Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

2 Interoperacyjność i techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI)? Aktualnie obowiązujące TSI mające zastosowanie dla pojazdów kolejowych: HS RST TSI – 2008/232/WE CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE CR WAG TSI – 321/2013 PRM TSI – 2008/164/WE STR TSI – 2008/163/WE CCS TSI – 2012/88/UE CR NOI TSI – 2011/229/UE Zakres techniczny i geograficzny obowiązywania TSI. Wdrażanie poszczególnych TSI (okresy przejściowe). Odstępstwa. Moduły oceny zgodności podsystemów. Grafika pobrana ze strony: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-Y- IBrh1tSp8%2FUbXD3OhXBqI%2FAAAAAAABGeQ%2FJRFRYaee4FU%2Fs1600%2Finteroperability.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvenitism.blogspot.com%2F2013%2F06%2Frail- interoperability.html&h=280&w=588&tbnid=EOHRT4sDTCwHgM%3A&zoom=1&docid=sHrBU5Na9OEXkM&ei=EnaBVPS5E4irPJ_fgLgF&tbm=isch&ved=0CCoQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=586&page=1&start=0&ndsp=26 Plan prezentacji

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa INTEROPERACYJNOŚĆ oznacza zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. ZDOLNOŚĆ ta zależy od warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań. INTEROPERACYJNOŚĆ

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE Z DNIA 17 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE (Dz.U.UE.L.2008.191.1 z późn. zm.) Dyrektywy wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=dyrektywa&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zH6BVLbPN8SuUabGgegP&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=lNbI2Ww3QoZzvM%253A%3BIEFc6nwSx1PG6M%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.crn.pl%252Fimages%252F2013%252F01%252F15%252F1- fotoliaparagrafunijny.jpg%252Fimage_preview%252FFotolia%252520paragraf%252520unijny.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.crn.pl%252Fnews%252Fwydarzenia%252Fprawo%252F2013%252F01%252Fszykuja-sie-duze-zmiany-dla-e- sklepow%3B346%3B346 INTEROPERACYJNOŚĆ

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dyrektywa została przyjęta dla ustanowienia warunków, które mają być spełnione w celu osiągnięcia na terytorium Wspólnoty interoperacyjności systemu kolei. Warunki te dotyczą projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji, modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części tego systemu, a także kwalifikacji zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w jego eksploatacji i utrzymaniu. Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=interoperacyjno%C5%9B%C4%87+kolei&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SfyCVP_EPIrgOJH_gcAO&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=AY6gpFUhITLUOM%3A%3BFh7ehTo6XWGuwM %3BAY6gpFUhITLUOM%3A&imgrc=AY6gpFUhITLUOM%253A%3BUyn55BMvgwA74M%3Bhttp%253A%252F%252Fwebhosting.pl%252Ffiles%252Fgroups%252Feditors%252Fwebhosting%252F2008_08%252FCMS_opener_OK- 240x180.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwebhosting.pl%252FZarzadzanie.dokumentami.w.Knowledge.Tree.interoperacyjnosc.przez.SOAP.i.REST%3B240%3B132 DYREKTYWA 2008/57/WE

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZASADNICZE WYMAGANIA Zasadnicze wymagania Bezpieczeństwo Niezawodność i dostępność Zdrowie Ochrona środowiska naturalnego Zgodność techniczna Dostępność zasadnicze wymagania oznaczają wszystkie warunki, jakie muszą być spełnione przez system kolei, podsystemy oraz składniki interoperacyjności, w tym interfejsy

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PODSYSTEMY – WYNIK PODZIAŁU SYSTEMU KOLEI infrastruktura, energia, sterowanie urządzenia przytorowe, sterowanie - urządzenia pokładowe, tabor strukturalne ruch kolejowy, utrzymanie, aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych funkcjonalne

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PODSYSTEMY a TSI Każdy z podsystemów jest objęty jedną TSI. Tam, gdzie jest to konieczne, podsystem może być objęty kilkoma TSI, a jedna TSI może dotyczyć kilku podsystemów. Podsystemy muszą stosować się do TSI obowiązujących w chwili dopuszczenia ich do eksploatacji, ich modernizacji lub odnowienia, zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE; zgodność ta będzie stale utrzymywana w okresie działania każdego z podsystemów.

