Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestaw nr 2 (PIT).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestaw nr 2 (PIT)."— Zapis prezentacji:

1 Zestaw nr 2 (PIT)

2 Zwykle pracując za granicą otrzymujemy wynagrodzenie w walucie kraju w którym pracujemy. Chcąc pomniejszyć podstawę opodatkowania a co za tym idzie również wysokość należnego podatku musimy pamiętać o art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. który wskazuje, że wolna od podatku jest część przychodów osób mieszkających w Polsce a przebywających ( pracujących) czasowo za granicą. Wówczas wysokość takiego odliczenia za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy odpowiada 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 15 art. 21 u.p.d.o.f. Innymi słowy, podatnicy, którzy pracują za granicą a podlegają opodatkowaniu w Polsce mogą od podstawy opodatkowania odliczyć kwotę równą 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą – zasady te obowiązują od 1 stycznia 2007 r. Aby obliczyć wysokość diet możliwych do odjęcia od dochodu zagranicznego musimy w pierwszej kolejności: 1) ustalić liczbę dni w których podatnik przebywał za granicą i podlegał tam np. stosunkowi pracy 2) następnie należy ustalić 30% diety w zależności od kraju w którym praca była wykonywana ( niezbędna jest tu treść Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ) 3) W celu ustalenia podstawy opodatkowania kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet i tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki według kursu z dnia otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji podatnika wynagrodzenia

3 Pan Jarosław Kowalski z zawodu informatyk o specjalizacji robotyka i automatyka z ramienia firmy Bumar wyjechał do Nowego Jorku gdzie od marca do lipca r. pracował jako główny programista projektu bezzałogowych samolotów zwiadowczych „ Predator” ( Drapieżnik). Za pobyt w USA otrzymał wynagrodzenie w kwocie USA / za każdy miesiąc pracy. Oraz zapłacił podatek w wysokości USA. ( zł) Po powrocie do kraju otrzymał kolejny kontrakt który zagwarantował mu dochody od sierpnia do grudnia na poziomie zł/ za każdy miesiąc. Oblicz podatek PIT wiedząc, że Polskę ze Stanami Zjednoczonymi łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwana odliczeniem proporcjonalnym. Kwota diety : 59 USA .

4 Należy policzyć dni w poszczególnych miesiącach:
Marzec – 31 dni x 59 USA x 30 % = 549 USA Kwiecień – 30 dni x 59 USA x 30% = 531 USA Maj – 31 dni x 59 USA x 30% = 549 USA Czerwiec – 30 dni x 59 USA x 30% = 531 USA Lipiec – 31 dni x 59 USA x 30 % = 549 USA = USA ( kwota o którą można pomniejszyć wysokość przychodu uzyskanego za granicą jeszcze przed przeliczeniem jej za zł)

5 Dochód uzyskany za granicą:
USA – USA = USA USA x 3,19 ( kurs dolara z r.) = zł Dochód uzyskany w Polsce : 5 000 x 5 miesięcy = zł

6 I : Metoda odliczenia proporcjonalnego
A) zł zł = zł B) % ( – zł) = zł (podatek) C) / = 85% ( należy ustalić udział dochodów zagranicznych w ogólnej sumie dochodów) D) 85% x zł = zł ( kwota maksymalnego odliczenia) Rozwiązanie: zł – = zł ( PIT wg metody odliczenia proporcjonalnego)

7 Ustal ulgę abolicyjną PIT wg. metody odliczenia proporcjonalnego minus PIT wg. metody wyłączenia z progresją = wynik czyli kwota, którą można odliczyć w zeznaniu rocznym.

8 II Wyłączenie z progresją :
-//- zł/ = 24,87% 24,87% x = zł ( PIT wg wyłączenia)

9 6 562 zł (PIT wg metody odliczenia) - 6 218 zł (PIT wg metody wyłączenia z progresją) = 344 zł
Rozwiązanie : od podatku wyliczonego metodą odliczenia proporcjonalnego odejmujemy ulgę abolicyjną: – 344 zł = (podatek do zapłaty)

10 Krótka powtórka z ostatnich zajeć:
Podatnik w lipcu 2007 nabył lokal mieszkalny. W celu uniknięcia obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży tego mieszkania powinien wstrzymać się z jego odpłatnym zbyciem do roku ? Pan Kowalski i pan Nowak nabyli odpowiednio w lipcu i sierpniu 2008 r. dwa samochody marki Suzuki Grand Vitara, jednak o innym wyposażeniu i kolorze. Po wspólnie spędzonym urlopie wraz z żonami zdecydowali się, że chcą zamienić się samochodami ( nie żonami!). W celu uniknięcia konieczności zapłaty podatku przez obie strony, powinni wstrzymać się z transakcją zamiany do końca ….. Podatnik w październiku 2007 zakupił samochód za kwotę zł. W marcu 2008 r. zdecydował się jednak sprzedać samochód. Ze sprzedaży uzyskał kwotę niższą o 5000 zł ( zł) W Jakiej wysokości w takiej sytuacji podatnik powinien zapłacić podatek?

