Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 200, faks 00 48 12 422 72 08 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Grudzień 2014 rok Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 200, faks 00 48 12 422 72 08 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Grudzień 2014 rok Wydział."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 200, faks 00 48 12 422 72 08 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Grudzień 2014 rok Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

2 W Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nadzorowane są zadania zlecone i własne z zakresu: Pomocy społecznej Pomocy społecznej Wspierania rodziny i Wspierania rodziny i pieczy zastępczej Rynku pracy Rynku pracy Ochrony zdrowia Ochrony zdrowia

3 POMOC SPOŁECZNA Zadania zlecone Specjalistyczne usługi opiekuńcze Środowiskowe domy samopomocy Wynagrodzenia dla opiekunów Pomoc dla cudzoziemców Klęski żywiołowe Zasiłki losowe dla dzieci Dodatki energetyczne Zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych Zadania własne gmin Zasiłki stałe i okresowe Dożywianie Ośrodki wsparcia – kluby samopomocy Obsługa zadań zleconych i własnych (OPS) Kontrakty „skuteczne” Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

4 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Zadania zlecone Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) Zadania własne gmin Asystent rodziny Maluch Placówki wsparcia dziennego Zadania MUW dot. rynku pracy Nadzór nad urzędami pracy ( w tym współpraca z OPS) Rozpatrywanie odwołań od decyzji urzędów pracy Składki zdrowotne - bezrobotni niepobierający zasiłku lub stypendium Kontrole zakładów pracy chronionej Kontrole organizatorów zakładów aktywności zawodowej RYNEK PRACY

5 Zadania zlecone Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego Zadania własne gmin Składki zdrowotne od zasiłku stałego Zadania MUW dot. ochrony zdrowia Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą OCHRONA ZDROWIA

6 GRUDZIEŃ 2014 Na grudzień 2014 roku planowane jest zawarcie umów na 2015 rok na: -dożywianie -ośrodki wsparcia – kluby samopomocy -obsługę zadań zleconych i własnych (OPS) Konieczność stosowania podpisu elektronicznego

7 Do czasu wejścia umowy w życie (podpisania) środki finansowe nie będą przekazywane Umowy winny być zawarte najpóźniej w styczniu, ale wówczas może to skutkować opóźnieniem w przekazaniu transzy na ten miesiąc Umowy na realizację zadań dotowanych z rezerw celowych będą zawierane po uruchomieniu tych rezerw, dotyczy to m. in. programów: - „Maluch” - asystent rodziny - koordynator pieczy zastępczej

8 GRUDZIEŃ 2014 W przypadku pozostałych zadań, dla których sposób wykorzystania dotacji, termin zwrotu dotacji, termin i sposób rozliczenia wynikają „wprost” z przepisów, nie będą podpisywane umowy - w grudniu 2014 roku zostaną przesłane tzw. „pisma-umowy” (przypomnienie przepisów i zbiór wytycznych dotyczących ich realizacji) W grudniu br. przesłane zostały już pisma dotyczące zasad i terminów sporządzania w 2015 roku: bieżących zapotrzebowań na środki rozliczania realizacji zadań (tzw. analiza wykonania dochodów i wydatków)

9 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Projekt zmiany rozporządzenia przewiduje przesunięcie terminu osiągnięcia standardów przez ŚDS do 2018 roku Wnioski o środki na rozwój sieci śds należy składać w styczniu i lutym 2015 roku (samorządy otrzymają pismo w tej sprawie)

10 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY - GMINNE GminaStandardGminaStandardGminaStandard BiskupiceTAKos. TysiącleciaNIEOświęcimNIE CharsznicaTAKul. GrottgeraNIERaciechowiceTAK ChełmekTAKul. Pasteura + filiaNIERacławiceTAK GdówTAKul. PiekarskaTAKRadłówTAK JabłonkaTAKul. KurczabaNIERadziemiceNIE Jerzmanowice- Przeginia TAKKrynicaTAKRygliceTAK KluczeTAKKrzeszowiceNIESłomnikiTAK Kraków: LaskowaTAKStary SączTAK os. MłodościTAKLimanowaNIESzczawnicaTAK ul. JózefaNIELisia GóraTAKTrzcianaTAK ul. UłanówTAKMiechówTAKWieliczkaNIE os. SłoneczneNIENiepołomiceTAKWieprzNIE ul. CzarnowiejskaNIENowe BrzeskoTAKWolbromTAK al. PokojuTAKNowy TargTAKZabierzówTAK ul. Aleksandry + filia ul. Kolejowa NIENowy WiśniczTAKZielonkiTAK os. SzkolneTAKOlesnoTAKŻegocinaTAK

11 WAŻNE TERMINY Przedstawienie do MUW faktur, na podstawie których przekazywane są środki na realizację inwestycji – do 15 grudnia 2014 roku Wykorzystanie dotacji – do 31 grudnia 2014 roku Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji (art. 169 ustawy o finansach publicznych) : - 15 dni od dnia zakończenia zadania, gdy została zawarta umowa - do 31 stycznia 2015 roku – pozostałe zadania Przedłożenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji w 2014 roku zadań : -zgodnie z terminem określonym w umowie, gdy została zawarta -do 4 lutego 2015 roku – pozostałe zadania

