Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005."— Zapis prezentacji:

1 Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005

2 Hipokrates zUważał, że zdrowie i choroba są stanami naturalnymi. zZdrowie to stan wewnętrznej równowagi Choroba zaś to naturalny proces, który przebiega wg nie całkiem zrozumiałych praw - jest nie tylko zaburzeniem naturalnego porządku ale czasem jest katharsis -oczyszczeniem organizmu

3 Zdrowie zPotencjał intelektualny zOptymizm zDobre samopoczucie zSprawne funkcjonowanie organizmu zOsiąganie celów zSatysfakcja z Brak choroby? z

4 Definicja WHO Zdrowie to nie tylko brak choroby lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego

5 Zdrowie jako wartość zagrożenie zdrowia trudny dostęp do leczenia - lęk - niepokój polityczny brak zdrowia - choroba

6 Zdrowie zCzynniki genetyczne [ 50% ] zStyl życia [ 20 % ] zŚrodowisko [ 20 % ] zSłużba zdrowia[10 %]

7 zespół codziennych zachowań charakterystycznych dla danego człowieka lub zbiorowości L.Kulmatycki Styl życia

8 Styl życia zachowania zdrowotne postawy ogólna filozofia życia

9 Styl życia - perspektywa ekonomiczna niski status społeczny niechęć do inwestowania w siebie praca w środowisku zanieczyszczonym i niższy standard bytowy

10 Styl życia perspektywa socjologiczna - wyznawane wartości - praca, wykształcenie - miejsce i prestiż w hierarchii społecznej - wzorce kulturowe

11 Cele społeczeństwa /państwa/ - Promocja osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie - Promocja zdrowego życia - Pomoc wzajemna

12 „Scenariusz technologiczny” System ochrony zdrowia zdominowany przez medycynę naprawczą prewencja zepchnięta na drugi plan

13 Odpowiedzialność człowieka za własne zdrowie problem etyczny,moralny filozoficzny prawniczy społeczny i....państwowy

14 Rola mediów i MODY moda aktywnego wypoczynku moda zdrowej sylwetki wzorce ciała w mediach modne ćwiczenia lub sporty

15 Zadania lekarza rodzinnego zOcena problemów populacji, definiowanie czynników ryzyka zDziałania na rzecz zaktywności fizycznej i promocji zdrowia zwłaściwego odżywiania zwalki z odzywkami/tytoń,alkohol, leki/ zdbania o zdrowie psychiczne zzmniejszenie rozmiaru przemocy i urazów

16 Ocena stanu zdrowia/WHO/ zPoziom uprzemysłowienia i warunki pracy zwykształcenie zsytuacja żywnościowa i stan odżywienia zzatrudnienie/ rynek pracy/ zzbiorowe spożycie i oszczędzanie ztransport i komunikacja zwarunki mieszkaniowe zwypoczynek i rozrywki zubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne zswobody obywatelskie zdostęp do służby zdrowia

17 Lekarz jako wzorzec kompetentny skuteczny współczujący dobrze ubrany, szczupły uśmiechnięty nie pali uprawia sporty

18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z2 Kwietnia 1997 r. zArt. 38. Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia zArt. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z Art. 68. z1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia z2.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa z3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku

20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z Art.68. z4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska z5.Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. z Art. 69. zOsobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej

21 Zadania władz publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z1. Tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z2. Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany z3. Promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu z4. Finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej

22 Zadania gminy z1.Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy z3. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami. z4. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców z Także: Ustawa o samorządzie terytorialnym/8.03.1990/ zArt. 7.1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy - ust. 1 pkt 5 ochrona zdrowia.

23 Zadania powiatu z1.Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z gminami z3. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu z4.Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia zTakże: Ustawa o samorządzie powiatowym/5.06.1998/

24 Samorząd województwa z1. programy zdrowotne, konsultacja i gminami i powiatami z2.przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych z4. Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia zTakże:Ustawa o samorządzie województwa/ 5. 06. 1998

25 Wojewoda z1. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa z2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z3. Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia kwartalnych informacji o programach zdrowotnych

26 Minister /właściwy do spraw/ Zdrowia z1. Prowadzenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej z2. Ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi z3. Opracowywanie, finansowanie i ocena programów zdrowotnych, a także nadzór nad ich realizacją z4. Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych w zakresie i zasadach podanych w rozporządzeniu/art..15/ z5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z6. Nadzór na ubezpieczeniem zdrowotnym z7. Zatwierdzanie planu finansowego NFZ z8.Opiniowanie sprawozdania finansowego NFZ

