Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja aktywów i pasywów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja aktywów i pasywów"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja aktywów i pasywów

2 Wartości materialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwodowych
Aktywa Aktywa trwałe Wartości materialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwodowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Śródki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Towary Wyroby gotowe Produkcja w toku Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: a) powyżej 12 miesięcy b) poniżej 12 miesięcy Należności z tytułu dostaw, towarów Inne należności Należności dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) Udziały lub obligacje b) Inne papiery wartościowe c) Udzielone pożyczki d) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe e) Śródki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe

3 Aktywa- kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe- charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywających się stopniowo. Wartości niematerialne i prawne: - koszty zakończonych prac rozwojowych, (badania, których efekt może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów) - wartość firmy, (różnica między ceną nabycia jednostki luz zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przyjętych zasobów majątkowych) -inne wartości niematerialne i prawne, (prawa majątkowe nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania. Przeznaczone do używania na potrzeby jednostki)

4 Rzeczowe aktywa trwałe: - środki trwałe, (aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki) -środki trwałe w budowie, (ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem, nabyciem lub adaptacją środków trwałych) Należności długoterminowe: (pieniężne należności od osób trzecich, których zapłata nastąpi po upływie roku od dnia bilansowego) Inwestycje długoterminowe: (nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, będące w posiadaniu jednostki przez okres dłuższy niż rok, licząc od dnia bilansowego)

5 Aktywa obrotowe- środki gospodarcze, które na skutek uczestnictwa w procesach gospodarczych znajdują się w ciągłym ruchu, zmieniając swoją postać. Zapasy- aktywa, które przeznaczone są o zbycia lub zużycia w ciągu roku od dnia bilansowego: Materiały (przedmioty pracy, na które oddziałuje się w procesie produkcji, przekształcając je w produkty pracy) Towary (produkty pracy ludzkiej nabyte w celu dalszej odsprzedaży) Wyroby gotowe (produkty pracy całkowicie zakończone w danym procesie) Produkty w toku (produkty pracy znajdujące się jeszcze na stanowiskach pracy i podlegającym w dalszym ciągu obróbce)

6 Należności krótkoterminowe (kwoty należne jednostce gospodarującej w okresie do 12 miesięcy) Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu roku)

7 kapitały powierzone Pasywa Kapitały własne Kapitał podstawowy
Fundusz założycielski Fundusz udziałowy Kapitał zakładowy Kapitał wspólników Kapitały samofinansowania Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitały obce Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: a) do 12 miesięcy b) powyżej 12 miesięcy Zobowiązania wekslowe Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Inne zobowiązania Fundusze specjalne

8 Pasywa- źródła pochodzenia aktywów w jednostce gospodarującej, na które składają się kapitały (fundusze) własne i obce. Kapitały własne-stanowią równowartość składników majątku wniesionych przez założyciela jednostki gospodarującej oraz równowartość przyrostu składników majątku w wyniku osiągania przez jednostkę zysków. Kapitały własne stanowią równowartość nie tylko wniesionych środków pieniężnych, ale i wkładów rzeczowych, czyli aportów. Aportami mogą być, np.. Środki trwałe, materiały. Kapitały powierzone- reprezentują wkład finansowy właściciela jednostki gospodarującej. Kapitały samofinansowania- stanowią równowartość aktywów wygospodarowanych przez jednostkę w trakcie jej działalności.

9 Kapitały (fundusze) własne jednostek
Przedsiębiorstwo państwowe Spółdzielnia Spółka akcyjna Spółka z o.o. Spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna, osoby fizyczne Fundusz założycielski Fundusz udziałowy Kapitał akcyjny Kapitał udziałowy Kapitał wspólników (wkład właściciela) Fundusz przedsiębiorstwa Fundusz zasobowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy

10 W przedsiębiorstwach państwowych funduszami własnymi są:
Fundusz założycielski; stanowi równowartość środków wniesionych przez państwo; Fundusz przedsiębiorstwa; stanowi równowartość majątku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności. W spółdzielniach do funduszy własnych zaliczamy: fundusz udziałowy; stanowi równowartość udziałów wniesionych do spółdzielni przez jej członków; Fundusz zasobowy; sanowi równowartość wkładów wniesionych przez członków w formie wpisowego oraz równowartość środków wygospodarowanych przez spółdzielnie. W spółkach akcyjnych kapitałami własnymi są: Kapitał zakładowy (akcyjny); stanowi równowartość wyemitowanych akcji wg ich wartości nominalnej; Kapitał zapasowy; jest tworzony z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem przede wszystkich na pokrycie ewentualnych strat spółki w przyszłych okresach; Kapitał rezerwowy; jest tworzony z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki.

11 Kapitał zakładowy wg k. s. h. powinien wynosić minimum 100 000,- zł
Kapitał zakładowy wg k.s.h. powinien wynosić minimum ,- zł. W spółkach akcyjnych istnieje obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Spółka akcyjna powinna przeznaczyć na ten cel 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału akcyjnego. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitały powierzone pochodzą z udziału wspólników. Kapitał udziałowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, przy czym wartość udziałów nie może być niższa niż 50,- zł. Minimalna wartość kapitału zakładowego wg k.s.h. powinna wynosić 5000,- zł. Oprócz spółek kapitałowych na rynku funkcjonują spółki osobowe. Zalicza się do nich spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. W spółce komandytowo- akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej ,- zł. W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką, a w spółce partnerskiej- z ograniczeniem dotyczącym zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów.

12 Zobowiązania (kapitały obce)- równowartość tych środków gospodarczych, które zostały wniesione przez obce osoby prawne lub fizyczne i są tylko w dyspozycji jednostki gospodarującej. Zobowiązania długoterminowe- termin spłaty zobowiązań przypada po upływie 1 roku od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe- zobowiązania, które musimy spłacić w okresie nie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Przykłady dłużnych papierów wartościowych: - obligacje; papier wartościowy o charakterze pożyczkowym. Emitent zaciąga pożyczkę u kupującego obligacje. Pożyczka ta musi zostać spłacona w dniu wykupu obligacji. Do tego trzeba zapłacić odsetki. - weksel; ułatwia dokonanie transakcji z zapłata w późniejszym terminie. Jednostka, która wystawiła weksel jako formę zapłaty za dostawę towarów, zobowiązuje się do wykupu tego weksla w ustalonym terminie.

13 Do grupy zobowiązań należą również zaciągnięte kredyty i pożyczki
Do grupy zobowiązań należą również zaciągnięte kredyty i pożyczki. Kredyty i wyrażają zobowiązania z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, które trzeba spłacić wraz z odsetkami w określonym czasie. Różnica jaka występuje między kredytami i pożyczkami, polega na tym, że kredytów udzielają banki, a pożyczek mogą udzielać osoby fizyczne i prawne. Fundusze specjalne- pieniężne odpowiedniki środków przeznaczonych na wyodrębnione finansowo cele np. fundusz socjalny.

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Klasyfikacja aktywów i pasywów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google