Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zamość, 23 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zamość, 23 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zamość, 23 maja 2013 r.

2 Diagnoza polityki zdrowotnej w województwie Narodowy Program Zdrowia Proponowane narzędzia planowania polityki zdrowotnej Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

3 Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej

4 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa. Tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie produkować dobra materialne i niematerialne Zdrowie jest to pozytywny stan fizyczny, umysłowy i społeczny, a nie tylko nieobecność choroby lub niepełnosprawności (WHO 1948)

5 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Narodowy Program Zdrowia 2007-2015: Określa główne kierunki polityki zdrowotnej państwa Jest próbą zjednoczenia wysiłków różnych organów administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych, w celu: Ochrony Utrzymania Poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego

6 Cel główny NPZ: Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu Cel ma być osiągany poprzez : kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia

7 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Cele strategiczne: 1.Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo- sercowych, a w tym udarów mózgu 2.Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych 3.Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków 4.Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne

8 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Cele strategiczne cd.: 5.Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego 6.Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego 7.Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom 8.Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji

9 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Narodowy Program Zdrowia 2007 - 2015 15 celów operacyjnych dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia dotyczące wybranych populacji dotyczące niezbędnych działań ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego

10 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Cele dotyczące niezbędnych działań ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego 12.Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa 13.Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta 14.Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie poprzez działania podstawowej opieki zdrowotnej 15.Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

11 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Oczekiwane efekty do 2015 roku: 1.Posiadanie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich planów polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, 2.Zapewnienie skutecznego zarządzania i nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez gminy, powiaty i województwa, 3.Funkcjonowanie – dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych państwa – sieci zakładów opieki zdrowotnej, 4.Standaryzowane warunki świadczenia usług zdrowotnych, 5.Uproszczenie systemu wdrażania funduszy strukturalnych na rzecz zdrowia publicznego, 6.Budowanie partnerstwa na rzecz systemu ochrony zdrowia, 7.Zwiększenie liczby kwalifikowanych menedżerów zdrowia publicznego zatrudnionych w samorządach terytorialnych, 8.Zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności, 9.Upowszechnienie wprowadzania i realizowania w szkołach i w przedszkolach programów profilaktyki i promocji zdrowia, 10.Wzmocnienie instytucjonalne organizacji obywatelskich działających w sferze ochrony zdrowia, 11.Zmiana zasad zarządzania zadaniami w sektorze ochrony zdrowia na systemowe i zadaniowe.

12 Polityka zdrowotna w województwie… Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

13 Podmioty kreujące politykę zdrowotną Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Jednostki Samorządu Terytorialnego– samorządy województw, powiatów, gmin Inne: Organizacje świadczeniodawców i świadczeniobiorców, stowarzyszenia i związki działające w ochronie zdrowia i in. Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

14 Zadania samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na: wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla podmiotów leczniczych (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej), pozostałe zadania Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

15 pozostałe zadania: Wynikające z ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) m.in.: Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

16 Zadania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 7. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych; 3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

17 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zadania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 8. Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; 3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; 4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; 5 ) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

18 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zadania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 9. Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami; 2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych; 3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia; 4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia; 5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

19 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zadania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 10. 1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: 1) ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa; 2) ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 3) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok.

20 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zadania władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 11. 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w szczególności: 1) prowadzenie oraz współuczestniczenie w prowadzeniu edukacji w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z negatywnym wpływem na zdrowie czynników środowiskowych i społecznych; 2) ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi; 3) opracowywanie i finansowanie oraz ocena efektów programów zdrowotnych, a także nadzór nad ich realizacją; 3a) kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych; 4) -11) (…)

21 Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej powoduje radykalne ograniczenie myślenia i działań w obrębie polityki zdrowotnej. ! Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

22 Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Cel 12 Narodowego Programu Zdrowia:

23 Ocena obecnej sytuacji: rozmycie odpowiedzialności za prowadzenie polityki zdrowotnej sprowadzenie polityki zdrowotnej do wypełniania formalnych dokumentów wielość podmiotów tworzących podmioty lecznicze: - samorządy województw - samorządy powiatów - samorządy gmin - MON - MSWiA - Uniwersytet Medyczny - sektor prywatny Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

24 Sytuacja obecna: - brak skutecznych narzędzi do zmiany - brak efektywnych działań w zakresie dostępności do świadczeń - brak planowania strategicznego Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

25 Najważniejsze podmioty na rynku ochrony zdrowia 1) NFZ 2) Uniwersytet Medyczny 3) Samorząd Województwa Lubelskiego Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

