Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej
Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005

2 Hipokrates Uważał , że zdrowie i choroba są stanami naturalnymi.
Zdrowie to stan wewnętrznej równowagi Choroba zaś to naturalny proces, który przebiega wg nie całkiem zrozumiałych praw - jest nie tylko zaburzeniem naturalnego porządku ale czasem jest katharsis -oczyszczeniem organizmu

3 Zdrowie Potencjał intelektualny Optymizm Dobre samopoczucie
Sprawne funkcjonowanie organizmu Osiąganie celów Satysfakcja Brak choroby?

4 Definicja WHO Zdrowie to nie tylko brak choroby lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego

5 Zdrowie jako wartość zagrożenie zdrowia trudny dostęp do leczenia
Zdrowie jako wartość zagrożenie zdrowia trudny dostęp do leczenia - lęk niepokój polityczny brak zdrowia - choroba

6 Zdrowie Czynniki genetyczne [ 50% ] Styl życia [ 20 % ]
Środowisko [ 20 % ] Służba zdrowia[10 %]

7 zespół codziennych zachowań charakterystycznych dla danego człowieka lub zbiorowości L.Kulmatycki
Styl życia

8 Styl życia zachowania zdrowotne postawy ogólna filozofia życia

9 Styl życia - perspektywa ekonomiczna niski status społeczny niechęć do inwestowania w siebie praca w środowisku zanieczyszczonym i niższy standard bytowy

10 Styl życia perspektywa socjologiczna - wyznawane wartości - praca, wykształcenie - miejsce i prestiż w hierarchii społecznej - wzorce kulturowe

11 Cele społeczeństwa /państwa/ - Promocja osobistej
Cele społeczeństwa /państwa/ - Promocja osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie Promocja zdrowego życia - Pomoc wzajemna

12 „Scenariusz technologiczny” System ochrony zdrowia zdominowany przez medycynę naprawczą prewencja zepchnięta na drugi plan

13 Odpowiedzialność człowieka za własne zdrowie problem etyczny,moralny filozoficzny prawniczy społeczny i....państwowy

14 Rola mediów i MODY moda aktywnego wypoczynku moda zdrowej sylwetki wzorce ciała w mediach modne ćwiczenia lub sporty

15 Zadania lekarza rodzinnego
Ocena problemów populacji, definiowanie czynników ryzyka Działania na rzecz aktywności fizycznej i promocji zdrowia właściwego odżywiania walki z odzywkami/tytoń,alkohol, leki/ dbania o zdrowie psychiczne zmniejszenie rozmiaru przemocy i urazów

16 Ocena stanu zdrowia/WHO/
Poziom uprzemysłowienia i warunki pracy wykształcenie sytuacja żywnościowa i stan odżywienia zatrudnienie/ rynek pracy/ zbiorowe spożycie i oszczędzanie transport i komunikacja warunki mieszkaniowe wypoczynek i rozrywki ubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne swobody obywatelskie dostęp do służby zdrowia

17 Lekarz jako wzorzec kompetentny skuteczny współczujący dobrze ubrany, szczupły uśmiechnięty nie pali uprawia sporty

18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2 Kwietnia 1997 r. Art. 38. Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 68. 1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia 2.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa 3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku

20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art.68. 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska 5.Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej , zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej

21 Zadania władz publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r
Zadania władz publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1. Tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 2. Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany 3. Promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 4. Finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej

22 Zadania gminy Także: Ustawa o samorządzie terytorialnym/8.03.1990/
1.Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy 3. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami. 4. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Także: Ustawa o samorządzie terytorialnym/ / Art. 7.1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy - ust. 1 pkt 5 ochrona zdrowia.