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI oznaczają specyfikacje przyjęte zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE, obejmujące każdy z podsystemów lub część podsystemu celem spełnienia zasadniczych wymagań oraz zapewnienia interoperacyjności systemu kolei

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dyrektywa 2008/57/WE TSI Normy europejskie EN Normy krajowe Punkty otwarte Przypadki szczególne

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI „POJAZDOWE” HS RST TSI – 2008/232/WE CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE CR WAG TSI – 321/2013 PRM TSI – 2008/164/WE STR TSI – 2008/163/WE CCS TSI – 2012/88/UE CR NOI TSI – 2011/229/UE Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=frecciarossa&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d6CBVO6fE4LBPe6egJgO&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=opzTmBjW49aLBM%253A%3BVMRI- FbkadAiCM%3Bhttps%253A%252F%252Fracevents.files.wordpress.com%252F2014%252F09%252Fil-frecciarossa-1000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fracevents.net%252F2014%252F09%252F23%252Ffrecciarossa-1000-un-treno-super-veloce-per- ferrovie-dello-stato%252F%3B2840%3B1945

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI TSI są przyjmowane jako decyzje lub rozporządzenia Komisji – co oznacza, że są bezpośrednio implementowane do polskiego porządku prawnego TSI = PRAWO

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa HS RST TSI - 2008/232/WE ma zastosowanie do całości nowego, modernizowanego lub odnawianego taboru; obejmuje zespoły trakcyjne (niepodzielne podczas eksploatacji) lub jako pojazdy pojedyncze w ramach określonych składów pojazdów z napędem i bez napędu. Ma zastosowanie do pojazdów pasażerskich i/lub nieprzewożących pasażerów. Klasa 1: Tabor o maksymalnej prędkości wynoszącej co najmniej 250 km/h. Klasa 2: Tabor o maksymalnej prędkości wynoszącej co najmniej 190 km/h, lecz mniej niż 250 km/h. stosuje się do taboru, o którym mowa w punkcie 2 załącznika I dyrektywy 96/48/WE, zmienionej dyrektywą 2004/50/WE, którego prędkość maksymalna wynosi co najmniej 190 km/h, jak opisano powyżej. Jeśli jednak maksymalna prędkość taboru wynosi więcej niż 351 km/h, niniejsza TSI będzie miała zastosowanie, lecz konieczne są dodatkowe specyfikacje.

14 Geograficzny zakres niniejszej TSI obejmuje transeuropejską sieć kolei dużych prędkości, zgodnie z opisem w załączniku I do dyrektywy 96/48/WE, zmienionej dyrektywą 2004/50/WE. Linie kolei dużych prędkości (zgodnie z opisem do dyrektywy 96/48/WE) obejmują: specjalne wybudowane linie dużych prędkości, przeznaczone generalnie dla prędkości równych lub przekraczających 250 km/h, specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości przeznaczone dla prędkości rzędu 200 km/h, specjalnie zmodernizowane linie dużych prędkości, posiadające szczególne cechy będące rezultatem uwarunkowań związanych z topografią, rzeźbą terenu i urbanistycznych, na których to liniach prędkość musi być dostosowywana do każdego przypadku. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa HS RST TSI - 2008/232/WE

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WDRAŻANIE HS RST TSI WDRAŻANIE OKREŚLONE W PKT 7.1 – 7.4 HS RST TSI OKRES PRZEJŚCIOWY W ZAKRESIE WYMAGAŃ DOT. HAŁASU, ŚRODKÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ HS RST TSI ZAWIERA WYMAGANIA W ZAKRESIE HAŁASU (czyli nie ma osobnej TSI poświęconej hałasowi kolei dużych prędkości) Grafika pobrana ze strony : https://www.google.pl/search?q=ha%C5%82as&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TK- BVM7oMsP6UI_kg9AP&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Cxn6sryGZgYqKM%253A%3BdV5SMDuCW9dGOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mojeopinie.pl%252Fimg%252Fzoom4%252Fhalas_logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F www.mojeopinie.pl%252Fhalas_jako_czynnik_niszczacy_srodowisko%252C3%252C1251940279%3B640%3B480

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE ma zastosowanie do całego nowego taboru w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych i do istniejącego taboru, w przypadku gdy podlega on odnowieniu lub modernizacji zgodnie z art. 20 dyrektywy 2008/57/WE podsystem "Tabor" określony w pkt 2.6 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE oraz odnośną część podsystemu "Energia" ("znajdującą się na pokładzie część urządzeń służących do mierzenia zużycia energii elektrycznej" określoną w pkt 2.2. załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE), co odpowiada części podsystemu strukturalnego "Energia" znajdującej się na pokładzie.

