Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PEDAGOGICZNYCH BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PEDAGOGICZNYCH BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PEDAGOGICZNYCH BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami wojewódz. w roku szkolnym 2007/2008 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

3 Forma nadzoru Placówki doskonalenia nauczycieli publiczne Placówki doskonalenia nauczycieli niepubliczne Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie Wizytacja 251 Badania 10112 Kontrola kursów kwalifikacyjnych 211- Kontrola bazy przed wpisem placówki do rejestru PKO -7- Kontrola spełniania wymagań akredytacyjnych 21- Kontrola związana ze skargą 4-- Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4 ZadaniaRealizacja Opiniowanie i analiza planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli 41 Analiza rocznych sprawozdań z realizacji planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli 41 Opiniowanie arkuszy organizacyjnych PBW i publicznych placówek doskonaleni nauczycieli 6 Opiniowanie zgodności statutów placówek doskonalenia nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa 15 Analiza dokumentacji i wpis placówek doskonalenia nauczycieli do rejestru Pomorskiego Kuratora Oświaty 7 Przygotowanie decyzji o wykreśleniu placówek doskonalenia nauczycieli z rejestru PKO 4 Analiza dokumentacji i przygotowanie decyzji o wyrażaniu zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych 69 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5 Wnioski powizytacyjne 1.Placówki prawidłowo realizują zadania statutowe. 2.Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu doskonalenia oraz dokumentacja dotycząca gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów jest prowadzona poprawnie. 3.Dyrektorzy placówek publicznych, PBW i niektórych niepublicznych sprawują nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami prawa i prowadzą stosowną dokumentację. 4.Placówki prowadzą badania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. 5.W ofercie edukacyjnej uwzględniane są priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty. 6.Placówki prowadzą ewaluację wewnętrzną oferty edukacyjnej. 7.Placówki współpracują z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami oraz realizują liczne przedsięwzięcia i programy dla środowiska lokalnego. 8.Większość z wizytowanych placówek uczestniczy w programach Unii Europejskiej i korzysta z funduszy strukturalnych. 9.Baza dydaktyczna placówek zapewnia prawidłową realizację zadań statutowych oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom i użytkownikom placówki. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

6 Zalecenia powizytacyjne Zalecenia powizytacyjne dotyczyły: Przestrzegania zasad zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli … (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.). Właściwego powierzania zadań doradcom metodycznym przez organy prowadzące. Uaktualniania statutów placówek. Nie wydano zaleceń po przeprowadzonej wizytacji w 3 placówkach. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

7 Wyniki kontroli kursów kwalifikacyjnych 1.Dokumentacja: występują braki zwłaszcza w dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie uczestników kursu w szkole, przypadki niezgodności dokumentacji kursów przechowywanej w placówce z dokumentacją dołączoną wcześniej do wniosków przedłożonych Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania zgody na ich prowadzenie. 2.Przyjmowanie na kurs osób: niebędących nauczycielami, niezgodnie z wykształceniem, niezatrudnionych w szkole/placówce (dot. kursów pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli). 3.Nieinformowanie Kuratora o zaistniałych zmianach w organizacji i przebiegu kursu (termin realizacji, kadra prowadząca, uczestnicy). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 Najważniejsze wnioski po kontroli w placówkach w zakresie spełniania warunków akredytacji 1.Kadra zatrudniona w placówkach spełnia warunki określone w rozporządzeniu. 2.Opracowane i wdrażane lub wdrożone programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sposoby dokumentowania procesu doskonalenia spełniają warunki akredytacji. 3.Prowadzona przez placówki działalność informacyjna i sposoby upowszechniania problematyki z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli spełniają warunki akredytacji. 4.Baza dydaktyczna oraz wyposażenie placówek spełniają warunki akredytacji. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

