Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki majątkowe 1. Lokalne podatki majątkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki majątkowe 1. Lokalne podatki majątkowe"— Zapis prezentacji:

1 Podatki majątkowe 1. Lokalne podatki majątkowe
Prawo podatkowe [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

2 Klasyfikacja podatków majątkowych
Majątek podatnika Nieruchomości Od posiadania nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Od transferu nieruchomości PIT / CIT / PCC/ VAT od sprzedaży nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Ruchomości i prawa majątkowe PIT / PCC / VAT od sprzedaży tych rzeczy i praw [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

3 Definicje nieruchomości (1)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Art. 46 (1). Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali: Art Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości. 2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

4 Definicje nieruchomości (2)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane BUDYNEK: obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; BUDOWLA: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

5 Nieruchomości a PIT / PCC
Sprzedaż nieruchomości: PIT – jeśli sprzedaż nastąpiła w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym nieruchomość wybudowano / nabyto (Stawka: 19% x dochód, termin płatności – do 30 IV R+1) Zakup nieruchomości: Podatek od czynności cywilnoprawnych ( stawka 2%, obowiązek ciąży na kupującym, termin płatności +14 dni) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

6 Nieruchomości a VAT (PTU)
Nieruchomości traktowane są jako „towar” w rozumieniu ustawy o PTU Opodatkowaniu PTU podlega odpłatna dostawa towarów, czyli: Przeniesienie władania rzeczą na inny podmiot Sprzedawca musi działać w charakterze podatnika VAT Czynność musi być odpłatna Obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym nieruchomości, podatek VAT jest doliczany do ceny towaru ( zasada przerzucalności) 4. Wolna od PTU jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu PTU = oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

7 Podatki majątkowe w JST
Zdecydowana większość podatków majątkowych to podatki od posiadania nieruchomości i ruchomości, które – w myśl polskich przepisów – zaliczane są do grona podatków lokalnych. Podatki lokalne = podatki, w których JST na mocy art. 168 Konstytucji i innych ustaw otrzymały prawo władztwa podatkowego, czyli (1) wymiaru (2) poboru (3) administrowania dochodami podatkowymi Wszystkie podatki lokalne wpływają w całości do budżetów gmin Organem podatkowym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (1 inst.) i SKO (2 inst.) W braku podatków powiatowych i wojewódzkich, wyłącznie Rada Gminy korzysta z władztwa podatkowego, o którym mowa w art. 168 Konstytucji RP Daniny lokalne Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Opłaty: targowa, miejscowa, od posiadania psów (dodatkowo za podatki lokalne niektórzy uważają również podatek rolny i leśny) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

8 Podatki od posiadania majątku: Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości – cechy wspólne
Podatki samorządowe, w całości wpływają do budżetu gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość Szeroki zakres podmiotowy: - Właściciele - Posiadacze - Użytkownicy wieczyści Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Powierzchnia nieruchomości jako element decydujący o ciężarze podatkowym ( z kilkoma wyjątkami) Decyzje podatkowe wydaje wójt / burmistrz / prezydent miasta Rada Gminy decyduje o stawkach ustawowych Płatność podatków w ratach: - Dla osób fizycznych (decyzja podatkowa): do 15.03, , 15.09, 15.11 - Dla osób prawnych (autodeklaracja) – do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń – do 31. Polskie podatki majątkowe

9 Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości: zakres przedmiotowy
Przedmiot podatku Główne zwolnienia Podatek rolny Użytki rolne Grunty gospodarstw rolnych, z wyjątkiem tych zajętych na DG inną niż działalność rolnicza Użytki najsłabszych klas Grunty scalane / meliorowane / odłogowane + zwolnienia podmiotowe Podatek leśny Lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy), z wyjątkiem tych zajętych na DG inną niż działalność leśna Lasy młode + lasy w rejestrze zabytków Podatek od nieruchomości 1. Grunty 2. Budynki lub ich części 3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4. Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy - o ile są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza + Zabytki + SSE (dla uczelni, dla zakładów pracy chronionej, dla przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego; zwolnienia nie dotyczą NR zajętych na DG) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