17 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE Niniejsza TSI ma zastosowanie do taboru, który zalicza się do jednego z następujących typów taboru: pociągi napędzane energią cieplną i elektryczną, jednostki trakcyjne napędzane energią cieplną i elektryczną, wagony pasażerskie, tabor kolejowy specjalny przeznaczony do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej. Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=siemens+vectron&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HWKEVJisFOHMyAP8h4KIDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=PhtAT3F5s4e9qM%253A%3Bp16xKE8mhs belM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.railcolor.net%252Fimages%252Fbasic%252Fsiem_21692_01.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.railcolor.net%252Findex.php%253Fnav%253D1405330%2526id%253D2823%2526action%253Ddview %3B750%3B500

18 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE zakres geograficzny niniejszej TSI obejmuje sieć transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (TEN) nie obejmuje wymagań, które dotyczą taboru kolei dużych prędkości dodatkowe wymagania, które mogą być niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji - w sieciach dużych prędkości - taboru konwencjonalnego o maksymalnej prędkości poniżej 190 km/h i które wchodzą w zakres niniejszej TSI są identyfikowane jako punkt otwarty w obecnej wersji TSI

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR LOC & PAS TSI – 2011/291/UE Do dnia 1 czerwca 2017 r. stosowanie TSI nie jest obowiązkowe w przypadku następującego taboru: projektów w zaawansowanym stadium realizacji, umów w trakcie wykonania, taboru konstrukcji istniejącej Grafika pobrana ze strony: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgrypsuj.pl%2Fimages%2Fdemotywatory%2F2013%2F2%2F1321977246_by_Malva1987_600.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgrypsuj.pl%2Fulga-uczucie- nieporownywalne-z-zadnym-innym%2F&h=559&w=600&tbnid=5TyXsF9MvZiRWM%3A&zoom=1&docid=rD78yl2bgw-PYM&ei=fv2CVK- yA4nuUvz_gOAP&tbm=isch&ved=0CFsQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=826&page=2&start=18&ndsp=25

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR WAG TSI – 321/2013 ma zastosowanie do podsystemu "Tabor - wagony towarowe" opisanego w pkt 2.7 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE. stosuje się do wagonów towarowych o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej nie większej niż 160 km/h i maksymalnym nacisku osi nie większym niż 25 t. stosuje się do wagonów towarowych, które mają być eksploatowane na następujących nominalnych szerokościach toru: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm i 1 668 mm. nie stosuje się do wagonów towarowych eksploatowanych głównie na liniach o szerokości toru 1 520 mm, które mogą być czasami eksploatowane na liniach o szerokości toru 1 524 mm.

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR WAG TSI – 321/2013 stosuje się do wszystkich nowych wagonów towarowych należących do taboru systemu kolei w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przepisów pkt 7 załącznika TSI ma również zastosowanie do istniejących wagonów taboru towarowego: jeżeli są one poddawane odnowieniu lub modernizacji zgodnie z art. 20 dyrektywy 2008/57/WE; lub w odniesieniu do określonych przepisów, np. identyfikowalności osi z pkt 4.2.3.6.4 i planu utrzymania z pkt 4.5.3.

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR WAG TSI – 321/2013 10 – letni okres przejściowy dla składników interoperacyjności (świadectwa weryfikacji WE dla podsystemu zawierającego składniki interoperacyjności bez deklaracji WE o zgodności lub przydatności do stosowania) deklaracja weryfikacji lub zgodności z typem wydana dla nowego pojazdu zgodnie z decyzją 2006/861/WE (poprzednia CR WAG TSI) jest uznawana za ważną do 1 stycznia 2017 r.

23 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRM TSI – 2008/164/WE Tabor kolei dużych prędkości Tabor kolei konwencjonalnej (tylko w przypadku, gdy tabor przeznaczony jest do przewozu pasażerów; nie ma zastosowania przy modernizacji lub odnowie taboru zabytkowego)

