Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podczas zajęć 11.03.2014r. analizowaliśmy brodnicki rynek pod względem zapotrzebowania na firmy, stowarzyszenia i fundacje, które przyczyniłyby się do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podczas zajęć 11.03.2014r. analizowaliśmy brodnicki rynek pod względem zapotrzebowania na firmy, stowarzyszenia i fundacje, które przyczyniłyby się do."— Zapis prezentacji:

1

2 Podczas zajęć 11.03.2014r. analizowaliśmy brodnicki rynek pod względem zapotrzebowania na firmy, stowarzyszenia i fundacje, które przyczyniłyby się do rozwoju naszego miasta. Stwierdziliśmy, że Brodnica potrzebuje instytucji, która jeszcze bardziej wykorzysta jej przeszłość historyczną. W mieście mamy wiele pozostałości po średniowiecznym zamku, a sama historia miasta jest bardzo interesująca, więc stwierdziliśmy, że można to wykorzystać w celach zarobkowych. Obecne instytucje zniżają sie do minimum pod względem turystyki, a my chcielibyśmy jakąś instytucją całkowicie wykorzystać atrakcje historyczne. Pojawiła się jednak trochę inna idea stworzenia stowarzyszenia konnego, które zrzeszałoby wszystkie stajnie w okolicach Brodnicy, w celu wspólnych organizacji zawodów dla całej Polski, współpracy między sobą i nowej atrakcji dla społeczeństwa. Kierowaliśmy się tutaj także przypływem turystów, co zwiększyło by zainteresowanie regionem.

3 Podczas dyskusji postanowiliśmy właśnie stworzyć stowarzyszenie jeździeckie skupiające stadniny konne z okolicznych terenów Brodnicy w celu wspólnej współpracy. Polegałoby ono na wspólnym organizowaniu imprez jeździeckich: skoki przez przeszkody, WKKW, zawody ujeżdżeniowe czy zawody typu Western. Takie działania doprowadziłyby do zebrania wielu zwolenników jazdy konnej, wypromowania miasta, gdyż zjeżdżałoby się wielu ludzi z całej Polski i Europy oraz ożywienie gospodarki turystycznej na naszych terenach. Jeden z naszych kolegów (Bronisław), od 7 lat jeździ konno i dostrzega brak zainteresowania ze strony młodzieży tą dyscypliną sportu, a przecież konie są ważnym symbolem naszego kraju jak pokazuje to historia Polski.

4 Poniżej przedstawiamy analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) naszego przedsięwzięcia jakim jest stowarzyszenie jeździeckie o nazwie „GALOP”. Nasz pomysł ma duże szanse na powodzenie i bardzo mocne strony, które pozwolą na korzystny rozwój stowarzyszenia.

5 Na jednych z zajęć analizowaliśmy wybrane przez naszą grupę przedsięwzięcie – stowarzyszenie jeździeckie. Członkowie naszej grupy znaleźli wiele pozytywnych cech tego przedsięwzięcia, gdyż nie jest ono narażone na konkurencję w naszym rejonie i ma duże szanse na sukces. Stwierdziliśmy, że nasz pomysł przyczyni się zarówno do zwiększenia zainteresowania jeździectwem w naszym rejonie jak i do zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających w nasze strony

6 1. Jakie są cechy wspólne NGO i firm? – Skłonność do działania. – Motywacja przez wartości, związanie kierowników z celami firmy. – Prosta struktura, nieliczny sztab: niewiele szczebli zarządzania, niewielu ludzi na wyższych szczeblach. – Trzymanie się przez firmę swojej specjalności. – Jednoczesna dyscyplina i swoboda. 2. Na czym polegają różnice pomiędzy nimi? NGO – Organizacje pozarządowe – ta nazwa odwołuje się do pojęcia rządu (państwa) i podkreśla, „nierządowość” i niezależność – przynajmniej w sferze ideologii – tych organizacji. Jest przeniesieniem z języka angielskiego (non-govermental organizations), dlatego często również w Polsce używa się angielskiego skrótu NGO. Obiegowo przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje, choć Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła rozszerzoną definicję organizacji pozarządowej. Firma – jest to nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą lub zawodową. Ujawnia ją we właściwym rejestrze. Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku. Nie może też wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

7 3. Do jakiego typu przedsięwzięć gospodarczych nadają się organizacje pozarządowe, firmy, spółdzielnie? – przedsiębiorstwa państwowe – spółdzielcze – przedsiębiorstwa indywidualne – spółki – cywilna – prawa handlowego – osobowe (jawna,partnerska,komandytowa,komandytowo-akcyjna) – kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością,akcyjna) 4. Jakie czynniki mają wpływ na to, że wchodzimy na rynek przedsiębiorców lub NGO-sów? - liczba przedsiębiorstw w gałęzi, – możliwości wytwórcze, – popyt konsumentów, – cel działań przedsiębiorstwa, – pozostałe czynniki takie jak: pogoda, import, eksport, polityka państwa itp.

