Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

2 Kryterium ewaluacyjne
W1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów  Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe słuchaczy, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb rozwojowych słuchaczy. ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb środowiska. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z koncepcją pracy szkoły. Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły/placówki? Jakie działania podejmuje szkoła w celu realizacji koncepcji? Czy założenia koncepcji odzwierciedlają potrzeby rozwojowe słuchaczy? Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana słuchaczom oraz przez nich akceptowana AKCEPTACJA koncepcji przez słuchaczy. W jakim stopniu koncepcja pracy jest akceptowana przez słuchaczy? Obszar badania (B) Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy ze słuchaczami PARTYCYPACJA słuchaczy w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły.  W jaki sposób słuchacze uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji koncepcji?  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy ze słuchaczami PARTYCYPACJA słuchaczy w realizowaniu koncepcji pracy szkoły. Jak słuchacze uczestniczą w realizacji koncepcji?

3 Kryterium ewaluacyjne
W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi słuchaczy, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb słuchacza, grupy i oddziału  ADEKWATNOŚĆ procesów edukacyjnych do potrzeb słuchaczy, grupy, oddziału. POWSZECHNOŚĆ działań prowadzonych przez nauczycieli. Na ile procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb słuchaczy? Na ile działania adekwatne do potrzeb słuchaczy są powszechnie stosowane przez nauczycieli? Nauczyciele kształtują u słuchaczy umiejętność uczenia się POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. ADEKWATNOŚĆ działań nauczycieli. Jak nauczyciele kształtują u słuchaczy umiejętności uczenia się? Jak wielu słuchaczy deklaruje, że wie, jak się uczyć? Nauczyciele i słuchacze tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się POWSZECHNOŚĆ działań prowadzonych przez nauczycieli i słuchaczy? W jaki sposób nauczyciele i słuchacze tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć? Jakie są opinie słuchaczy na temat atmosfery panującej w szkole? Słuchacze znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania POWSZECHNOŚĆ znajomości wśród słuchaczy celów uczenia się i formułowanych oczekiwań. Jak wielu słuchaczy zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania? Nauczyciele motywują słuchaczy do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach  POWSZECHNOŚĆ działań motywujących i wspierających. W jaki sposób nauczyciele motywują słuchaczy do aktywnego uczenia się? W jaki sposób nauczyciele wspierają słuchaczy w trudnych sytuacjach? Informowanie słuchaczy o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają słuchaczom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. ADEKWATNOŚĆ działań nauczycieli Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały słuchaczom uczyć się?

4 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia słuchaczom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga słuchaczom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. Jakie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów mają słuchacze podczas lekcji i innych zajęć w szkole? Słuchacze mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli; SKUTECZNOŚĆ działań nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności słuchaczy. W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? Jak wielu uczniów czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój? Słuchacze uczą się od siebie nawzajem POWSZECHNOŚĆ współpracy w uczeniu się. Jakie działania prowadzą nauczyciele, by umożliwić słuchaczom uczenie się od siebie nawzajem? Jaka część słuchaczy deklaruje, że współpracuje ze sobą w uczeniu się? W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi słuchaczy ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych słuchaczy. Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe słuchaczy one odpowiadają?

5 Kryterium ewaluacyjne
W3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego CELOWOŚĆ diagnozy osiągnięć słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego. WYKORZYSTANIE wiedzy na temat osiągnięć słuchaczy w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. Jak diagnozuje się osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego (w przypadku braku długotrwałej przerwy edukacyjnej)? W jaki sposób szkoła lub placówka realizując podstawę programową uwzględnia dotychczasowe osiągnięcia słuchaczy? Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji SPÓJNOŚĆ procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Jak często nauczyciele umożliwiają słuchaczom kształtowanie kluczowych kompetencji? Jak w procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania? W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego słuchacza, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz POWSZECHNOŚĆ monitorowania i diagnozowania osiągnięć słuchaczy oraz wdrażania wniosków z analiz. W jaki sposób nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów? Obszar badania (B) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych słuchaczy. Wyniki analizy osiągnięć słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych w wyniku wdrażanych wniosków. Jakie działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania, przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia lub innych sukcesów edukacyjnych słuchaczy? Jak te wnioski przekładają się na podnoszenie kompetencji opisanych w podstawie programowej? Słuchacze odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy  ADEKWATNOŚĆ działań szkoły wobec przygotowania słuchaczy do kolejnych etapów kształcenia i/lub funkcjonowania na rynku pracy.  Jakie działania realizowane w szkole służą sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym lub na rynku pracy? Jak szkoła ocenia skuteczność tych działań?