11 Ad. 1 do końca 212 r. ( slajd nr 39 zestaw nr 7)
Ad 2 ….do końca lutego 2009 r. Gdyby podatnicy zdecydowali się na zmianę w lutym 2009 r. obowiązek podatkowy ciążyłby jedynie na panu Nowaku, w przypadku pana Kowalskiego –sześciomiesięczny termin upłynął bowiem z ostatnim dniem stycznia. ( slajd nr 39 zestaw nr 7 PP) Ad 3. W rezultacie pomimo, że sprzedaż samochodu została dokonana przed upływem pół roku od jego nabycia , sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie doszło do powstania dochodu ze sprzedaży samochodu!

12 Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r.
Podatnik w 2008 r. dokonał sprzedaży nieruchomości nabytej trzy lata wcześniej. Umowa sprzedaży została zawarta przed notariuszem w dniu 16 grudnia 2008 r. Przychód podatnika ze sprzedaży ( w wysokości wartości zbywanej nieruchomości, wyrażonej w cenie określonej w umowie, po odliczeniu kosztów sprzedaży) wyniósł zł. W takim przypadku do dnia ……najpóźniej podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek w wysokości ………

13 Odp. Najpóźniej do 30 grudnia 2008 r
Odp. Najpóźniej do 30 grudnia 2008 r. ( 14 dni) podatnik zobowiązany jest zapłącić podatek w wysokości zł ( x 10% = ) oraz złożyć deklarację PIT-23 [ slajd nr 40 zestaw nr 7]

14 Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r
Od 1 stycznia 2007 opodatkowaniu podlega dochód a nie przychód ( jak wcześniej). Dlatego też od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy odliczyć koszty uzyskania przychodów ( art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f.) Tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu stawką 19%. Ponadto zmienił się termin płatności podatku. Obecnie podatek należy opłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. ! Pamiętaj o możliwości zwolnienia z opodatkowania poprzez przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe [slajd nr 40 zestaw nr 7]

15 Kazus: Jan Kowalski posiadał w roku 2013 r
Kazus: Jan Kowalski posiadał w roku 2013 r. następujące tytuły przychodu (dochodu) oraz poniósł niżej wskazane wydatki. Oblicz podatek PIT bazując na przedstawionym stanie faktycznym Przychody (dochody) A. Umowa o pracę : Pm 5000, Zuzm 900, Puzm 500 B. Odsetki od lokaty w banku : 400/m C. Umowa o dzieło : D. Umowa zlecenia 3 x 150 zł ( od trzech różnych płatników) E. Prawa autorskie zł F. Sprzedaż samochodu po upływie 8 miesięcy od jego zakupu: zł G. Sprzedaż akcji : zł H. Wygrana na loterii: zł Wydatki: Zakup sprzętu służącego do obsługi sieci internet: 760 zł Użytkowanie sieci internet: 1000 zł Darowizna na rzecz chorego brata 3000 zł Zakup leków : 300 zł/miesięcznie

16 Należy uporządkować stan faktyczny:
! Co nie podlega opodatkowaniu p.d.o.f. Sprzedaż samochodu nastąpiła po 8 miesiącach od daty jego zakupu a więc nie podlega PIT ( slajd nr 39 zestaw 7 ) ! Co nie będzie stanowiło ulgi od dochodu: Zakup sprzętu do obsługi sieci internet nie korzysta z ulgi od dochodu ( slajd nr 48 zestaw 7) Darowizna na rzecz chorego brata również nie korzysta z ulgi ( slajd nr 51 zestaw 7)

17 Co nie podlega kumulacji: B, D, G, H
B – odsetki od lokaty w banku ( 12 x 400 =4800 x 19% = 912 zł D – 3 x umowa zlecenia po 150 zł = 18% x 150, 18% x 150, 18% x 150 = łącznie 81 zł G – Sprzedaż akcji : 19% x = 5700 H – Wygrana w loterii: 10% x = 1500 zł