26 Ilość podmiotów leczniczych działających na terenie województwa lubelskiego zgodnie z Rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą (stan na 10 maja 2013 r.): Ogółem: 1067 W tym realizujące: Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – 56 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – 776 Leczenie stomatologiczne - 257 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

27 Ilość podmiotów posiadających umowy z Lubelskim Oddziałem NFZ w podziale na główne zakresy świadczeń (Umowy w roku 2013) AOS – 261 Leczenie Szpitalne – 61 Leczenie Stomatologiczne - 556 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

28 Ustawodawstwo polskie nakłada na władze obowiązki dotyczące prowadzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia. ale… Realizacja polityki zdrowotnej nie oznacza prowadzenia podmiotów leczniczych. Jest świadomym wyborem i nie jest zobowiązaniem ustawowym.

29 Skutki ustawowe nieefektywnego nadzoru właścicielskiego >> skutki złej polityki zdrowotnej

30 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia NPZ to nie jest ustawa

31 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Narzędzie wspomagające realizację działań wobec wojewódzkich podmiotów leczniczych: Strategia Samorządu Województwa Lubelskiego dla podległych podmiotów leczniczych na lata 2012-2016 Przyjęta Uchwałą Nr CXVIII/2256/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

32 Strategia SWL dla podległych podmiotów leczniczych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa o samorządzie województwa Ustawa o działalności leczniczej Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

33 Etapy budowania strategii Dane empiryczne/ wskaźniki Ocena jednostek Modele decyzyjne dla grup jednostek Klasyfikacja jednostek według ocen STRATEGIA Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

34 Ocena jednostek podległych pod kątem znaczenia dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Ocena jednostek podległych pod kątem oceny ekonomiczno- funkcjonalnej

35 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Woj. Szpit. Spec. im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie Szp. Neur. im prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie Woj. Szpit. Spec. w Chełmie Stacja Ratow. Med. w Chełmie - SP ZOZ Woj. Szpit. Spec. im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie Szp. Neur. im prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie Woj. Szpit. Spec. w Chełmie Stacja Ratow. Med. w Chełmie - SP ZOZ I I model decyzyjny dla nieefektywnych jednostek o kluczowym znaczeniu dla zadań SWL SP Szpit. Woj. im. Jana Bożego w Lublinie Okręg. Szpit. Kolejowy SP ZOZ w Lublinie SP Szpital Psych. w Radecznicy SP Szpit. Woj. im. Jana Bożego w Lublinie Okręg. Szpit. Kolejowy SP ZOZ w Lublinie SP Szpital Psych. w Radecznicy II Model decyzyjny dla nieefektywnych jednostek o średnim znaczeniu dla zadań SWL SP Z.O.L dla Psch. i Nerw. Chor. w Celejowie SP Akademicki ZOZ. w Lublinie Woj. Przych. Stomatol. SPZOZ w Lublinie SP Z.O.L dla Psch. i Nerw. Chor. w Celejowie SP Akademicki ZOZ. w Lublinie Woj. Przych. Stomatol. SPZOZ w Lublinie III Model decyzyjny dla nieefektywnych jednostek o małym znaczeniu dla zadań SWL, Modele decyzyjne dla podmiotów leczniczych Samorządowi Województwa Lubelskiego

36 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lub. w Lublinie Woj. Szpit. im. Papieża J.P. II w Zamościu SP Stac. Pog. Rat. i Tran. Sanit. w Zamościu Woj. Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Woj. St. Pogot. Rat. i Tran. Sanit. w Białej Podl. Woj. Szpit. Spec. w Białej Podl. Woj. Ośrodek Medy.Pracy w Lublinie ( 15 ust.1 ustawy o służbie med. pracy) Centrum Onkologii Ziemi Lub. w Lublinie Woj. Szpit. im. Papieża J.P. II w Zamościu SP Stac. Pog. Rat. i Tran. Sanit. w Zamościu Woj. Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Woj. St. Pogot. Rat. i Tran. Sanit. w Białej Podl. Woj. Szpit. Spec. w Białej Podl. Woj. Ośrodek Medy.Pracy w Lublinie ( 15 ust.1 ustawy o służbie med. pracy) IV Model decyzyjny dla efektywnych jednostek o kluczowym znaczeniu dla zadań SWL Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie V Model decyzyjny dla efektywnych jednostek o średnim znaczeniu dla zadań SWL Woj. Szpit. dla Nerw. i Psych. Chor. w Suchowoli Sam. Publ. ZOZ Gruźl. i Chor. Płuc w Adampolu SP Sanatorium Grużl. i Chor. Płuc w Poniatowej Woj. Szpit. dla Nerw. i Psych. Chor. w Suchowoli Sam. Publ. ZOZ Gruźl. i Chor. Płuc w Adampolu SP Sanatorium Grużl. i Chor. Płuc w Poniatowej VI Model decyzyjny dla efektywnych jednostek o małym znaczeniu dla zadań SWL I Modele decyzyjne dla podmiotów leczniczych Samorządowi Województwa Lubelskiego

