Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PAŃSTWA Pojęcie, zasady i tryb przygotowania, funkcje Dr Jan Łopato Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Wykład 2011/2012 PODYPLOMOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PAŃSTWA Pojęcie, zasady i tryb przygotowania, funkcje Dr Jan Łopato Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Wykład 2011/2012 PODYPLOMOWE."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET PAŃSTWA Pojęcie, zasady i tryb przygotowania, funkcje Dr Jan Łopato Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Wykład 2011/2012 PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ

2 Konstytucja – tryb prac nad budżetem państwa Art Sejm uchwala bud ż et pa ń stwa na rok bud ż etowy w formie ustawy bud ż etowej. 2. W wyj ą tkowych przypadkach dochody i wydatki pa ń stwa w okresie krótszym ni ż rok mo ż e okre ś la ć ustawa o prowizorium bud ż etowym. Przepisy dotycz ą ce projektu ustawy bud ż etowej stosuje si ę odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium bud ż etowym. 3. Je ż eli ustawa bud ż etowa albo ustawa o prowizorium bud ż etowym nie weszły w ż ycie w dniu rozpocz ę cia roku bud ż etowego, Rada Ministrów prowadzi gospodark ę finansow ą na podstawie przedło ż onego projektu ustawy.

3 Konstytucja – tryb prac nad budżetem państwa Art Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy bud ż etowej (….) przysługuje wył ą cznie Radzie Ministrów. Art Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpó ź niej na 3 miesi ą ce przed rozpocz ę ciem roku bud ż etowego projekt ustawy bud ż etowej na rok nast ę pny. W wyj ą tkowych przypadkach mo ż liwe jest pó ź niejsze przedło ż enie projektu. Art Senat mo ż e uchwali ć poprawki do ustawy bud ż etowej w ci ą gu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi. Art Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ci ą gu 7 dni ustaw ę bud ż etow ą albo ustaw ę o prowizorium bud ż etowym przedstawion ą przez Marszałka Sejmu. Do ustawy bud ż etowej i ustawy o prowizorium bud ż etowym nie stosuje si ę przepisu art. 122 ust. 5. W przypadku zwrócenia si ę Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodno ś ci z Konstytucj ą ustawy bud ż etowej albo ustawy o prowizorium bud ż etowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 2 miesi ę cy od dnia zło ż enia wniosku w Trybunale.

4 Konstytucja – skutki nie uchwalenia budżetu państwa Art Je ż eli w ci ą gu 4 miesi ę cy od dnia przedło ż enia Sejmowi projektu ustawy bud ż etowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej mo ż e w ci ą gu 14 dni zarz ą dzi ć skrócenie kadencji Sejmu.

5 Konstytucja – sprawozdanie rządu i absolutorium Art Rada Ministrów w ci ą gu 5 miesi ę cy od zako ń czenia roku bud ż etowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud ż etowej wraz z informacj ą o stanie zadłu ż enia pa ń stwa. 2. Sejm rozpatruje przedło ż one sprawozdanie i po zapoznaniu si ę z opini ą Najwy ż szej Izby Kontroli podejmuje, w ci ą gu 90 dni od dnia przedło ż enia Sejmowi sprawozdania, uchwał ę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium. Do 1997r. obowiązywał przepis, zgodnie z którym w przypadku nie uzyskania absolutorium Rada Ministrów podaje się do dymisji. Obecnie nie ma takiej konsekwencji.

6 Konstytucja – na straży zdrowia finansów publicznych Art Nie wolno zaci ą ga ć po ż yczek lub udziela ć gwarancji i por ę cze ń finansowych, w nast ę pstwie których pa ń stwowy dług publiczny przekroczy 3/5 warto ś ci rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania warto ś ci rocznego produktu krajowego brutto oraz pa ń stwowego długu publicznego okre ś la ustawa. Art Zwi ę kszenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Rad ę Ministrów nie mo ż e powodowa ć ustalenia przez Sejm wi ę kszego deficytu bud ż etowego ni ż przewidziany w projekcie ustawy bud ż etowej. 2. Ustawa bud ż etowa nie mo ż e przewidywa ć pokrywania deficytu bud ż etowego przez zaci ą ganie zobowi ą zania w centralnym banku pa ń stwa. Art Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy bud ż etowej, ustawy o prowizorium bud ż etowym, zmiany ustawy bud ż etowej, ustawy o zaci ą ganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez pa ń stwo przysługuje wył ą cznie Radzie Ministrów.