18 Co podlega Kumulacji : A, C, E,
A – Umowa o pracę : 12 x 5000 – koszty 1335 (ryczałtowe) = zł B – Umowa o dzieło : – koszty ( 20%) = zł C – Prawa autorskie : –koszty (50%) = 12, 500 zł 1) Po skumulowaniu : = zł ( Podstawa Opodatkowania) – ulgi od dochodu ( Zus + rehabilitacyjna + internet) = – – = zł ( Podstawa obliczenia podatku) 2) Podstawiamy do właściwej stawki z art. 27 u.p.d.o.f. : 18% x – 556,02 = zł zł (podatek) 3) Odliczamy od podatku ulgi : ( Puz) = (PIT)

19 Zaliczki na podatek Ustawodawca, biorąc pod uwagę zarówno względy fiskalne, jak i wygodę podatników, wprowadził w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów obowiązek rozliczenia się w postaci zaliczek na podatek – płatnych w trakcie roku. Obowiązek zaliczkowego rozliczania się z podatku dotyczy tylko niektórych, wyraźnie wskazanych w ustawie, kategorii dochodów. Należy podkreślić, że oprócz niektórych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, obowiązek ten dotyczy również dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu według 19% stawki liniowej. Przepisy u.p.d.o.f. nie wprowadzają natomiast obowiązku odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według liniowej stawki w wysokości 19% wymienionych w art. 30b u.p.d.o.f.

20 Rodzaje dochodów, od których podatnicy mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek - bez udziału płatnika - 1. Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ( art. 43 ust. 4) 2. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej ( art. 44 ust. 1 pkt 1) 3. Dochody z najmu lub dzierżawy ( art. 44 ust. 1 pkt 2) 4. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy ( art. 44 ust. 1a pkt 1 ) 5. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy ( art. 44 ust. 1a pkt 2) 6. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników z niektórych rodzajów działaności wykonywanej osobiście ( art. 13 pkt 2, 4 i 6-9) z zastrzeżeniem dochodów z działalności rolniczej ( art. 44 ust. 1a pkt 3 w zw. Z art. 44 ust. 1 pkt 1 7. Dochody z innych źródeł osiągane na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło ( art. 44 ust. 1c) 8. Dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski osiągane przez podatników podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czasowo przebywającym za granicą ( art. 44 ust. 7) 9. Innne dochody , od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 u.p.d.o.f. - W pozostałych przypadkach zaliczka na podatek pobierana jest przez płatników

21 Ogólny wzór na obliczenie zaliczki:
Zalm =( Pm – Km – Zusm) x stawka – Puzm [ PWZ ]

22 Zaliczki na PIT z tytułu umowy o pracę, stosunków pokrewnych, rent i emerytur - slajd nr 34/42 zestaw nr 7 Przepis art. 31 u.p.d.o.f. nakłada na zakład pracy ( osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich - przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, -zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy ( np. zasiłki chorobowe) - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżsce bilansowej – w spółdzielniach pracy

23 Jak obliczyć zaliczkę dla tego typu przychodów?
I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki (przychód minus koszty uzyskania minus kwota składek na ubezpieczenie społeczne) II. Obliczamy wysokość zaliczki na podatek (podstawa obliczenia zaliczki x właściwa stawka podatkowa) III. Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek : kwoty stanowiącej 1/12 kwoty pomniejszającej podatek ( 1/12 z 556,02 zł –art. 27 u.p.d.o.f.) oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu

24 Przykład : Ewa Nowak otrzymała 30 stycznia wynagrodzenie ze stosunku pracy za ten miesiąc w wysokości 7500 brutto. Oblicz miesięczną zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że miesięczna składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 1028,25 zł a na ubezpieczenie zdrowotne 501, 56 zł

25 Rozwiązanie: Dane: Przychód ze stosunku pracy : 7500 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne: 1028, 25 Składka na ubezpieczenie zdrowotne : 501, 56 zł Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki ( 7500 – ( 111, ,25) = 6360 zł ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) Obliczamy wysokość zaliczki na podatek ( 6360 x 18% = 1 144,80 zł Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek ( 1 144,80 – ( 46, , 56) = 597 zł ( zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych) Rozwiązanie: zgodnie z powyższym, miesięczna zaliczka na podatek w omawianym przypadku wynosi 597 zł