27 Art. 15 Ustawy o świadczeniach gwarantowanych z1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie z2. Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie

28 Art. 15 z1. Badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę ambulatoryjną z2. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne z3. Podstawową opiekę zdrowotną z4. Świadczenia w środowisku nauczania i wychowania z5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne z6. Rehabilitację leczniczą z7. Świadczenia stomatologiczne z8. Leczenie szpitalne z9. Świadczenia wysokospecjalistyczne z10.leczenie w domu chorego

29 Art. 15 z11. Badanie i terapię psychologiczną z12. Badanie i terapię logopedyczną z13. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opiekę paliatywną i hospicyjną z14. Pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi z15. Opiekę nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu z16. Opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią z17. Opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia z18. Opiekę nad zdrowym dzieckiem, a tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18 z19. Leczenie uzdrowiskowe z20. Zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze z21,22. Transport i ratownictwo medyczne

30 Art.32 Zakres świadczeń opieki zdrowotnej zŚwiadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki labolatoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane

31 Inne ustawy w przedmiocie ochrona zdrowia zUstawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej zUstawa o Ochronie Życia zUstawa o Rzeczniku Praw Dziecka zUstawa o Chorobach Psychicznych zUstawa Prawo Farmaceutyczne zUstawy o Ubezpieczeniach Społecznych zUstawa o Chorobach Zakaźnych zUstawa o Zaopatrzeniu z tyt. Wypadków i Ch. Zawodowych zUstawa o Ratownictwie Medycznym zUstawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zUstawa o Izbach Lekarskich, Piel. I Położ., Zawodach medycznych zUstawa o Samorządzie Aptekarskim

32 Sektory opieki zdrowotnej zPubliczny zNiepubliczny/prywatny, spółdzielczy, kościelny, fundacje/

33 Zdrowie a gospodarka rynkowa zPodaż - środki publiczne- ograniczona z środki niepubliczne zPopyt - nieograniczony!!! z nowe technologie, nowe leki z nowe metody leczenia

34 Gospodarka rynkowa zPrzekształcanie się zakładów opieki medycznej w przedsiębiorstwa medyczne kierujące się zasadami zsamofinansowania zsamodzielności znowoczesnego zarządzania

35 Gospodarka rynkowa zPodaż - badania dr KatarzynyTymowskiej zDolny Śląsk - najwięcej łóżek szpitalnych, największe ich obłożenie zJednocześnie- najczęstsze korzystanie z prywatnego sektora zZależność obłożenia łóżek od z1. Środków na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną z2. Obrony miejsc pracy w Szpitalach z3. Niedostatecznej kontroli wykorzystania łóżek „sztuczne zamknięcia”

36 Gospodarka rynkowa zSamodzielny, publiczny zakład opieki Zdrowotnej znie jest nastawiony na zysk, znie może zbankrutować znie powinien przynosić strat

37 Zarządzanie prof. dr K. Perechuda z Funkcje zkomunikowania zprzetwarzania informacji znawigowania z planowanie z organizowanie z motywowanie z kontrolowanie

38 Lekarz czy menadżer zRola właściwego zarządzania zRozwój studiów podyplomowych dotyczących zarządzania zKonflikty na linii z etyka lekarska a finansowanie opieki medycznej zKomórka ds. marketingu -najważniejsza?

39 Państwowe czy Prywatne zOddzielono obecnie problem własności Zakładu Opieki Zdrowotnej od płatnika świadczeń zNierówność podmiotów z1. W dostępie do kontraktowania świadczeń z2. Możliwości kontraktowania jedynie wybranych usług z3. W wymaganiach sanit- technicznych z4. Różnice terytorialne z5. Wymuszanie/?/ samodzielności z

40 zW medycynie przesunięto priorytety- zilość zastąpiła jakość zmoralność zanika zzapanował cynizm zZarządzanie służbą zdrowia kojarzy się automatycznie z miernotami intelektualnymi Redaktor naczelny Lancetu, 2002 r.

41 Idealny model Systemu Opieki Zdrowotnej


Pobierz ppt "Rola i miejsce państwa w opiece zdrowotnej Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google