10 Jak ustalić właściwy podatek dla danej nieruchomości?
1. Czy nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą? TAK = podatek od nieruchomości NIE = 2. z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia? LAS = podatek leśny Użytki rolne = podatek rolny 3. Pozostałe nieruchomości: jakim typem obiektu w rozumieniu prawa budowlanego jest konkretna nieruchomość? Obiekt małej architektury = nie podlega podatkom BUDYNEK = podatek od nieruchomości ( od powierzchni budynku) BUDOWLA = podatek od nieruchomości ( od wartości budowli) UST o POD i OPŁ LOK / 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2) budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

11 Czym są nieruchomości związane z DG?
Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: „……..(są to:) grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, (….) chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Z orzecznictwa: 1. Nie istnieje warunek faktycznego wykorzystywania nieruchomości i obiektów budowlanych na cele związane z działalnością gospodarczą, by można było zastosować do danej nieruchomości wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Grunty będące własnością przedsiębiorcy powinny podlegać opodatkowaniu stawkami przeznaczonymi dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich faktycznego użytkowania. Oznacza to, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntów skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest istotne więc czy są one w ogóle lub w jakich celach wykorzystane przez przedsiębiorcę. Taka wykładnia językowa przywołanego przepisu nie budzi w judykaturze wątpliwości.   ( Wyrok WSA w Warszawie z dn. 8 września 2005 r., III SA/Wa 346/05, LEX nr , , wyrok WSA w Szczecinie z dn. 7 grudnia 2011 r., I SA/Sz 823/11, 2. W pojęciu "względów technicznych" ustawodawca zawarł przesłankę trwałości, jako przeszkodę w wykorzystaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Nie stanowią one więc przeszkody o charakterze przejściowym, wynikającej z podjętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej decyzji np. o remontach. ( Wyrok WSA w Łodzi z 4 października 2012 r., I SA/Łd 1542/11, Polskie podatki majątkowe

12 Jak obliczyć podatek od nieruchomości?
= Podstawa X Stawka Dla gruntów Powierzchnia rzeczywista (ha) Określana przez Rady Gmin w drodze uchwały. Nie może przekroczyć maksymalnych ustawowych progów Dla budynków Powierzchnia użytkowa (m^2) Dla budowli Wartość (PLN) Polskie podatki majątkowe

13 Podatek od nieruchomości – stawki ustawowe oraz lokalne na 2015 rok
Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: W-wa 2015 Lublin 2015 Jarocin 2015 1od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł od 1 m2 powierzchni, 0,89 zł 0,87 zł 0,44 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58zł od 1 ha powierzchni, 4,56 zł 4,58 zł 3,95 zł c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni; 0,46 zł 0,09 zł 2)od budynków - ich części: a) mieszkalnych 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł 0,73 zł 0,37 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 23,03 zł 22,20 zł 10,00 zł v 6,00 zł d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4,68 zł 4,70 zł 4,00 zł e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 7, 73zł 7,62 zł 2,60zł 3)od budowli 2% ich wartości 2% 2. Przy określaniu wysokości stawek, (…) , rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków. [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

14 Podatek leśny - obliczanie
= Podstawa X Stawka Dla lasów Powierzchnia rzeczywista (ha) Odnoszona do ceny 0,220 m^3 drewna w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2015 = 41,54 zł Podobnie jest w podatku rolnym – przykład: Rzeczywista cena żyta w skupie: 61 zł / 1dt Cena „przyjęta” przez gminę Jarocin: 40 zł / 1dt W efekcie: Stawka podatku rolnego w Jarocinie = 100 zł od użytków rolnych i 200 zł od gospodarstw rolnych (w innych gminach odpowiednio: 153 zł i 306 zł) Rady Gminy mogą „obniżać” w/w cenę Dla lasów w parkach narodowych = 50% stawki (obniżenie ustawowe) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

15 Podatek rolny - obliczanie
= Podstawa X Stawka Dla użytków < 1 ha Powierzchnia rzeczywista Odnoszona do ceny 5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2015: 306,85 zł Dla gospodarstw > 1 ha Powierzchnia w ha przeliczeniowych Odnoszona do ceny 2.5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku 153,43 zł Hektar przeliczeniowy Hektary rzeczywiste Przelicznik ustawowy (0,05 – 1,95) a Rodzaj użytku b Klasa bonitacyjna c Okręgi podatkowe [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