26 Slajd nr 34 zestaw nr 7 ( Obliczanie zaliczek z tytułu umowy o pracę )
Przykład Pan Bartłomiej jest pracownikiem Huty Stalowa Wola z tytułu umowy o pracę miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4500 zł. Oblicz zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że Pan Bartłomiej mieszka i pracuje w Stalowej Woli oraz, że miesięczne wydatki na Zus wynoszą 700 zł a na PUZ 500 zł Slajd nr 34 zestaw nr 7 ( Obliczanie zaliczek z tytułu umowy o pracę )

27 obliczamy PWZ (Pm-Km-Zusm) : 4500 – 111,25 – 700 = 3789 (PWZ)
2) następnie mnożymy PWZ x stawkę : 3789 x 18% = 682,02 3) od podatku wstępnie wyliczonego należy odliczyć 1/ 12 kwoty wolnej od podatku zgodnie z art. 27 i ubezpieczenie zdrowotne : 682,02 – 46,33 zł zł = 136 zł ( po zaokrągleniu) 4) zaliczka wyniesie : 136 zł/miesięcznie

28 Pobór zaliczek na podatek PIT z rent i emerytur: Zaliczki na PIT slajd nr 42 zestaw nr 7
!Uzyskiwanie przychodów z tytułu emerytur i rent nie wymaga ponoszenia kosztów podatkowych. Tym samym przychód osiągnięty z tych źródeł jest równy dochodowi podlegającemu opodatkowaniu ( Wyrok NSA z 24 marca 1994 r. SA/Ka 2223/93 Kazus: Pani Janina Kowalska otrzymuje emeryturę w wysokości 2500 zł brutto. Oblicz miesięczną zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że 187, 50 zł Pani Janina przeznacza na ubezpieczenie zdrowotne.

29 I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki = 2500 zł ( nie ma kosztów , nie ma ZUS)
II. Obliczamy wysokość zaliczki na podatek ( 2500 x 18% = 450 zł ) III. Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek : 450 – ( 46, ,50) = 216 ( zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych) Rozwiązanie: Zgodnie z powyższym, miesięczna zaliczka w omawianym przypadku wynosi 216 zł

30 Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście slajd nr 35 zestaw nr 7
Żaden przepis u.p.d.o.f. nie definiuje takiej działalności. Art. 13 u.p.d.o.f. zawiera jedynie zamknięty katalog czynności ,których wykonywanie pozwala zakwalifikować przychody do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przyjmuje się, że działalność nie traci osobistego charakteru, jeżeli podatnik zatrudni jakieś osoby wyłącznie do prac o charakterze pomocniczym np. do obsługi –sprzątaczki, kierowców itp. ! – Przykład: Jeżeli lekarza wykonuje swoje usługi wyłącznie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z osobą prawną i tego samego rodzaju usług nie wykonuje bezpośrednio na rzecz ludności, wówczas przychody z tytułu umowy będą uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Warunek ten będzie spełniony również w przypadku , gdy lekarz zatrudni jakąś osobę do obsługi swojego biura. Jeżeli jednak lekarz zatrudni pielęgniarkę ( a więc osobę, której czynności pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez niego działalnością ) wówczas, jego przychody będą zakwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

31 Zaliczki z działalności wykonywanej osobiście, slajd nr 35 zestaw nr 7
Do dnia 31 grudnia 2003 zaliczka pobierana była w wysokości 20%. W okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2008 r. wysokość zaliczki wynosiła 19%. Z dniem 1 stycznia 2007 ustawodawca zastrzegł, że płatnicy, pobierając zaliczkę, stosują najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej. W 2008 r. wynosiła ona 19%. Od dnia 1 stycznia 2009 najniższa stawka podatku w skali podatkowej wynosi 18%

32 Zaliczki na podatek w przypadku działalności wykonywanej osobiście slajd nr 35 zestaw nr 7 Kontrakt menedżerski : Najważniejsza różnica podatkowa pomiędzy umową zlecenia a kontraktem menedżerskim polega na sposobie obliczania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku bowiem umów zlecenia koszty uzyskania przychodów są ustalone w stałej zryczałtowanej wysokości 20%. Natomiast w stosunku do kontraktu koszty ustala się w zryczałtowanej wysokości tożsamej dla kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy (slajd nr 34 zestaw nr 7)

33 Kazus : Pan Jakub przez 1 miesiąc był na kontrakcie menedżerskim w międzynarodowej firmie prawniczej w Warszawie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zajmował się organizacją i pozyskiwaniem klientów o statusie VIP. Zarobił zł brutto. Oblicz jaką zaliczkę z tytułu podatku PIT jest zmuszony odprowadzić jego pracodawca, wiedząc że miesięczne koszty ZUS wyniosły zł zaś Puz 1000 zł.

