Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie śląskim Jakub Fulara Departament Klienta Biznesowego Katowice, 14 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie śląskim Jakub Fulara Departament Klienta Biznesowego Katowice, 14 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie śląskim Jakub Fulara Departament Klienta Biznesowego Katowice, 14 marca 2013

2 1 Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm  Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i małych firmach, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce (1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),  Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnym na bazie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,  Lepsze rozumienie potrzeb mikro i małych firm oraz poznanie problemów i barier związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  Temat specjalny – e-gospodarka, czyli wykorzystanie technologii informacyjnych w mikro i małych firmach,  Jak co roku - 16 konferencji regionalnych (w każdym województwie w marcu-kwietniu 2013 roku),  Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępniony na stronie www.pekao.com.pl/mis Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3 2 Obniżenie Ogólnego Wskaźnika Koniunktury Mikro i Małych Firm spowodowane głównie przez znaczący spadek oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji branży Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej” 8 obszarów wchodzących w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury 201020112012 Poprzednie 12 miesięcy Następne 12 miesięcy +~4 -7,6 -4,5 -1,4 -0,9 -0,8 -0,2 -1,0 -0,7 R/R

4 3 Firmy dużo lepiej oceniają obszary, na które mają wpływ. W porównaniu z ostatnim badaniem, gorsze perspektywy na kolejny rok. Zdecydowanie najniższa ocena - oba czynniki poza zasięgiem wpływu firmy Dużo lepsza ocena. Ostatnie 12 miesięcy ocenione wyżej niż rok temu Najwyższa ocena i najmniejsze zmiany w stosunku do ubiegłorocznych badań Odniesienie do ubiegłorocznego badania

5 4 Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych, widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie  Produkcja - stabilnie, dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, innowacyjność, rozwój eksportu,  Usługi – najwyższy poziom wskaźnika, chociaż spowolnienie ma wpływ na nastroje przedsiębiorców,  Handel – najniższy poziom wskaźnika, często firmy lokalne – wyzwaniem konkurencja dużych firm,  Budownictwo – zmniejszanie się portfela zamówień, wzrost opóźnień w terminowym ściąganiu należności Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

6 5 Najbardziej obniżył się wskaźnik dla firm lokalnych o długim stażu, najwyższy poziom optymizmu mają „młode firmy” Obszar działania firmyCzas istnienia Lokalizacja siedziby firmy Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm -2.8 -1.6 -2.0 -1.9 -2.6 -3.4 - 2.8 Zmiana wskaźnika YoY  Ocena zwiększa się wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru działania firmy  Najwyższy i najbardziej stabilny poziom wskaźnika wśród młodych firm działających do 3 lat.  Po raz pierwszy mierzono poziom wskaźnika w zależności od lokalizacji w mieście lub na obszarach wiejskich i nie odnotowano istotnej różnicy w poziomie wskaźnika

7 6 Województwo śląskie – trochę oficjalnej statystyki Liczba mikro i małych firm Aktywne mikro firmy192 012 (11,6%) Aktywne małe firmy6 947 (13,2%) Aktywne mikro i małe firmy na 1000 mieszkańców 42,9 (Polska 44,7) Zatrudnienie Mikro firmy424 843 (12,5%) Małe firmy150 095 (13,1%) Inwestycje Średnie nakłady (tys. PLN) mikro firmy 11 (Polska 15,0) Średnie nakłady inwestycyjne (tys. PLN) małe firmy 244,7 (Polska 320,9) Przychody Średnie przychody (tys. PLN) mikro firmy 415 (Polska 435) Średnie przychody (mln PLN) małe firmy 8,4 (Polska 8,5) Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2010, Główny Urząd Statystyczny

8 7 Śląskie: Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm niższy niż średnia krajowa Śląskie:  Ocena poprzednich i kolejnych 12 miesięcy niższa niż średnio w Polsce Podregiony:  Najlepsza ocena w podregionie bytomskim  2012 rok najniżej oceniony w Częstochowie  Najsłabiej perspektywy widzą w podregionie bielskim

9 8 Ocena sytuacji w poprzednich 12 miesiącach – lepiej sytuacja gospodarki, przychody i dostęp do finansowania -0,2 +0,1 -1,1 -0,3 +0,1 -0,3 +0,3 -0,5 Śląskie vs Polska

10 9 Firmy z Śląska gorzej oceniają następne 12 miesięcy -0,6 0,0 -1,3 -0,5 -1,3 -0,5 -0,1 -0,4 -0,9 Śląskie vs Polska

11 10  Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji  Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy (co piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego) Polska: rosnący udział zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji Finansowanie inwestycji* *Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź Finansowanie działalności bieżącej +2 p.p.

12 11 Polska: przyczyny niekorzystania z finansowania zewnętrznego wynikają przede wszystkim z polityki firm  Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem – poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm,  Potencjał do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez większe wykorzystanie finansowania zewnętrznego,  Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwiększyć zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym. 2010 2011 2012

13 12 Śląskie: korzystanie z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności na poziomie średniej krajowej  W roku 2012 z finansowania zewnętrznego najczęściej korzystały firmy z Bielska Białej, najrzadziej z Gliwic,  W kolejnych 12 miesiącach wykorzystanie zewnętrznego finansowania ma być nieco mniejsze.  Najrzadziej chcą je wykorzystywać firmy z Gliwic, najczęściej z Rybnika.

