Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć:"— Zapis prezentacji:

1 Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć:
Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane na lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową – osiągnięcia uczniów są planowane.

2 Jaki nowy materiał zawiera lekcja.
Jakie są główne fazy / etapy lekcji. Jakie metody i materiały n-l zastosuje do realizacji celów lekcji.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (ze zm.)

4 Przykładowe treści nauczania
1. Struktury morfosyntaktyczne umożliwiające formułowanie prostych wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz relacji przestrzennych. (Języki obce) 2. Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne. Wojny, ludobójstwo, Holocaust.(Historia) 3. Zbiory; suma, iloczyn, różnica zbiorów. Podstawowe pojęcia rachunku zdań. (Matematyka)

5 OSIĄGNIĘCIA W zakresie słuchania:
rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym; (Języki obce) 2. Umiejętność dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych. (Historia) 3. Sporządzanie wykresów funkcji oraz odczytywanie własności funkcji z wykresu. (Matematyka)

6 scenariusza zajęć krok po kroku
Tworzenie scenariusza zajęć krok po kroku Opracuj nagłówek zawierający informacje: klasa liczba uczniów data zajęć program nauczania stosowany podręcznik

7 2. Sformułuj temat lekcji zgodny z wybranym
programem nauczania i sporządzonym rozkładem materiału nauczania. 3. Określ cel główny lekcji i cele szczegółowe (cele operacyjne). 4. Dobierz materiał nauczania odpowiedni do założonych celów.

8 5. Dobierz metody i formy pracy
umożliwiające realizację celów. 6. Sporządź listę niezbędnych środków dydaktycznych umożliwiających realizację celów.

9 7. Przejdź do aranżacji lekcji, czyli
podziel ją na kolejne fazy: wstęp rozwinięcie utrwalenie podsumowanie ewaluacja

10 8. Określ ilość czasu potrzebnego do
realizacji zadań oraz czynności uczniów i nauczyciela w kolejnych fazach lekcji. 9. Przygotuj pytania do ewaluacji zajęć. 10. Zaplanuj dobry nastrój, uśmiech i pozytywny stosunek do uczniów;-)

11 Taksonomia celów wg B.Niemierki Określenie wieloznaczne
Taksonomia celów wg B.Niemierki Określenie wieloznaczne Określenie konkretne (czasowniki operacyjne) I Poziom wiadomości A Zapamiętanie wiadomości Wiedzieć definiować, formułować, informować, nazywać, komunikować, określać, opisywać, wymienić B Zrozumienie wiadomości Rozumieć odróżniać, odpowiadać, połączyć, przytaczać, pytać, rozróżniać, streścić, wybrać, wyjaśnić, zestawić, zilustrować,

12 Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kształtować
II Poziom umiejętności C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kształtować klasyfikować, kontrolować, mierzyć, mobilizować, opowiadać,organizować porządkować, rozwiązywać, syntetyzować, uzasadniać, wnioskować, zapobiegać, D Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych analizować, badać, decydować, diagnozować, ewaluować, kierować, krytykować, prognozować, przyjmować odpowiedzialność, reformować, tworzyć, weryfikować

13 A: Zapamiętanie wiadomości
Wiadomości uznaje się za zapamiętane, gdy uczeń: może odszukać je w pamięci; sprawdzić czy są kompletne i ewentualnie je uzupełnić; przedstawić je w dowolnej formie; wykorzystać w praktycznym działaniu.

14 B: Zrozumienie wiadomości
O zrozumieniu wiadomości mówimy, gdy uczeń umie: przedstawić wiadomości „własnymi słowami”; zinterpretować, ująć syntetycznie, streścić dane wiadomości i porównać je z innymi wiadomościami; przenosić opis zjawiska na inne sytuacje.

15 C: Zastosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych Sytuacja, w której wiadomości mają być zastosowane nie powinna odbiegać zbytnio od tej, w której stosowanie wiadomości było ćwiczone.

16 D: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Najwyższa kategoria celów obejmująca złożone procesy umysłowe, które prowadzą do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu, czyli sytuacji nowej dla ucznia.

17 jasne i precyzyjne określenie dążeń pedagogicznych na danej lekcji.
Cel główny lekcji: jasne i precyzyjne określenie dążeń pedagogicznych na danej lekcji.

18 Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem.
Język angielski Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Fizyka Zależność natężenia prądu od napięcia w obwodzie prądu stałego

19 Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki
Wychowanie fizyczne Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki Matematyka Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

20 Synteza wiedzy o epoce średniowiecza
Język polski Synteza wiedzy o epoce średniowiecza Chemia Badanie właściwości kwasu octowego

21 Cele szczegółowe lekcji, czyli
cele operacyjne: Jasno i precyzyjnie sformułowane zamierzone osiągnięcia uczniów na poziomie wiadomości, umiejętności i postaw.

22 Wiadomości – uczeń potrafi:
Język angielski Wiadomości – uczeń potrafi: wymienić zabytki Londynu; nazwać artykuły spożywcze; odróżnić informację prawdziwą od fałszywej; odpowiadać na pytania do tekstu.

23 Umiejętności – uczeń potrafi:
porządkować informacje; uzasadnić wybór informacji; tworzyć dialog z partnerem; decydować o wyborze słownictwa.

24 Postawy – uczeń potrafi:
pracować indywidualnie; pracować w parach/grupie; wykonać notatkę z lekcji; skupiać uwagę na problemie.


Pobierz ppt "Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google