34 I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki Pm-Km-Zusm) = – 111,25 kosztów – 1700 (Zus) = zł II. Obliczoną PWZ mnożymy przez stawkę (PWZ x stawka) = x 18% = – 46,33 (1/12) (PUZ) = zł [ art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. ]

35 Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej i najmu - slajd nr 37/38 (7):
Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek płatności zaliczki powstaje, począwszy od tego miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku, która w 2013 r. (podobnie jak w latach poprzednich) wynosi 3089 zł. Zaliczka za pierwszy miesiąc, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku, jest obliczana tak jak podatek - na podstawie ogólnych zasad określonych w ustawie. Oznacza to, że jest ona obliczana na podstawie skali podatkowej, z możliwością pomniejszenia dochodu o już dokonane odliczenia, oraz z pomniejszeniem zaliczki na podatek o uiszczone i podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy uznać, że wówczas gdy dochód przed odliczeniem przekracza kwotę wolną od podatku, a po zastosowaniu odliczeń, o których mowa w art. 26, nie przekracza tej kwoty, podatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i uiszczania zaliczki na podatek. Zaliczki na podatek dochodowy, o których mowa w art. 44 ust. 1, mają charakter progresywny. Ich wysokość ustala się bowiem z zastosowaniem skali podatkowej. Nie dotyczy to oczywiście przypadku, kiedy podatnik zdecydował się na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jednolitą stawką 19% ( art. 30 c u.p.d.o.f.)

36 Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej i najmu - slajd nr 37/38 (7):
Magdalena Nowak prowadziła przez cały 2013 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Miesięcznie z tego tytułu uzyskiwała przychód w wysokości 2500 zł brutto. Jednocześnie zobligowana była do ponoszenia 650 zł tytułem ubezpieczenia społecznego oraz 400 zł tytułem ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto udokumentowane koszty miesięczne stanowiły równowartość 500 zł. Oblicz w jakiej wysokości musiała odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek PIT.

37 5) kwiecień ( 4x 1350) = 5400 x 18% -556 = 416 zł – 173 = 243 zł
I . obliczam PWZ ( Pm –Km –Zusm) – 500 – 650 = 1350 zł II. Rozbijam Obliczenia na poszczególne miesiące: III. Dokonuje obliczeń : 2) styczeń :1350 x 18% = -313 (0) 3) luty ( 2 x 1350) x 18% -556 = – 70 (0) = 4) marzec ( 3x 1350 ) = 4050 x 18% = 173 zł 5) kwiecień ( 4x 1350) = 5400 x 18% -556 = 416 zł – 173 = 243 zł 6) maj ( 5x 1350) = 6750 x 18% -556 = 659 – 173 – 243 = 243 7) czerwiec ( 6x 1350) = 8100 x 18% = 902 – = 243 zł 8) lipiec ( 7x 1350 ) = 9450 x 18% = 1145 – – = 243 zł 9) sierpień ( 8 x 1350 ) = x 18% = – = 243 zł = 10) wrzesień ( 9x 1350 ) = x 18% = 1631 – = 243 zł 11) październik ( 10x 1350) = x 18% -556 = 1874 – = 0 12) listopad ( 11x 1350 ) =14850 x 18% -556 = 2117 – 173 – – 0 = 486 zł 13) grudzień ( 12 x 1350 ) = x 18% = 2360 – = 243 zł Zaliczki wpłacone: 2360 zł PIT x 18% = 2360 – 4800 (PUZ) = zł

38 PIT zestaw nr 3

39 Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
Osoby fizyczne osiągające dochody są opodatkowane przede wszystkim na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Niemniej podatnicy - osiągający przychody z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze - mogą wybrać opodatkowanie tychże przychodów w formach zryczałtowanych, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Zryczałtowana forma opodatkowania dostępna jest także dla osób duchownych osiągających przychody z wykonywania funkcji duszpasterskich. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie "zryczałtowanym podatkiem dochodowym". W ustawie w istocie regulowane są trzy odrębne podatki: 1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; 2) Karta podatkowa; 3) Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