6 Kryterium ewaluacyjne
W4. Uczniowie są aktywni Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Słuchacze są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą POWSZECHNOŚĆ zaangażowania słuchaczy na większości zajęć. Jak wielu słuchaczy aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole?  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego słuchacza do podejmowania różnorodnych aktywności SKUTECZNOŚĆ działań nauczycieli w stwarzaniu możliwości działań wszystkim słuchaczom. W jaki sposób nauczyciele aktywizują słuchaczy, zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach organizowanych poza lekcjami? Jak wielu słuchaczy ma możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach realizowanych w szkole? Obszar badania (B) Słuchacze inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby RÓŻNORODNOŚĆ działań inicjowanych i realizowanych przez słuchaczy. Jaki charakter maja inicjatywy inicjowane i realizowane przez słuchaczy? Jak wiele z tych inicjatyw jest realizowanych w szkole?  Słuchacze realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby SKUTECZNOŚĆ słuchaczy w inicjowaniu i realizacji różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej Jakie działania na rzecz środowiska lokalnego realizują słuchacze? Kto jest włączany do realizacji inicjatyw słuchaczy na rzecz lokalnego środowiska (np. inni słuchacze, nauczyciele, osoby spoza szkoły)?

7 Kryterium ewaluacyjne
W5. Respektowane są normy społeczne Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Działania szkoły lub placówki zapewniają słuchaczom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród słuchaczy, świadcząca o skuteczności działań szkoły. Jaki jest poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez słuchaczy w szkole? Słuchacze współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu słuchaczy  KOOPERACJA jako forma społecznego współdziałania i dzielenia się odpowiedzialnością słuchaczy. Co świadczy o tym, że słuchacze potrafią dzielić się odpowiedzialnością a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich współpracy? Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez słuchaczy, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu POWSZECHNOŚĆ udziału we współdecydowaniu, RÓWNOŚĆ wobec zasad, POWSZECHNOŚĆ relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Jaki wpływ na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole mają słuchacze? Czy relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? Co świadczy o tym, ze zasady istniejące w szkole obowiązują wszystkich tak samo? Obszar badania (B) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb SYSTEMOWOŚĆ przyjętych rozwiązań rozumiana jako celowe działania na poziomie całej instytucji W jaki sposób w szkole prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych? W jaki sposób wnioski przyczyniają się do modyfikacji działań? W modyfikacjach biorą udział słuchacze  PARTYCYPACJA słuchaczy w modyfikacjach. W jakim zakresie pracownicy szkoły dostrzegają pomysły, inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów? Czy pomysły te są realizowane?

8 Kryterium ewaluacyjne
W6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza SYSTEMOWOŚĆ prowadzonego rozpoznania (celowe działania obejmujące całą instytucję). W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego słuchacza ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb słuchaczy. Jakie działania podejmowane są w szkole w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i/lub sytuacji słuchaczy? W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki ADEKWATNOŚĆ działań antydyskryminacyjnych do specyfiki szkoły Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w szkole? Czy podejmowane działania antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki szkoły? Jakich działań ewentualnie brakuje? Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc słuchaczom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną ADEKWATNOŚĆ współpracy do potrzeb słuchaczy i ich sytuacji społecznej. Jakie działania prowadzi szkoła we współpracy z podmiotami wspierającymi słuchaczy? Czy charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi słuchaczy wynika z potrzeb słuchaczy i ich sytuacji społecznej?

9 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego słuchacza ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb słuchaczy. POWSZECHNOŚĆ obejmowania słuchaczy działaniami. Jak nauczyciele indywidualizują proces nauczania, uwzględniając potrzeby słuchaczy? Jaka część uczniów jest wspierana przez nauczycieli? W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom ADEKWATNOŚĆ otrzymywanego wsparcia. Jaka część słuchaczy uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole opowiada ich potrzebom?

10 Kryterium ewaluacyjne
W7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych POWSZECHNOŚĆ współpracy nauczycieli, w tym pracujących w jednym oddziale, w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Jaka część nauczycieli współpracuje w zespołach nauczycieli uczących w jednym oddziale/semestrze i innych zespołach? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy? Których elementów procesów edukacyjnych dotyczy współpraca nauczycieli? Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami ZESPOŁOWE ustalanie i wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego. Jakie zmiany procesu edukacyjnego są wynikiem wspólnych ustaleń? Czy organizacja współpracy nauczycieli pozwala na dialogiczność podejmowanych decyzji? Obszar badania (B) Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy WSPÓŁDZIAŁANIE nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. PRZYDATNOŚĆ Jakie problemy nauczyciele wspólnie rozwiązują? Jakie są dominujące sposoby wspierania się nauczycieli w pracy z uczniami? Czy były przydatne? Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli. PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy Jak wielu nauczycieli korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy? Czy pomoc innych nauczycieli jest przydatna? Na czym ta pomoc polega?