7 FUNKCJE BUDŻETU PAŃSTWA 1. UTRZYMANIE PA Ń STWA wydatki bie żą ce, inwestycyjne obsługa długu publicznego 2. REDYSTRYBUCYJNA (w przekroju): grup społecznych gał ę zi gospodarki regionów 3. REGULACYJNA (łagodzenie cyklów koniunkturalnych) automatyczne regulatory (podatki, wydatki socjalne) bud ż et cykliczny (przeplatanie si ę deficytów i nadwy ż ek) 4. INFORMACYJNO-KONTROLNA barometr zdrowia/choroby gospodarki instrument parlamentarnej kontroli rz ą du

8 ZASADY BUDŻETOWE JEDNO Ś CI (jeden dokument) ZUPEŁNO Ś CI (ubruttowienia) SPECJALIZACJI (szczegółowo ś ci wydatków) ROCZNEGO BUD Ż ETU (plan roczny) JAWNO Ś CI PRZEJRZYSTO Ś CI NIEFUNDUSZOWANIA (nie ł ą czy ć dochodów z wydatkami) ODPOWIEDZIALNO Ś CI (personalnej)

9 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Trzy układy klasyfikacyjne Kryterium podmiotowe (organizacyjne) – podział na cz ęś ci: organy władzy, kontroli, s ą dy, trybunały, działy administracji rz ą dowej, urz ę dy centralne (w sumie 90 cz ęś ci) Kryterium przedmiotowe – ź ródła dochodów, przeznaczenie wydatków tj. działy wg PKD (33) i rozdziały tj. jednostki organizacyjne lub rodzaje działalno ś ci (ok. 500) Kryterium rodzajowe – podział na paragrafy (4 grupy dotycz ą dochodów i 7 grup dotyczy wydatków np. dotacje i subwencje, wydatki bie żą ce, maj ą tkowe)

10 WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA Uchwala Rada Ministrów;  publikowany w MP;  nie jest przekazywany do Sejmu;  w sprawozdaniu z wykonania ustawy bud ż etowej powinna znale źć si ę informacja o przebiegu realizacji WPFP 1. Stanowi 4-letni ą prognoz ę sektora finansów publicznych, z podziałem na poszczególne lata; 2. Ma na celu skoordynowanie planowania bud ż etowego z celami ś redniookresowej strategii rozwoju kraju 3. Zawiera norm ę regulacyjn ą : poziom deficytu w projekcie bud ż etu pa ń stwa nie mo ż e by ć wi ę kszy od deficytu wynikaj ą cego na dany rok w WPFP

11 BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Wyodr ę bniony od 2010 roku Dochodów i wydatków B Ś E nie ł ą czy si ę z d. i w. bud ż etu pa ń. Deficytu i nadwy ż ki B Ś E nie ł ą czy si ę z deficytem i nadwy ż k ą bud ż etu pa ń stwa Dochody B Ś E – refundacja ś rodków wydatkowanych, na zasadzie prefinansowania, na projekty i programy finansowane ś rodkami z bud ż etu UE, Wydatki – ś rodki wydatkowane w ramach prefinansowowania

