Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów"— Zapis prezentacji:

1 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
udzielane w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” Katowice, 2013 r.

2 BGK – BANK KOOPERUJĄCY A NIE KONKURUJĄCY
Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku Kluczowe obszary działalności Banku: wspieranie programów rządowych obsługa jednostek budżetu centralnego obsługa jednostek samorządu terytorialnego BGK – BANK KOOPERUJĄCY A NIE KONKURUJĄCY

3 Poręczenia i gwarancje – dostępne produkty portfelowe
Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis – PLD Portfelowa Linia Poręczeniowa – PLP Portfelowa Linia Gwarancyjna – PLG

4 Pomoc de minimis – na czym polega?
najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami UE limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi: tys. euro na trzy lata tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego wartość pomocy de minimis wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji udzielana w ramach programów unijnych i krajowych (RPO, ZUS, US, PFRON, JEREMIE, szkolenia itd.) forma potwierdzenia uzyskania pomocy de minimis(zaświadczenie/decyzja) 4 mld zł udzielonej pomocy de minimis 140 tys. przedsiębiorców skorzystało z pomocy de minimis średnia pomoc 6 tys. euro Pomoc de minimis – na czym polega? Kwota pomocy (w euro) w bieżącym roku podatkowym i 2 poprzedzających go latach podatkowych + (kwota gwarancji w zł *13,33 % /średni kurs euro NBP z dnia z dnia udzielenia gwarancji)<= euro 4

5 Bank kredytujący Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis
UOKiK Outsourcing oceny ryzyka Sprawozdawczość Wniosek o kredyt Przedsiębiorca Bank kredytujący Portfel kredytów Wniosek o udzielenie gwarancji Umowa PLD CPG Przedsiębiorca nie musi występować do BGK o gwarancję!

6 Gwarancja de minimis kredyty obrotowe udzielane w złotych
do 3,5 mln zł (dla jednostkowej transakcji i/lub sumy transakcji z jednym Klientem) max. do 60 % kwoty kredytu stawka: 0% (pierwszy rok); 0,5% (drugi rok) bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem maksymalnie na okres 27 miesięcy (okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony max. o trzy miesiące) 6

7 Liczba osób zatrudnionych
Klient PLD mikro, mały lub średni przedsiębiorca wg definicji unijnej: rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 PARP: Kwalifikator MŚP Jak zdefiniować MŚP Liczba osób zatrudnionych <250 Powiązania podmioty partnerskie podmioty powiązane MŚP Roczny obrót <= 50 mln euro Suma Bilansowa <=43 mln euro LUB rezydent posiada zdolność kredytową ocenioną zgodnie z procedurą Banku Kredytującego nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej 7

8 Klient PLD - posiada zdolność kredytową (zgodnie z procedurą banku kredytującego) - w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt przewidziany do objęcia gwarancją PLD: - nie otrzymał z Banku Kredytującego wypowiedzenia jakiejkolwiek ekspozycji kredytowej - nie posiadał w Banku Kredytującym zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł - nie posiadał ekspozycji kredytowej zaliczanej do kategorii „zagrożone” lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - nie może mieć aktywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów albo w systemie Biura Informacji Kredytowej dla przedsiębiorcy 8

9 Jaki kredyt może być objęty gwarancją?
na finansowanie działalności bieżącej, w tym kredyt w rachunku bieżącym nowy kredyt kredyt istniejący: odnawialny - udostępnienie limitu kredytu na kolejny okres odnawialny – podwyższenie kwoty limitu (kwota limitu po zwiększeniu) nieodnawialny - podwyższenie kwoty kredytu (tylko kwota zwiększenia) istnieje możliwość refinansowania kredytu w innym banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK. Nie jest możliwe refinansowanie kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK 9

10 Pomoc de minimis nie może być przyznana na:
działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury produkcję podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o ile: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom surowców wywóz do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie może być bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy w sektorze węglowym na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego 10

11 Portfelowa Linia Poręczeniowa PLP
Kwota poręczenia: od 100 tys. zł do 3,5 mln zł dla jednostkowej transakcji i/lub sumy transakcji z jednym Klientem w Banku Kredytującym - kredyty obrotowe i inwestycyjne Zakres poręczenia: max do 60% kwoty kredytu poręczenie obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kredytu bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem poręczeniem nie może być objęty kredyt uruchomiony przed datą wpisania do rejestru

12 Portfelowa Linia Gwarancyjna PLG
Bank kredytujący samodzielnie - w imieniu BGK - w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i do wysokości ustalonego przez BGK limitu obejmuje gwarancją spłaty nowych kredytów przeznaczonych na cele : bieżącego finansowania gwarancja udzielona max na 39 miesięcy (3 lata i 3 miesiące) od 100 tys. zł do 3,5 mln zł max do 60% kwoty kredytu jedyne zabezpieczenie gwarancji – weksel własny in blanco Kredytobiorcy BGK wykonuje zobowiązanie w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty 12

13 Centrum Poręczeń i Gwarancji
Dziękuję za uwagę Centrum Poręczeń i Gwarancji Tel. (22)


Pobierz ppt "Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google