Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy bank rozwoju Obligacje przychodowe emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Alternatywne formy finansowania inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy bank rozwoju Obligacje przychodowe emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Alternatywne formy finansowania inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy bank rozwoju Obligacje przychodowe emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Alternatywne formy finansowania inwestycji

2 Państwowy bank rozwoju Kto może emitować obligacje przychodowe? Zgodnie z Ustawą o Obligacjach główne podmioty uprawnione do emisji obligacji przychodowych to : –jednostki samorządu terytorialnego –Spółki z co najmniej 50% udziałem JST, o ile ich jedynym przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej –inne jednostki świadczące usługi użyteczności publicznej*. 2 * szczegółowe regulacje zawiera art. 23a, ust 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”).

3 Państwowy bank rozwoju Zalety emisji obligacji przychodowych przez jednostki samorządu terytorialnego Zgodnie z art. 23 b. ust. 7 Ustawy o obligacjach: „Środków o których mowa w ust. 2 [tj. środków zgromadzonych na rachunku przychodów] oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z tych obligacji nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy [..] o finansach publicznych Aspekt praktyczny: Spłata odsetek oraz rat kapitałowych/wykup obligacji nie jest uwzględniana w liczeniu wskaźnika wskazanego w art. 243 ustawy [..] o finansach publicznych. 3

4 Państwowy bank rozwoju Konstrukcja wskaźnika w art. 243 ustawy [..] o finansach publicznych Art. 243 ustawy [..] o finansach publicznych dotyczy obliczeń nadwyżki bieżącej i jej relacji do spłat zadłużenia. R -planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2- 4 oraz art. 90, O -planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D -dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db -dochody bieżące, Sm -dochody ze sprzedaży majątku, Wb -wydatki bieżące, n -rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 -rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 -rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 -rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 4

5 Państwowy bank rozwoju Wpływ emisji obligacji przychodowych na wskaźnik wskazany w art. 243 ustawy […] o finansach publicznych 5 Parametr wskaźnikaWpływ emisji obligacji przychodowych R -planowana na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, Pozytywny – emisja nie jest uwzględniana O -planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, Pozytywny – emisja nie jest uwzględniana D -dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Neutralny - przychody z przedsięwzięcia wciąż stanowią dochód budżetu jednak z dochodów wyłącza się saldo środków pozostających na rachunku przychodów

6 Państwowy bank rozwoju Aspekty praktyczne Emisja obligacji przychodowych przez JST jest wskazana jeżeli sytuacja budżetu w zakresie wskaźnika wskazanego w art. 243 jest relatywnie napięta natomiast niezbędne są środki na realizację inwestycji. Emisja obligacji przychodowych wymaga wskazania przedsięwzięcia generującego płatności, przy czym: może być to nowa działalność związana z nowo wybudowanym majątkiem (np. budowa obiektu sportowego i następnie jego dzierżawa przez lokalny ośrodek sportu/rekreacji) może być to inna działalność - nie związana z budowanym majątkiem (np. umowa dzierżawy z istniejącego majątku/strefa parkowania/bilety etc. służy pozyskaniu środków na budowę przedszkola/szkoły/obiektu sportowego/ infrastruktury komunikacyjnej etc.) 6

7 Państwowy bank rozwoju Aspekt praktyczny Obligacje przychodowe należy traktować jako odmianę zwykłych obligacji, emitowanych przez JST. Podstawowa różnica – podstawowe źródło spłaty to „pierwszeństwo” do wskazanego przychodu z przedsięwzięcia /majątku przedsięwzięcia. Relatywnie prosta konstrukcja Uchwała Rady Miasta / Gminy powinna wskazać cele finansowania oraz określić przychody Przychody są jednym z podstawowych źródeł spłaty stąd przed podjęciem uchwał strona finansująca musi przeanalizować całą transakcję– w innym przypadku uchwała może być nie zrealizowana. W przypadku finansowania np. obiektów sportowych przez spółki zależne to ze względu na ich sytuację finansową często niezbędne są umowy wsparcia/poręczenia co podnosi koszty transakcji (jak również poziom jej komplikacji). 7