12 TRYB PRAC NAD BUDŻETEM PAŃSTWA Prace analityczne w Ministerstwie Finansów m.in. prognozowanie podstawowych wska ź ników makroekonomicznych na kolejny rok (kwiecie ń – maj) Rozporz ą dzenie ministra finansów (nota bud ż etowa) – okre ś la tryb, terminy, limity wydatków dla ministrów i wojewodów (maj) Ministrowie opracowuj ą plany wydatków swoich cz ęś ci i przekazuj ą ministrowi finansów (czerwiec) Minister finansów opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów zało ż enia projektu bud ż etu pa ń stwa (czerwiec / lipiec) Minister finansów przedkłada Radzie Ministrów projekt ustawy bud ż etowej (sierpie ń – wrzesie ń ) Rada Ministrów uchwala projekt b.p. i przesyła do Sejmu – do ko ń ca wrze ś nia

13 GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE 1) Wska ź nik wzrostu PKB (konsumpcja, inwestycje, eksport) 2) Wska ź nik inflacji 3) Wska ź niki zatrudnienia i bezrobocia 4) Kurs walutowy 5) Saldo obrotów bie żą cych (wynik wszelkich operacji handlowych i finansowych kraju z zagranic ą )

14 Saldo bilansu bieżącego wyraża zmianę w majątku netto kraju (od tego, co cudzoziemcy są winni krajowi trzeba odjąć to, co kraj winien jest cudzoziemcom). Kraj, który ma deficyt, czerpie z oszczędności światowych i może konsumować albo inwestować więcej niż wynosi jego PKB. Kiedyś jednak będzie musiał spłacić zadłużenie (dług zagraniczny). ISTOTA SALDA OBROTÓW BIEŻĄCYCH

15 Wysokie deficyty na rachunku bieżącym zazwyczaj rodzą pytanie, czy kraj będzie w stanie spłacać swoje długi, czy przeznacza zagraniczne oszczędności na dostatecznie zyskowne projekty inwestycyjne, czy ich po prostu nie przejada. Jeżeli inwestorzy uznają, że kraj może mieć kłopoty ze spłatą swojego zadłużenia, mogą odmówić udzielania dalszych pożyczek. W takiej sytuacji waluta kraju może się gwałtownie osłabić w rezultacie kryzysu walutowego. ZNACZENIE SALDA OBROTÓW BIEŻĄCYCH

16

17

18 Prace w parlamencie Co parlament mo ż e (wnosi ć poprawki), Czego nie mo ż e zrobi ć z projektem ustawy bud ż etowej (zmieni ć kwoty deficytu zawartego w projekcie) Autopoprawki rz ą du (zazwyczaj do b.p. odziedziczonego) Procedura parlamentarna:  Czytanie pierwsze – wst ę pna prezentacja projektu, dyskusja ogólna, odesłanie do komisji sejmowych  Czytanie drugie – plenarna debata nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych  Czytanie trzecie – stosunek KFP do poprawek zgłoszonych w II czytaniu i chwalenie ustawy

19 BUDŻET PAŃSTWA - zakres Nie jest planem dochodów i wydatków pa ń stwa Jest planem dochodów i wydatków pa ń stwowych jednostek bud ż etowych (nie wszystkich) Jest planem przychodów i rozchodów sektora rz ą dowego Jest planem dochodów i wydatków ś rodków europejskich

20 USTAWA BUDŻETOWA obejmuje: 1) Prognoz ę dochodów pa ń stwowych jednostek bud ż etowych (nie wszystkich) – zał.1 2) Plan wydatków pa ń stwowych jednostek bud ż etowych (nie wszystkich) – zał.2 3) Prognoz ę dochodów bud ż etu ś rodków europejskich – zał.3 4) Plan wydatków bud ż etu ś rodków europejskich – zał.4

21 USTAWA BUDŻETOWA obejmuje: 1) Plan przychodów i rozchodów pa ń stwowych jednostek bud ż etowych – zał.5 2) Plany finansowe pa ń stwowych funduszy celowych – zał.7 3) Plany finansowe innych pa ń stwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (agencje wykonawcze i inne podmioty) – zał.14

