Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Zespoły interdyscyplinarne Grupy robocze

2 Instrukcja Slajdy oznaczone numerem i literą „a” zawierają dodatkowy komentarz do slajdu znajdującego się powyżej.

3 I. Zespół interdyscyplinarny
Art. 6. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

4 II. a - Skład zespołu interdyscyplinarnego
Art. 9a. ustawy 3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych.

5 II. a - Skład zespołu interdyscyplinarnego
Skład zespołu interdyscyplinarnego jest ściśle określony przepisami ustawy, niemniej są sytuacje, w których powołanie zespołu w wymienionym składzie nastręcza trudności. Szczególnie dotyczy to obecności w zespole przedstawiciela organizacji pozarządowych. Jego brak jest uzasadniony tylko w sytuacji gdy w gminie nie działa organizacja pozarządowa, która w swojej działalności statutowej ma zawarte działania związane z obszarem, przeciwdziałania przemocy, wsparcia rodziny itp., a także nie ma możliwości nawiązania współpracy z funkcjonującymi w regionie organizacjami działającymi w powyższym obszarze.

6 III. Skład zespołu interdyscyplinarnego
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. 5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeżeli nie ma możliwości włączenia do zespołu przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej, w składzie zespołu może się znaleźć kurator społeczny.

7 IV. Zespół Interdyscyplinarny cd.
Art. 9a 6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

8 IV. a - Zespół Interdyscyplinarny cd.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje, kto i kiedy wybiera przewodniczącego zespołu, nie wspomina natomiast nic o jego zastępcy. W praktyce w wielu przypadkach na pierwszym posiedzeniach zespołu wybierani są również zastępcy przewodniczącego. W związku z tym, że przepis prawny w żaden sposób nie reguluje powyższej sytuacji, należy uznać, że zgodne z prawem jest gdy przewodniczący zespołu interdysycyplinarnego imiennie upoważni innego członka zespołu, do działaniu w jego imieniu jako jego zastępca.

9 V. Tworzenie grupy roboczej
Art. 9a 10. ustawy  Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Grupy robocze może tworzyć: zespół interdyscyplinarny, przewodniczący zespołu na podstawie imiennych upoważnień członków zespołu do powoływania w ich imieniu grup roboczych.

10 VI. Skład grupy roboczej
Art. 9a. 11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia. 12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11 VI. a - Tworzenie grupy roboczej
W skład grupy roboczej może wchodzić kurator, w jej skład nie wchodzi natomiast prokurator. Wyłączenie prokuratora ze składu grupy roboczej wynika z faktu, że grupa tworzona jest w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W sytuacji powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa i zawiadomieniu o tym wskazanych w ustawie podmiotów mogłaby powstać wątpliwość co do bezstronności prokuratora działającego w grupie roboczej. W przypadku gdy zespół interdyscyplinarny jest jednocześnie grupą roboczą, a w jego skład wchodzi prokurator, do realizacji zadań grupy roboczej należy go wyłączyć ze składu.

12 VI. a (cd.) - Tworzenie grupy roboczej
Skład grupy roboczej ustala się w zależności od potrzeby w rozpatrywanym, indywidualnym przypadku. Uzasadnione jest nie powołanie w skład grupy roboczej przedstawiciela oświaty, w sytuacji, gdy w rodzinie nie ma dzieci, lub są to dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym, albo nie powołanie przedstawiciela GKRPA jeżeli w środowisku nie występuje problem alkoholowy. Niemniej nie powołanie w skład grupy roboczej przedstawiciela jednego z podmiotów wskazanych (tzn. obowiązujących) w art. 9a ust. 11 ustawy powinno zostać uzasadnione na piśmie.

13 VII. Zadania zespołu interdyscyplinarnego
Art. 9b 2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

14 VIII. Zadania grupy roboczej
Art. 9b 3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

15 VII. a -Zadania zespołu interdyscyplinarnego VIII
VII. a -Zadania zespołu interdyscyplinarnego VIII. a - Zadania grupy roboczej Zadania zespołu interdyscyplinarnego różnią się od zadań grupy roboczej. W związku z zapisem, że zespół może (czyli nie musi) tworzyć grupy, w sytuacji gdy zespół interdyscyplinarny jest jednocześnie grupą roboczą, wykonuje zadania grupy roboczej.

16 IX. Zespół Interdyscyplinarny cd.
Art. 9a 7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

17 IX. a - Zespół Interdyscyplinarny cd.
Zarówno spotkań grup roboczych, jak i spotkań zespołu wykonującego zadania grupy roboczej nie można traktować jako spotkania wyczerpujące zapis art. 9a ust. 7, który wyraźnie mówi, że nie rzadziej niż co 3 miesiące mają się odbywać spotkania zespołu interdyscyplinarnego.

18 Zespół Interdyscyplinarny Grupa Robocza przetwarzanie danych
Art. 9c. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Należy pamiętać, że na administratorze danych spoczywa wynikający z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

19 Zespół Interdyscyplinarny Grupa Robocza zachowanie poufności
Art. 9c. 2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. Członkowie zespołu i grup roboczych muszą mieć imienne upoważnienie do przetwarzania danych wydane administratora danych (ADO), Oświadczenia o zachowaniu poufności danych wymagane ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są uzupełnieniem do wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych (art. 37) upoważnień.

20 Zespół Interdyscyplinarny Grupa Robocza zachowanie poufności
Art. 9c. 3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.". Członkowie grup roboczych składają oświadczenie przed przystąpieniem do wykonywania czynności w każdym indywidualnym przypadku. W sytuacji, gdy w pracach grup roboczych osoby biorą udział w więcej niż jednym przypadku, mogą złożyć oświadczenie 1 raz, ale w protokole z pierwszego spotkania grupy roboczej musi znaleźć się adnotacja, że dana osoba wymagane ustawą oświadczenie już złożyła.


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google