Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne 2014-2020
ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY

2 Fundusze strukturalne 2014-2020
Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będą inwestowane m.in. badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi), rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usług administracji publicznej), włączenie społeczne osób wykluczonych i aktywizację zawodową.

3 Fundusze strukturalne 2014-2020
Wysokość alokacji dla Polski

4 Fundusze strukturalne 2014-2020

5 Fundusze strukturalne 2014-2020
Polska otrzyma 82,5 mld euro. Około 45 mld euro zostanie przeznaczone na realizację sześciu programów krajowych:

6 Przewidziane w programach operacyjnych obszary wsparcia dla szkół wyższych:
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR ) (Oś priorytetowa I, IV) PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ (POWER ) (Oś priorytetowa III, IV) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (RPOWM ) (Oś priorytetowa I, VI, VIII)

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)2014-2020
Program będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności MŚP. Dofinansowanie kierowane będzie na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.  Program będzie finansował dużą infrastrukturę badawczą jedyne w zakresie inwestycji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.  Najważniejszym założeniem Programu Inteligentny Rozwój jest wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów.

8 Inteligentne specjalizacje
Strategia inteligentnej specjalizacji identyfikuje obszary, w których państwo lub dany region może uzyskać przewagę konkurencyjną W PO IR stosowane będą preferencje dla projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje wsparcie w pozostałych obszarach będzie nadal możliwe, jednak nieco bardziej ograniczone W PO IR przewiduje się także wsparcie dla projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów w formie wyodrębnionych instrumentów w ramach I i IV osi priorytetowej POIR

9 Inteligentne specjalizacje

10 Osie priorytetowe POIR

11 I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo- przemysłowe , Przykładowe typy projektów: Wsparcie projektów B+R – realizowanych przez przedsiębiorstwa (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe –programy sektorowe, projekty aplikacyjne. Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni).

12 KONKURS Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. ”szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (planowany nabór kwiecień- grudzień 2015 r.) Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” będą przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. NCBR wprowadziło system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W perspektywie finansowej na lata szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania wynosić będzie blisko 1,9 mld euro. NCBR planuje uruchamianie w ramach tych środków również kolejnych konkursów dedykowanych przedsiębiorcom dużym oraz nowopowstałym przedsiębiorstwom typu start-up. Nabór w ramach powyższego Poddziałania dla dużych przedsiębiorstw odbędzie się w okresie październik – grudzień 2015 r.

13 Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.
III oś POIR - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów). Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw. Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB. Wsparcie rozwoju klastrów –budowa systemu krajowych klastrów kluczowych. Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki Promocja turystyczna Polski Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

14 IV oś POIR - Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego
Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze, programy badawcze wirtualnych instytutów. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Rozwój kadr sektora B+R, poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, w ramach międzynarodowych programów badawczych, szkolenia, kursy, warsztaty etc. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej

15 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 2014-2020
Program będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

16 Osie priorytetowe POWER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
I. Osoby młode na rynku pracy realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. V. Wsparcie dla obszaru zdrowia realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; VI.  Pomoc techniczna

17 Fundusze strukturalne 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – podział środków

18 III Oś POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2 – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.2: W ramach celu 1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa: Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie potrzebne w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze. Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, tym studiów dualnych, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. ściśle powiązanych z programem kształcenia staży i praktyk zawodowych. Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym na wniosek pracodawców/organizacji pracodawców, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę kształcenia w określonych obszarach. Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów (tego typu wsparcie może stanowić element działań w ramach realizowanych programów kształcenia, zamawiania kształcenia lub stanowić odrębny rodzaj projektów). Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

19 III Oś POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2 – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.2: W ramach celu 2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju: Zamawianie i realizacja wysokiej jakości, interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich. Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

20 III Oś POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2 – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.2: W ramach celu 3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego: Wsparcie realizacji programów studiów w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Wsparcie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców oraz możliwości studiowania w międzynarodowym kontekście przez polskich studentów i doktorantów - m.in. poprzez międzynarodowe programy studiów (w tym studiów doktoranckich) oraz międzynarodowe szkoły letnie. Zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach. Wzmocnienie rozpoznawalności polskich uczelni poprzez wsparcie uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

21 III Oś POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2 – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.2: W ramach celu 4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach: Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np. tworzenie repozytorium prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Rozwijanie narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym. Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, w szczególności w zakresie zarządzania finansami. Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów. Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych, zwiększenia poziomu umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych i pedagogicznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz posługiwania się profesjonalnymi bazami danych.