12 OŚRODKI WSPARCIA – KLUBY SAMOPOMOCY Alwernia Biecz Bobowa Chełmiec Czchów Dobczyce Drwinia Gołcza Gorlice Gmina Jodłownik Jordanów Miast Klucze Koszyce Limanowa Miasto Lipinki Lisia Góra Maków Podhalański Miechów Niepołomice Nowy Sącz Olkusz Oświęcim Miasto Pałecznica Raciechowice Racławice Sękowa Sucha Beskidzka Tarnów gmina Tokarnia Trzciana Uście Gorlickie Wadowice Wieprz Wojnicz Zakliczyn Gminy kontynuujące w 2015 roku realizację zadania, ujęte w projekcie budżetu Wojewody i poinformowane o przyznanych środkach:

13 OŚRODKI WSPARCIA – KLUBY SAMOPOMOCY Gminy wnioskujące o realizację zadania w 2015 roku, które nie realizowały go w 2014 roku: Korzenna Kraków Krynica Krzeszowice Polanka Wielka Tarnów Miasto Wieliczka

14 System przekazywania zgłoszeń podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Do CPR 112 przekazana została procedura na wypadek zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, celem zapoznania się z nią operatorów numeru 112. Procedura dotyczy 3 rodzajów zgłoszeń: 1)dotyczących przemocy „gorącej” – policja, pogotowie ratunkowe; 2)wymagających pomocy specjalistycznej w formie: wsparcia, rozmowy, ukierunkowania działań osoby potrzebującej pomocy – ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy; 3)dotyczących udzielenia pomocy w formie schronienia - gminne jednostki zapewniające schronienie osobom potrzebującym. PRZEMOC W RODZINIE

15 Zgodnie z zapisami: Art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.” art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: „(…) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (…)”. art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy: „ (…) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia”(…)”. PRZEMOC W RODZINIE

16 Do gmin skierowano pismo z prośbą o podanie całodobowego numeru telefonu, na który operatorzy numeru 112 będą mogli przekierować połączenie od osoby potrzebującej schronienia m.in. w związku z przemocą w rodzinie. Chodzi o wskazanie całodobowego numeru telefonu, pod którym osoba potrzebująca będzie mogła uzyskać pomoc w postaci schronienia i transportu do miejsca schronienia. PRZEMOC W RODZINIE

17 Zestawienie gminne zgłoszonych całodobowych numerów telefonów dla CPR-112 stan na 08.12.2014 r. godz. 15.00 (termin przekazania danych 05.12.2014) L.p.Liczba gmin /nazwa gminy/ Brak sprawozdań54 Informacja, że „brak instytucji” „nie funkcjonuje instytucja” lub wpis „0” 18 Policja23 OIK12 Dostępność w godzinach pracy Ośrodka 7 Dostępność w godzinach pracy Ośrodka + telefon całodobowy Policji 4 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Skawinie Skawina Noclegownia dla bezdomnychZakopane Hostel dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie Brzesko Straż MiejskaWieliczka Dostępne całodobowo – ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy 60

18 Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku 1.W każdej gminie należy wyznaczyć gminnego koordynatora badania – termin 30 grudnia 2014 (przekazanie informacji za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej) 2.Funkcję wojewódzkiego koordynatora badania pełnił będzie: Krzysztof Musiorski tel. (12) 39 21 563; e- mail kmus@malopolska.uw.gov.plkmus@malopolska.uw.gov.pl BEZDOMNOŚĆ

19 Zadanie powinny realizować, we współpracy, następujące służby: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy policji, pracownicy straży gminnej lub miejskiej, pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego, pracownicy placówek noclegowych dla osób bezdomnych, etc. BEZDOMNOŚĆ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku

20 W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku planowane jest zorganizowanie turnusów opiekuńczych dla 140 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku planowane jest zorganizowanie turnusów opiekuńczych dla 262 osób. Turnusy opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

21 Miasto Bochnia Gmina GorliceDobraKrynica-ZdrójKlucze DrwiniaCzernichówJodłownikŁabowaWolbrom Lipnica Murowana Igołomia- Wawrzeńczyce Gmina LimanowaŁąckoBrzeszcze Łapanów Kocmyrzów- Luborzyca Miasto Mszana Dolna Łososina Dolna Miasto Tarnów Gmina Oświęcim Nowy WiśniczKrzeszowiceGmina Mszana DolnaMuszynaNowe Brzesko TrzcianaMichałowiceNiedźwiedźNawojowaPałecznica DębnoMogilanySłopnicePiwniczna-ZdrójProszowice IwkowaSkawinaTymbarkJabłonkaBudzów ChrzanówSłomnikiDobczyceLipnica WielkaMiasto Jordanów TrzebiniaSułoszowaChełmiecMiasto Nowy TargZembrzyce BieczWielka WieśGmina GrybówGmina Nowy TargLisia Góra Miasto GorliceZielonkiKamionka WielkaSzczawnica Rzepiennik Strzyżewski WadowiceMucharzNiepołomiceAndrychówTuchów KłajSpytkowiceStryszówBrzeźnicaWojnicz Gminy, które zgłosiły się do projektu

22 KARTA DUŻEJ RODZINY 1.11 774 – liczba rodzin posiadających karty 2.69 696 – liczba rodzin wielodzietnych (3+) w Małopolsce 3.106 – liczba firm i instytucji z terenu Małopolski, w których można korzystać z ulg i zniżek Prośba o rozpowszechnienie informacji o programie „Karta Dużej Rodziny” (np. przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej)- 8 gmin nie wydało żadnej karty

23 DZIĘKUJĘ Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 200, faks 00 48 12 422 72 08 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Grudzień 2014 rok Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google