8 Chcielibyśmy przedstawić kolejną charakteryzację rodzaju naszego przedsięwzięcia, czyli stowarzyszenia. Fundamentem konkretnego rozpoczęcia naszej pracy, jest dokładne opisanie tego, za co chcemy się zabrać. 1. Jakie cele może realizować stowarzyszenie? Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych. Realizacja prawa do stowarzyszenia jest zgodna z przepisami konstytucji oraz Powszechną Deklaracją Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równe, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji swoich zainteresowań a także uwzględnia tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego. Stowarzyszenia samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące ich działalności. 2. Czy można w jego ramach podejmować i prowadzić działalność gospodarczą? Jakiego rodzaju i w jakim celu? Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, to znaczy, że działalność gospodarcza nie może być podstawową działalnością stowarzyszenia, tylko dodatkową, wspierającą. Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. Oznacza to, że inaczej niż np. w spółdzielniach, członkowie stowarzyszenia nie mogą podzielić go między siebie.

9 Zatem gdy zbierzemy owe 15 osób musimy uchwalić statut naszego stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski. Podstawą działania powoływanego przez nas stowarzyszenia, poza ustawą o stowarzyszeniach, jest właśnie statut. Powinniśmy się więc dobrze zastanowić co tam napiszemy. Statut powinien zawierać nazwę stowarzyszenia, – teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić cele, dla których się zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji, musimy wskazać sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga zawiadomienia o tym sądu rejestrowego). Po uchwaleniu statutu wybieramy komitet założycielski. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego, oraz informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (wszystkie te dokumenty musimy złożyć w dwóch egzemplarzach, a statut w czterech) Lista założycieli powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto trzeba dołączyć oświadczenia tychże osób stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne.

10 Gdy już to wszystko zrobimy, musimy czekać na postanowienie sądu. Sądem rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli więc będzie to np. Kraków to idziemy do sądu wojewódzkiego przy ul. Rondo 7. Sąd rejestrowy musi wydać rozstrzygnięcie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie uczestników postępowania rejestrowego. Jednak możemy być pewni, że jeżeli nasze stowarzyszenie spełnia wymogi przewidziane przez prawo to zostanie zarejestrowane. Po zbadaniu tych okoliczności sąd wydaje postanowienie o jego zarejestrowaniu. Jednak nasze stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może podjąć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. Co to oznacza? Otóż musimy wiedzieć, że chodzi tu o upływ terminu do wniesienia środka odwoławczego (jest to okres wynoszący co najmniej 3 tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. Wiadomość ta dociera również za pośrednictwem sądu rejestrowego do organu nadzorującego. Nazwa zdradza nam zakres jego zainteresowań. Nadzoruje on działalność stowarzyszenia. Wspomnę tylko, że to terenowy organ adm. państwowej o właściwości szczególnej w sprawach społeczno-administracyjnych stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Aktualnie jest to wojewoda. Nadzór wykonywany jest zgodnie z kryterium legalności tzn. zgodności działalności stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Jest to jedyne kryterium nadzoru. Wszelkie decyzje na wniosek organu nadzorującego podejmuje sąd.