40 Podatek zryczałtowany a postanowienia u.p.d.o.f.
W myśl art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. nie można zastosować łącznego opodatkowania małżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko i tegoż dziecka, jeżeli chociaż jedna z tych osób ( małżonek, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko) osiąga przychody, do których znajdują zastosowanie przepisy u.z.p.d. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które osiągają przychody z umów najmu. W przypadku takich osób, opodatkowanych ryczałtowo przychodów z najmu w dalszym ciągu nie łączy się z przychodami opodatkowanymi na podstawie u.p.d.o.f., natomiast takie osoby nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia pozostałych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych określonych w up.d.o.f.

41 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik, który pragnie skorzystać z opodatkowania zryczałtowanego, jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Oświadczenie składa się naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Przepisy nie przewidują szczególnej formy takiego oświadczenia. Podatnicy już prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku spółek odrębne oświadczenie składają wszyscy wspólnicy – naczelnikom urzędów skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. ! Zgodnie z przepisami u.z.p.d domniemywa się kontynuację opodatkowania zryczałtowanego w kolejnych latach podatkowych – podatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej lub o wyborze innej formy opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego ! Pamiętaj – wybierając opodatkowanie na zasadach RPE – tracisz prawo wspólnego rozliczania z małżonkiem/dzieckiem samotnie wychowywanym.

42 Obowiązki związane z ryczałtem
Podatnicy korzystający z opodatkowania zryczałtowanego są obowiązani do: Prowadzenia odrębnie za każdy rok ewidencji przychodów (obowiązek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu, jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej) Prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów Prowadzenia ewidencji wyposażenia Sporządzania spisu z natury

43 Odliczenia przysługujące podatnikom korzystającym z ryczałtu:
Pomimo, iż podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego co do zasady nie mają możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, przysługują im pewne ściśle określone, odliczenia zapisane w u.p.d.o.f. ( tzw. Cały pakiet ulg, które przysługują przy rozliczaniu PIT metodą klasyczną) 1) Odliczenia od dochodu ( przychodu): a) składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez podatnika bądź potrącone przez płatnika b) wydatki na cele rehabilitacyjne c) darowizny 2) Odliczenia od podatku : a) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 % na OPP

44 Stawki ryczałtu Stawki ryczałtu wymienione w art. 12 u.z.p.d. są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej działalności : 20% - dla przychodów w zakresie wolnych zawodów ( nie dotyczy adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, architektów) 17% - dla przychodów ze świadczenia usług 8,5% - dla przychodów z najmu 5,5% - dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych. 3% - dla odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi.

45 Pan Kowalski osiąga przychody w zakresie wolnych zawodów ( opodatkowane stawką 20%) przychody w zakresie działalności gospodarczej ( opodatkowane stawką 17%) oraz przychody w zakresie działalności gastronomicznej ( opodatkowane stawką 3%). Pan Kowalski nie prowadzi jednak odpowiedniej ewidencji przychodów. Jaką zatem stawką będzie opodatkowany osiągany przez niego przychód ?

46 Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.z.p.d. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim ( podatnik, którego działalność opodatkowana jest różnymi stawkami), nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Odpowiedź: Ponieważ Pan Kowalski nie prowadzi odpowiedniej ewidencji przychodów, całość osiąganych przez niego przychodów zgodnie z powyższym będzie opodatkowana stawką 17%

47 Zapłata podatku zryczałtowanego
Jarosław Mrugała z zawodu technik elektryk postanowił, że w 2015 r. będzie prowadził firmę budowlaną zajmującą się wykończeniami wnętrz. Siedziba firmy będzie znajdować się na terenie miasta Rzeszowa. Szacowany miesięczny przychód to blisko zł brutto, przy czym 1200 to koszty Zus natomiast koszty ubezpieczenia zdrowotnego to blisko 400 zł . Dla potrzeb symulacji ustal na jaką wysokość podatku musi być gotowy jeżeli rzeczywiście zdecyduje się na formę opodatkowania RPE ?