11 Kryterium ewaluacyjne
W8. Promowana jest wartość edukacji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się POWSZECHNOŚĆ udziału słuchaczy i nauczycieli w prowadzonych działaniach. Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować pozytywny klimat dla uczenia się wśród słuchaczy? W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować u słuchaczy postawę uczenia się przez całe życie? Obszar badania (B) Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji SYSTEMOWOŚĆ w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji. UŻYTECZNOŚĆ wykorzystywanych informacji. Jakie informacje o losach absolwentów zbiera szkoła? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują informacje na temat losów absolwentów w pracy ze słuchaczami? Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej RÓŻNORODNOŚĆ, rozumiana jako udział różnych przedstawicieli lokalnej społeczności. Jakie działania szkoły promują wartość edukacji w społeczności lokalnej? Kto bierze udział w tych działaniach? W jaki sposób szkoła wykorzystuje informacje na temat losów absolwentów we współpracy z lokalnym środowiskiem?

12 Kryterium ewaluacyjne
W9. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb środowiska Jakie działania podejmowane są przez szkołę, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska? Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym SYSTEMATYCZNOŚĆ działań podejmowanych przez szkołę we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. Czy działania podejmowane przez szkołę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym powtarzają się cyklicznie? Obszar badania (B) Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska UŻYTECZNOŚĆ współpracy dla środowiska. Jak działania podejmowane przez szkołę i organizacje wpływają na rozwój środowiska? Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój słuchaczy UŻYTECZNOŚĆ współpracy dla rozwoju słuchaczy. Które działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego pozytywnie wpływają na rozwój słuchaczy?

13 Kryterium ewaluacyjne
W10. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania POWSZECHNOŚĆ wykorzystywania wniosków w działaniach (chodzi o liczbę nauczycieli, którzy korzystają z wyników). ADEKWATNOŚĆ działań do wniosków Które z prowadzonych analiz są podstawą do wyciągania wniosków wykorzystywanych w praktyce? Jaka część nauczycieli korzysta z wniosków z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów w swojej pracy? Jaka część nauczycieli korzysta z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w swojej pracy? Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane UŻYTECZNOŚĆ wniosków z monitorowania działań (wynikających z wniosków z analiz) prowadzonych przez szkołę Jak szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań? Obszar badania (B) W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych WPŁYW wyników badań zewnętrznych na planowanie działań nauczycieli Czy i jakie badania i analizy zewnętrzne dotyczące procesów edukacyjnych wykorzystuje szkoła/placówka? Jaki jest udział nauczycieli wykorzystujących wyniki zewnętrznych badań i analiz? W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć słuchaczy i losów absolwentów UŻYTECZNOŚĆ badań dla szkoły. Na jakie potrzeby szkoły odpowiadają prowadzone w niej badania wewnętrzne (oprócz ewaluacji wewnętrznej)? Na jakie potrzeby szkoły odpowiadają prowadzone w szkole badania, dotyczące losów absolwentów?

14 Kryterium ewaluacyjne
W11. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków ADEKWATNOŚĆ działań zarządczych (wprowadzanych rozwiązań) do podstawowych celów pracy szkoły, oraz potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Czy i w jaki sposób widać w szkole dbałość o odpowiednie warunki dla procesów wychowania i uczenia się? Czy w szkole/placówce zapewnione są warunki dla pracy nauczycieli skoncentrowanej na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się? Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego. Czy nauczyciele współpracują ze sobą? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? Czy nauczyciele doskonalą się? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu zarządzania szkołą? Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w działaniach ewaluacyjnych. Jaka części nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej? Jakie zadania/działania realizują? Co przyczynia się do zaangażowania (lub jego braku) nauczycieli w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły WDRAŻANIE wniosków. Czy w szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego?

15 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w inicjowaniu nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Jakie działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty podejmuje się w szkole? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarzadzania? Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli, pracowników i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji. W jakim stopniu różne grupy (słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy) są zaangażowane w proces podejmowania decyzji? Jak sposób zarządzania placówką umożliwia różnym grupom (nauczycielom, pracownikom, słuchaczom) udział w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły? Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w poszukiwaniu wsparcia. UŻYTECZNOŚĆ uzyskanego wsparcia dla szkoły. Jakie działania podjął dyrektor w celu uzyskania wsparcia szkoły? Jakie potrzeby słuchaczy zostały dzięki jego staraniom, zaspokojone?


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google