Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Maria Chołuj

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Maria Chołuj"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Maria Chołuj
Rozrachunki z ZUS Opracowała: Maria Chołuj

2 Dane o ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Obecnie z usług ZUS korzysta około 20 mln klientów. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią około 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji parlamentu. Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ponad 47 tys. pracowników, rozmieszczonych w 43 oddziałach, 217 inspektoratach i 64 biurach terenowych w miastach w całym kraju. Budżet administracji ZUS, uchwalany przez Parlament, wynosił w 2008 roku 3,7 mld złotych. Środki na funkcjonowanie Zakładu stanowią równowartość niespełna 2,5 proc. sumy składek przekazywanych przez płatników do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3 Zadania ZUS stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, orzekanie przez lekarzy orzeczników

4 Zadania ZUS wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta- rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi

5 Podstawy prawne Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych (DU 71 poz.609) Rozp.Min.Pracy i Polityki Społecznej z 23 października r.w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych…..(DU 186 poz.1444)(nowe rozp. w sprawie druków) Rozp.Rady Ministrów z 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozliczanie składek ( DU 144 poz.1181) Ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. (DU 237 poz.1656)

6 Fundusz Emerytur Pomostowych
Od r. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani będą do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Obowiązek ten nakładają przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.(art.35) Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest w całości finansowana przez płatnika składek. Obowiązuje limit roczny naliczania jak dla składki emerytalnej i rentowej ( zł) Opłacać ją trzeba również od cząstek etatu. Wykazuje się ją w deklaracji ZUS DRA. Wpłat dokonuje się na odrębny rachunek wskazany przez ZUS. Odsetki nalicza się tylko, jeżeli ich kwota przekracza 6,6, zł. Dane pracowników zawiera deklaracja ZUS ZSWA składana do 31 marca za rok w formie elektronicznej lub papierowej.(załącznik nr 17 rozp. w sprawie nowych druków)

7 Składki 2010 r. (od 1887,60) Rodzaj składki Z dobrowolnym chorobowym
Bez dobrowolnego chorobowego społeczne 559,49 513,24 zdrowotne 224,24 Fundusz Pracy 46,25

8 Składki 2010 r. emerytalne 19,52 % rentowe 6 % chorobowe 2,45 %
wypadkowe 0,67-3,33 % (od r.) 1,67 % dla właścicieli i pracodawców zatrudniających do 9 pracowników

9 Składki 2009 r. Fundusz Pracy 2,45 % FGŚP 0,10 % Składka zdrowotna 9 %

10 Prowadzący działalność
Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż: 368,46 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne 113,26 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe 46,25 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 31,52 zł (tj. 1,67 %) na ubezpieczenie wypadkowe Kwoty nalicza się od 60 % przeciętnego wynagrodzenia- 1887,60 zł Ograniczenia poboru składki emerytalnej i rentowej – zł 559,49

11 Rozpoczynający działalność przez 2 lata
Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:   77,12 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne 23,71 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe 9,68 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 6,60 zł ( tj. 1,67 % ) na ubezpieczenie wypadkowe Podstawa wyliczeń to 30 % minimalnego wynagrodzenia czyli 395,10 zł Nie płacą składki na FP 117,11 zł

12 Ubezpieczenie zdrowotne
W okresie od marca do grudnia 2009 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2491,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2009 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 marca 2009 r., nie może być niższa niż: 224,24 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

13 Ubezpieczenie wypadkowe
Kategoria ryzyka ustalana jest na podstawie danych za trzy kolejne lata kalendarzowe przekazywanych przez płatników składek do odpowiednich oddziałów lub inspektoratów ZUS na formularzu ZUS IWA w terminie do 1 lutego Od 1 stycznia 2010 r. zleceniobiorcy, jeżeli są objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym to obowiązkowo są objęci również wypadkowym.( do tej pory tylko praca w siedzibie zleceniodawcy)

14 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo A 9 2,53
2 Rybactwo B 6 1,73 3 Górnictwo surowców energetycznych CA ,33 4 Górnictwo surowców innych niż energetyczne CB ,33 5 Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych DA 6 1,73 6 Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży DB 4 1,20 7 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych DC 4 1,20 8 Produkcja drewna i wyrobów z drewna DD ,80 9 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna DE 5 1,47 10 Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych DF 5 1,47 11 Produkcja wyrobów chemicznych DG 6 1,73 12 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych DH 7 2,00 13 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych Dl 8 2,26 14 Produkcja metali i wyrobów z metali DJ 9 2,53 15 Produkcja maszyn i urządzen, gdzie indziej niesklasyfikowana DK 7 2,00 16 Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych DL 5 1,47 17 Produkcja sprzętu transportowego DM 8 2,26 18 Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana DN 7 2,00 19 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę E 6 1,73 20 Budownictwo F 7 2,00

15 Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby przebywające na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

16 FGŚP Płacą firmy zatrudniające pracowników. Składka wynosi 0,10 % podstawy i ZUS przekazuje ją funduszowi. Nie płaci się składki od: Powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych przez 3 lata Od 1 lipca 2009 r. również od osób po 50 roku życia, zarejestrowanym jako bezrobotni i zatrudnionym u danego pracodawcy Kobiet po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia

17 Bezpieczny podpis elektroniczny
Od 1 lipca 2009 r. firmy zatrudniające powyżej 5 osób muszą opatrywać przesyłaną dokumentację do ZUS bezpiecznym podpisem elektronicznym Deklaracje muszą zawierać NIP firmy

