Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane na lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową – osiągnięcia uczniów są planowane.

3 Jaki nowy materiał zawiera lekcja. Jakie są główne fazy / etapy lekcji. Jakie metody i materiały n-l zastosuje do realizacji celów lekcji.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (ze zm.)

5 Przykładowe treści nauczania 1. Struktury morfosyntaktyczne umożliwiające formułowanie prostych wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz relacji przestrzennych. (Języki obce) 2. Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne. Wojny, ludobójstwo, Holocaust.(Historia) 3. Zbiory; suma, iloczyn, różnica zbiorów. Podstawowe pojęcia rachunku zdań. (Matematyka)

6 OSIĄGNIĘCIA 1.W zakresie słuchania: rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym; (Języki obce) 2. Umiejętność dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych. (Historia) 3. Sporządzanie wykresów funkcji oraz odczytywanie własności funkcji z wykresu. (Matematyka)

7 Tworzenie scenariusza zajęć krok po kroku 1.Opracuj nagłówek zawierający informacje: klasa liczba uczniów data zajęć program nauczania stosowany podręcznik

8 2. Sformułuj temat lekcji zgodny z wybranym programem nauczania i sporządzonym rozkładem materiału nauczania. 3. Określ cel główny lekcji i cele szczegółowe (cele operacyjne). 4. Dobierz materiał nauczania odpowiedni do założonych celów.

9 5. Dobierz metody i formy pracy umożliwiające realizację celów. 6. Sporządź listę niezbędnych środków dydaktycznych umożliwiających realizację celów.

10 7. Przejdź do aranżacji lekcji, czyli podziel ją na kolejne fazy:  wstęp  rozwinięcie  utrwalenie  podsumowanie  ewaluacja

11 8. Określ ilość czasu potrzebnego do realizacji zadań oraz czynności uczniów i nauczyciela w kolejnych fazach lekcji. 9. Przygotuj pytania do ewaluacji zajęć. 10. Zaplanuj dobry nastrój, uśmiech i pozytywny stosunek do uczniów;-)

12 Taksonomia celów wg B.Niemierki Określenie wieloznaczne Określenie konkretne (czasowniki operacyjne) I Poziom wiadomości A Zapamiętanie wiadomości Wiedzieć definiować, formułować, informować, nazywać, komunikować, określać, opisywać, wymienić B Zrozumienie wiadomości Rozumieć odróżniać, odpowiadać, połączyć, przytaczać, pytać, rozróżniać, streścić, wybrać, wyjaśnić, zestawić, zilustrować,

13 II Poziom umiejętności C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kształtować klasyfikować, kontrolować, mierzyć, mobilizować, opowiadać,organizować porządkować, rozwiązywać, syntetyzować, uzasadniać, wnioskować, zapobiegać, D Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Kształtować analizować, badać, decydować, diagnozować, ewaluować, kierować, krytykować, prognozować, przyjmować odpowiedzialność, reformować, tworzyć, weryfikować

14 A: Zapamiętanie wiadomości Wiadomości uznaje się za zapamiętane, gdy uczeń:  może odszukać je w pamięci;  sprawdzić czy są kompletne i ewentualnie je uzupełnić;  przedstawić je w dowolnej formie;  wykorzystać w praktycznym działaniu.

15 B: Zrozumienie wiadomości O zrozumieniu wiadomości mówimy, gdy uczeń umie:  przedstawić wiadomości „własnymi słowami”;  zinterpretować, ująć syntetycznie, streścić dane wiadomości i porównać je z innymi wiadomościami;  przenosić opis zjawiska na inne sytuacje.

16 C: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Sytuacja, w której wiadomości mają być zastosowane nie powinna odbiegać zbytnio od tej, w której stosowanie wiadomości było ćwiczone.

17 D: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Najwyższa kategoria celów obejmująca złożone procesy umysłowe, które prowadzą do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu, czyli sytuacji nowej dla ucznia.

18 Cel główny lekcji: jasne i precyzyjne określenie dążeń pedagogicznych na danej lekcji.

19 Język angielski Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Fizyka Zależność natężenia prądu od napięcia w obwodzie prądu stałego

20 Wychowanie fizyczne Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki Matematyka Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

21 Język polski Synteza wiedzy o epoce średniowiecza Chemia Badanie właściwości kwasu octowego

22 Cele szczegółowe lekcji, czyli cele operacyjne: Jasno i precyzyjnie sformułowane zamierzone osiągnięcia uczniów na poziomie wiadomości, umiejętności i postaw.

23 Język angielski Wiadomości – uczeń potrafi: wymienić zabytki Londynu; nazwać artykuły spożywcze; odróżnić informację prawdziwą od fałszywej; odpowiadać na pytania do tekstu.

24 Umiejętności – uczeń potrafi: porządkować informacje; uzasadnić wybór informacji; tworzyć dialog z partnerem; decydować o wyborze słownictwa.

25 Postawy – uczeń potrafi:  pracować indywidualnie;  pracować w parach/grupie;  wykonać notatkę z lekcji;  skupiać uwagę na problemie.


Pobierz ppt "Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google