9 Badanie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia nauczycieli i PBW Cele badań: 1.diagnoza zgodności oferty edukacyjnej z problematyką objętą priorytetami MEN i PKO, 2.ocena trafności oferty edukacyjnej placówek w stosunku do potrzeb i oczekiwań szkół i placówek. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 Wyniki badań 1.Wszystkie placówki doskonalenia monitorują potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli i dostosowują ofertę edukacyjną do tych potrzeb. 2.Priorytety PKO i MEN są realizowane przez 100% publicznych i 90% niepublicznych placówek doskonalenia. 3.Realizacja priorytetów została także wpisana w zadania doradców metodycznych. 4.Wszystkie placówki dokonują ewaluacji realizowanych przez siebie działań. 5.Wysoki poziom spełnienia potrzeb i oczekiwań nauczycieli przez publiczne placówki zadeklarowało 99% doskonalących się nauczycieli a w placówkach niepublicznych 85%. 6.W 85% czytelnicy PBW zadeklarowali wysoką jakość oferty edukacyjnej. 7.Popularyzacja oferty edukacyjnej placówek doskonalenia nauczycieli i PBW ma miejsce przede wszystkim poprzez stronę internetową, a także broszury informacyjne, publikacje, materiały dydaktyczne. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

11 Koordynowanie wojewódzkich zadań edukacyjnych Zakres koordynacji:  badanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli,  opracowanie priorytetów w zakresie doskonalenia nauczycieli,  opracowanie tematów kursów realizowanych w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych,  ewaluacja realizowanych zadań edukacyjnych. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

12 Realizacja wojewódzkich zadań edukacyjnych w roku 2007 i 2008 Rok Liczba szkoleń/konferencji Liczba uczestniczących nauczycieli 2007 18 kursów2429 6 konferencji1375 2008 26 kursów2570 3 + 3 konferencji1200 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

13 Wnioski wynikające z realizacji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2007r. Opinie nauczycieli:  aktualność i trafność podejmowanej tematyki szkoleń,  wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry realizującej szkolenia,  nie zawsze trafna lokalizacja szkolenia,  sporadycznie niewłaściwe warunki lokalowe i niedogodne terminy zajęć,  zbyt krótki czas realizacji zajęć dla niektórych tematów. Wnioski z kontroli:  realizacja szkoleń przebiegała zgodnie z zamówieniem. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

14 Informacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanego przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2005 - 2007 r.

15

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Plan nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami wojewódzkimi w roku szkolnym 2008/2009

17 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 2. § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703)

18 Wykaz placówek, w których zaplanowano wizytacje. Starszy wizytator Janina Bezubka: 1.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach 2.Tczewski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie 3.Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku

19 Wizytator Stanisława Gurbowicz: 1.Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP- Filia w Gdańsku 2.Kociewski Ośrodek Treningowy „KOT” w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykaz placówek, w których zaplanowano wizytacje.

20 Wizytator Elżbieta Krupa-Grabowska: 1.WIKTOR - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie 2.Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA" w Słupsku 3.Ośrodek Rozwoju Edukacji „EDUCATOR” w Krokowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykaz placówek, w których zaplanowano wizytacje.

21 Tematyka planowanych badań 1. Efektywność wspomagania nauczycieli szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli i PBW. Źródła informacji: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa pomorskiego, dokumentacja placówki doskonalenia nauczycieli i PBW. Termin: od stycznia do kwietnia 2009r. Wykaz placówek, w których przewidywane są badania znajduje się na stronie www.kuratorium.gda.pl Kuratorium Oświaty w Gdańsku

22 Tematyka planowanych badań cd. 2. Diagnoza potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek w zakresie doskonalenia w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych (tzw. grantów) Termin:  październik - grudzień 2008r. Źródło informacji:  dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

23 Tematyka planowanych badań cd. 3. Diagnoza stanu doradztwa metodycznego w województwie pomorskim Termin:  październik 2008r. Źródła informacji:  dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,  dyrektorzy szkół i placówek,  organy prowadzące. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

24 Kontrole planowane i doraźne 1. Kontrole planowane:  kursy kwalifikacyjne realizowane przez placówki doskonalenia,  spełniania warunków akredytacji. 2. Kontrole doraźne dotyczące:  działalności statutowej placówek,  zatrudniania kadry dydaktycznej,  dokumentowania przebiegu realizacji prowadzonych form doskonalenia. Termin:  wrzesień 2008r. – czerwiec 2009r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

25 Tematyka i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów placówek w roku szkolnym 2008/2009 na stronie www.kuratorium.gda.pl

26 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Dziękuję


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PEDAGOGICZNYCH BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google