Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII semestr Co dalej?. Program spotkania  Zakończenie semestru  Przed egzaminem dyplomowym  Egzamin dyplomowy  Rekrutacja  Dzień wstępny i szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII semestr Co dalej?. Program spotkania  Zakończenie semestru  Przed egzaminem dyplomowym  Egzamin dyplomowy  Rekrutacja  Dzień wstępny i szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 VII semestr Co dalej?

2 Program spotkania  Zakończenie semestru  Przed egzaminem dyplomowym  Egzamin dyplomowy  Rekrutacja  Dzień wstępny i szkolenie BHP  Informacje o specjalnościach prowadzonych w języku angielskim

3 Zakończenie semestru Ważne terminy Oddanie/złożenie projektu inżynierskiego = ocena zaakceptowania w JSOS  Zakończenie semestru: 11 grudnia 2014 r. Do dnia 11 grudnia 2014 r. projekt inżynierski powinien być oceniony przez prowadzącego, a ocena wpisana do systemu JSOS.  Przedłużenie oddania projektu inżynierskiego Do dnia 11 grudnia 2014 r. należy złożyć w Dziekanacie podanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu oddania projektu inżynierskiego. www.weka.pwr.edu.pl → Studenci → Do pobrania Podanie powinno być zaopiniowane przez promotora i podpisane przez opiekuna specjalności. Termin oddania projektu inżynierskiego może być przesunięty maksymalnie do 24 lutego 2015 r. (ostatni dzień semestru zimowego). Po tym terminie do systemu będzie wpisana ocena 2.0

4 Zakończenie semestru Ważne terminy cd. Oddanie/złożenie projektu inżynierskiego = ocena zaakceptowania w JSOS  Przedłużenie oddania projektu inżynierskiego Przedłużenie oddania i uzyskania oceny z „Projektu inżynierskiego” do dnia 20 grudnia 2014 nie zmienia ustalonego harmonogramu terminów egzaminów dyplomowych. Każdy kolejny dzień zmniejsza szansę przystąpienia do egzaminu w ustalonych terminach.  Dodatkowe osiągnięcia w czasie studiów do suplementu Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających osiągnięcie (kopia + oryginał do wglądu) należy złożyć w Dziekanacie na stanowisku 4a (naprzeciw wejścia) do dnia 31 stycznia 2015 r. : dyplomy, zaświadczenia, publikacje naukowe (kserokopie: publikacji, spisu treści, wewnętrznej strony tytułowej, okładki).

5 Zakończenie semestru Rozliczenie przed obroną  Oświadczenie o zrealizowaniu programu studiów Oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie niezwłocznie po uzyskaniu ostatniej oceny. Wszystkie oceny powinny zostać zaakceptowane przez studenta w systemie JSOS. www.weka.pwr.edu.pl → Studenci → Do pobrania sekcja „Dla dyplomantów”  Rozliczenie dorobku studenta Po zakończeniu rozliczenia wysyłany jest mail do studenta oraz Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych z informacją o zakończeniu rozliczania oraz wyznaczeniu terminu egzaminu dyplomowego. Należy odebrać z Dziekanatu potwierdzone Oświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia, które należy dołączyć do pozostałych dokumentów, których złożenie jest wymagane przed egzaminem.

6 Przed egzaminem dyplomowym Dokumenty do obrony - teczka  Złożenie dokumentów u Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych 1.egzemplarz projektu inżynierskiego do archiwum ma być: wydrukowany dwustronnie czcionką 8 pt w teczce (do pobrania u Sekretarzy) związany sznurkiem naturalnym z tylną częścią okładki teczki płyta z wersją elektroniczną projektu w kopercie opisanej informacją „Projekt inżynierski w wersji elektronicznej”, imieniem i nazwiskiem oraz rokiem obrony strony ponumerowane ołówkiem w górnym zewnętrznym rogu, przy czym - pierwsza strona to oświadczenie autorskie o udostępnianiu - druga strona to strona tytułowa (z oceną i podpisem promotora) wg wzoru - ostatnia strona to koperta z płytą zawierającą wersję elektroniczną projektu - pustych stron nie numerujemy

7 Przed egzaminem dyplomowym Dokumenty do obrony – teczka cd. 2.dwie opinie projektu inżynierskiego (opiekuna i recenzenta) – promotor może przekazać opinie dyplomantowi lub bezpośrednio do Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych, 3.oświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia 4.oświadczenie autorskie (o udostępnianiu pracy) – strona pierwsza pracy archiwalnej 5.oświadczenie o samodzielności wykonania projektu inżynierskiego 6.oświadczenie o tożsamości wersji archiwalnej pracy z wersją załączoną na nośniku elektronicznym 7.formularz zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów PWr. lub oświadczenie o braku zgody na badanie losów absolwenta www.biurokarier.pwr.edu.pl → Pole „Badanie losów zawodowych absolwentów”

