Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanim wejdziesz do klasy powinieneś wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanim wejdziesz do klasy powinieneś wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Zanim wejdziesz do klasy powinieneś wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane na lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową – osiągnięcia uczniów są planowane.

3 Jaki nowy materiał zawiera lekcja. Jakie są główne fazy / etapy lekcji. Jakich metod i materiałów użyjesz do realizacji celów lekcji.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku (zmiana z dnia 13 stycznia 2005 roku) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół www.menis.gov.pl

5 TREŚCI NAUCZANIA 1. Struktury morfosyntaktyczne umożliwiające formułowanie prostych wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz relacji przestrzennych. ( Języki obce ) 2. Postęp a kryzysy cywilizacyjne. Konflikty społeczne. Wojny, ludobójstwo, Holocaust.(Historia) 3. Zbiory; suma, iloczyn, różnica zbiorów. Podstawowe pojęcia rachunku zdań. (Matematyka)

6 OSIĄGNIĘCIA 1.W zakresie słuchania: rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym; (Języki obce) 2. Umiejętność dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych. (Historia) 3. Sporządzanie wykresów funkcji oraz odczytywanie własności funkcji z wykresu. (Matematyka)

7 Dekalog nauczyciela czyli tworzenie planu metodycznego krok po kroku 1.Opracuj nagłówek zawierający informacje: klasa ilość uczniów data zajęć program nauczania stosowany podręcznik

8 2. Sformułuj temat lekcji zgodny z wybranym programem nauczania i sporządzonym rozkładem materiału nauczania. 3. Określ cel główny lekcji i szczegółowe cele operacyjne. 4. Dobierz materiał nauczania odpowiedni do założonych celów.

9 5. Dobierz metody i formy pracy umożliwiające realizację celów. 6. Sporządź listę niezbędnych środków dydaktycznych umożliwiających realizację celów.

10 7. Przejdź do aranżacji lekcji, czyli podziel ją na kolejne fazy: wstęp rozwinięcie utrwalenie podsumowanie ewaluacja

11 8. Określ ilość czasu potrzebnego do realizacji zadań oraz czynności uczniów i nauczyciela w kolejnych fazach lekcji. 9. Przygotuj pytania do ewaluacji zajęć. 10. Zaplanuj dobry nastrój, uśmiech i pozytywny stosunek do uczniów.

12 Taksonomia celów Określenie wieloznaczne Określenie konkretne (czasowniki operacyjne) I Poziom wiadomości A Zapamiętanie wiadomości Wiedzieć definiować, formułować, informować, nazywać, komunikować, określać, opisywać, wymienić B Zrozumienie wiadomości Rozumieć odróżniać, odpowiadać, połączyć, przytaczać, pytać, rozróżniać, streścić, wybrać, wyjaśnić, zestawić, zilustrować,

13 II Poziom umiejętności C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kształtować klasyfikować, kontrolować, mierzyć, mobilizować, opowiadać,organizować porządkować, rozwiązywać, syntetyzować, uzasadniać, wnioskować, zapobiegać, D Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Kształtować analizować, badać, decydować, diagnozować, ewaluować, kierować, krytykować, prognozować, przyjmować odpowiedzialność, reformować, tworzyć, weryfikować

14 A: Zapamiętanie wiadomości Wiadomości uznaje się za zapamiętane, gdy uczeń: może odszukać je w pamięci; sprawdzić, czy są kompletne i ewentualnie je uzupełnić; przedstawić je w dowolnej formie; wykorzystać w praktycznym działaniu.

15 B: Zrozumienie wiadomości O zrozumieniu wiadomości mówimy, gdy uczeń umie: przedstawić wiadomości własnymi słowami; zinterpretować, ująć syntetycznie, streścić dane wiadomości i porównać je z innymi wiadomościami; przenosić opis zjawiska na inne sytuacje.

16 C: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Sytuacja, w której wiadomości mają być zastosowane nie powinna odbiegać zbytnio od tej, w której stosowanie wiadomości było ćwiczone.

17 D: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Najwyższa kategoria celów obejmująca złożone procesy umysłowe, które prowadzą do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu, czyli sytuacji nowej dla ucznia.