16 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Ulgi w podatku rolnym Art Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Art. 13b. 1. Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30 % dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60 % dla gruntów klas IVa, IV i IVb. 2. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50 % użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik województwa Art. 13c. 1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. 2. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym. [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

17 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Podatek katastralny Kataster Stawki podatkowe Podatek liniowy, progresywny, regresywny? Ulgi podatkowe? Plusy i minusy podatku katastralnego [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

18 Podatek od środków transportowych
PRZEDMIOT Samochody ciężarowe ( DMC > 3,5 ton) / Ciągniki siodłowe i balastowe / Przyczepy i naczepy ( DMC > 7 ton razem z pojazdem) / Autobusy ZWOLNIENIA Pojazdy specjalne + Pojazdy specjalnego przeznaczenia + Zapasy mobilizacyjne PODMIOT Właściciel lub podmiot, na którego dany pojazd jest zarejestrowany ( Obowiązek podatkowy powstaje 1 dnia następnego m-ca po miesiącu, w którym pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany) PODSTAWA Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Polski STAWKI Ustalane przez rady gmin, z tym że nie mogą one przekroczyć ustawowych górnych limitów (istnieją też ustawowe limity minimalne) PŁATNOŚĆ Zobowiązanie powstaje ex lege, płatność w dwóch ratach – do 15 lutego oraz 15 września każdego roku Powstanie obowiązku podatkowego Płatność podatku Po 1 września Jedna rata ( + 14 dni od powstania obowiązku podatkowego) Między 1 lutego a 1 września Dwie raty: pierwsza + 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, druga – do 15 września [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

19 Podatki majątkowe 2. Podatek od spadków i darowizn
Prawo podatkowe [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

20 Popularne modele podatku spadkowego
Podmiot podatku Podatek od osób fizycznych Podatek od osób fizycznych i osób prawnych Konstrukcja podatku Rozbudowana ( podmiotowo / przedmiotowo) Wąska ( = opłaty administracyjne zbliżone do skarbowych) Zakres opodatkowania Podatek osobisty ( od udziału spadkowego, uwzględniający więzy rodzinne) Podatek rzeczowy ( od sumy aktywów będących przedmiotem dziedziczenia) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

21 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Ustawa o podatku od spadków i darowizn (rok uchwalenia: 1983, obowiązujący tekst jednolity: 2009) 1990 Wyłączenie osób prawnych spod zakresu podatku Uchylenie przepisów o najwyższych stawkach z tytułu darowizn otrzymywanych z zagranicy Odebranie Ministrowi Finansów prawa do wprowadzenia zwolnień podatkowych i do obniżania podatku 2007 Sprecyzowanie tytułów nabycia własności: dziedziczenie, zapis, polecenie, nieodpłatna renta, nieodpłatne służebności Zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego przy darowiznach Wprowadzenie stawki sankcyjnej 20% Zwolnienie „uniwersalne” dla tzw. grupy zerowej Rozszerzenie wszystkich zwolnień na obywateli / rezydentów krajów EFTA [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

22 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Podatek spadkowy a funkcja fiskalna (za: „Budżety jednostek samorządu terytorialnego”, GUS, Warszawa 2010 oraz „Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów JST, Rada Ministrów, Warszawa 2012) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

23 Podatek spadkowy a funkcja społeczna
Łagodzenie ciężarów podatkowych / wprowadzenie modelu preferencyjnego opodatkowania dla wybranych kategorii podmiotów Więzy rodzinne determinują obciążenia podatkowe Zwolnienia podatkowe jako „nośnik dorobku pokoleń” Ochrona rolników i działalności rolniczej [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

24 Zakres przedmiotowy podatku
Dziedziczenie Darowizna Zasiedzenie Zapis, Zapis zwykły, Zapis dalszy, Zapis windykacyjny Zachowek Nieodpłatne zniesienie współwłasności, Nieodpłatna renta, użytkowanie, służebności [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

25 Zakres podmiotowy podatku
Podlega podatkowi niezależnie od miejsca położenia nabytej rzeczy / wykonywania uzyskanego prawa Rezydent / obywatel POL Podlega podatkowi zawsze gdy chodzi o nieruchomości położone w POL; co do ruchomości – tylko jeżeli uzyskał je od rezydenta lub obywatela POL Nierezydent / cudzoziemiec [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

