Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1. WSKAŹNIKI DO OPRACOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK 1.Prognozowany średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1. WSKAŹNIKI DO OPRACOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK 1.Prognozowany średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1

2 WSKAŹNIKI DO OPRACOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK 1.Prognozowany średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3% 1.Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 102,3% 2.Składka na Fundusz Pracy, procent podstawy wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne - 2,45% 3.Minimalne wynagrodzenie – 1.750,00 zł 2

3 5. Odpis na FŚS nauczycieli, na 1 etat – 2.879,91 zł 6. Odpis na FŚS pracowników Urzędu i jednostek budżetowych, na 1 etat – 1.200,00 zł 7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury 8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 0,4% w stosunku do stawek z 2014r. 9. Kwoty dotacji na realizację zadań rządowych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23.10.2014r. 3

4 10. Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – decyzja Ministra Finansów z 13.10.2014 r. 11. Kwoty stawek podatku od środków transportowych – obwieszczenie Ministra Finansów z 7.08.2014 r. 12. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. – komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. – 61,37 zł/dt 13. Komunikat jw. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014 r. – 188,85 zł/m3 4

5 PROJEKT BUDŻETU MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 1.URZĄD MIASTA 2.GIMNAZJUM NR 1 3.SP 2 4.SP 3 5.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKA” 6.MOPS 7.MZUK 8.WCPTiIS 9.MiPBP 10.WDK 5

6 DOCHODY: 44.178.130,00 ZŁ w tym: dochody bieżące: 40.899.480,00 zł dochody majątkowe: 3.278.650,00 zł 6

7 WYBRANE POZYCJE NAJWIĘKSZYCH DOCHODÓW BUDŻETU 1.SUBWENCJA: 9.201.077,00 zł - 20,83% w tym: subwencja oświatowa – 8.328.110,00 zł subwencja wyrównawcza – 242.431,00 zł subwencja równoważąca – 630.536,00 zł 7

8 2. UDZIAŁY W DOCHODACH PAŃSTWA: 10.481.178,00 zł - 23,73% w tym: udziały w PIT (37,67%) – 8.281.178,00 zł udziały w CIT (6,71%) – 2.200.000,00 zł 8

9 3. PODATKI I OPŁATY LOKALNE: 12.666.257,00 zł - 28,67% 9

10 4. DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: 4.894.100,00 zł – 11,08% 10

11 5. DOCHODY W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ: 1.609.764,00 zł – 3,63% w tym: 1)z tytułu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu komunalnego – 767.700 zł 2)z wieczystego użytkowania – 130.500 zł 3)z najmu i dzierżawy – 54.000 zł 4)z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13.800 zł 5)ze zbycia mienia komunalnego – 365.500 zł 6)z tytułu utrzymania projektu termomodernizacji użyteczności publicznej – 265.264 zł 11

12 6.DOCHODY Z USŁUG: 416.160,00 zł – 0,94% (wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i udział podopiecznych w opłatach za świadczenie usług opiekuńczych, dochody własne WCPTiIS oraz szkół) 12

13 7. DOCHODY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – 2.088.690 zł – 4,73 % 8. DOCHODY Z SPP – 364.500 zł – 0,83% 9. DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I REKLAM – 90.000 zł – 0,2% 10. DOCHODY ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 299.000 zł – 0,68% 11. DOCHODY Z MANDATÓW I GRZYWIEN - 100.000 zł – 0,23% 13

14 12. DOTACJE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH – 746.600,00 zł – 1,69 % w tym: utrzymanie 4 pracowników MOPS, zasiłki, składki zdrowotne dla podopiecznych, wsparcie finansowe na posiłki dla potrzebujących 13. EWENTUALNA DOTACJA Z RPO NA PRZEBUDOWĘ UL. GENERAŁA PRUSZYŃSKIEGO – 2.776.350,00 zł – 6,28% 14. DOTACJA OD POWIATU WĄBRZESKIEGO NA MODERNICACJĘ OŚWIETLENIA UL. WOLNOŚCI – 123.000,00 zł – 0,28% 14

15 PRZEWIDYWANE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKIWANE ZE ŹDRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH – 2.991.544,00 zł -ulica gen. Pruszyńskiego z RPO: 2.776.350,00 zł -projekt „Bezpieczne Wąbrzeźno”: 62.100,00 zł -projekty „Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń”: 133.229,00 zł -plan gospodarki niskoemisyjnej: 19.865,00 zł 15

16 WYDATKI: 46.778.130,00 zł w tym: wydatki bieżące – 38.023.340,00 zł wydatki majątkowe – 8.754.790,00 zł 16

17 NAJWIĘKSZE WYDATKI BUDŻETU 1.WYNAGRODZENIA I POCHODNE – 18.135.811,00 zł – 38,77% 2. ODPIS NA FŚS – 745.114,00 zł w tym na oświatę 612.664,00 zł 3. KOSZT OBSŁUGI DŁUGU MIASTA – 1.191.211,00 zł w tym: z tytułu udzielenia poręczenia kredytów dla RW TBS i WDK – 487.033,00 zł 17