22 III Oś POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2 – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.2: W ramach celu 5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków: Wsparcie systemu kształcenia praktycznego studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów.

23 IV oś POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Celem interwencji będzie wdrażanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej. Przykładowe typy operacji: Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki. Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki.

24 IV oś POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych. Przykładowe typami operacji: Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników.

25 IV oś POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Celem interwencji będzie promowanie współpracy ponadnarodowej jako skutecznego narzędzia wspierającego działania m.in. z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych. Współpraca z partnerami zagranicznymi przyczyni się do wymiany doświadczeń, wykorzystania rozwiązań niestosowanych dotychczas w Polsce, a także wypracowania nowych na szczeblu unijnym. Przykładowe typy operacji: Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. Wymiana informacji i doświadczeń. Równoległe tworzenie nowych rozwiązań. Wsparcie sieci współpracy.

26 Harmonogram konkursów – stan na styczeń 2015 r
Harmonogram konkursów – stan na styczeń 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

27 KONKURS Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (planowany nabór kwiecień-maj 2015 r.) Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy poprzez nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach 2015 – 2020 zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.

28 KONKURS Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (planowany nabór maj-czerwiec 2015 r.) Celem programu jest rozwój działalności uczelni w zakresie wspomagania studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez wzmocnienie potencjału jednostek uczelni - m.in. akademickich biur karier - zajmujących się aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego. Budżet programu to ok. 75 mln zł. NCBR ogłosi dwa konkursy (2015, 2017 r.), których adresatami będą szkoły wyższe.

29 KONKURS. Działanie 3. 1 Studiujesz. Praktykuj
KONKURS Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (planowany nabór wrzesień-październik 2015 r.) Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc w jednej jednostce, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów. Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

30 Fundusze strukturalne 2014-2020 Regionalne Programy Operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne. Fundusze strukturalne będą również wydatkowane w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Poszczególne województwa identyfikując swoje potrzeby i kierunki rozwoju przygotowują własne programy.  Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich środków. W latach miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. 

31 Podział alokacji na regionalne programy operacyjne:
Fundusze strukturalne Regionalne Programy Operacyjne – podział środków Województwo Alokacja (mln euro)  dolnośląskie 2 250,4 kujawsko-pomorskie 1 901,7 lubelskie 2 228,8 lubuskie 906,1 łódzkie  2 253,9 małopolskie 2 875,5  mazowieckie  2 087,9 opolskie 944,1  podkarpackie 2 112,2  podlaskie  1 212,4  pomorskie 1 863,0 śląskie 3 473,6  świętokrzyskie  1 363,2 warmińsko-mazurskie  1 726,6 wielkopolskie 2 447,9 zachodniopomorskie 1 599,7  Razem 31 246,9  Podział alokacji na regionalne programy operacyjne:

32 Fundusze strukturalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) – priorytety RPO WM

33 I oś RPO WM – Innowacyjność i przedsiębiorczość
Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.1: W ramach celu 1. Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej w jednostkach naukowych, w tym realizacja projektów przy współpracy z przedsiębiorcami celem komercjalizacji prac B+R (ewentualne uzupełnienie istniejącej infrastruktury, inwestycje wzmacniające infrastrukturę B+R, niezbędną do prowadzenia prac B+R w ramach inteligentnej specjalizacji regionu). promowane będą inwestycje: - realizowane w wyniku współpracy i sieciowania ośrodków oraz jednostek właściwie wyposażonych, projekty ukierunkowane na wsparcie obszarów gospodarczych o największym potencjale rozwoju/ inteligentnych specjalizacji regionu, projekty zgodne z celami RIS, projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, projekty angażujące kapitał prywatny Beneficjenci: jednostki naukowe, spółki celowe, parki naukowo-technologiczne, centra naukowo-przemysłowe, centra badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa. Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy. Projekty bęą dotyczyły jedynie najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju obszarów infrastruktury B+R oraz transferu technologii. Wybór projektów będzie dokonany zgodnie z kryteriami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym. Lista projektów strategicznych będzie wynikiem negocjacji miedzy Samorządem Województwa, a ministrem infrastruktury i rozwoju.