26 Obowiązek podatkowy - przykłady
Nabycie Powstanie obowiązku Podatnik Dziedziczenie Dzień przyjęcia spadku Nabywca (spadkobierca) Darowizna Dzień zawarcia aktu notarialnego lub dzień przyjęcia świadczenia Obdarowany Zasiedzenie Dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie Nowy właściciel rzeczy Zapis Otrzymanie zapisu Zapisobierca Wkłady oszczędnościowe Dzień śmierci deponenta Nabywca (wskazany przez deponenta a mortis causa) Nieodpłatne użytkowanie, renta, służebności Dzień ustanowienia tych praw Beneficjent praw [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

27 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Zeznanie podatkowe Art. 17a. 1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. 2. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika. 3. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

28 Ochrona najbliższej rodziny w podatku spadkowym
Ustawa o podatku od spadków i darowizn: Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (…), oraz 2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (…..) - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. 2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. 3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: 1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty MIMINUM WOLNEGO OD PODATKU lub 2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Polskie podatki majątkowe

29 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Ochrona interesów fiskalnych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn Art. 8 ust. 4. Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca. Art. 6 ust 2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć. Art. 15 ust. 4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Art. 9 ust. 2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Art. 18 ust. 1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

30 Inne preferencje w podatku spadkowym
Wyłączenie podatkowe Zwolnienie podatkowe Środki z OFE Środki z IKE Środki z IKZE Środki z PPE (pracowniczy program emerytalny) Prawa autorskie, znaki towarowe, wzory zdobnicze i wierzytelności z ich wynikające Rolnicze ( nabycie gospodarstwa rolnego; warunek – prowadzenie GR przez 5 następnych lat) Dla konkubenta / konkubiny (darowizna praw do rachunku oszczędnościowo – kredytowego w kasie mieszkaniowej; warunek – przeznaczenie tych środków na cele mieszkaniowe Dla rodziny zastępczej / osób prowadzących rodzinny dom dziecka (w drodze darowizny / dziedziczenia; warunek – środki te w ciągu 12 miesięcy zostaną przekazane na cele pieczy zastępczej) [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

31 Obliczenie podatku spadkowego
EWENTUALNA Kumulacja przedmiotowa Stan faktyczny: Od tej samej osoby w ciągu 5 ostatnich lat podatnik uzyskał > 1 przysporzenie Obliczanie podatku: POP = suma wszystkich przysporzeń w ciągu 5 lat Podatek = POP x stawka MINUS podatki zapłacone od wcześniejszych przysporzeń XXX POP X Stawka podatkowa = Podatek od spadków i darowizn 3 Wartość netto MINUS ( minimum wolne od podatku: G1 = 9637 zł G2 = 7276 zł G3 = 4902 zł) MINUS ewentualnie ulga mieszkaniowa = POP 2 Wartość brutto rzeczy MINUS ( Długi i ciężary) = wartość netto rzeczy 1 Polskie podatki majątkowe

32 Stawki w podatku od spadków i darowizn
POP GRUPA 1 G „0” + teściowie, zięć, synowa UWAGA! Grupa „0” – wstępni, zstępni, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha - nie płacą podatku niezależnie od wysokości i tytułu przysporzenia, pod warunkiem zgłoszenia faktu nabycia majątku do nUS w ciągu pół roku GRUPA 2 zstępni rodzeństwa rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów GRUPA 3 wszyscy pozostali krewni i osoby niespokrewnione < zł 3% 7% 12% zł – 5% 9% 16% > zł 20% STAWKI SPECJALNE (LINIOWE) Zasiedzenie Powołanie się na fakt nabycia w toku późniejszych postępowań czy kontroli [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

33 Preferencje mieszkaniowe
Zwolnienie mieszkaniowe - art. 4/1/5 - art. 4/1/5a Ulga mieszkaniowa - art. 16 Przedmiot Nabycie pieniędzy lub rzeczy budowlanych Nabycie praw do wkładu w spółdzielni mieszkaniowej Nabycie prawa do budynku lub lokalu Nabycie G1 - darowizna G 1 + G2 - dziedziczenie G1- spadek, zapis, polecenie lub darowizna G2 – spadek, zapis, polecenie G3 – spadek, zapis, polecenie + 2 letnie opieka nad spadkodawcą (umowa z podpisem notarialnie poświadczonym) Limit 9637 zł od 1 osoby, zł od wielu darczyńców brak Wartość 110 m^2 powierzchni lokalu Warunki Jak w uldze mieszkaniowej ( prawo do wkładu musi przysługiwać przez 5 kolejnych lat) Rezydent / obywatel POL v EFTA Zasada niełączenia preferencji Zakaz zbycia nieruchomości przez 5 lat [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