22 USTAWA BUDŻETOWA nie obejmuje: Poza ustaw ą bud ż etow ą pozostaj ą plany dochodów i wydatków:  Niektórych funduszy celowych, w szczególno ś ci NFZ, FUS, KRUS  Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Publicznych uczelni i PAN  Pa ń stwowych instytucji kultury  Pa ń stwowych jednostek badawczo-rozwojowych  Ponadto, w ustawie bud ż etowej nie ma przepisów zmieniaj ą cych inne ustawy (dlatego s ą uchwalane tzw. ustawy okołobud ż etowe)

23 Ustawa budżetowa – część tekstowa Przepisy okre ś laj ą ce wysoko ść dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów pa ń stwowych jednostek bud ż etowych Przepisy reguluj ą ce tryb wykonywania bud ż etu pa ń stwa w danym roku Przepisy okre ś laj ą ce warto ść ró ż nego rodzaju parametrów, które musz ą by ć podane w ustawie bud ż etowej, m.in.  Ś rednioroczny wska ź nik wzrostu wynagrodze ń w pa ń stwowej sferze bud ż etowej  Etaty w Policji  Limit mianowa ń pracowników słu ż by cywilnej  Wysoko ść składek na FP i FG Ś P

24 DOCHODY I WYDATKI charakter i szczegółowość DOCHODY – prognoza; opracowuje głównie minister finansów (ponad 80% dochodów stanowi ą podatki; przed przyst ą pieniem do UE ponad 90%) WYDATKI – plan; limity, których nie mo ż na przekroczy ć ; ustala minister finansów w Nocie bud ż etowej Obowi ą zek gromadzenia dochodów i zrealizowania wydatków, w kwotach zapisanych w ustawie bud ż etowej, wynika z innych ustaw.

25 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (art.100) 1. Dochody bud ż etu pa ń stwa ujmuje si ę w ustawie bud ż etowej według: 1) ź ródeł dochodów; 2) cz ęś ci i działów klasyfikacji bud ż etowej. 2. Wydatki bud ż etu pa ń stwa ujmuje si ę w ustawie bud ż etowej w podziale na: cz ęś ci, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz kategorie (grupy) wydatków,

26 Gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych Gromadzenie dochodów - centralizacja Wydatkowanie ś rodków - dezagregacja

27 Gromadzenie środków budżetowych Rachunek wpływów b.p. (MF) Urz ę dy celne Urz ę dy skarbowe Jednostki bud ż etowe

28 DEZAGREGACJA BUDŻETU Dysponenci cz ęś ci bud ż etowych (dysponenci główni) sporz ą dzaj ą szczegółowe plany dochodów i wydatków Minister finansów robi ogólne zestawienie (układ wykonawczy) – w ci ą gu 21 dni od ogłoszenia ustawy Dysponenci główni przekazuj ą jednostkom podległym (dysponenci II i III szczebla) informacje o kwotach dochodów i wydatków Dysponenci II i III szczebla sporz ą dzaj ą plany finansowe swoich jednostek Minister finansów sporz ą dza harmonogram realizacji b.p. w układzie miesi ę cznym

29 ODRĘBNOŚĆ RACHUNKÓW RACHUNKI DYSPONENTÓW III STOPNIA DOCHODÓWWYDATKÓW RACHUNKI DYSPONENTÓW II STOPNIA DOCHODÓWWYDATKÓW RACHUNKI DYSPONENTÓW I STOPNIA DOCHODÓWWYDATKÓW

30 PLAN DOCHODÓW budżetu państwa Syntetyczne zestawienie dochodów według ź ródeł – podatkowe, niepodatkowe, z UE (zał.1, str.1) Szczegółowe zestawienie według cz ęś ci i działów (zał.1, cd.)

