winien być położony na stosowane sposoby dotarcia do określonych grup docelowych. Preferowane powinny być działania niestandardowe i uwzględniające bezpośredni kontakt z adresatami wsparcia, przy jednoczesnym uwzględnieniu roli lokalnych liderów opinii, czy najbliższego otoczenia społecznego. W przypadku programów o charakterze diagnostycznym należy stosować rozwiązania integrujące działania przewidziane w programie (tj. określone rodzaje badań diagnostycznych) z innymi, stosowanymi przez placówki ochrony zdrowia procedurami. Chodzi tu przede wszystkim o promocję i informację na temat dostępnych dzięki programowi badań diagnostycznych nie tylko w ramach odrębnych działań informacyjnych przewidzianych w programie, ale także podczas konsultacji lekarskich, które nie są bezpośrednio powiązane z badaniami oferowanymi w ramach programu (zwiększenie roli lekarza POZ). Programy o charakterze diagnostycznym muszą uwzględniać kontynuację działań związanych z ewentualnym podjęciem procesu leczenia – skierowania pacjenta na właściwą i realnie dostępną ścieżkę działań terapeutycznych. Zakres działań podejmowanych we wspieranych programach powinien wykraczać sektor ochrony zdrowia i dotyczyć także tych obszarów, które w większym stopniu powiązane są ze stylem życia, czy nawykami i zwyczajami mieszkańców. Oznacza to uwzględnienie także sektorów takich jak: spożywczy, transportowy, czy dotyczący spędzania wolnego czasu (rekreacyjno-rozrywkowy). W tych sferach również powinny być podejmowane działania zorientowane na osiągnięcie celów charakterystycznych dla profilaktycznych programów zdrowotnych.

32 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA Biorąc pod uwagę rozproszenie instytucjonalne działań prewencyjnych w obszarze zdrowia należy, w miarę możliwości, dążyć do koordynacji prowadzonych działań, a przynajmniej sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi kategoriami interesariuszy. Realizowane programy profilaktyczne i diagnostyczne powinny być poddawane nie tylko wstępnej weryfikacji na etapie aplikowania o wsparcie finansowe na realizację zaplanowanych działań, ale także końcowej ocenie obejmującej także pomiar efektów zrealizowanych programów. Należy prowadzić bieżący i wystandaryzowany monitoring realizowanych w regionie programów zdrowotnych. Chodzi w tym przypadku zarówno o możliwość pełnego zewidencjonowania podejmowanych w tym zakresie działań (a tym samym możliwości prowadzenia wystandaryzowanych analiz dotyczących np. nadwyżki działań określonego typu, czy też ewentualnych niedoborów pewnych kategorii działań w kontekście istniejącego w regionie zapotrzebowania), jak i możliwość prowadzenia spójnej polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych w regionie programów (skonstruowana baza powinna być publicznie dostępna i wzbogacona o wyszukiwarkę umożliwiającą identyfikację programu pod kątem zakresu merytorycznego i obszaru realizacji).

33 Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source ul. Spławie 53 61-312 Poznań tel. 61 622 92 06, 61 622 92 07 fax 61 622 92 08 email: biuro@re-source.pl


Pobierz ppt "Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google