34 I oś RPOWM – Innowacyjność i przedsiębiorczość
Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.2: W ramach celu 2. Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach: Realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach, wraz z wdrożeniem wyników badań. Zlecenie przez przedsiębiorstwa prac B+R jednostkom naukowym i wdrożenie efektów tych prac do praktyki biznesowej. Rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce biznesowej (głównie: biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kosmicznych) Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Finansowane będą projekty B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem wdrożenia powinien być transfer opracowanego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, powiązania kooporacyjne, w tym klastry. Tryb wyboru projektów: konkursowy

35 VI Oś RPOWM Rozwój rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8
VI Oś RPOWM Rozwój rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8.5 –Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.5: W ramach celu 1. Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy, w szczególności osób z grup defaworyzowanych: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (analiza sytuacji zawodowej, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne). Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych oraz lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy (szkolenia zawodowe, monitorowanie rynku pracy i szkolnictwa zawodowego). Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (płatne staże zawodowe na konkretnych stanowiskach pracy). Wspieranie samozatrudnienia i powstawanie nowych miejsc pracy (dotacja na założenie działalności gospodarczej, pakiet szkoleń przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gosp.). Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wspieranie powstawania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (wspieranie powrotu na rynek pracy). Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci EURES. Monitorowanie rynku pracy, min. ofert pracy funkcjonujących poza systemem publicznych służb zatrudnienia oraz procesów wpływających na ofertę szkolnictwa zawodowego. Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) Grupy docelowe: osoby z grup defaworyzowanych (tj. os. młode –od 25 do 30 r. ż., os. 50+, os. niepełnosprawne, os. bez kwalifikacji zawodowych, os. długotrwale bezrobotne i kobiety).

36 VI Oś RPOWM Rozwój rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8
VI Oś RPOWM Rozwój rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8.7 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.7: W ramach celu 2. Zwiększenie roli MSP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy: Wspieranie procesów uruchamiania i rozwijania własnej działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Grupy docelowe: osoby fizyczne nie należące do grup defaworyzowanych, przedsiębiorstwa sektora MSP, rolnicy w wieku lata zamierzający wyjść z rolnictwa.

37 VIII Oś RPOWM Edukacja dla rozwoju regionu Priorytet inwestycyjny 10
VIII Oś RPOWM Edukacja dla rozwoju regionu Priorytet inwestycyjny 10.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponad podstawowego Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.1: W ramach celu 1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego: Upowszechniania i wsparcie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia ogólnego (w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów). Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tym w szczególności rozwijanie przez nich umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zakłada się również włączenie do współpracy uczelni wyższych. Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

38 Zakłada się również włączenie do współpracy uczelni wyższych.
VIII Oś RPOWM Edukacja dla rozwoju regionu Priorytet inwestycyjny 10.3 – Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in.. poprzez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Przykładowe typy operacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10.3: W ramach celu 1. Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz kształcenia i szkolenia osób dorosłych: Dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. prowadzenie doradztwa zawodowego, rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem. Rozwój kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy, w tym pobudzenie kreatywności, i innowacji. Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, w tym w zakresie staży i praktyk zawodowych. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ustawiczne i zawodowe, w tym tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy, w tym tworzenie programów uzyskania, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych i/lub programów potwierdzania efektów uczenia się. Zakłada się również włączenie do współpracy uczelni wyższych. Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

39 Fundusze strukturalne 2014-2020
Informacje rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa

40 Fundusze strukturalne 2014-2020
Kontakt Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych tel / 70-81 www. funduszeunijne.uniwersytetradom.pl ul. Malczewskiego 29; pok.125 / 126 Radom


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google