37 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Nieefektywne podmioty lecznicze mogą poprzez realizację programu naprawczego stać się efektywnymi podmiotami leczniczymi. Podmioty lecznicze o średnim znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mogą zwiększyć swój udział w rynku i stać się podmiotami o kluczowym znaczeniu poprzez połączenie z innym podmiotem leczniczym podległym SWL. Działalność podmiotów leczniczych o małym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych powinna zostać wygaszona. Zaleca się podejmowanie działań restrukturyzacyjnych do września 2014 r. (termin z art. 59 ustawy o działalności leczniczej) ukierunkowanych na prywatyzację pośrednią lub inkorporację jednostki do innych podmiotów, dla których Samorząd Województwa Lubelskiego nie jest podmiotem tworzącym. Podjęcie w/w działań przy zachowaniu tych samych kryteriów oceny, doprowadzić powinno do utworzenia jednej grupy podmiotów leczniczych podległych SWL tj. jednostek efektywnych o kluczowym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i zadań SWL.

38 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Uchwała Nr XXVI/449/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej SPZOZ w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie Przykład realizacji strategii: Połączenie nieefektywnej jednostki o małym znaczeniu dla zadań SWL z nieefektywną jednostką o kluczowym znaczeniu dla zadań SWL

39 Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zarząd Województwa Lubelskiego inicjował współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, NFZ i Wojewodą na rzecz wspólnego kreowania polityki zdrowotnej w województwie.

40 Narzędzia kreowania polityki zdrowotnej: Systemy informacyjne Rada NFZ- wzmocnienie jej roli i wpływu na plan zabezpieczenia świadczeń, który ma być podstawą do planu finansowego Podkreślenie roli Wojewody w ocenie dostępności do świadczeń Planowanie długoterminowe- kontraktowanie przynajmniej 5 letnie Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

41 Informacja w ochronie zdrowia Istotnym elementem sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia jest prawidłowa sprawozdawczość oraz PRZEPŁYW INFORMACJI Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

42 Propozycja wzmocnienia roli Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nadanie obowiązków i odpowiedzialności członkom rady z tytułu realizowanych zadań (potrzebne jest określenie zasad odpowiedzialności członków Rady) Rada powinna składać coroczne sprawozdanie Sejmikowi Województwa- w przypadku nie przyjęcia sprawozdania przez Sejmik Rada zostaje rozwiązana W związku z powyższym udział w pracach Rady powinien być odpłatny Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

43 Propozycja wzmocnienia roli Wojewody Wojewoda powinien zbierać dane na temat tego, czy zabezpieczenie świadczeń jest odpowiednie, jakie są potrzeby Powinien posiadać instrument, który pozwoli jej zająć stanowisko obiektywne i niezależne od NFZ Ocena dostępności świadczeń za ubiegły rok przygotowana przez Wojewodę powinna być podstawą do planu zabezpieczenia świadczeń NFZ Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

44 Ministerstwo Zdrowia w ramach działań strategicznych -Narodowy Program Zdrowia - określa regionalną politykę zdrowotną wskazuje podmioty ją prowadzące i narzędzia, które pozwolą ją efektywnie prowadzić Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

45 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP Sopot 18.05.2011 w sprawie ustawy o działalności leczniczej oraz kompetencji samorządów województw w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej pkt 2: Koniecznym i kluczowym elementem, obok ustawy o działalności leczniczej, uzdrawiania polskiego systemu zdrowia jest w opinii Konwentu Marszałków ustawowe wzmocnienie roli władz województw w kreowaniu i realizacji polityki zdrowotnej regionów (np. wpływ na ilość i miejsca powoływania nowych podmiotów, na rozkład finansowania świadczeń w województwie, na politykę kształcenia kadr medycznych i specjalizacje,) a także wzmocnienie wpływu na wojewódzkie oddziały NFZ i koordynację ich decyzji z działaniami samorządów województw. Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

46 Przykład dobrych praktyk… Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia

47 Podsumowanie ZWL jest zainteresowany budowaniem partnerstwa na rzecz systemu ochrony zdrowia

48

49 Dziękuję Państwu za uwagę Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia


Pobierz ppt "Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia Zamość, 23 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google