23 Zadania powiatu 1.Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z gminami 3. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu 4.Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia Także: Ustawa o samorządzie powiatowym/ /

24 Samorząd województwa 1. programy zdrowotne, konsultacja i gminami i powiatami 2.przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych 4. Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia Także:Ustawa o samorządzie województwa/

25 Wojewoda 1. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3. Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia kwartalnych informacji o programach zdrowotnych

26 Minister /właściwy do spraw/ Zdrowia
1. Prowadzenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej 2. Ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi 3. Opracowywanie , finansowanie i ocena programów zdrowotnych, a także nadzór nad ich realizacją 4. Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych w zakresie i zasadach podanych w rozporządzeniu/art..15/ 5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi 6. Nadzór na ubezpieczeniem zdrowotnym 7. Zatwierdzanie planu finansowego NFZ 8.Opiniowanie sprawozdania finansowego NFZ

27 Art. 15 Ustawy o świadczeniach gwarantowanych
1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie 2. Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie

28 Art. 15 1. Badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę ambulatoryjną 2. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne 3. Podstawową opiekę zdrowotną 4. Świadczenia w środowisku nauczania i wychowania 5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 6. Rehabilitację leczniczą 7. Świadczenia stomatologiczne 8. Leczenie szpitalne 9. Świadczenia wysokospecjalistyczne 10.leczenie w domu chorego

29 Art. 15 11. Badanie i terapię psychologiczną
12. Badanie i terapię logopedyczną 13. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opiekę paliatywną i hospicyjną 14. Pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi 15. Opiekę nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu 16. Opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią 17. Opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia 18. Opiekę nad zdrowym dzieckiem, a tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18 19. Leczenie uzdrowiskowe 20. Zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze 21,22. Transport i ratownictwo medyczne

30 Art.32 Zakres świadczeń opieki zdrowotnej
Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki labolatoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane

31 Inne ustawy w przedmiocie ochrona zdrowia
Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej Ustawa o Ochronie Życia Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka Ustawa o Chorobach Psychicznych Ustawa Prawo Farmaceutyczne Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych Ustawa o Chorobach Zakaźnych Ustawa o Zaopatrzeniu z tyt. Wypadków i Ch. Zawodowych Ustawa o Ratownictwie Medycznym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa o Izbach Lekarskich, Piel. I Położ., Zawodach medycznych Ustawa o Samorządzie Aptekarskim

32 Sektory opieki zdrowotnej
Publiczny Niepubliczny/prywatny, spółdzielczy, kościelny, fundacje/

33 Zdrowie a gospodarka rynkowa
Podaż - środki publiczne- ograniczona środki niepubliczne Popyt - nieograniczony!!! nowe technologie, nowe leki nowe metody leczenia

34 Gospodarka rynkowa Przekształcanie się zakładów opieki medycznej w przedsiębiorstwa medyczne kierujące się zasadami samofinansowania samodzielności nowoczesnego zarządzania

35 Gospodarka rynkowa Podaż -badania dr KatarzynyTymowskiej
Dolny Śląsk - najwięcej łóżek szpitalnych, największe ich obłożenie Jednocześnie- najczęstsze korzystanie z prywatnego sektora Zależność obłożenia łóżek od 1. Środków na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną 2. Obrony miejsc pracy w Szpitalach 3. Niedostatecznej kontroli wykorzystania łóżek „sztuczne zamknięcia”

36 Gospodarka rynkowa Samodzielny, publiczny zakład opieki Zdrowotnej
nie jest nastawiony na zysk, nie może zbankrutować nie powinien przynosić strat

37 Zarządzanie prof. dr K. Perechuda
planowanie organizowanie motywowanie kontrolowanie Funkcje komunikowania przetwarzania informacji nawigowania

38 Lekarz czy menadżer Rola właściwego zarządzania
Rozwój studiów podyplomowych dotyczących zarządzania Konflikty na linii etyka lekarska a finansowanie opieki medycznej Komórka ds. marketingu -najważniejsza?

39 Państwowe czy Prywatne
Oddzielono obecnie problem własności Zakładu Opieki Zdrowotnej od płatnika świadczeń Nierówność podmiotów 1. W dostępie do kontraktowania świadczeń 2. Możliwości kontraktowania jedynie wybranych usług 3. W wymaganiach sanit- technicznych 4. Różnice terytorialne 5. Wymuszanie/?/ samodzielności

40 W medycynie przesunięto priorytety-
ilość zastąpiła jakość moralność zanika zapanował cynizm Zarządzanie służbą zdrowia kojarzy się automatycznie z miernotami intelektualnymi Redaktor naczelny Lancetu, 2002 r.

41 Idealny model Systemu Opieki Zdrowotnej


Pobierz ppt "Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google