14 13 Śląskie: Inwestycje mikro i małych przedsiębiorstw  Odsetek firm inwestujących zmaleje z 44% w roku 2012 do 32% w roku 2013 (ale to o 1 pp. więcej niż średnia krajowa),  Faktyczny odsetek inwestujących firm w roku 2013 może być wyższy – w ubiegłych latach rzeczywisty odsetek wyższy od planowanego,  Znaczący odsetek firm z podregionu rybnickiego i tyskiego inwestujących w roku 2013.

15 14 Śląskie: Źródła finansowania inwestycji w roku 2013  Korzystanie ze środków własnych najrzadziej deklarowały firmy z podregionu rybnickiego,  Korzystanie z kredytu najczęściej deklarowały firmy z podregionu bytomskiego.

16 15 Polska: Rosnące znaczenie eksportu mikro i małych firm Odsetek mikro i małych eksporterów Wyniki badania dla firm eksportujących +3 p.p.  Stopniowy wzrost działalności eksportowej mikro i małych firm (wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)  Już blisko 200 tysięcy firm deklaruje eksport (12% spośród wszystkich mikro i małych firm),  Wyraźnie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodów wśród firm eksportowych w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,  Przychody z eksportu to jedyny w całym badaniu wskaźnik, którego wartość w roku 2012 przekroczyła poziom z roku 2010.

17 16 Śląskie: Eksport mikro i małych firm  W województwie śląskim liczba eksporterów poniżej średniej krajowej,  Najwięcej eksporterów w podregionie bielskim i rybnickim, najmniej w Gliwicach,  Tendencja pozytywna – coraz więcej firm myśli o eksporcie.

18 17 Śląskie: Ocena jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez lokalną administrację Śląskie  Wynik wojewódzki o punkt gorszy od średniej krajowej Podregiony  Najwyższe wyniki w podregionach: katowickim i tyskim,  Nieco niższe w sosnowieckim i częstochowskim

19 18 Śląskie: Innowacyjność produktowa mikro i małych firm  Odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe wyższy od średniej krajowej,  Najbardziej innowacyjne firmy z podregionu gliwickiego i bielskiego,  W innowacje chcą inwestować w Rybniku.

20 19 Bariery rozwoju według mikro i małych firm  Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery rozwojowe,  Największe bariery dla mikro i małych firm są związane z zewnętrznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej,  Śląskie – bariery wymieniane częściej niż średnio w Polsce:  Koszty pracy,  Niska rentowność działalności  Zatory płatnicze  Dostęp do programów pomocowych  Dostęp do finansowania zewnętrznego  Korupcja  Konkurencja innych firm nie jest takim problemem jak w innych województwach  Bariery wskazują na potrzeby kapitałowe Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)

21 20 E-gospodarka tematem specjalnym raportu – jak mikro i małe firmy korzystają z technologii informacyjnych?  87% firm wykorzystuje komputery w działalności biznesowej,  Chociaż prawie każda mikro i mała firma ma dostęp do Internetu, nie jest on w pełni wykorzystywany w działalności biznesowej.

22 21 Wykorzystanie Internetu przez firmy ze Śląska Działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu Posiadanie strony internetowej  Statystyki wojewódzkie zbliżone do ogólnopolskich, ale duże zróżnicowanie wewnątrz regionu,  Mniejsza aktywność w Internecie firm z Gliwic,  E-administracja popularna w podregionie bielskim i katowickim. Wykorzystanie internetu do kontaktu z administracją

23 22 Praktyczne kwestie wykorzystania technologii informacyjnych w mikro i małych firmach – 6 analiz w Raporcie  Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu mikro i małymi firmami (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)  Rynek IT w Polsce i perspektywy jego rozwoju (Bank Pekao SA)  Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie (dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.)  Tworzenie i zarządzanie stroną internetową (home.pl)  Promocja mikro i małej firmy w Internecie (Google Polska)  Bankowość elektroniczna dla firm (Bank Pekao SA)

24 23 Śląskie: podsumowanie  Ocena poprzednich i kolejnych 12 miesięcy niższa niż średnio w Polsce,  Najlepsze oceny (Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych firm) w podregionie bytomskim  Najgorzej w stosunku do średniej krajowej oceniona sytuacja przychodów i sytuacja branży w 2013,  Z zewnętrznego finansowania najczęściej korzystały firmy z Bielska Białej, najrzadziej z Gliwic, o zewnętrznych źródłach w 2013 najczęściej myślą firmy z Rybnika  10% mikro i małych firm eksportuje swoje towary lub usługi,  Innowacyjność zbliżona do średniej krajowej,  Ocena jakości usług administracji wysoka (99), ale niższa od średniej krajowej,  Koszty pracy najważniejszą barierą rozwojową, część barier wskazuje na potrzeby kapitałowe  Potencjał związany z użyciem technologii informacyjnych jeszcze nie w pełni wykorzystany.

25 24 Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej jest dostępny na stronie internetowej Banku Pekao SA pod adresem: www.pekao.com.pl/mis Dziękuję za uwagę! www.pekao.com.pl/mis


Pobierz ppt "Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie śląskim Jakub Fulara Departament Klienta Biznesowego Katowice, 14 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google