11 Zastanawialiśmy się nad źródłami finansowania naszego stowarzyszenia. Analizując różnorodne opinie członków grupy, stwierdziliśmy, że w głównej mierze będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie z UE. Potrzebujemy jak najwięcej pieniędzy na budowę kompleksu jeździeckiego, który będzie istotą funkcjonowania naszego przedsięwzięcia. Koszt budowy takiego obiektu wynosi ok. 2 mln zł. W skład naszego stowarzyszenia będą też wchodzić przedstawiciele stajni członkowskich, więc także od nich będziemy pobierać składki. W miarę możliwości wykorzystamy także nasze prywatne oszczędności. Chcemy też zwrócić się z prośbą o pomoc do urzędów w naszym mieście, gdyż będziemy reklamować naszym przedsięwzięciem miasto Brodnicę, dlatego też pomoc ze strony miejskiej była by korzystna dla obu stron. Będziemy także potrzebować pracowników, których zatrudnimy na podstawie umowy zlecenia, lub młodych ludzi, którzy będą chcieli charytatywnie nam pomagać. Moglibyśmy także reklamować wiele prywatnych firm na naszych zawodach jeździeckich. Podstawowym, stałym funduszem, który będzie utrzymywał funkcjonujące już stowarzyszenie, będą pieniądze ze sprzedanych biletów, zakupów w naszym bufecie oraz zakładu bukmacherskiego funkcjonującego w naszej stajni.

12 Obecnie dominującym portalem do reklamy jest sieć społecznościowa Facebook i to tam postanowiliśmy się dobrze reklamować. Mamy zamiar założyć fanpage naszego stowarzyszenia i zapraszać wszystkich do polubienia naszej strony. Stworzenie strony internetowej jest nieopłacalne gdyż większość ludzi posiada konto na Facebooku i korzysta z niego regularnie, więc fanpage stowarzyszenia trafiłby do dużego grona odbiorców. Będziemy tam szukać ludzi do pomocy w tworzeniu naszego pomysłu- czyli budowy toru jeździeckiego, aczkolwiek potrzeba nam ludzi, którzy będą się razem z nami opiekować torem, dbać o porządek, obsługiwać tor podczas rajdów. Będziemy szukać wolontariuszy, którzy pomogą nam w tworzeniu tego wszystkiego. Chcemy też znaleźć firmę bukmacherską, która przy torze będzie zajmować się obstawianiem wyścigów jeździeckich. Firma na tym zarobi, a my będziemy pobierać od niej część zysków w ramach tak jakby czynszu na cele stowarzyszenia.

13

14 Na kolejnych zajęciach pracowaliśmy nad marketingiem, jednak bardziej nad strategią marketingową. Posiadamy już własne logo, hasło reklamowe, znamy misję swojego stowarzyszenia i wiemy jakie narzędzia zastosować do naszego NGO, więc nasza sytuacja marketingowa jest na dobrej drodze. Na lekcji zastanawialiśmy się jak wypracować swoją pozycję na rynku. Uważamy, że dzięki współpracy z firmami, które będą chciały się reklamować poprzez działania naszego stowarzyszenia, oraz bezkonkurencyjności w naszym rejonie, nasza pozycja na rynku będzie wysoka. Wiemy już czym jest marketing, jak z tym pracować i co upiększać aby stowarzyszenie mogło się rozwinąć.

15 Pod towarów i usług (zwany skrótowo VAT lub PTU) jest głównym źródłem dochodów budżetu. Obowiązuje przy nim zasada samo deklarowania, co oznacza, że podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego wyliczony podatek VAT. Czy organizacja jest bezwarunkowo zwolniona z podatków? Jakie podatki mogą jej dotyczyć? Organizacje pozarządowe są osobami prawnymi, co oznacza, że podlegają różnym obowiązkom prawnym, tak jak wszystkie inne podmioty. Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków. W prawie są jednak zapisy, które zwalniają czasem organizacje z ich płacenia, ale zwolnienia te dotyczą określonych sytuacji i trzeba je rozważać oddzielnie dla każdego rodzaju podatku. Organizacje są zobowiązane przede wszystkim do płacenia:  podatku dochodowego od osób prawnych  podatku dochodowego od osób fizycznych,  podatku od towarów i usług, czyli VAT

16 -zgrany zespół, -logiczne myślenie, -umiejętne wykorzystywanie funduszy, -odpowiednia wiedza prawna, -odpowiedzialny lider, - wytrwałość w każdej sprawie, -brak poddawania się, -pogodzenie spraw przedsięwzięcia ze sprawami prywatnymi, -unikanie lub rozwiązywanie wszelkich konfliktów Czynniki sukcesu przedsięwzięcia:

17

18 http://blogiceo.nq.pl/1lobrodnicazespol1/ Paweł, Bronek, Szymon, Kacper, Przemek, Dominik


Pobierz ppt "Podczas zajęć 11.03.2014r. analizowaliśmy brodnicki rynek pod względem zapotrzebowania na firmy, stowarzyszenia i fundacje, które przyczyniłyby się do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google