48 Rozwiązanie: Przychód – ulgi od dochodu = Podstawa Obliczenia Podatku POP x stawka liniowa = ryczałt Ryczałt – ulgi od podatku -1% na OPP = RPE roczny

49 Symulacja : 1. 10 000 x 12 = 120 000 zł – 14400 = 105 600 zł ( POP)
x 5,5 % (art. 12 u.z.p.d.) = zł(ryczałt) 5280 – 4800 (Puz) = 1008 zł ( podatek) -1% (OPP) = 10,08 zł – po zaokrągleniu 10 zł (zaokrągleń dokonuje się w dół do pełnych dziesiątek groszy)

50 Jarosław Nowak prowadził w roku 2013 r
Jarosław Nowak prowadził w roku 2013 r. działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pojazdów mechanicznych dla której przewidziana jest 17% stawka ryczałtu. Oblicz należny podatek wiedząc, że : miesięczne przychody wynosiły zł koszty zł, Zus 550 zł Puz 275 zł

51 1) (POP) 2) x 17% = zł 3) zł – 3300 zł = 9958 zł ( RPE roczny)

52 Karta podatkowa Co do zasady z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać osoby prowadzące określone rodzaje działalności gospodarczej, jeżeli spełniają warunki wymienione w zał. Nr 3 do u.z.p.d. Przede wszystkim będą to określone usługi, handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu

53 Wniosek o opodatkowanie oraz sposób zapłaty
Podatnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, konieczne jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem działalności. Właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego miejsca położenia zorganizowanego zakładu. Naczelnik urzędu skarbowego , uwzględniając wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Podatnik jest uprawniony jedynie do potrącenia od podatku kwoty składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Podatek w formie karty podatkowej płatny jest bez wezwania do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień. Jeżeli podatki zgłosi przerwę w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku za cały okres przerwy trwającej co najmniej 10 dni. Warunkiem niepobierania podatku jest zawiadomienie o przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia.

54 Stawki podatku Przy określeniu wysokości stawek bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności ( rodzaj prowadzonej działalności, rozmiar prowadzonej działalności, wielkość miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność) Wzór obliczenia podatku kartą podatkową jest bardzo prosty bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości przychodu ale od okoliczności mających wpływ na rozmiary tej działalności ( wybór właściwej miesięcznej stawki minus PUZ = karta podatkowa)

55 Przykład Pan Jan Kowalski jest kominiarzem. Swoje usługi oferuje na terenie miejscowości liczącej 200 tyś mieszkańców, zatrudniając przy tym jednego pracownika. Oblicz wysokość karty podatkowej wiedząc, że miesięczne przychody Pana Jana to kwota zł, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 375 zł. Natomiast stawka karty podatkowej zgodnie z zal. Nr 3 u.z.p.d. to 423 zł

56 Rozwiązanie A) 12 x 423 zł = 5076 B) 5076 zł – 4500 ( PUZ) = 576 zł ( wysokość rocznej karty podatkowej)

57 Przykład 2 Bogumił Pasternak jest taksówkarzem. Swoją działalność wykonuje na terenie miasta Stalowa Wola liczącego 68 tyś mieszkańców. Miesięczne zarobki oscylują w granicach 2000 zł, zaś koszty ubezpieczenia zdrowotnego to kwota 200 zł. Oblicz wysokość podatku ( karty podatkowej) wiedząc, że miesięczna stawka podatku wynosi 204 zł.

58 Rozwiązanie A) 204 x 12 = 2448 zł B) 2448 – 2400 ( PUZ) = 48 zł ( wysokość rocznej stawki karty podatkowej)

59 Pielęgniarka Maria Troskliwa, rozliczająca się kartą podatkową, ma pod swoją opieką 20 pacjentów. Każdemu poświęca średnio około 1,5 godz. W listopadzie świadczyła usługi przez 120 godz. Wysokość podatku za listopad to:

60 Pielęgniarka, położna : stawka karty = 1,60 zł za każdą godzinę pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do u.z.p.d. „TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ” Część VIII: Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Pielęgniarka, położna : stawka karty =  1,60 zł za każdą godzinę pracy

61 Rozwiązanie 120 × 1,60 zł = 192 zł. Pielęgniarka Maria Troskliwa zapłaci podatek w wysokości 192 zł.

62 Ryczałt od osób duchownych
Wysokość ryczałtu uzależniona jest od 3 czynników: Funkcji duszpasterskiej ( Proboszcz/wikariusz) Wielkości parafii Wielkości miejscowości w której znajduje się parafia Ryczałt obniża się o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

63 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY
Objaśnienie: Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności. Przykład: W parafiach o liczbie mieszkańców do 1000 osób na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000 STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY wynosi : 126 zł ( załącznik nr 6 u.z.p.d.)