18 Deklaracje ZUS ZFA Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fizycznymi. ZUS ZFA należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany danych płatnika składek Płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie w terminie 7 dni od: - daty zatrudnienia pierwszej osoby fizycznej - daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

19 Deklaracje ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Formularz ZUS ZUA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA). Terminy składania: Zgłoszeń do ubezpieczeń dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

20 Deklaracje Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki Terminy składania: Płatnik składek zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc, nie później niż: - do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw - do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, - do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

21 Deklaracje ZUS RCA Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS RCA Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa. ZUS RCA przeznaczony jest dla płatników składek uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za każdy miesiąc, nie później niż: - do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw - do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

22 Deklaracje ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA Płatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu na piśmie informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, ale tak by spełniała ona wymogi określone w art. 41 ust.8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887)

23 Sankcje za niepłacenie ZUS
wystąpienie do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie karą grzywny, naliczenie odsetek za zwłokę, wymierzenie opłaty dodatkowej, wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez ZUS lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego lub Naczelnika Urzędu Skarbowego, zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego,

24 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. --po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia (obowiązkowe) - po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia (dobrowolne) Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym

25 Zasiłek chorobowy Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje: absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego), ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

26 Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje także, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego: -nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo -nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E"). Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy (oznaczonej przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim kodem "D") - nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. również ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni.

27 Zasiłek chorobowy zasiłek chorobowy przysługuje od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50 rok życia - od 15 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 lub odpowiednio do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowują oni prawo do wynagrodzenia Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne

28 Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.  Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu).

29 Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

30 Zasiłek macierzyński Okres ten od 1 stycznia 2009 r. z tytułu urodzenia dziecka wynosi: 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie Od 1 stycznia 2010 r. rodzice mogą skorzystać z dodatkowego urlopu w wysokości 2 tygodni, dotyczy to również adopcji. Z dodatkowego urlopu mogą skorzystać ojcowie, jeżeli matka wykorzystała co najmniej 14 tyg. urlopu lub cały urlop i rezygnuje z dodatkowego urlopu Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.Powracającej pracownicy trzeba zapewnić to samo lub równorzędne stanowisko z wynagrodzeniem nie mniejszym, niż jakie otrzymywałaby nie korzystając z urlopu. Pracownica na urlopie macierzyńskim może równocześnie pracować , lecz nie więcej niż na pół etatu.

31 Dodatkowy urlop macierzyński
7 dni wcześniej pracownica musi zgłosić chęć skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.Musi być zachowana ciągłość między urlopem macierzyńskim podstawowym i dodatkowym.Urlopu nie dzieli się na dni. W latach 2010, 2011 ojcowie mogą skorzystać z 1 tygodnia urlopu ojcowskiego, a od r. ma to być 2 tygodnie. Zgłaszają 7 dni wcześniej pracodawcy, dziecko nie może mieć ukończonych 12 m-cy. Wysokość pensji w czasie urlopu to 100 % zarobków, pracownik jest objęty ochroną jak pracownicy na macierzyńskich.Urlop należy się też na dzieci urodzone przed r., warunek, że nie ukończyły roku. Liczba dzieci lata Wymiar urlopu jedno 2010, 2011 2012, 2013 Od 2014 Do 2 tygodni Do 4 tygodni Do 6 tygodni Więcej niż jedno przy jednym porodzie Do 3 tygodni Do 8 tygodni

32 Zasiłek rodzinny Kryteria dochodowe to 504 zł i 583 zł na osobę w rodzinie Przysługuje na dzieci do 18 roku życia, a jeżeli się uczy to do 21 lat. Jeżeli jest niepełnosprawne i się uczy to do 24 lat. Od 1 listopada (nowy okres zasiłkowy) zasiłki wynoszą: 68 zł na dziecko od 0-5 lat 91 zł na dziecko 6-18 lat 98 zł na dziecko lat Nie przysługuje: - jeżeli dziecko jest w związku małżeńskim -dziecko jest w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie -dziecko ma własne dziecko i pobiera na nie zasiłek

33 Zasiłek rodzinny-dodatki
1000 zł z tyt. urodzenia dziecka (becikowe) .Od 1 listopada przysługuje pod warunkiem, że matka od 10 tyg. ciąży do dnia porodu była pod opieką medyczną. Oprócz tego przysługuje zł zapomogi bez względu na dochód w rodzinie. Zasiłek wychowawczy 400 zł przez 24 m-ce (6 m-cy pracy) Dla rodzin wielodzietnych na trzecie i każde następne dziecko po 80 zł Z tyt. nauki poza miejscem zamieszkania 50 zł lub 80 zł przez 10 m-cy Z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł (do 5 lat) lub 80 zł ( 5-24 lat) Z tyt. samotnego wychowywania dziecka 170 zł na jedno lub 340 zł na więcej dzieci

34 Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, chorym dzieckiem w wieku do lat 14, innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat).

35 Zasiłek opiekuńczy Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

36 Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

37 Świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, duchownym,

38 Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchownym, posłom i senatorom pobierającym uposażenie - osobom pobierającym stypendia sportowe - słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia - osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący - funkcjonariuszom Służby Celnej.

39 Świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową % tego wynagrodzenia w pozostałych przypadkach 75%. O potrzebie świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS

40 Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

41 Zasiłek pogrzebowy Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione (6227,72 zł ) W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200%

42 Zasiłek pogrzebowy Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z- 12 ) skrócony odpis aktu zgonu oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

43 ZUS wypłaca także emerytury i renty

44 Dziękuję za cierpliwość i uwagę! Maria Chołuj


Pobierz ppt "Opracowała: Maria Chołuj"

Podobne prezentacje


Reklamy Google