34 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
3. Opłaty i parapodatki Prawo podatkowe [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

35 Opłaty jako daniny publiczne
PUBLICZNOPRAWNE Pobierane są na rzecz Skarbu Państwa lub JST Są jednostronnie ustanawiane przez organy władzy publicznej OGÓLNE Zasady wymiaru i poboru oparte są na normach generalno – abstrakcyjnych ZASADNICZE Główny cel poboru – funkcja fiskalna BEZZWROTNE Raz pobrane nie wracają do donatora ( istnieją wyjątki – np. zwrot opłaty skarbowej) ODPŁATNE ( tym elementem różnią się od podatków!) Istnieje wymiana świadczeń: pieniężnego ze strony dawcy i niepieniężnego ze strony państwa lub JST PRZYMUSOWE Nadają się do egzekucji administracyjnej [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

36 [8] Podatki majątkowe. Parapodatki
Opłata skarbowa Zakres Wymiar Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku Przedmiot opodatkowania: 1/ czynności urzędowe ( akt małżeństwa, informacja adresowa, zmiana imienia, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego) 2/ zaświadczenia ( duplikaty dokumentów, o braku zaległości podatkowych) 3/ zezwolenia ( posiadanie broni, osiedlenie się, uprawa maku i konopi, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, „zgody podatkowe” – np. z art. 66 Ordynacji podatkowej) 4/ dokumenty ( o ustanowieniu pełnomocnika) Od 2007 roku uchylono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od podań wnoszonych do organów administracji STAWKI Określone w ustawie - dominują kwotowe, np.: za akt urodzenia 11 zł za złożenie pełnomocnictwa 17 zł za zezwolenie na działalność TUW zł Procentowe – np. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ( 0,1% x kapitał założycielski banku czyli minimum euro) POBÓR Można płacić gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu władzy lub administracji albo znakami opłaty naklejanymi i kasowanymi na pismach ZWROT Jeżeli – mimo uiszczenia opłaty – nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zezwolenia / zaświadczenia Termin zwrotu: 5 lat licząc od końca roku, w którym zapłacono opłatę skarbową [8] Podatki majątkowe. Parapodatki

37 Opłaty lokalne - charakterystyka
OPŁATA TARGOWA OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW PRZEDMIOT Dokonywanie sprzedaży na targowisku (każde miejsce, gdzie prowadzi się sprzedaż: plac, chodnik, pasaż, z wyjątkiem budynków i ich części) Pobyt > 1 doba w miejscowościach: o korzystnych walorach krajobrazowo – klimatycznych v o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej v w uzdrowiskach Fakultatywnie wprowadzona przez Rady Gmin opłata z tytułu posiadania psa STAWKA Określona przez Rady Gmin Ustawowa 2015 max = 767,68 zł / dzień Ustawowa 2015 max. = 2,20 zł / dzień 3,13 zł / dzień 4,32 zł / dzień Ustawowa 2015 max. = 121,50 zł / rok PŁATNOŚĆ Przez inkasenta Doliczenie opłaty do rachunku za pobyt UWAGI Sposób sprzedaży, rodzaj towarów, efekt ( przychód) – nie mają znaczenia dla wysokości podatku Zwalnia się od opłaty tylko tych, którzy od tego samego przedmiotu opłacają podatek od nieruchomości Kryteria zaliczenia miejscowości do grup w/w określa Rada Ministrów; Rada Gminy ustala, które miejscowości na jej obszarze spełniają te kryteria Nie ma efektu kaskady podatkowej, nie można pobierać 3 opłat jednocześnie Zwolnienie ustawowe: Psy – pomocnicy niepełnosprawnych 1 pies dla: Osoby > 65 lat (samotnie prowadzi gospodarstwo domowe) 2 psy dla: Podatników podatku rolnego [8] Podatki majątkowe. Parapodatki


Pobierz ppt "Podatki majątkowe 1. Lokalne podatki majątkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google