64 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW
W parafiach o liczbie mieszkańców do 1000 zł wysokość stawki ryczałtu wynosi : 416 zł ( załącznik nr 5 u.z.p.d.)

65 Optymalizacja podatkowa a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czyli inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych – inaczej „ Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo” – Sędzia Sądu Najwyższego USA Leamed Hand

66 1) Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej :
Pozarolnicza, indywidualna działalność gospodarcza (wykonywana samodzielnie) Spółki cywilnej Osobowych spółek handlowych ( tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź komandytowo –akcyjnej) Spółek kapitałowych ( tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej) 2) Wybór formy opodatkowania: Kartę podatkową Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowanie według stawki liniowej Zasady ogólne

67 Bartłomiej Nowosielski mieszkający w Mielcu ( 65 tyś mieszkańców) planuje w 2015 r. rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci usług w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich. W zakresie opodatkowania dochodu może wybrać zasady ogólne ( stawka liniowa/skala progresywna), ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Jesteś radcą prawnym doradź Panu Bartłomiejowi najkorzystniejszą formę opodatkowania przyjmując dla potrzeb symulacji przeciętny miesięczny możliwy przychód na poziomie zł. Oraz koszty Zus ( 500 zł) i Puz ( 300 zł).

68 W zależności od wybranej formy opodatkowania podatek dochodowy za dany miesiąc wyniesie
1) Karta podatkowa : stawka dla realizacji określonej działalności w mieście liczącym 65 tyś mieszkańców wynosi: 362 zł a) 362 zł – 300 (Puz) = 62 zł ( przy opodatkowaniu kartą podatkową)

69 2) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: stawka dla usług – roboty budowlane wynosi 5,5%
a) 2500 zł zł ( Zus) x 5,5% = 110 zł ( Puz) = 190 ( nadpłaty) przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

70 3) zasady ogólne - stawka liniowa :19%
a) 2500 zł – 500 =2000 x 19% = 380 – 300 (Puz) = 80 zł ( przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych – stawka liniowa)

71 4) zasady ogólne : skala progresywna (art. 27)
2500 zł – 500 = 2000 x 18% - 46,33 = 314 – 300 zł ( Puz) = 14 zł zł Rozwiązanie: najkorzystniejszą metodą opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym będzie forma RPE ( 190 zł nadpłaty podatku). Natomiast opcją najbardziej niekorzystną będzie zastosowanie stawki liniowej 19% ( 80 zł podatku)

72 Przykład: Karol Długosz mieszka w mieście liczącym więcej niż mieszkańców. Podatnik postanowił, że w 2015 rozpocznie niewielką działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich. Pan Karol planuje zatrudnić w swoim zakładzie 2 pracowników. Podatnik zastanawia się, jaka forma opodatkowania dochodu byłaby w jego przypadku najwłaściwsza, czyli stanowiła najniższe obciążenie finansowe. Zadanie: Ustal, jakie formy opodatkowania tego typu pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozważyć i na podstawie symulacji zaproponuj podatnikowi najkorzystniejsze rozwiązanie. Wykorzystaj następujące dane: roczny przychód: zł, roczne koszty: zł roczny dochód zł

73 1) Karta podatkowa : z uwagi na fakt zatrudnienia 2 pracowników a działalność będzie realizowana w miejscowości powyżej 50 tyś mieszkańców Pan Jan miesięcznie w tej formie opodatkowania będzie musiał płacić 1046 zł. Mnożąc podatek przez 12m uzyskamy kwotę = zł karty podatkowej – niezależnie od wygenerowanych dochodów – tabela w załącznikach do u.z.p.d.) 2) RPE: jest to działalność usługowa a zatem w grę wchodzi stawka 8,5% dlatego też : / 12 miesięcy = 3750 zł (miesięczny przychód) x 8,5% = 319 zł x 12m = 3828 zł

74 3) Zasady ogólne (stawka liniowa) = 20 000 (dochód roczny) x 19% = 3800 zł (PIT)
4) Zasady ogólne ( skala progresywna) = (przychód) – koszty ( zł) = dochód x 18% zł (art. 27 PIT) = 3044 zł Rozwiązanie: Najkorzystniej dla naszego podatnika – jeżeli rzeczywiście założyć takie dane jakie podawał – będzie pozostać na zasadach ogólnych według stawki progresywnej.


Pobierz ppt "Zestaw nr 2 (PIT)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google