24 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa STR TSI – 2008/163/WE transeuropejski system kolei konwencjonalnych transeuropejski system kolei dużych prędkości dotyczy systemów nowych, odnawianych i modernizowanych dotyczy wyłącznie środków specjalnych, zaprojektowanych w celu redukcji zagrożeń specyficznych dla ruchu w tunelach ma zastosowanie do tuneli o długości ponad 1 km (o ile nie określono inaczej) tabor dopuszczony do ruchu w tunelach powinien spełniać kategorię bezpieczeństwa pożarowego A lub B Grafikę pobrano ze strony: https://www.google.pl/search?q=tunel+kolejowy&biw=1600&bih=763&tbm=isch&imgil=3q6rQwqd- fKHgM%253A%253BFuGJbxOP5HFpcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpl.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FTunel_%28budownictwo%29&source=iu&pf=m&fir=3q6rQwqd- fKHgM%253A%252CFuGJbxOP5HFpcM%252C_&usg=__QrfrBh06wAJ2EPes4VKmiqu24Ek%3D&ved=0CCkQyjc&ei=bPeCVJPgBoGrUsDng9AI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3q6rQwqd- fKHgM%253A%3BFuGJbxOP5HFpcM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fd%252Fd2%252FTunnelr%2525C3%2525B6hre_U-Bahn_Station_Richtung_HBF_Max-Weber-Platz_OhWeh- 002.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.wikipedia.org%252Fwiki%252FTunel_%28budownictwo%29%3B3648%3B2736

25 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa STR TSI – 2008/163/WE nowy tabor kolejowy produkowany według istniejących projektów, opracowanych przed wejściem w życie TSI (1 lipca 2008 r.), i dopuszczony do ruchu przez co najmniej jedno z państw członkowskich, przeznaczony do ruchu na określonych liniach kolejowych, może być wprowadzany do eksploatacji przez okres czterech lat od wejścia w życie niniejszej TSI (do 1 lipca 2012 r.), bez dokonywania oceny zgodności z jej warunkami, o ile ruch pociągu będzie odbywał się wyłącznie po określonych liniach kolejowych. jeżeli jednak tabor ten będzie przeznaczony do eksploatacji na liniach zawierających tunele o długości > 1 km, powinien być wyposażony w urządzenie blokady ręcznego hamulca bezpieczeństwa, zgodnie z punktem 4.2.5.8 TSI. nie ma ograniczeń co do eksploatacji istniejących pociągów w tunelach zgodnych z niniejszą TSI, o ile nie spowoduje to obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa, określonego przez zgłoszone przepisy krajowe.

26 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE sterowanie urządzenia pokładowe to wszelkie pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci gdy urządzenia krajowego systemu kontroli pociągu stanowią obowiązkowe wyposażenie pokładowe taboru kursującego na danej linii lub w danej części sieci transeuropejskiej, system klasy B ma taką samą wartość prawną jak TSI transeuropejski system kolei konwencjonalnych transeuropejski system kolei dużych prędkości Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=etcs&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZQGDVLycMoP0OuWWgYAC&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ljw3desMeWaKIM%253A%3BJmOhbxXwtEMnvM%3Bhtt p%253A%252F%252Fwww.phoenixcontact.cz%252Flocal_content_images%252Falcatel_conclusion_xxl.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.phoenixcontact.cz%252Findustries%252F26475_26535.htm%3B424%3B234

27 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE zainstalowanie ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku: każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie" modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie", jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji lub parametrów eksploatacyjnych podsystemu ERTMS - WDROŻENIE POKŁADOWE nowe lokomotywy, nowe wagony i inne nowe samobieżne pojazdy kolejowe posiadające kabinę maszynisty, zamówione po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r., muszą być wyposażone w ERTMS; nie ma zastosowania do nowych lokomotyw manewrowych i innych nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, jeżeli są one zaprojektowane z przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy.

28 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE SIEĆ KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI Zainstalowanie pokładowego ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku: każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie - urządzenia pokładowe" każdej modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie - urządzenia pokładowe", jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji, parametrów eksploatacyjnych lub związanych z interoperacyjnością interfejsów istniejącego systemu. Nie dotyczy to modyfikacji uznanych za konieczne celem usunięcia wad związanych z bezpieczeństwem w istniejących systemach. Grafika pobrana ze strony:https://www.google.pl/search?q=etcs&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZQGDVLycMoP0OuWWgYAC&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mpfNnj53KPRAiM%253A%3BrsfHdZMAIafaFM%3 Bhttp%253A%252F%252Fwww.railwaypro.com%252Fwp%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F07%252FB-broshure-forside.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.railwaypro.com%252Fwp%252Froi-assessment-required-for- etcs-implementation%252F%3B3504%3B2520