31 Dochody budżetu państwa (art.96) 1) podatki i opłaty, które zgodnie z odr ę bnymi ustawami nie stanowi ą dochodów jednostek samorz ą du terytorialnego, przychodów funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; 2) cła; 3) wpłaty z zysku przedsi ę biorstw pa ń stwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Pa ń stwa; 4) wpłaty z tytułu dywidendy; 5) wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego; 6) wpłaty nadwy ż ek dochodów własnych pa ń stwowych jednostek bud ż etowych, nadwy ż ek ś rodków obrotowych pa ń stwowych zakładów bud ż etowych oraz cz ęś ci zysku gospodarstw pomocniczych pa ń stwowych jednostek bud ż etowych; 7) dochody pobierane przez pa ń stwowe jednostki bud ż etowe, o ile odr ę bne przepisy nie stanowi ą inaczej; 8) dochody z najmu i dzier ż awy oraz z innych umów o podobnym charakterze dotycz ą ce składników maj ą tkowych Skarbu Pa ń stwa, o ile odr ę bne przepisy nie stanowi ą inaczej;

32 Dochody budżetu państwa – c.d. 9) odsetki od ś rodków na rachunkach bankowych pa ń stwowych jednostek bud ż etowych, o ile odr ę bne przepisy nie stanowi ą inaczej; 10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze ś rodków zgromadzonych na centralnym rachunku bie żą cym bud ż etu pa ń stwa; 11) odsetki od udzielonych z bud ż etu pa ń stwa po ż yczek krajowych i zagranicznych; 12) grzywny, mandaty i inne kary pieni ęż ne, o ile zgodnie z odr ę bnymi przepisami nie stanowi ą dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych; 13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęż nej na rzecz Skarbu Pa ń stwa; 14) dochody ze sprzeda ż y maj ą tku, rzeczy, praw, niestanowi ą ce przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odr ę bne przepisy nie stanowi ą inaczej; 15) inne dochody okre ś lone w odr ę bnych ustawach lub umowach mi ę dzynarodowych; 16) ś rodki pochodz ą ce z bud ż etu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez administracj ę rz ą dow ą

33 Struktura dochodów budżetu państwa Wyszczególnienie / Rok Dochody budżetu ogółem100,0 Dochody podatkowe89,688,284,889,788,986,7 Podatki pośrednie59,258,7 62,462,764,664,3 VAT38,838,137,64039,739,841,9 Akcyza2020,120,621,922,624,322 od gier0,4 0,5 0,40,50,4 Podatki bezpośrednie30,329,426,127,326,222,122,4 CIT1212,49,410,49,38,48,8 PIT18,31716,716,816,913,813,6

34 Zmiany struktury dochodów budżetu państwa

35 Dochody budżetu państwa (tys.zł) ustawaPW projekt DOCHODY OGÓŁEM ,00% ,00% Dochody podatkowe i niepodatkowe ,81% ,24% Dochody podatkowe ,32% ,63% Podatki pośrednie ,97% ,88% a) VAT ,76% ,42% b) akcyza ,74% ,97% c) od gier ,47% ,49% Dochodowy od osób prawnych CIT ,38% ,84% Dochodowy od osób fizycznych PIT ,96% ,91% Podatek tonażowy 0,00%400100,00% Pozostałe dochody podatkowe4 3830,00% ,00% 1.2. Dochody niepodatkowe ,50% ,61% Dywidendy ,53% ,17% Wpłaty z zysku NBP ,05% 0,00% Cło ,74% ,72% Dochody jednostek budżetowych ,99% ,51% Pozostałe dochody niepodatkowe ,26% ,29% Wpłaty jednostek samorządu terytor ,79% ,82% Dochody zagraniczne ,14% ,10% Środki z UE nie podlegające zwrotowi ,19% ,76%

36 BUDŻET PAŃSTWA NA: 2011 /2012 [mld zł] BUD Ż ET PA Ń STWA BUD Ż ET Ś RODKÓW EUROPEJSKICH PRZYCHODY I ROZCHODY DOCHODY 273/29469/73402/282 WYDATKI 313/32984/77347/242 SALDO -40 / / -455/40

37 PLAN WYDATKÓW budżetu państwa Zbiorcze zestawienie wydatków według działów i rodzajów wydatków (zał.2, str.1) Zasadniczy plan wydatków według cz ęś ci, działów i rozdziałów (zał.2, cd.) Rezerwy celowe (zał.2, cz.83) Szereg uzupełniaj ą cych zał ą czników (17 w 2010r.) przedstawiaj ą cych szczegółowo wybrane rodzaje wydatków np. dotacje podmiotowe i przedmiotowe, dotacje dla JST, inwestycje wieloletnie, programy wieloletnie