18 Cel główny lekcji: jasne i precyzyjne określenie dążeń pedagogicznych na danej lekcji.

19 Język angielski Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Fizyka Zależność natężenia prądu od napięcia w obwodzie prądu stałego

20 Wychowanie fizyczne Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki Matematyka Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

21 Język polski Synteza wiedzy o epoce średniowiecza Chemia Badanie właściwości kwasu octowego

22 Cele szczegółowe lekcji, czyli cele operacyjne: Jasno i precyzyjnie sformułowane zamierzone osiągnięcia uczniów na poziomie wiadomości, umiejętności i postaw.

23 Język angielski Wiadomości – uczeń potrafi: wymienić zabytki Londynu; nazwać artykuły spożywcze; odróżnić informację prawdziwą od fałszywej; odpowiadać na pytania do tekstu.

24 Umiejętności – uczeń potrafi: porządkować informacje; uzasadnić wybór informacji; tworzyć dialog z partnerem; decydować o wyborze słownictwa.

25 Postawy – uczeń potrafi: pracować indywidualnie; pracować w parach/grupie; wykonać notatkę z lekcji; skupiać uwagę na problemie.

26 Podstawowe rodzaje hospitacji Kontrolno – oceniająca, związana z dokonywaniem formalnej oceny pracy nauczyciela. Doradczo – doskonaląca, związana z doskonaleniem metodycznego warsztatu pracy nauczyciela. Diagnozująca, bardziej skoncentrowana na obserwacji uczniów. Hospitacja taka nie musi być związana bezpośrednio z lekcją, postulowana jest całodzienna obserwacja uczniów w jednej klasie.

27 Co jest obiektem obserwacji podczas hospitowanych zajęć? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Warsztat pracy nauczyciela Osiągnięcia edukacyjne uczniów

28 Co jest prezentowane w czasie hospitowanych zajęć? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Umiejętności dydaktyczne nauczyciela Wiadomości, umiejętności, postawy uczniów

29 Kto jest inicjatorem hospitacji? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Dyrektor – i on proponuje termin hospitacji Nauczyciel wychodzi z inicjatywą zaprezentowania zajęć i proponuje ich termin

30 Jakie materiały trzeba przygotować przed hospitacją? Kto je przygotowuje? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Dyrektor przygotowuje arkusz hospitacji lekcji zawierający wymagane zachowania dydaktyczne nauczyciela Nauczyciel przygotowuje zestaw oczekiwań wobec uczniów i spodziewanych osiągnięć

31 Kto bierze udział w hospitacji? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Dyrektor szkoły Dyrektor, inni nauczyciele, rodzice, wizytatorzy, sojusznicy szkoły

32 Kto uczestniczy w rozmowie pohospitacyjnej? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Dyrektor i nauczyciel prowadzący lekcję Wszyscy hospitujący oraz wybrani uczniowie

33 Czego dotyczy rozmowa pohospitacyjna? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Wskazówek do pracy dydaktycznej nauczyciela Tego, co uczniowie już osiągnęli, a co jeszcze muszą doskonalić

34 Czym kończy się hospitacja i rozmowa pohospitacyjna? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Dyrektor formułuje i zapisuje wydane zalecenia wobec pracy nauczyciela Nauczyciel opracowuje diagnozę dotyczącą poziomu umiejętności uczniów

35 Co pozwala monitorować hospitacja? Hospitacja doskonalącaHospitacja diagnozująca Rozwój zawodowy nauczyciela Rozwój uczniów

36 Walory hospitacji diagnozującej 1. Tematykę hospitacji tworzą N (zespoły przedmiotowe). 2. Znika luka informacyjna ( N wiedzą co będzie obserwować D) 3. Znaczenie społeczne: hospitacja nie jest narzucana, ale zaplanowana od dołu (przez N). 4. Zanika bariera specjalizacyjna. Obserwowane umiejętności mają charakter uniwersalny. 5. Obserwujemy popis uczniów ( a nie N ) – uczniowie prezentują, czego się nauczyli. 6. Dyrektor zyskuje pełną wiedzę o poziomie osiągnięć uczniów. Może postawić bardziej trafną diagnozę przed RP.

37

38

39

40

41


Pobierz ppt "Zanim wejdziesz do klasy powinieneś wiedzieć: Jaki jest cel / są cele lekcji. Jakie - zgodnie z podstawą programową - treści nauczania będą realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google