29 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CR NOI TSI – 2011/229/UE system kolei konwencjonalnej tabor kolejowy transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (jednostki, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że będą poruszać się w obrębie całej transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych lub po jej części - samobieżne pociągi napędzane silnikiem cieplnym lub elektrycznym, zespoły trakcyjne napędzane silnikiem cieplnym lub elektrycznym, wagony pasażerskie, wagony towarowe, mobilne urządzenia do utrzymania i budowy infrastruktury kolejowej) TSI obejmuje wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnego, hałasu ruszania, hałasu przejazdu oraz hałasu wewnątrz kabiny maszynisty nowy i istniejący tabor Grafika pobrana ze strony: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radiownet.pl%2Fsystem%2Fpost%2Fmulti_posts%2Favatars%2F120519%2Flarge%2Frys3.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radiownet.pl%2Fpublikacje%2Fzdrowie-ludzi- zagrozone-przez-halas&h=383&w=480&tbnid=bjEeE7EWNFb0YM%3A&zoom=1&docid=KS71TqQGTEo1LM&ei=fAaDVLi3H8LxUpCJg-gP&tbm=isch&ved=0CEEQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=4428&page=1&start=0&ndsp=21

30 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ODSTĘPSTWA od TSI JEŻELI NIE ZACHODZĄ WŁAŚCIWE SZCZEGÓLNE PRZYPADKI, PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE NIE MUSI STOSOWAĆ JEDNEJ LUB KILKU TSI ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE ROZWOJU ROK OD WEJŚCIA W ŻYCIE KAŻDEJ TSI WYMAGANIA DO ZGŁOSZENIA ODSTĘPSTWA OKREŚLONO W art. 25f USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

31 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NOWE TSI w 2015 r.!!! Grafika pochodzi ze strony: https://www.google.pl/search?q=fajerwerki&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2A- DVJiTKob0PLbLgJgG&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=db3iucMAAUBURM%253A%3B8mQp6ENne1risM%3Bhttp%253A%252F%252Fcenebit.pl%252Ftapety%252Fwp- content%252Fuploads%252F2011%252F12%252Ffajerwerki.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcenebit.pl%252Ftapety%252Ftag%252Ffajerwerki%252F%3B2560%3B1630

32 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa KONIEC OKRESU PRZEJŚCIOWEGO w 2017 r.! Grafika pochodzi ze strony: https://www.google.pl/search?q=odliczanie+1&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LhCDVPKDH8a9UfH1gOAP&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7TcijP4Dt3aHzM%253A%3Bi9WPf8SX- v47wM%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs.dreamstime.com%252Fz%252Fodliczanie-1-liczba-filmu-4300914.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.dreamstime.com%252Fobrazy-stock-odliczanie-1-liczba-filmu-image4300914%3B1325%3B1300

33 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa UTK wants Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=why%3F&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WguDVI7qAcStUfjzg9AP&ved=0CAYQ_ AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=P7a6CNVZMG9hiM%253A%3Bsr8J7dVwq7PEkM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg3.wikia.nocookie.net %252F__cb20140815120352%252Fcreepypasta%252Fpl%252Fimages%252Ff%252Fff%252FOh-god- why.png%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.creepypasta.wikia.com%252Fwiki%252FPlik%253AOh-god-why.png%3B1067%3B1024 Prezes UTK wydaje zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów zgodnych lub niezgodnych z TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji tych pojazdów. TSI?

34 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa WERYFIKACJA PODSYSTEMÓW I SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI Moduły procedur oceny zgodności składników interoperacyjności i ich przydatności do stosowania CR LOC and PAS TSI CCS TSI CR WAG TSI CR NOI TSI Moduły weryfikacji WE podsystemów CR LOC and PAS TSI CCS TSI CR WAG TSI CR NOI TSI

35 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Moduł CA. Wewnętrzna kontrola produkcji Moduł CA1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz weryfikacja produktu poprzez indywidualne badanie Moduł CA2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz weryfikacja produktu w przypadkowych odstępach czasu Moduł CB. Badanie typu WE Moduł CC. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji Moduł CD. Zgodność z typem w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji Moduł CF. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu Moduł CH. Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością Moduł CH1. Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu Moduł CV. Walidacja typu na podstawie badania eksploatacyjnego (przydatność do stosowania)

36 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Moduł SB. Badanie typu WE Moduł SD. Weryfikacja WE w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji Moduł SF. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu Moduł SG. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową Moduł SH1. Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

37 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google