8 Państwowy bank rozwoju Obligacje przychodowe Zalety Finansowanie długoterminowych potrzeb inwestycyjnych Miasta Spłata obligacji w ratach w długim okresie czasu – zbieżna z przychodami z przedsięwzięć. Typowe terminy: 5-10 lat 8

9 Państwowy bank rozwoju 9 Obligacje przychodowe Zalety Możliwość zrealizowania dodatkowych, inwestycji infrastrukturalnych – niemożliwych do zrealizowania w inny sposób ze względu na istniejące regulacje – szczególnie w połączeniu ze środkami unijnymi. Elastyczność instrumentu. Promocja Miasta /Gminy.

10 Państwowy bank rozwoju Doświadczenia Banku 10

11 Państwowy bank rozwoju Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej) Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-” w walucie obcej oraz „A” w walucie krajowej. Organy banku: Rada Nadzorcza: przedstawiciele ministrów właściwych do spraw Skarbu Państwa, gospodarki, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu, rozwoju regionalnego. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje Minister Finansów Zarząd Podstawowe informacje o Banku Gospodarstwa Krajowego Prowadzi działalność na terenie całego kraju Centrala w Warszawie Placówka w każdym mieście wojewódzkim Obsługa kasowa w ponad 4000 placówkach partnerskich Podlega ustawie Prawo bankowe Podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Zerowa waga ryzyka dla poręczeń i gwarancji BGK w ramach programów rządowych 11

12 Państwowy bank rozwoju 12 Wsparcie inwestycji, biznesu i przedsiębiorstw Organizacja finansowania infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, w tym program Inwestycje Polskie Poręczenia i gwarancje Partnerstwo Publiczno-Prywatne Polski eksport Innowacyjność Ekonomia społeczna Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Wsparcie samorządów lokalnych, rozwój regionów, rozwój społeczny Inwestycje komunalne i infrastruktura mieszkaniowa Rozwój i rewitalizacja obszarów miejskich Rozwój obszarów wiejskich Ochrona środowiska lokalnego i poprawa efektywności energetycznej Prefinansowanie - realizacja projektów przed nadejściem środków unijnych Edukacja, kapitał społeczny, wolontariat (Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ) Obsługa Skarbu Państwa i jednostek budżetu centralnego Konsolidacja finansów publicznych Bankowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych i budżetu Państwa Wsparcie realizacji polityk rządu oraz niwelowanie nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego w Polsce Wsparcie realizacji programów finansowanych ze środków unijnych Transfer środków europejskich Zarządzanie instrumentami zwrotnymi UE przeznaczonymi na finansowanie MŚP, wdrażanie nowych technologii, rozwój miast i ekonomia społeczna Edukacja beneficjentów – nowe formy wsparcia ze środków UE Główne obszary działalności

13 Państwowy bank rozwoju Finansowanie i obsługa bankowa instytucji i firm Prowadzenie rachunków bankowych Depozyty terminowe Produkty kredytowe dla firm i jednostek samorządu terytorialnego (JST) Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Rozliczenia w obrocie krajowym i zagranicznym Operacje na rynku pieniężnym Emisje obligacji Depozyty@24 – oferta dla sektora finansów publicznych 13

14 Państwowy bank rozwoju Główny portfel akcji udziałów / podmioty realizujące zadania w imieniu BGK / partnerzy 100% 12,15% REGIONALNE I LOKALNE FUNDUSZE PORĘCZENIOWE 21 podmiotów BGK JEST CZŁONKIEM / PARTNEREM m.in. PAKIET AKCJI I UDZIAŁÓW m.in. Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń i Gwarancji Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych Network of European Financial Institutions for SMEs BGK JEST FUNDATOREM 14

15 Państwowy bank rozwoju 15 Kontakt GENERAL SYSTEM Sp. z o.o. Innowacje & Rozwój Jerzy T. Żbikowski +48 660-221-172 email: jtzbikowski@gmail.comjtzbikowski@gmail.com


Pobierz ppt "Państwowy bank rozwoju Obligacje przychodowe emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Alternatywne formy finansowania inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google