38 Rodzaje wydatków - wydatki budżetu państwa dzielą się na (art.106): 1 ) dotacje i subwencje; 2) ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 3) wydatki bie żą ce jednostek bud ż etowych; 4) wydatki maj ą tkowe; 5) rozliczenia z bankami; 6) wydatki na obsług ę długu Skarbu Pa ń stwa; 7) wpłaty ś rodków własnych Unii Europejsk.

39 Wpływy z prywatyzacji = przychody Rozdysponowanie wpł.z prywat.= rozchody 1. Na dotacje dla pa ń stwowych funduszy celowych: Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsi ę biorców Fundusz Skarbu Pa ń stwa Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 2. Na dotacj ę dla FUS pokrywaj ą c ą ubytek dochodów FUS z tytułu przekazywania cz ęś ci składek do OFE Wpływy z prywatyzacji s ą dalece niewystarczaj ą ce na cele wymienione w pkt 1 i pkt 2. Ró ż nica stanowi faktycznie deficyt sektora fin.publ. Ale nie bud ż etu pa ń stwa. Manipulowanie wynikiem b.p.

40 ZMIANY W PLANIE WYDAKTÓW 1. REZERWY BUD Ż ETOWE  Ogólna (zasada - do 0,2% wydatków; w 2010 roku 95 mln zł tj. 0,03%) – dysponuje Rada Ministrów  Celowe (zasada - do 5% wydatków; w 2010 roku 18 mld zł tj.6%, z tego połowa na współfin. projektów UE) – dysponuje minister finansów; umo ż liwiaj ą przeniesienia mi ę dzy działami 2. PRZENIESIENIA – tylko w obr ę bie działów, upowa ż nieni dysponenci cz ęś ci bud ż etowych (I stopnia) 3. BLOKOWANIE – przysługuje ministrowi finansów i dysponentom cz ęś ci bud ż etowych Wszystkie trzy procedury przesuwaj ą wydatki z miejsca na miejsce, nie powoduj ą c zmiany ł ą cznej kwoty wydatków

41 PROGRAMY WIELOLETNIE Liczba w poszczególnych latach 2004 – – – – 73 (24 mld zł – nakłady do poniesienia w 2010r. i kilku kolejnych latach)

42 PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH na lata Przewiduje wydatkowanie 121 mld zł z tego: w latach wydano 18 mld zł w latach do wydania 103 mld zł

43 Kierunki realokacji dochodów w SFP w Polsce w roku 2005 (mln zł) Segmenty Sektora Finansów Publicznych Budżet państwa Państwowe fundusze celowe Jednostki pozabudże towe budżetu państwa NFZ (Kasa Chorych do 2002r.) Budżety jednostek samorządu terytorialne go Wojewódz kie, powiatowe i gminne fundusze celowe Jednostki pozabudżet owe samorządu terytorialne go Agencje państwo we Pozostałe jednostki sektora Transfery przekazane RAZEM Budżet państwax38 744,876,9290, , , , ,7 Państwowe fundusze celowe x 1 590,6389,635,3 20,03 532,55 568,0 Jednostki pozabudżetowe budżetu państwa117,5129,5x 27,7 274,7 NFZ (Kasa Chorych do 2002r.)2,75,4 x , ,0 Budżety jednostek samorządu terytorialnego1 207,15 626,0 444,9x1,52 564, , ,0 Wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze celowe 43,0 x 0,543,5 Jednostki pozabudżetowe samorządu terytorialnego 466,7 0,1252,0 x 718,8 Agencje państwowe547,7207,6 36,1 x 791,4 Pozostałe jednostki sektora186,43 420,5 10,2 x3 617,1 Transfery otrzymane RAZEM2 061, ,576,92 325, ,036,82 564,62 489, , ,2 SALDO TRANSFERÓW (+otrzymane; -przekazane) , ,5-197, , ,0-6,71 845,81 697, ,2x