18 4. WYDATKI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2015 r. 2014 R. GIMNAZJUM NR 1 – 4.742.884,00 zł (4.557.274,00 zł) SP 2 – 4.305.745,00 zł (3.992.014,00 zł) SP 3 – 4.036.250,00 zł (3.880.701,00 zł) PRZEDSZKOLE – 2.188.583,00 zł (2.126.722,00 zł) WCPTiIS – 497.300,00 zł (443.200,00 zł) MZUK – 705.845,00 zł (639.138,00 zł) MOPS – 8.172.661,00 zł (8.033.497,00 zł) 18

19 5. INNE ZNACZĄCE WYDATKI REMONTY DRÓG – 192.000,00 zł ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 50.000,00 zł STRAŻ MIEJSKA – 621.898,00 zł OPŁATA ZA ODBIÓR WÓD OPADOWYCH Z ULIC I PARKINGÓW – 145.000,00 zł OCZYSZCZANIE MIASTA – 355.000,00 zł 19

20 UTRZYMANIE ZIELENI – 427.000,00 zł OŚWIETLENIE ULIC I KONSERWACJA LAMP – 465.000,00 zł ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH – 265.205,00 zł DOTACJA WDK – 700.000,00 zł w tym kotara i instrumenty dla Orkiestry 100.000,00 zł DOTACJA MiPBP – 398.000,00 zł UTRZYMANIE OBIEKTÓW UNII – 41.544,00 zł OBSŁUGA SPP - 250.000,00 zł 20

21 PLANOWANE INWESTYCJE: 8.754.790,00 zł Przebudowa ul. gen. Pruszyńskiego – 5.612.276,00 zł w tym z RPO: 2.776,350,00 zł Budowa ulic: Sowiej, Strusiej, Bażanciej i Kukułczej – 333.309,00 zł Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Kwiatowej i Pięknej oraz Jasnej, Topolowej, Świerkowej, Wierzbowej i w tej części Polnej – 60.000,00 zł Budowa miejsc parkingowych i prace na betoniarni – 70.000,00 zł 21

22 Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zatrudnionych przy inwestycjach – 70.000,00 zł Inwestycje w zasobach komunalnych (M. Rataja) – 72.280,00 zł Tablice interaktywne w szkołach (środki własne) – 58.867 zł Wkład własny na projekt Marszałka Kujaw.-Pom. Infostrada Pomorza i Kujaw – 16.000,00 zł Remont i wyposażenie UM, w tym sali obrad – 93.200,00 zł Remont OSP (BO) – 60.000,00 zł 22

23 Zakup kamer do monitoringu – 30.000,00 zł Spłata samochodu SM (2 rata) – 10.346,00 zł Przebudowa dachu SP 2 (udział miasta) – 265.264,00 zł Przebudowa toalet w SP 2 – 150.000,00 zł Zakup komputerów do SP 3 – 13.950,00 zł Zakup ciągnika do SP 3 (utrzymanie boisk) – 15.000,00 zł 23

24 Przebudowa wjazdu do przedszkola – 15.100,00 zł Przebudowa piwnic w Gimnazjum nr 1 (harcówka, BO) – 160.000,00 zł Wykonanie podłogi w jednej klasie, Gimnazjum nr 1 – 15.000,00 zł Zakup komputera do biblioteki Gimnazjum – 3.500,00 zł Zakup ławek, koszy, kwietników, sprzętu fitness, remonty placów zabaw – 194.000,00 zł 24

25 Budowa przystani rekreacyjno-wędkarskiej (Jezioro Zamkowe, BO) – 90.000,00 zł Dokumentacja na przebudowę mostu na Jeziorze Zamkowym – 15.000,00 zł Ostatnia rata – oświetlenie wolności – 246.000,00 zł Zakup sprzętu dla MZUK – 14.500,00 zł 25

26 Dokumentacja budowy biblioteki – 83.025 zł Dotacja, przebudowa drogi Wąbrzeźno - Kowalewo – 228.000,00 zł Dotacja, przebudowa ul. Żwirki i Wigury – 444.273,00 zł 26

27 W BUDŻECIE ZAPLANOWANO REZERWY:  Inwestycyjne – 200.000,00 zł  Na wydatki bieżące – 200.000,00 zł  Na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł  Na zadania własne zlecone NGO – 280.000,00 zł 27

28 PLANOWANY DEFICYT MIASTA: 2.600.000,00 zł Pokrycie długu długoterminowym kredytem 28

29 SPŁATY KREDYTÓW:  Kredyt w BRE BH W-wa z 2007 r. – 400.000,00 zł  Kredyt w BS Chełmno z 2006 r. – 760.000,00 zł  Kredyt w BRE BH W-wa z 2008 r. – 200.000,00 zł  Kredyt w BRE BH W-wa z 2011 r. – 120.000,00 zł  Kredyt w BS Sztum z 2011 r. – 200.000,00 zł  Kredyt w BS Golub-Dobrzyń z 2012 r. – 150.000,00 zł  Kredyt konsolidacyjny w BGK – 24.000,00 zł  Pożyczka w fundacji „EFRWP” z 2014 r. – 100.000,00 zł 29

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna 30


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1. WSKAŹNIKI DO OPRACOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK 1.Prognozowany średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google