Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent rodziny jako partnerzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent rodziny jako partnerzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w pracy."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent rodziny jako partnerzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny . Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r. Wydział Polityki Społecznej

2 Art.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. 2. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Wydział Polityki Społecznej

3 Piecza zastępcza zapewnia – art. 33
pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienie dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym; przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

4 Dzieci w pieczy zastępczej w województwie:
na koniec 2012 r. - 8 tys. dzieci na koniec 2013 r. - 8 tys. dzieci na dzień 30 czerwca 2014 r dzieci Z rodziny naturalnej do pieczy instytucjonalnej : 2012r r r - 235 Z pieczy instytucjonalnej do rodziny naturalnej: 2012r r r - 133 Wydział Polityki Społecznej

5 Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej( art.100)
jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną

6 rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
Już na etapie diagnozy psychofizycznej dziecka przyjętego do placówki opiekuńczo-wychowawczej uwzględnia się : przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka rozwój dziecka Diagnoza zawiera między innymi wskazania dotyczące: pracy z rodziną dziecka pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przygotowania dziecka do usamodzielnienia. rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Wydział Polityki Społecznej

7 Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
dokonuje oceny dziecka w celu: ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; modyfikowania planu pomocy dziecku; monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie; oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej; informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

8 W skład zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wchodzi :
dyrektor placówki, pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny placówki, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; lekarz i pielęgniarki (w miarę indywidualnych potrzeb dziecka); rodzice dziecka (z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego pcpr, ośrodka pomocy społecznej policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

9 Plan pomocy dziecku Wychowawca opracowuje wspólnie z asystentem rodziny (lub podmiotem prowadzącym pracę z rodziną) uwzględniając diagnozę psychofizyczną dziecka oraz wnioski Zespołu Plan wyznacza cele i działania do pracy z dzieckiem, uwzględnia możliwość powrotu dziecka do rodziny Plan jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i ustaleń Zespołu

10 Wspólne cele pracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny, przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowawcy: powrót dziecka do rodziny umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej przygotowanie dziecka do usamodzielnienia

11 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
Pracownik socjalny Asystent rodziny Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Wychowawca Wzmacnia rodzinę w środowisku udzielając pomocy, w tym w postaci pracy socjalnej biorąc pod uwagę potrzeby rodziny i zagrożenia wynikające z bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych. Pracuje zarówno z rodziną z dzieckiem jak i z rodziną, której dziecko przebywa w pieczy zastępczej Ustawowa liczba rodzin 50 (faktyczna) 77. Pracownicy socjalni w każdej gminie. Pracuje z rodziną biologiczną zmierzając do jej wzmocnienia i usamodzielnienia i ostatecznie pozostawienia w niej dzieci lub powrotu dzieci z pieczy zastępczej. Liczba rodzin z którymi pracuje nie może przekroczyć 15. Aktualnie asystent pracuje średnio z 10 rodzinami. Około 360 asystentów pracuje w 220 gminach (na 314). Przedstawiciel sporządza z zespołem do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w instyt. pieczy zastępczej oraz dyr. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego m.in. opinie o zasadności przysposobienia dziecka oraz opinie o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko. Zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów Pod opieką wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci. Wychowawca zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, prowadzi indywidualną pracę z dzieckiem oraz pracę z grupą dzieci, bierze udział w pracach zespołu do spraw, okresowej oceny dziecka, współpracuje w szczególności z rodziną dziecka Jeżeli z dokonanej analizy sytuacji rodziny z dziećmi wynika konieczność przydzielenia asystenta rodziny, występuje z wnioskiem o jego przydzielenie. Udział w Zespole ds. okresowej oceny dziecka Plan pracy z rodziną opracowany i realizowany we współpracy z rodziną, pracownikiem socjalnym, koordynatorem lub wychowawcą. Udział w Zespole ds. okresowej oceny dziecka Współpracuje z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej Koordynatorzy-120 we wszystkich powiatach, średnio 29 rodzin i rdd. Współpraca z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną, opracowanie planu pomocy dziecku . Wychowawców – 942/ 2036 dzieci

12 Wydział Polityki Społecznej
Wnioski wychowawca, asystent rodziny, pracownik socjalny, przedstawiciel pcpr współpracują najbardziej aktywnie jeśli rodzina biologiczna realizuje ustalony z asystentem plan (pracownik socjalny może bardziej intensywnie wspierać rodzinę biologiczną, w tym finansowo, która utrzymuje kontakt z dzieckiem w placówce) bieżąca praca ww. może się opierać o ustalenia roboczego zespołu monitorującego postępy w realizacji planu pomocy dziecku oraz planu pracy z rodziną biologiczną Wydział Polityki Społecznej

13 Wydział Polityki Społecznej
Wnioski pracownik socjalny jako przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej i asystent rodziny powinni brać udział w zespole dokonującym okresowej oceny sytuacji dziecka współpracując instytucje i służby mogą porozumiewać się na bieżąco w celu ustalenia priorytetów i podziału zadań działania na rzecz rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej mogą dotyczyć również wspólnych szkoleń, wymiany doświadczeń należy brać pod uwagę opinię pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych tworząc gminne, powiatowe i regionalne programy wspierania rodziny i pieczy zastępczej Wydział Polityki Społecznej

14 Wydział Polityki Społecznej
Dziękuję za uwagę informacje Wydziału Polityki Społecznej dostępne na stronie: adres: Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent rodziny jako partnerzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google