44 Wyszczególnienie Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)4,31,22,43,95,33,66,26,84,9 Relacja dochodów SFP do PKB36,537,136,738,6 39,139,641,640,4 Relacja wydatków SFP do PKB39,342,042,543,843,241,7 41,542,0 Relacja deficytu budżetu państwa do PKB-2,0-4,2-4,9-4,4-3,8-2,8-2,4-1,4-1,9 Relacja deficytu sektora general government* do PKB-3,0-5,1-5,0-6,3-5,7-4,3-3,9-1,9-3,9 Relacja zadłużenia sektora general government* do PKB36,837,642,247,145,747,147,744,847,1 Wybrane mierniki sektora finansów publicznych w Polsce (w %) *General government – sektor instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z ESA ’95) Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów,

45 Wyszczególnienie wersja pierwotna 2009 po nowelizacji 2010 projekt RM Dochody budżetu państwa , , , , ,00 Wydatki budżetu państwa , , , , ,00 Deficyt , , , , ,00 Relacja deficytu do dochodów 6,8%9,9%6,0%10,0%21,0% Relacja deficytu do wydatków 6,3%9,0%5,7%9,1%17,3% Dochody, wydatki, deficyt budżetu państwa w latach (w mln zł) Źródło: GUS i Ministerstwo Finansów

46 Źródło: GUS. Dług wyniósł 55,0 % PKB

47

48

49 DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA (art.98) 1. Ró ż nica mi ę dzy dochodami a wydatkami bud ż etu pa ń stwa stanowi odpowiednio nadwy ż k ę bud ż etu pa ń stwa lub deficyt bud ż etu pa ń stwa. 2. Deficyt bud ż etu pa ń stwa oraz inne po ż yczkowe potrzeby bud ż etu pa ń stwa mog ą by ć pokryte przychodami pochodz ą cymi z: 1) sprzeda ż y skarbowych papierów warto ś ciowych na rynku krajowym i zagranicznym; 2) kredytów zaci ą ganych w bankach krajowych i zagranicznych; 3) po ż yczek; 4) prywatyzacji maj ą tku Skarbu Pa ń stwa; 5) nadwy ż ki bud ż etu pa ń stwa z lat ubiegłych.

50 Bardzo wysoki deficyt budżetu państwa, założony w 2010r., był z punktu widzenia rządu korzystny, co najmniej w trzech aspektach: daje wi ę cej swobody w pracach nad bud ż etem pa ń stwa na rok 2011 (zob. konsekwencje dla bud ż etu wynikaj ą ce z przekroczenia progu pierwszego: deficyt/dochody ≤), zapewniał mo ż liwo ść zrealizowania w 2010r. deficytu na poziomie ni ż szym od zapisanego w ustawie, co było prezentowane jako sukces rz ą du (potrzebny, bo wybory prezydenckie i samorz ą dowe), nie wpływa na ocen ę stanu zdrowia finansów publicznych w Polsce przez Komisj ę Europejsk ą i rynki finansowe (podstawowym kryterium jest deficyt sektora GG a nie bud ż etu pa ń stwa).

51 Cel strategiczny polityki budżetowej na lata niedopuszczenie do przekroczenia przez pa ń stwowy dług publiczny progu 55% w relacji do PKB. z wylicze ń Ministerstwa Finansów wynika, ż e ten cel b ę dzie mo ż na osi ą gn ąć finansuj ą c w latach deficyt kwot ą ponad 35 mld zł pochodz ą c ą z prywatyzacji maj ą tku Skarbu Pa ń stwa

52 Struktura wydatków budżetu państwa w 2009 r.


Pobierz ppt "BUDŻET PAŃSTWA Pojęcie, zasady i tryb przygotowania, funkcje Dr Jan Łopato Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Wykład 2011/2012 PODYPLOMOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google