Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach programu Katowice, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach programu Katowice, 2013."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach programu Katowice, 2013 r.

2 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku Kluczowe obszary działalności Banku: -wspieranie programów rządowych -obsługa jednostek budżetu centralnego -obsługa jednostek samorządu terytorialnego BGK – BANK KOOPERUJĄCY A NIE KONKURUJĄCY

3 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! 3 Poręczenia i gwarancje – dostępne produkty portfelowe 1.Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis – PLD 2.Portfelowa Linia Poręczeniowa – PLP 3.Portfelowa Linia Gwarancyjna – PLG

4 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami UE limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi: 200 tys. euro na trzy lata 100 tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego wartość pomocy de minimis wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji udzielana w ramach programów unijnych i krajowych (RPO, ZUS, US, PFRON, JEREMIE, szkolenia itd.) forma potwierdzenia uzyskania pomocy de minimis(zaświadczenie/decyzja) 4 mld zł udzielonej pomocy de minimis 140 tys. przedsiębiorców skorzystało z pomocy de minimis średnia pomoc 6 tys. euro Pomoc de minimis – na czym polega? 4 Kwota pomocy (w euro) w bieżącym roku podatkowym i 2 poprzedzających go latach podatkowych + (kwota gwarancji w zł *13,33 % /średni kurs euro NBP z dnia z dnia udzielenia gwarancji)<= 200 000 euro

5 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Przedsiębiorca nie musi występować do BGK o gwarancję! Bank kredytujący Umowa PLD Outsourcing oceny ryzyka Portfel kredytów 5 Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis UOKiK Sprawozdawczość Przedsiębiorca Wniosek o kredyt Wniosek o udzielenie gwarancji

6 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! maksymalnie na okres 27 miesięcy (okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony max. o trzy miesiące) 6 Gwarancja de minimis do 3,5 mln zł (dla jednostkowej transakcji i/lub sumy transakcji z jednym Klientem) max. do 60 % kwoty kredytu bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem kredyty obrotowe udzielane w złotych stawka: 0% (pierwszy rok); 0,5% (drugi rok)

7 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej 7 Klient PLD mikro, mały lub średni przedsiębiorca wg definicji unijnej: rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 PARP: Kwalifikator MŚP rezydent posiada zdolność kredytową ocenioną zgodnie z procedurą Banku Kredytującego Jak zdefiniować MŚP Suma Bilansowa <=43 mln euro Suma Bilansowa <=43 mln euro Roczny obrót <= 50 mln euro Roczny obrót <= 50 mln euro Liczba osób zatrudnionych <250 Liczba osób zatrudnionych <250 MŚP LUB Powiązania podmioty partnerskie podmioty powiązane

8 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! - nie posiadał ekspozycji kredytowej zaliczanej do kategorii zagrożone lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 8 Klient PLD - w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt przewidziany do objęcia gwarancją PLD: - nie otrzymał z Banku Kredytującego wypowiedzenia jakiejkolwiek ekspozycji kredytowej - nie posiadał w Banku Kredytującym zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł - posiada zdolność kredytową (zgodnie z procedurą banku kredytującego) - nie może mieć aktywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów albo w systemie Biura Informacji Kredytowej dla przedsiębiorcy

9 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! 9 Jaki kredyt może być objęty gwarancją? na finansowanie działalności bieżącej, w tym kredyt w rachunku bieżącym istnieje możliwość refinansowania kredytu w innym banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK. Nie jest możliwe refinansowanie kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK nowy kredyt kredyt istniejący: odnawialny - udostępnienie limitu kredytu na kolejny okres odnawialny – podwyższenie kwoty limitu (kwota limitu po zwiększeniu) nieodnawialny - podwyższenie kwoty kredytu (tylko kwota zwiększenia)

10 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! 1.działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 2.produkcję podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej 3.przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o ile: 1.wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą 2.kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom surowców 4.wywóz do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie może być bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej 5.pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy 6.w sektorze węglowym 7.na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego 10 Pomoc de minimis nie może być przyznana na:

11 11 Kwota poręczenia: od 100 tys. zł do 3,5 mln zł dla jednostkowej transakcji i/lub sumy transakcji z jednym Klientem w Banku Kredytującym - kredyty obrotowe i inwestycyjne Zakres poręczenia: max do 60% kwoty kredytu poręczenie obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kredytu bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem poręczeniem nie może być objęty kredyt uruchomiony przed datą wpisania do rejestru Portfelowa Linia Poręczeniowa PLP

12 Bank kredytujący samodzielnie - w imieniu BGK - w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i do wysokości ustalonego przez BGK limitu obejmuje gwarancją spłaty nowych kredytów przeznaczonych na cele : bieżącego finansowania gwarancja udzielona max na 39 miesięcy (3 lata i 3 miesiące) od 100 tys. zł do 3,5 mln zł max do 60% kwoty kredytu jedyne zabezpieczenie gwarancji – weksel własny in blanco Kredytobiorcy BGK wykonuje zobowiązanie w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty 12 Portfelowa Linia Gwarancyjna PLG

13 13 Dziękuję za uwagę Centrum Poręczeń i Gwarancji cpg@bgk.com.pl Tel. (22) 522 91 91


Pobierz ppt "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach programu Katowice, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google