8 Przed egzaminem dyplomowym Dokumenty do obrony – teczka cd. 8.koperta C6 (zwykła, listowa) z imieniem i nazwiskiem, numerem kontaktowym, opisaną zawartością 4 fotografie formatu 4.5 x 6.5 cm (jedno ze zdjęć opisać) rozliczona karta zobowiązań – dyplomanci zamieszkujący w domach studenckich oddają rozliczoną kartę zobowiązań po egzaminie dyplomowym potwierdzenie dokonania przelewu na Edukację za dyplom w wysokości 60,00 zł 9.opcjonalnie (dolna część oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia) wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (angielskim lub niemieckim): dodatkowa opłata w wysokości 40,00 zł dodatkowe 2 fotografie Spis Sekretarzy Komisji Egzaminów Dyplomowych www.weka.pwr.edu.pl → Studenci → Dyplomanci → Składanie dokumentów do obrony- sekretarze

9 Egzamin dyplomowy Przebieg egzaminu Część jawna Dyplomant odpowiada na dwa wylosowane pytania (jedno z części kierunkowej, jedno z części specjalnościowej). Nie ma obrony projektu inżynierskiego. Część niejawna Obrady Komisji: ocena udzielonych odpowiedzi na pytania i ustalenie wyniku egzaminu. Ogłoszenie wyniku egzaminu Student ma prawo do 3-krotnego zdawania egzaminu dyplomowego.

10 Egzamin dyplomowy Pytania Pytaniana egzamin dyplomowy są zatwierdzane przez Radę Wydziału www.weka.pwr.edu.pl → Studenci → Dyplomanci → Pytania na egzamin dyplomowy

11 Egzamin dyplomowy Komisje Egzaminów Dyplomowych Składy Komisji Egzaminów Dyplomowych www.weka.pwr.edu.pl → Studenci → Dyplomanci → Komisje egzaminów dyplomowych

12 Rekrutacja Wymagania Wskaźnik rekrutacyjny W = D x 10 gdzie: D – ocena na dyplomie Dodatkowe warunki przyjęć: Wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i robotyka, …

13 Rekrutacja Harmonogram 20 grudnia 2014 Rozpoczęcie rejestracji kandydatów w systemie Edukacja.CL od 04 lutego 2015 Składanie dokumentów przez kandydatów w godzinach 11:00-15:00, w sobotę 14.02 dokumenty przyjmowane będą w godzinach 12:00-15:00 14 lutego 2015 14:00 - zakończenie rejestracji kandydatów w systemie - zamknięcie portalu internetowego 15:00 – zakończenie przyjmowania dokumentów 19 lutego 2015 Zakończenie rekrutacji - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

14 Rekrutacja Składanie dokumentów 1.Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów na PWr. 2.Kopia dyplomu ukończenia studiów I-stopnia, II-stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o obronie, na którym będzie znajdować się informacja o uzyskanym tytule zawodowym i ocenie wpisanej do dyplomu. 3.Kopia suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu (nie dotyczy absolwentów PWr.) 4.Kopia świadectwa dojrzałości 5.Kopia dowodu osobistego UWAGA: kopie w/w dokumentów muszą być potwierdzone przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza.

15 Rekrutacja Składanie dokumentów cd. 6.Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (na każdy kierunek wymieniony w preferencjach) 7.Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej wniesionej na konto PWr. (konto rekrutacyjne) 8.Aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3.5 x 4.5 cm) 9.Aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji w systemie rejestracji kandydatów PWr.) – takie samo jak dostarczane z dokumentami!

16 Rekrutacja Jak złożyć dokumenty? 1.Osobiście – w podpisanej teczce 2.Za pośrednictwem innej osoby – w podpisanej teczce Należy pamiętać, aby dokumenty były należycie przygotowane, a przede wszystkim wypełnione i podpisane osobiście przez kandydata. 3.Wysyłka pocztą: W podpisanej teczce Na adres: Politechnika Wrocławska Dział Rekrutacji Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Nie decyduje data stempla pocztowego – dokumenty muszą wpłynąć na PWr. do 14 lutego 2015 r. do godz. 15:00.

17 Rekrutacja Gdzie złożyć dokumenty? Budynek C-13

18 Po rekrutacji Dzień wstępny OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA Przekazanie istotnych informacji Podpisanie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej IMMATRYKULACJA Szkolenie BHP obowiązkowe dla osób, które nie ukończyły studiów I-go stopnia na PWR

19 Czy warto podjąć studia na II stopniu?


Pobierz ppt "VII semestr Co dalej?. Program spotkania  Zakończenie semestru  Przed egzaminem dyplomowym  Egzamin dyplomowy  Rekrutacja  Dzień wstępny i szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google